Poradnik rowerzysty i motorowerzysty

Report
Praca projektowa uczniów Gimnazjum
Publicznego w Iwoniczu pod kierunkiem
Pana Leszka Krukara.
Iwonicz, 2013
O czym jest projekt ?
Projekt jest poradnikiem, w którym przybliżamy
podstawowe informacje o poruszaniu się rowerem
oraz motorowerem po drogach publicznych oraz
podpowiemy jak zdobyć wymarzone uprawnienia.
Wykorzystaliśmy:
•USTAWĘ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
ujednolicony, stan prawny obowiązujący na dzień 19.1.2013 r.),
•USTAWĘ z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
•ROZPORZĄDZENIE z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów
drogowych.
Rowerzysta
Określenie „rowerzysta” jest stosowane tylko dla osoby
poruszającej się w danej chwili rowerem (i nie jest
określeniem stałym takim jak kierowca, którym się jest
poprzez posiadanie dokumentu prawa jazdy, a nie tylko
podczas prowadzenia pojazdu samochodowego). Ta sama
osoba po zejściu z roweru staje się pieszym.
Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą
mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w
uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany
prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie
większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i
spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.
Wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do
przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym
pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany
naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o
napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej
niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera
po przekroczeniu prędkości 25 km/h.
Przejazd dla rowerzystów – powierzchnia jezdni lub torowiska
przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona
odpowiednimi znakami drogowymi;
Wygląd roweru
Rower powinien posiadać:
Z przodu jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej,
które może być migające.
Z tyłu jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie
innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy
czerwonej, które może być migające.
Co najmniej jeden sprawnie działający hamulec.
Dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym
dźwięku.
Światła pozycyjne i odblaskowe oświetlone światłem
drogowym innego pojazdu, powinny być widoczne w nocy z
odległości co najmniej 150m.
Uprawnienia do jazdy rowerem
Dzieci poniżej 10 roku życia mogą jeździć
na rowerze wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
Osoby poniżej 18 roku życia mogą
kierować rowerem jedynie posiadając kartę
rowerową.
Osoby powyżej 18 roku życia nie
potrzebują uprawnień do kierowania
rowerem lub wózkiem rowerowym.
Kierować wózkiem rowerowym lub
rowerem wieloosobowym oraz przewozić
wózkiem rowerowym lub na rowerze inną
osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a
kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim
poruszanym siłą mięśni kierującego osoba, która ukończyła 13 lat.
Gdzie możemy zdobyć kartę rowerową:
 1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub
opiekuna:
1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca
prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie
potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie
niewymienionej w pkt 1).
 2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat;
2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć
szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu
drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców
posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych
wymagań.
Droga dla rowerów - droga lub jej część
przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych,
oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;
droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg
lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za
pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczona
do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona
odpowiednimi znakami drogowymi.
Śluza rowerowa – część jezdni na wlocie
skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub
wybranego pasa ruchu oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi przeznaczona do zatrzymania
rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub
ustąpienia pierwszeństwa.
Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla
rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one
wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub
zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla
rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok
innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje
możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku.
Zgodnie ze starymi przepisami rowerzysta musiał jechać
możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Teraz na
skrzyżowaniu (w tym na rondzie) i bezpośrednio przed nim
może poruszać się środkiem pasa, jeśli umożliwia on
opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.
Rowerzysta może wyprzedzać z prawej strony wolno jadące
pojazdy i np. swobodnie dojechać do świateł na skrzyżowaniu.
Kierowcy innych pojazdów powinni zostawiać
rowerzystom, by mogli omijać ich z prawej strony.
miejsce
Powinni też uczulić pasażerów, którzy korzystając z tego, że jest
czerwone światło, chcą wyjść z samochodu, by patrzyli w
lusterka. Na otwarte nagle drzwi może wpaść rowerzysta!
Pierwszeństwo na przejeździe dla rowerzystów
Teraz rowerzysta jadący po nich ma pierwszeństwo przed
samochodem, kiedy ten skręcać będzie z drogi głównej.
Mimo tego, że mamy pierwszeństwo sprawdzajmy, czy
wiedzą o tym kierowcy i nie wjeżdżajmy im pod koła (zasada
ograniczonego zaufania).
Pierwszeństwo ma również rowerzysta
w sytuacji poruszania się jezdnią na wprost, pasie ruchu dla
rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi przed
kierującym pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną.
Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego
rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli
nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu
albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu
drogowego.
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego
rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
 opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
 szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest
dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co
najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa
ruchu dla rowerów,
 warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na
jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych,
jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i
ustępować miejsca pieszym.
Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na
zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się
on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.
Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod
warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku
zapewniającym bezpieczną jazdę. Kierującym takim rowerem
może być osoba, która osiągnęła wiek co najmniej 17 lat.
Przewóz dzieci w przyczepkach rowerowych
Nowe przepisy dają możliwość przewozu najmłodszych w specjalnych
dwukołowych przyczepkach ciągniętych za rowerem.
Przyczepki rowerowe są bezpieczniejsze od plastikowych fotelików, w razie
wypadku dziecko chronione jest przez konstrukcję przyczepki. Istotne jest także
to, że w razie wywrotki rodzica przyczepka nie przewraca się razem z rowerem.
Zabrania się rowerzyście
- przejeżdżania rowerem przez przejścia dla pieszych – przekraczając jezdnię musi zsiąść z
roweru i przeprowadzić go po pasach,
- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz stóp na pedałach,
- czepiania się pojazdów - szczególnie popularne zjawisko na wsiach gdzie praktykowane
jest chwytanie się ciągnika,
- zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny na przejazdach dla
rowerzystów, oraz wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
- nie wolno mu jeździć po autostradzie, ani po drodze ekspresowej.
Oprócz przepisów opracowanych specjalnie dla rowerzystów należy pamiętać, że
obowiązują ich również przepisy dotyczące innych kierujących – np. zakaz ruchu, nakaz
jazdy w określonym kierunku, czy zakaz wjazdu.
Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może
przekraczać:
- rowerów lub wózków rowerowych – 15;
Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być
mniejsza niż 200 m.
Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od
przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
Kierujący (kierowca)
Kierujący motorowerem – osoba, która osiągnęła odpowiedni
wiek i jest sprawna fizycznie oraz psychicznie do prowadzenia
pojazdu motorowego. Musi również posiadać odpowiednie
umiejętności do kierowania pojazdem w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu ruchu oraz dokument
stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (kartę
motorowerową lub prawo jazdy kategorii AM).
Kierowca – osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym
lub motorowerem.
Uprawnienia do kierowania motorowerem
oraz czterokołowcem lekkim
Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dn.
20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność
i uprawnia do prowadzenia motoroweru do czasu ukończenia
przez jej posiadacza 18 roku życia.
Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby
uprawnionej, na prawo jazdy kat. AM, o ile osoba ma ukończone
14 lat.
Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18
lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie
wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to
uprawnienie.
Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM zainteresowana
osoba musi spełnić następujące warunki:
- mieć ukończone 14 lat (do dnia 18.01.2013 r. aby
uzyskać kartę motorowerową wystarczyło 13),
- uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do prowadzenia pojazdów grupy AM,
- odbyć szkolenie w wymiarze minimum 10 godzin zajęć
teoretycznych i 10 godz. praktycznych,
- zdać egzamin państwowy – teoretyczny, składający się z
32 pytań z czasem rozwiązania 25 minut oraz praktyczny.
 Motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w
silnik
spalinowy
o
pojemności
skokowej
nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy
nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza
prędkość jazdy do 45 km/h.
 Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa
własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza
prędkość jazdy do 45 km/h.
Motorower powinien posiadać:
 Z przodu jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej.
 Z tyłu światło pozycyjne barwy czerwonej oraz światło odblaskowe
barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt.
 Światła pozycyjne i odblaskowe oświetlone światłem drogowym
innego pojazdu, powinny być widoczne w nocy z odległości co
najmniej 150m.
 Boczne światła odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej
samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu.
 Dwa niezależne, skutecznie działające hamulce.
 Dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku.
 Lusterko wsteczne znajdujące się po lewej stronie pojazdu.
 Tłumik wydechu.
Wyposażenie motoroweru
Podstawowe zasady bezpieczeństwa
 kierujący motorowerem oraz osoba przewożona takim pojazdem, są obowiązani
używać w czasie jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom
technicznym.
 kierujący motorowerem jest obowiązany używać podczas jazdy świateł mijania (przez
12 miesięcy w roku, w tym również w ciągu dnia).
 prędkość dopuszczalna motoroweru, którym przewozi się dziecko w wieku do 7 lat,
wynosi 40 km/h.
 dokumentem stwierdzającym dopuszczenie motoroweru do ruchu jest dowód
rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.
Dokumenty potrzebne do jazdy motorowerem
 karta motorowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1,
A2, B1, B, C1, D1, D, T lub dowód osobisty dla osób, które
ukończyły 18 lat do dnia 18.01.2013 r.
 dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu
(dowód rejestracyjny);
 dokument
stwierdzający
zawarcie
umowy
obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie
składki tego ubezpieczenia (OC).
Motorowerzyście zabrania się:







jazdy po chodniku
jazdy pod prąd
jazdy autostradą i drogą ekspresową
wymuszania pierwszeństwa
czepiania się innych pojazdów
jazdy w parach (2 motorowery obok siebie)
jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy
oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
Kolumny motorowerów
Kolumna motorowerów – to zorganizowana grupa
motorowerów.
Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może
przekraczać 10.
Odległość między kolumnami motorowerów powinna wynosić
minimum 200 metrów odległości.
Przejście dla pieszych – powierzchnia
jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska
przeznaczona do przechodzenia przez
pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami
drogowymi.
Motorowerzysta, przejeżdżający przez część
jezdni, która jest przeznaczona dla ruchu
pieszych lub torowisko, jest obowiązany
zachować
szczególną ostrożność.
Pieszy
znajdujący się na tym przejściu ma
pierwszeństwo przed pojazdem.
Znak stop:
Kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania oznaczonego znakiem B-20
„Stop”, zawsze musimy się zatrzymać. Znak „Stop” nie wyznacza
miejsca zatrzymania.
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu, gdzie jest
namalowana linia bezwzględnego zatrzymania lub w przypadku
jej braku w takim miejscu, aby dokładnie obserwować
niebezpieczne miejsce.
B-20
Znak „Ustąp pierwszeństwa”
Dojeżdżając do skrzyżowania oznaczonego znakiem A-7 jesteśmy
ostrzegani o pierwszeństwie dla pojazdów poruszających się drogą
poprzeczną. Im też ustępujemy pierwszeństwa przejazdu niezależnie od
której strony się zbliżają.
Jeśli musimy się zatrzymać, czynimy to bezpośrednio przed białą linią
wyznaczoną z trójkątów namalowaną na powierzchni jezdni.
A-7
Droga z pierwszeństwem i jej koniec
Zbliżając się do skrzyżowania oznaczonego
znakiem D-1 jesteś informowany o
pierwszeństwie przejazdu przed pojazdami
poruszającymi się po drodze poprzecznej.
Znak D-2 oznacza koniec drogi z
pierwszeństwem.
D-1
D-2
Skrzyżowanie dróg równorzędnych
Znak A-5 ostrzega wszystkich kierujących dojeżdżających do
skrzyżowania, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.
Na takim skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu określone jest na
zasadzie „prawej strony”, przy czym pojazd szynowy ma
pierwszeństwo przed innymi pojazdami bez względu na to, z której
strony nadjeżdża.
A-5
Włączanie się do ruchu
Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy
po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków
lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:





na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub
dojazdu do takiego obiektu, z drogi nie będącej drogą
publiczną oraz ze strefy zamieszkania,
na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu
dla pojazdów powolnych ,
na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem
wjazdu na przejazd dla rowerzystów,
pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z
pętli.
Włączając się do ruchu zachowaj szczególną ostrożność i ustąp pierwszeństwa!
Skręcanie w prawo
Reguły postępowania obowiązujące kierującego
pojazdem podczas skręcania w prawo:
 upewnij się, czy możesz bezpiecznie skręcić i
zasygnalizuj zamiar skrętu w prawo kierunkowskazem
lub ręką (1),
 zwolnij i zbliż się do prawej krawędzi jezdni (2, 3),
 ponownie upewnij się (4),
 w każdym przypadku ustąp pierwszeństwa pieszym
przechodzącym przez drogę w którą skręcasz oraz
rowerzystom jadącym równolegle do jezdni, po
której się poruszasz. Po skręceniu najlepiej zajmij
prawy pas ruchu i jedź możliwie blisko prawej
krawędzi jezdni,
 jeżeli znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem
przejazdu, to podczas skrętu będziesz mieć
pierwszeństwo
przed
poruszającymi
się
z
naprzeciwka, natomiast kiedy jesteś na drodze
podporządkowanej, to musisz ustąpić wszystkim
jadącym drogą z pierwszeństwem.
Skręcanie w lewo
Reguły postępowania obowiązujące kierującego pojazdem
podczas skręcania w lewo:
 upewnij się, czy możesz bezpiecznie skręcić w lewo i
sprawdź, czy znaki i sygnały drogowe nie zabraniają
wykonania tego manewru (1),
 zasygnalizuj zamiar zmiany kierunku ruchu (2),
 upewnij się, czy możesz zbliżyć się do osi jezdni (3),
 zbliż się do osi jezdni (4),
 upewnij się, że możesz bezpiecznie skręcić w lewo (5),
 zasygnalizuj ponownie zamiar skrętu w lewo (6),
 upewnij się, czy żaden pojazd nie nadjeżdża z przeciwnego
kierunku (7),
 ustąp pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka
i jadącym prosto oraz skręcającym w prawo oraz pieszym,
przekraczającym drogę w którą wjeżdżasz, a po skręceniu
zajmij prawy pas ruchu i jedź możliwie blisko prawej
krawędzi jezdni (8).
Zawracanie
• upewnij się, czy nie zajedziesz drogi zbliżającym się z
przeciwnego pasa ruchu pojazdom - jeśli pojazd nadjeżdża,
ustąp mu pierwszeństwa,
• gdy droga jest wolna i masz dosyć miejsca na jezdni, po
zasygnalizowaniu kierunkowskazem lub lewą ręką swojego
zamiaru zdecydowanie skręć i zawróć,
• wracaj na poprzedni tor jazdy, sygnalizując
ten zamiar kierunkowskazem lub prawą
ręką,
• zachowuj zasady bezpieczeństwa i wróć do
prawej krawędzi jezdni.
Hamowanie
 Unikaj gwałtownego hamowania. Naciskaj z całej siły
na hamulce, tylko wtedy, gdy już nie ma innego
wyjścia. Nagłe zatrzymanie się w miejscu jest
niebezpieczne, bo możesz zostać najechany przez
pojazd znajdujący się za tobą albo stracić równowagę
i spaść z motoroweru. Hamuj z odpowiednim
wyprzedzeniem, by jadący za tobą wiedzieli, że też
muszą uruchomić hamulce.
 Pamiętaj - im większa prędkość, tym dłuższa droga
hamowania.
Wyprzedzanie
 upewnij się, czy nie zajedziesz drogi zbliżającym się z
przeciwnego pasa ruchu pojazdom - jeśli pojazd
nadjeżdża, ustąp mu pierwszeństwa,
 gdy droga jest wolna i masz dosyć miejsca na jezdni, po
zasygnalizowaniu kierunkowskazem lub lewą ręką
zmień pas ruchu,
 wracaj na poprzedni tor jazdy, sygnalizując ten zamiar
kierunkowskazem lub prawą ręką.
 wyprzedzając pojazd jednośladowy lub kolumnę
pieszych zachowaj odstęp co najmniej 1 metr.
Zasada bezpiecznej prędkości
 zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego Cię
pojazdu,
 jedź z prędkością zapewniającą panowanie nad
rowerem lub motorowerem,
 jedź z prędkością dającą możliwość reakcji przy
zmieniających się warunkach drogowych, np. gdy
jadący przed tobą pojazd zacznie hamować lub w
warunkach o zmniejszonej przejrzystości powietrza.
Przed wyruszeniem w trasę zawsze
sprawdzaj, czy twój pojazd posiada:
 dostateczną ilość paliwa,
 prawidłowy poziom oleju,
 sprawny układ hamulcowy i kierowniczy,
 sprawne światła,
 prawidłowy stan ogumienia,
 właściwie ustawione lusterka,
 prawidłowo pracujący silnik.
Życzymy wszystkim bezpiecznej drogi
Kenar Jakub
Pojnar Marcin
Leśniak Radosław
Bęben Sebastian
Kielar Maciej

similar documents