Nowe oblicze doradztwa * poradnictwo zawodowe dla pracodawców

Report
Nowe oblicze doradztwa –
poradnictwo zawodowe dla
pracodawców
PORADNICTWO ZAWODOWE
Usługa poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej skierowana jest
głównie do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i polega przede
wszystkim na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca
zatrudnienia poprzez udzielanie porad indywidualnych i grupowych.
Ponadto obejmuje także pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do
pracy.
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie
z zasadami:
• dostępności usług poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
• dobrowolności;
• równości;
• swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
• bezpłatności;
• poufności i ochrony danych .
W warunkach gospodarki rynkowej oraz
coraz większej konkurencyjności
i dynamiki zmian zachodzących na
rynku pracy poradnictwo zawodowe
odgrywa coraz większą rolę.
Doradca zawodowy staje się
moderatorem kariery zawodowej
i edukacji całożyciowej.
Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do
tych wszystkich pracodawców, którzy planują:
• Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie
wymagania,
• Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych kosztów
związanych z rekrutacją,
• Chcą mieć ułatwiony dostęp do potencjalnych
pracowników
Niejednokrotnie na zamieszczone oferty
odpowiadają osoby, które nie spełniają
wymagań stawianych kandydatowi na dane
stanowisko, a co za tym idzie proces
rekrutacji staje się czasochłonny, drogi
i nieskuteczny. Wobec tego wzmacnia się
pozycja doradcy zawodowego w procesie
rekrutacyjnym Państwa firmy
Korzyści płynące z dobrze przeprowadzonej
procedury rekrutacyjnej:
Korzyści dla pracodawcy:
zmniejszenie kosztów adaptacji
zmniejszenie ryzyka błędów
zwiększenie spójności organizacji
Korzyści dla kandydatów:
trafne rozpoznanie możliwości
zmniejszenie stresu
lepsze dopasowanie do stanowiska
Proponowane formy i zakres usług
doradcy zawodowego
Doradztwo w doborze kandydatów na zgłoszone
w ofercie stanowisko pracy obejmuje:
Rekrutację czyli proces zainteresowania ofertą
pracy jak największej grupy kandydatów, spośród
których będzie można wybrać potrzebnych
wykwalifikowanych pracowników.
Selekcję kandydatów czyli dokonanie oceny
pozyskanych
w trakcie rekrutacji kandydatów do pracy
i wyborze kandydata na wakujące stanowisko,
który najlepiej spełnia oczekiwania pracodawcy,
wynikające z opisu stanowiska pracy oraz profilu
kwalifikacyjnego pracownika.
Doradztwo w określeniu wymagań dotyczących
stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy
Doradztwo w tym zakresie polega na zebraniu
i przeprowadzeniu analizy stanowiska pracy poprzez
wyodrębnienie elementów składowych pracy czyli:
czynności wykonywanych na stanowisku pracy
warunków pracy
kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania
określonej pracy
Informacje zbierane podczas analizy
stanowiska pracy:
• Nazwa stanowiska i działu firmy, w którym ono funkcjonuje
• Cel ogólny istnienia tego stanowiska
• Podległość służbowa i zastępstwa
• Zakres obowiązków
• Częstość wykonywania obowiązków i ich trudność
• Odpowiedzialność
• Warunki pracy
• Kryteria oceny efektywności
Efektem analizy stanowiska pracy jest
sporządzenie opisu stanowiska pracy i profilu
wymagań kwalifikacyjnych.
Zastosowanie opisu stanowiska pracy:
• wspomaga zarządzanie kadrami
• dostarcza informacji niezbędnych do opracowania profilu
kandydata (lista cech, jakimi powinien się
charakteryzować
idealny kandydat)
• ułatwia projektowanie ścieżki kariery zawodowej
pracownika
• wspomaga proces adaptacji zawodowej pracownika
Dobry opis stanowiska pracy powinien być:
• Obiektywny
• Adekwatny
• Realistyczny
• Krótki
Etapy doboru kandydatów na stanowisko pracy
zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób
zarejestrowanych
I.
Przyjęcie wniosku od pracodawcy o potrzebie udzielenia pomocy
w doborze kandydatów.
II. Ustalenie terminu spotkania.
III. Udzielnie
informacji
o
sposobie
i
formie
pomocy
oraz
doprecyzowanie potrzeb pracodawcy.
IV. Przyjęcie listy kandydatów wytypowanych przez pośrednika pracy
spośród osób zarejestrowanych.
V.
Wstępna analiza predyspozycji psychofizycznych, doświadczenia
zawodowego, kwalifikacji oraz umiejętności.
VI. Przygotowanie skierowania na specjalistyczne badania lekarskie
lub psychologiczne, jeżeli istnieje taka potrzeba.
VII. Analiza informacji o kandydacie, z uwzględnieniem wyników
specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych.
Pomoc pracodawcy krajowemu w rozwoju
zawodowym pracodawcy lub jego pracownikom
Kiedy tradycyjne metody poszukiwań pracowników,
jak na przykład zamieszczenie ogłoszenia
rekrutacyjnego okazują się niewystarczająco
skuteczne, proponujemy Państwu wsparcie procesu
rekrutacji poprzez skorzystanie z naszych zasobów,
kandydatów i wybór usługi wyszukiwania pracowników
spośród nasze bazy danych. W ten sposób szybko
mogą Państwo otrzymać kandydatów, wpisujących się
w profil poszukiwanego przez Państwa pracownika.
Dodatkowo pomagamy
Pomoc pracodawcy w indywidualnym rozwoju
zawodowym przyszłego pracownika
• ustalenie możliwych ścieżek kształcenia
i szkolenia
•
zalecenia dotyczące możliwości rozwoju
zawodowego pracodawcy lub wskazanym przez
niego pracownikom
W oparciu o naszą wiedzę, doświadczenie oraz narzędzia
stosowane w procesie rekrutacji
pragniemy zapewnić naszym Klientom wysoki poziom
oferowanych przez nas usług oraz szybki czas ich
realizacji.
Dlatego chętnie razem z naszymi Klientami dokonujemy
analizy potrzeb personalnych
w firmie Klienta. W oparciu o zdobyte informacje oraz
wspólnie wypracowany cel, jakim jest pozyskanie
i rekrutacja najlepszych pracowników,
w sposób szybki i kompetentny realizujemy projekt
rekrutacyjny.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Plac Wolności 6
tel. 033 851 49 91 wew. 131
http://www.pup.cieszyn.pl
Dziękuję Państwu za uwagę
Kornelia Faruga
Doradca zawodowy

similar documents