plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla

Report
PLAN DZIAŁAŃ
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII
DLA MIASTA KOŚCIERZYNA
Zdzisław Czucha – Burmistrz Miasta Kościerzyna
POROZUMIENIE MIĘDZY BURMISTRZAMI
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ
NA SZCZEBLU LOKALNYM
INICJATYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
WSPIERAJACA WDRAŻANIE EUROPEJSKIEJ
POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ 3x20
 ograniczenie emisji CO2 o 20%
 zmniejszenie zużycia energii o 20%
 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20%
 zwiększenie wykorzystania biopaliw w transporcie do 10%
PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA
DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI
Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej
w tym:
- malejący przydział uprawnień do emisji od 2013r.
- 60% niskowęglowej energetyki do 2020r.
- oszczędność energii 9% w 2016r. (Dyrektywa 2006/32/WE)
-
obniżenie emisji pyłów od 01.01.2016r.
Uchwała nr 833/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 25.05.2009r
w sprawie określenia
Programu ochrony powietrza dla strefy kartusko – kościerskiej
Ustawa o efektywności energetycznej
z dnia 15 kwietnia 2011
PROGNOZA WPŁYWU ZAKUPU
UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO₂ NA CENĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta Kościerzyna, czerwiec 2012
PROGNOZA WPŁYWU ZAKUPU
UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO₂ NA CENĘ
ENERGII CIEPLNEJ
Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta Kościerzyna, czerwiec 2012
PRZYSTĄPIENIE
DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI
23 marca 2011
na mocy
Uchwały Nr VII/38/11
Rady Miasta
Kościerzyna przystępuje
do grona
> 2000 Sygnatariuszy
w tym
11 z Polski
(tylko 1 z Pomorza)
29 listopada 2011
Podpisanie Porozumienia Burmistrzów
Parlament Europejski
KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA
DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI

włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu

redukcja emisji CO2 - poprawa jakości powietrza

lepszy dostęp do krajowych i europejskich źródeł finansowania

zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej

zwiększenie oszczędności energii

zabezpieczenie środków finansowych na przyszłe działania dzięki
oszczędnościom energetycznym

poprawa jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców

współpraca sieciowa z innymi sygnatariuszami Porozumienia

poprawa konkurencyjności gospodarczej i wizerunku miasta

promocja miasta
ZOBOWIĄZANIA SYGNATARIUSZY
POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI

przekroczenie celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej:
ograniczenie emisji CO2 o min. 20% do 2020r.

sporządzenie Inwentaryzacji Emisji Bazowej (BEI)

przygotowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)

wdrożenie Planu Działań (SEAP) i okresowe raportowanie postępów

organizowanie Dni Energii we współpracy z Komisją Europejską

zachęcanie innych miast do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów
PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP)
ZAKRES

ogólna charakterystyka miasta – stan na koniec 2010r.

raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych

prognoza emisji dla roku 2020

plan działań na rzecz zrównoważonej energii
- strategia długoterminowa do roku 2020
- szczegółowe działania na okres 3-5 lat

możliwości finansowania działań objętych planem

monitoring postępów i ewaluacja planu
PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP)
A PLAN ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
I PALIWA GAZOWE
RAPORT Z IWENTARYZACJI
EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
DLA MIASTA KOŚCIERZYNA
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

zasięg terytorialny – obszar administracyjny Gminy Miejskiej Kościerzyna

obszar zainteresowania – końcowe zużycie energii

rok bazowy – 2000r.; rok pośredni - 2010r.

gazy cieplarniane objęte inwentaryzacją– CO2

określenie emisji – standardowe wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC

sektory objęte inwentaryzacją:
- budynki komunalne (zarządzane przez władze miasta)
- obiekty użytkowo – usługowe
- budynki mieszkalne
- oświetlenie publiczne
- przemysł
- transport: publiczny, prywatny i komercyjny
- lokalne wytwarzanie ciepła
ŹRÓDŁA DANYCH

Urząd Miasta Kościerzyna

jednostki podległe Urzędowi

dane operatorów (ENERGA SA; PGNiG SA, MPI „KOS-EKO”)

zarządzający budynkami mieszkalnymi (KTBS, SM „Wspólny Dom)

bezpośrednie zapytania (instytucje publiczne, działalność gospodarcza)

ankietyzacja (obiekty mieszkalne, użytkowo-usługowe)

Główny Urząd Statystyczny

dokumenty strategiczne i planistyczne

opracowania tematyczne
PODSUMOWANIE INWENTARYZACJI
EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
PORÓWNANIE ZUŻYCIA ENERGII W POSZCZEGÓLNYCH
SEKTORACH W ROKU 2000, 2010R. I PROGNOZIE DLA ROKU 2020
200000
180000
160000
120000
100000
80000
60000
2000
2010
2020
40000
20000
0
Lokalne wytwarzanie ciepła
Transport
rok [ - ]
Przemysł
Oświetlenie publiczne
Budynki mieszkalne
Obiekty użytkowo-usługowe
Budynki komunalne
końcowe zużycie energii [MWh]
140000
CEL REDUKCJI EMISJI CO2
LINIA BAZOWA
2000R.
153 817,00 Mg CO2
- 20%
- 6,31%
STAN OBECNY
2010R.
- 14,61%
144 103,65 Mg CO2
+3,15%
PROGNOZA
- 22,44%
2020R.
2020R.
158 659,46 Mg CO2
CEL REDUKCJI
- 35 605,86
Mg CO2
123 053,60 Mg CO2
DZIAŁANIA PODEJMOWANE DO 2010R.
- osiągnięty stopień redukcji emisji CO2 - 6,31%



termomodernizacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych
rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej
modernizacja głównego źródła ciepła zasilającego miejski system
ciepłowniczy z zastosowaniem technologii współspalania węgla z biomasą

rozbudowa sieci gazowniczej

modernizacja i rozbudowa systemu drogowego

modernizacja oświetlenia publicznego

szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństwa
PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII
DLA MIASTA KOŚCIERZYNA
OGÓLNA STRATEGIA
W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA
ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA
„Miasto Kościerzyna – miasto efektywne energetycznie,
o czystym powietrzu i znacznym wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii.
Miasto o zmodernizowanej infrastrukturze energetyczno-ciepłowniczej
i transporcie przyjaznym dla środowiska i społeczeństwa”
CELE DŁUGOFALOWE






ochrona powietrza, w tym likwidacja niskiej emisji i ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych
zwiększenie efektywności wykorzystania ciepła sieciowego
ograniczenie zużycia energii w budynkach poprzez kompleksową
termomodernizację
propagowanie i realizacja przedsięwzięć zwiększających udział energii ze
źródeł odnawialnych
promocja budownictwa energooszczędnego i pasywnego
ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych poprzez wyprowadzenie ruchu
tranzytowego poza teren miasta oraz poprawę infrastruktury drogowej

zwiększenie konkurencyjności i ekologiczny transport publiczny

szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczności lokalnej
PLANOWANE DZIAŁANIAWARIANTY REALIZACJI
WARIANT MINIMALNY
 działania, na które bezpośredni wpływ mają władze lokalne, przy minimalnym
zaangażowaniu mieszkańców i przedsiębiorców;
 działania w zakresie budynków komunalnych (termomodernizacja, montaż
kolektorów słonecznych), administracyjne (zielone zamówienia, program
ograniczenia niskiej emisji, transport publiczny), kontynuacja inwestycji z zakresu
infrastruktury drogowej (budowa i modernizacja dróg, modernizacja oświetlenia),
niskonakładowe kampanie edukacyjno-informacyjne;
WARIANT OPTYMALNY
 poszerzenie działań ujętych w wariancie minimalnym o przedsięwzięcia
angażujące mieszkańców miasta i przedsiębiorców;
 szeroko pojęte kampanie edukacyjno-informacyjne, kompleksowe działania
termomodernizacyjne (z wymianą źródeł ciepła) w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych, modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego z
zastosowaniem kogeneracji;
PLANOWANE DZIAŁANIAWARIANTY REALIZACJI
WARIANT MAKSYMALNY
 realizacja wszystkich działań zaproponowanych w SEAP;
 wysokonakładowe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej (obwodnica
miasta), wykorzystanie OZE (kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych),
rozbudowa systemu gazowniczego, zwiększona produkcja energii elektrycznej
w skojarzeniu z energią cieplną (kogeneracja), wykorzystanie biogazu na potrzeby
msc;
REALIZACJA I WDRAŻANIE

za realizację Planu działań odpowiada Burmistrz Miasta Kościerzyna

prawidłowe wdrażanie wymaga zaangażowania różnych struktur miejskich,
instytucji i podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych użytkowników

dla każdego działania powołany zostanie Zespół Realizujący Projekt

za koordynację wszystkich działań, kontrole realizacji celów, monitorowanie
osiąganych
efektów
oraz
ich
raportowanie
wytypowany przez Burmistrza Miasta koordynator
odpowiedzialny
będzie
MONITORING I EWALUACJA
Zobowiązanie składania co drugi rok od złożenia Planu działań SEAP,
naprzemiennie:


Raportów z działań (2014r., 2018r.) - ogólne informacje o procesie
wdrażania działań, analiza sytuacji i opis uzyskanych efektów rzeczowych bez
danych o efektach energetycznych i ekologicznych
Raportów z implementacji (2016r. 2020r.) - ilościowe informacje na temat
realizowanych działań, ich wpływ na zużycie energii i redukcję emisji CO2,
analiza z procesu wdrażania SEAP w tym: środki korygujące i zaradcze
oraz monitoringowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych
Wszystkie działania realizowane w ramach Planu zostaną objęte
monitoringiem rzeczowym w oparciu o wskaźniki realizacji działań
(produktu i rezultatu)
MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH PLANEM DZIAŁAŃ SEAP
ŚRODKI WŁASNE
FUNDUSZE I PROGRAMY KRAJOWE
FUNDUSZE I PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ
MECHANIZM FINANSOWY EOG
SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY
Termin złożenia do Komisji Europejskiej zatwierdzonego
dnia 29.08.2012r. przez Radę Miasta
„Planu działań na rzecz zrównoważonej energii
dla miasta Kościerzyna”
4 wrzesień 2012r.
DZIAŁANIA ZAWARTE W SEAP ZREALIZOWANE W 2012R.

termomodernizacja budynków komunalnych (2 przedszkola, 2 szkoły, MOPS)

kontynuacja programu ograniczenia niskiej emisji



modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej i podłączenie nowych
odbiorców
dalsza modernizacja systemów oświetlenia publicznego (przykładowo montaż
w oświetleniu publicznym lamp w technologii LED)
modernizacja i rozbudowa dróg na terenie miasta
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents