regionalny program operacyjny województwa łódzkiego

Report
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ARTUR STELMACH
DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ
DOMINIK PATORA
p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. PO KAPITAŁ LUDZKI
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ZAŁOŻENIA MRR DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH
Umowy Partnerstwa (Założenia)
Poziom krajowy
Programy krajowe
współfinansowane z UE
Inne wsparcie finansowe na
poziomie krajowym
Poziom regionalny
Kontrakt
Terytorialny
RPO WŁ 20142020
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
Inne dokumenty strategiczne szczebla regionalnego
2
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Wstępny Zarys RPO WŁ 2014-2020
RPO WŁ 2014-2020 (dwufunduszowy)
Osie Priorytetowe (jednofunduszowe)
EFRR
Cross-financing
(do 10%)
Oś priorytetowa I: Nowoczesne technologie na rzecz inteligentnych
specjalizacji regionalnych
Oś priorytetowa II: Wzrost konkurencyjności MŚP oraz rozwój
technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach
Oś priorytetowa III: Systemy transportowe
Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska
Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna, technologie informacyjnokomunikacyjne w usługach publicznych oraz rewitalizacja
zdegradowanych obszarów mieszkaniowych i poprzemysłowych
Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
mieszkaniowych i poprzemysłowych na terenie Miejskich Obszarów
Funkcjonalnych (MOF)
Oś priorytetowa X: Pomoc techniczna – EFRR
EFS
Oś priorytetowa VII: Wzrost zasobów pracy w regionie na
rzecz przeciwdziałania depopulacji
Oś priorytetowa VIII: Innowacyjna edukacja w regionie
Oś priorytetowa IX: Wspieranie rewitalizacji gospodarczej
i społecznej na terenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych
(MOF)
Oś priorytetowa XI: Pomoc techniczna - EFS
3
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
PROPOZYCJA ALOKACJI RPO WŁ 2014-2020
1 764 mln EUR
Rezerwa
programowa
KRW
4
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
KONCENTRACJA TEMATYCZNA EFRR I EFS
5
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Zarys RPO WŁ 2014-2020
* wstępna propozycja podziału
Oś priorytetowa I: Nowoczesne technologie na rzecz inteligentnych
specjalizacji regionalnych
Oś priorytetowa II: Wzrost konkurencyjności MŚP oraz rozwój
technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach
15% EFRR*
23% EFRR*
Oś priorytetowa III: Systemy transportowe
25% EFRR*
Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska
20% EFRR*
Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna, technologie informacyjnokomunikacyjne w usługach publicznych oraz rewitalizacja
zdegradowanych obszarów mieszkaniowych i poprzemysłowych
14% EFRR*
Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
mieszkaniowych i poprzemysłowych na terenie MOF
5% EFRR*
Oś priorytetowa VII: Wzrost zasobów pracy w regionie na rzecz
przeciwdziałania depopulacji
46% EFS*
Oś priorytetowa VIII: Innowacyjna edukacja w regionie
46 % EFS*
Oś priorytetowa IX: Wspieranie rewitalizacji gospodarczej i społecznej na
terenie MOF
Oś priorytetowa X: Pomoc techniczna – EFRR
Oś priorytetowa XI: Pomoc techniczna - EFS
4% EFS*
3% EFRR*
4% EFS*
6
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Planowana interwencja
w województwie łódzkim
w ramach RPO 2014-2020
w zakresie
wydłużania aktywności zawodowej
7
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Statystyka dot. uciążliwych warunków
pracy i stanu zdrowia mieszkańców
woj. łódzkiego – diagnoza
8
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Praca w warunkach negatywnych dla zdrowia
Zagrożenia związane z uciążliwością pracy (wymuszona pozycja ciała, ciężki wysiłek
fizyczny, szczególna uciążliwość) – zwiększenie o ok. 1500 osób w latach 2002 2011;
odpowiednio w 2002 r. – 6297; w 2011 r.- 8796 osób,
Zagrożenia związane z czynnikami mechanicznymi – zwiększenie o ok. 700 osób;
2002 r. – 2307; 2011 r. – 3016 osób,
Zagrożenie czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy:
Razem – zmniejszenie o ok. 9000 osób ( 2002 r. – 21457; 2011 r. – 12270);
-
Substancje chemiczne – zwiększenie (2002 r. – 465; 2011 r. – 624)
-
Przemysłowe pyły zwłókniające – zmniejszenie ( 2002 r. - 384; 2011 r. – 60)
-
Hałas – zmniejszenie ( 11510; 8332)
-
Wibracje – zmniejszenie( 477; 387); ale w roku 2003 – 689
-
Mikroklimat gorący - zmniejszenie (1108; 183)
-
Mikroklimat zimny - zwiększenie - (531; 761)
-
Niedostateczne doświetlenie stanowisk ( 2002 r. - 2283; 2005 r. – 1038)
9
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Stan zdrowia mieszkańców woj. łódzkiego
najkrótsze w kraju przeciętne trwanie życia kobiet i mężczyzn – odpowiednio
79,4 lat i 70,1 lat,
drugie miejsce w kraju z powodu chorób cywilizacyjnych (choroby układu
krążenia, nowotwory – odpowiednio 5,6/1000 ludności oraz 2,7/1000
ludności),
najwyższy w kraju wskaźnik zachorowalności na gruźlicę (3,2/10 tys.
ludności),
niezdrowy styl życia mieszkańców,
niska świadomość prozdrowotna.
10
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Prognoza trendów demograficznych
zmniejszanie się liczby ludności województwa,
zmniejszanie się potencjalnych zasobów pracy,
starzenie się ludności województwa przy jednoczesnym spadku liczby ludzi
młodych,
utrzymywanie się niskiej dzietności, a tym samym niskiej liczby urodzeń,
utrzymywanie się wysokiego poziomu umieralności,
utrzymywanie się ujemnego salda migracji wewnętrznych i zagranicznych,
szybka depopulacja stolicy województwa nierekompensowana wzrostem
liczby ludności zamieszkującej miasta w obszarze metropolitarnym,
niska atrakcyjność osiedleńcza stolicy województwa, nieprzyciągająca
ludności spoza województwa, ale również niewystarczająca do utrzymania
młodzieży z regionu chcącej studiować na jego terenie.
11
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim – cel
Odbudowa kapitału ludzkiego poprzez tworzenie
sprzyjających warunków na rynku pracy, rozwój
wykształcenia i kompetencji oraz poprawę jakości
życia mieszkańców województwa łódzkiego
w perspektywie krótko i długookresowej.
Proponowane działania i kierunki interwencji dotyczą w szczególności
obszaru rodziny, edukacji, rynku pracy, jakości życia, zdrowia oraz
aktywizacji seniorów.
Mają one różne zakresy oddziaływania i interwencji w zależności od grupy
docelowej, do której są skierowane.
12
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Działania i kierunki interwencji
w RPO 2014-2020
spójne z założeniami
„Planu przeciwdziałania depopulacji
w województwie łódzkim”
13
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
krótkookresowe
Działania
w „Planie przeciwdziałania
depopulacji”
długookresowe
Kierunki interwencji
aktywizacja
społeczna
edukacja
rynek pracy
- aktywizacja
zawodowa
i społeczna,
- Wojewódzka
Rada Seniorów,
- kształcenie
przez całe
życie,
- uniwersytety
trzeciego
wieku
- aktywizacja
zawodowa,
- spółdzielnie
socjalne,
- doradztwo
szkoleniowe
i finansowe
- wolontariat
i samopomoc
sąsiedzka,
- „srebrna
gospodarka”
i „biała
gospodarka”
infrastruktura /
jakość życia
- przyjazna
infrastruktura,
- bony
opiekuńcze,
- usługi
społeczne
i socjalne
zdrowie
- programy
profilaktyczne
i prewencyjne,
- rozwój
geriatrii i usług
opiekuńczozdrowotnych
14
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Realizowane programy profilaktyczne
w woj. łódzkim w latach 2013-2014
Programy:
Zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy typu II
Wczesne wykrywanie zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV);
(realizowane przez Dep. Pol. Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego WŁ)
Promocja programów:
Wczesnego wykrywania raka piersi (bezpłatne badania mammograficzne dla
kobiet w wieku 50-69),
Wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (bezpłatne badania cytologiczne dla
kobiet w wieku 25-59)
Przygotowanie nowego programu:
Wczesnego wykrywania jaskry dla osób w wieku 35-60
(kontynuacja wcześniej realizowanego programu)
15
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020
w zakresie wydłużania aktywności zawodowej
Priorytet 8.10 – Aktywne i zdrowe starzenie się
Cele szczegółowe:
Wzrost poziomu edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz
wykrywalności chorób negatywnie wpływających na zasoby
rynku pracy
Dostosowanie kwalifikacji osób, które pracują
w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie
16
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020
– typy projektów
• Programy przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących
w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do
kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla
zdrowia,
• Priorytetowe programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej
i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące
w szczególności: układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych oraz
programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) istotne
w kontekście specyficznych uwarunkowań regionalnych,
• Programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności
zawodowej ze względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza
finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych.
17
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020
– potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
• Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych)
• podmioty posiadające potencjał do opracowania programów
profilaktycznych (np. uczelnie medyczne, szpitale kliniczne, instytuty
badawcze).
• Potencjalne grupy docelowe:
• osoby objęte programami profilaktycznymi i programami zdrowotnymi,
• pracownicy długotrwale pracujący w warunkach negatywnie wpływających
na zdrowie.
18
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020
– wskaźniki
• Wskaźnik produktu:
• Liczba programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie
wpływających na zasoby rynku pracy
• Wskaźniki rezultatu:
• Liczba osób objętych programami profilaktycznymi.
• Wskaźniki w fazie opracowania:
• Liczba programów przekwalifikowania pracowników długotrwale
pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia
• Liczba pracowników objętych programami przekwalifikowania do
zmiany stanowiska o mniejszym obciążeniu dla zdrowia
19
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020
– źródło i wysokość alokacji
• Źródło:
• 100 % EFS
• Alokacja:
• W fazie ustalenia
( z propozycją zwiększenia alokacji w tej osi ze względu na
założenia Planu przeciwdziałania depopulacji)
20
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Proponowany zakres interwencji RPO WŁ 2014-2020
– zakres dyskutowany
•
Priorytet 8.8: Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego;
lub
•
Priorytet 8.9: Adaptacja pracowników i przedsiębiorstw do zmian
•
Typ projektu: wdrożenie modeli zarządzania wiekiem oraz różnorodnością
•
Źródło : 100 % EFS
•
Alokacja: do ustalenia
•
Wykorzystanie doświadczeń: możliwość wykorzystania modelu
przygotowanego w ramach projektów innowacyjnych w obecnym okresie
programowania (m.in. projekt beneficjenta z woj. łódzkiego
„Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność
zawodową pracowników 50+”
21
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
22

similar documents