Promocja Publikacja

Report
Promocja RSI
Kujawsko – Pomorskie Forum Innowacji
Propozycje tematów publikacji
„Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji”
- element planu promocji RSI
Spotkanie grupy eksperckiej RSI
Rada Innowacji. Zespoły tematyczne
Toruń 12. 06. 2012r.
Marek Dondelewski
Doradca ds. Innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski w Toruniu
Założenia dotyczące publikacji w ramach
Kujawsko –Pomorskiego Forum Innowacji
• Publikacja KPFI jako element promocji RSI oraz innowacyjnych rozwiązań
w regionie
• Publikacja wyników prac Zespołów Tematycznych Rady Innowacji i aktualizacji
RSI w formie kwartalnika Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji.
• Ujęcie tematyczne w danym kwartalniku Kujawsko – Pomorskiego Forum
Innowacji - prezentacja różnych aspektów kluczowego zagadnienia i promocja
dobrych praktyk.
• Propozycje tematów do danego kwartalnika są zgodne z zakresem prac
poszczególnych Zespołów Tematycznych
Propozycje tematyczne publikacji
Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji
1.Współpraca nauki z biznesem, nauka i badania dla innowacyjnych
przedsiębiorstw w regionie.
2.Innowacyjna gospodarka:
Rozwój innowacji, wiodące specjalizacje regionu i model innowacyjnego
rozwoju, rola poszczególnych instytucji, innowacje systemowe i rozproszone,
finansowanie innowacyjnej gospodarki w regionie.
3.Proinnowacyjne otoczenie. Infrastruktura i usługi dla rozwoju
innowacji.
4. Promocja postaw proinnowacyjnych i edukacja dla innowacji.
Współpraca nauki z biznesem, nauka
i badania dla innowacyjnych przedsiębiorstw
w regionie
1.Wsparcie młodych naukowców i doktorantów – system powiązania nauki
z gospodarką , rozwój innowacyjnych badań dla potrzeb gospodarki województwa
i stymulowanie innowacji poprzez programy stypendialne.
2.Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK
3.Centrum Optyki Kwantowej – rozwój gospodarki wiedzy w Województwie Kujawsko
-Pomorskim
4.Kółka matematyczno-fizyczne w regionie – oferta i inicjatywa Marszałka dla wsparcia
zdolności młodych osób.
5.Przedsiębiorczość akademicka i inkubatory akademickie
6.Projekt SPIN UMK jako metoda kooperacji nauki i biznesu.
7.Cyfryzacja edukacji – projekt zakupu tablic interaktywnych i elektronicznych jako
element nowoczesnego nauczania w regionie.
8.Zakładanie firm typu spin-off lub spin-out: rozwiązania prawne, merytoryczne,
finansowe i organizacyjne dla osób, które chciałyby rozpocząć taką działalność na
uczelnie. Przykład rozwiązań dla przedsiębiorców i naukowców.
Współpraca nauki z biznesem, nauka
i badania dla innowacyjnych przedsiębiorstw
w regionie c.d.
9. Współpraca nauki i biznesu na przykładzie laboratorium badawczego UTP.
10. Nowy model planowania kariery i rekrutacji do innowacyjnych firm na przykładzie
projektu „Udana Kariera”.
11. Voucher badawczy – nowy sposób pobudzania rozwoju innowacyjnych firm przy
współpracy z nauką.
12. Europejskie Centra Popularyzacji Nauki i Technologii ( projekt eksperymentalnej
edukacji i innowacji opartej na wiedzy).
14. Skuteczna promocja powiązań B+R i przedsiębiorców na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Przykłady i praktyka.
15. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków – innowacyjne metody naukowe
pomagają sztuce.
Innowacyjna gospodarka
1. Smart Specialisation – wiodące technologie, produkty i sektory gospodarki
regionalnej
2. Subergionalne sieci innowacji jako część RSI. Innowacje w Starostwach
Powiatowych. Liderzy innowacji –przykłady zastosowań rozwiązań innowacyjnych
w danym powiecie, gminie.
3. Zadania administracji w zakresie kreowania rozwoju opartego o innowację po roku
2014.
4. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki regionalnej.
5. CSR jako innowacja w procesie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
i administracji.
6. Innowacyjne zamówienia publiczne (IPP) oraz zamówienia przedkomercyjne - nowe
możliwości rozwoju przedsiębiorczości i rola administracji publicznej
w finansowaniu innowacji w formie przedkonkurencyjnych zamówień publicznych.
7. Klastry i ich rola w gospodarce regionu. Klastry szansą rozwoju przedsiębiorstw
i regionu.
8. Kujawsko - Pomorski Klaster
Badawczo – Przemysłowego
jako przykład
innowacjnych rozwiązań w obszarze kompetencji dla innowacji.
9. Finansowe wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. System finansowania
innowacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
Innowacyjna gospodarka c.d.
10. Fundusz Badań i Wdrożeń jako nowy instrument pobudzania innowacyjnych
rozwiązań opartych na wiedzy wśród przedsiębiorców .
11.JEREMIE –nowy model wsparcia przedsiębiorców w regionie. Doświadczenia
i wyniki 2009-2012, wskazania na przyszłość.
12. Regionalny mechanizm inżynierii finansowej jako element wsparcia innowacyjnej
gospodarki w ramach regionalnej polityki spójności 2014-2020.
13. Regionalny system innowacji – innowacje systemowe czy rozproszone, kształt RSI,
a oczekiwania firm w regionie.
14. Innowacje w gospodarce, jako wynik współpracy międzynarodowej Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.
15.Rozwój w oparciu o innowacje - doświadczenia firm kujawsko – pomorskich
we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.
Proinnowacyjne otoczenie.
Potencjał i usługi dla rozwoju innowacji
1. Regionalna sieć Parków przemysłowych, parków technologicznych i Centrów TT oraz
Centrów Innowacji NOT– kompleksowa oferta infrastruktury innowacyjnej dla firm
i ich kooperacji z B+R.
2. Centrum Przetwarzania Danych – nowoczesne usługi z zakresu udostępniania
sprzętu i usług informatycznych jako element rozwoju innowacyjności firm. Model
cloud computing.
3. Regionalne Centrum Przedsiębiorczości - Park przemysłowy Solec – II etap rozwoju
jako przykład budowy potencjału innowacyjnego otoczenia w regionie.
4. Centrum Nowoczesności, Inkubator Technologiczny i Międzynarodowe Centrum
Spotkań Młodzieży w Toruniu –rozwój otoczenia proinnowacyjnego w regionie.
5. COI jako forma przyciągania innowacyjnych inwestycji do regionu oraz eksportu
innowacji. Oferta, formy wsparcia, rozwiązania dla przedsiębiorstw i ich
międzynarodowych powiązań kooperacyjnych
Proinnowacyjne otoczenie. Potencjał
i usługi dla rozwoju innowacji c.d.
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko
–Pomorskiego
7. Centrum Techniki Rolniczej – wprowadzanie innowacji technicznych w produkcji
roślinnej i zwierzęcej (KPODR w Minikowie).
8. Projekt Centrum Zarządzania Środowiskiem – Centrum Ekoinnowacji jako usługa
dla firm w obszarze innowacji środowiskowych i efektywności energetycznej.
9. „eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań usług informatycznych dla jednostek
organizacyjnych
województwa
kujawsko-pomorskiego”:
„e-Zdrowie
w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
Promocja postaw proinnowacyjnych
i edukacja dla innowacji
1.
2.
3.
4.
5.
Środowiskowe centra popularyzacji nauki i techniki jako innowacyjny sposób
pobudzania gospodarki opartej na wiedzy.
Cyfryzacja edukacji – projekt zakupu tablic interaktywnych i elektronicznych,
jako element nowoczesnego nauczania w regionie.
Astrobazy – regionalny model innowacji opartej na wiedzy i edukacji.
Kujawsko - Pomorska sieć kreatywnego biznesu. Sektor kreatywny
w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Wynalazki kujawsko- pomorskie: patenty, wzory użytkowe, rozwiązania ochrony
własności intelektualnej jako wzmocnienie innowacyjności regionu.
Wynalazczość w regionie - kształtowanie innowacyjnych postaw w gospodarce.
Promocja postaw proinnowacyjnych
i edukacja dla innowacji c.d.
6. Innowacyjna edukacja od przedszkola: Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli.
7. Modelowanie kierunkowe kształcenia technicznego i zawodowego zgodnie
z potrzebami gospodarki regionu przy udziale firm i instytucji gospodarczych.
8. „Innowacje – to proste!” Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
i Związek Rzemiosła Polskiego -„Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.
9. Kształcenie kierunków kluczowych – Regionalny Ośrodek EFS jako element budowy
postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie
10. Promocja innowacji.
Dziękuję za uwagę
Marek Dondelewski
Doradca ds. innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
[email protected]
tel: +48 608451406

similar documents