PROGRAM OPERACYJNY KAPITA* LUDZKI

Report
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet III, Działanie 3.2
Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Wyniki II ankiety ewaluacyjnej
dla dyrektorów szkół biorących
udział w badaniu OBUT 2011
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
 Badanie ewaluacyjne zrealizowano we wrześniu 2011 metodą
ankietową wykorzystując technikę ankiety on line (CAWI Computer Assisted Web Interview) .
 Kwestionariusz ankiety przygotowano w konsultacji z zespołem
przygotowującym Ogólnopolskie Badanie Umiejętności
Trzecioklasistów (OBUT).
 Ankieta skierowana została do dyrektorów 9756 szkół
podstawowych uczestniczących w badaniu OBUT 2011.
 Kwestionariusz dostępny był dla dyrektorów szkół, którzy
zalogowali się, korzystając z indywidualnego hasła, w
dedykowanym serwisie na stronie internetowej OBUT
 Kwestionariusz wypełniło 2721 dyrektorów szkół podstawowych,
wśród których blisko 80% stanowią kobiety.
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Pierwsza część ankiety dotyczyła
Zestawienia wyników badania umiejętności językowych dla danej klasy.
Fragment przykładowego Zestawienia przedstawiono poniżej:
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Odbiorcy informacji zawartych
w Zestawieniu wyników badania umiejętności językowych
Które osoby w Pana/i szkole zapoznały się z Zestawieniem wyników badania
umiejętności językowych? N=2721
92.0
Uczniowie biorący udział w badaniu
5.6
Rodzice uczniów uczestniczących w badaniu
76.8
16.3
Nauczyciel/e uczący innych przedmiotów w klasach IV-VI
76.8
16.3
89.9
Nauczyciel/e uczący języka polskiego w klasach IV-VI
2.4
6.9
6.9
6.9
3.2
Nauczyciel/e nauczania początkowego
99.6
0.3 0.1
Dyrektor szkoły
99.9
0.1
0%
20%
Tak
Nie
Nie wiem
40%
60%
80%
100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Odbiorcy informacji zawartych
w Zestawieniu wyników badania umiejętności językowych cd
Które osoby w Pana/i szkole zapoznały się z Zestawieniem wyników badania
umiejętności językowych? Inne osoby. Jakie? N=531 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub
potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
49.5
0.4
Władze oświatowe
Rodzice (rada rodziców)
3.8
Wicedyrektor
3.0
Inni nauczyciele (np. gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w zespołach
szkół).
8.1
Pedagog, logopeda, reedukator, psycholog, nauczyciel prowadzący
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
20.2
4.1
Organ prowadzący
8.5
Rada pedagogiczna
Bibliotekarz
2.4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena przydatności informacji zwrotnej zawartej
w Zestawieniu wyników badania umiejętności językowych
Proszę ocenić przydatność, z punktu widzenia codziennej pracy, informacji
zwrotnej w postaci Zestawienia wyników badania umiejętności językowych:
N=2721
0.1
66.1
0%
10%
20%
Zdecydowanie przydatna
30%
33.0
40%
Raczej przydatna
50%
60%
Raczej nieprzydatna
70%
80%
0.3
90%
Zdecydowanie nieprzydatna
100%
Trudno powiedzieć
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena przydatności informacji zwrotnej zawartej
w Zestawieniu wyników badania umiejętności językowych cd
Proszę ocenić przydatność informacji zwrotnej w postaci Zestawienia wyników badania
umiejętności językowych. Proszę wyjaśnić, dlaczego Pan/i tak uważa? N=2297 [%]
2.5
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
7.6
Zestawienie jest przejrzyste i czytelne.
0.7
Nieprzydatne ponieważ zestawienie jest nieczytelne, brak w nim odniesienia do standardów wymagań
(takich jak w zestawieniach po sprawdzianie w klasie VI), brak analiz dla pojedynczych uczniów.
Nieprzydatne ponieważ badanie nie jest w pełni miarodajne, nie odzwierciedla rzeczywistych umiejętności
uczniów (test obejmował tylko wybrane zagadnienia, zadania wykraczały poza Podstawę Programową, test
był zbyt trudny).
1.2
1.3
Zestawienie może służyć jako materiał do ewaluacji pracy nauczycieli i szkoły.
18.1
Zestawienie stanowi cenny materiał dla nauczycieli II etapu edukacyjnego (w tym: istotny element diagnozy
wstępnej na początku II etapu edukacyjnego).
36.7
Zestawienie zawiera dokładną analizę umożliwiającą określenie poziomu umiejętności językowych uczniów
(w tym: stanowi źródło wiedzy dla nauczycieli, uczniów i rodziców).
Zestawienie umożliwia porównanie poziomu umiejętności z innymi szkołami w województwie i w kraju
(także: dokonywania porównań pomiędzy klasami oraz w stosunku do innych sposobów pomiaru poziomu
osiągnięć uczniów).
6.9
24.9
Zestawienie przydatne w opracowywaniu planów działania dla I i II etapu kształcenia (w tym planów
modyfikacji metod kształcenia, organizacji procesu kształcenia – np. zajęć dodatkowych, wyrównawczych).
0
5
10
15
20
25
30
35
40
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Sposoby wykorzystania w szkołach informacji zwrotnej zawartej
w Zestawieniu wyników badania umiejętności językowych
W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać informacje z Zestawienia wyników
badania umiejętności językowych w pracy z dziećmi? N=2721
88.8
Do zaplanowania zajęć dodatkowych
34.8
Do zmiany lub modyfikacji programów nauczania i podręczników
8.0 3.1
48.7
16.5
85.0
Do modyfikacji metod pracy nauczycieli
8.1 6.9
Do opracowanie planów działania dla II etapu kształcenia
87.2
7.6 5.2
Do opracowania planów działania dla I etapu kształcenia
87.6
9.1 3.3
0%
Tak
10%
Nie
20%
30%
Nie wiem
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Sposoby wykorzystania w szkołach informacji zwrotnej zawartej
w Zestawieniu wyników badania umiejętności językowych cd
W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać informacje z Zestawienia wyników
badania umiejętności językowych w pracy z dziećmi? W inny sposób. Jaki? N=356 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub
potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
52.8
Opracowywanie planów pracy z uczniami, w zespołach, planów
naprawczych, planów modyfikacji działań dydaktycznych i metodycznych.
19.4
W planowaniu i rozwijaniu współpracy z rodzicami (tzw. pedagogizacja
rodziców).
3.4
Analiza i ewaluacja pracy nauczycieli oraz koncepcji działań
dydaktycznych w szkole (plany wynikowe, działania z obszaru nadzoru
pedagogicznego).
5.1
Organizacja zajęć wyrównawczych, indywidualizacja pracy z uczniem
słabym i uzdolnionym, opracowanie programów naprawczych.
19.4
0
10
20
30
40
50
60
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena wartości informacyjnej
Zestawienia wyników badania umiejętności językowych
Jakiego rodzaju nowych informacji o uczniach w Pana/i szkole dostarczyło
Zestawienie wyników badania umiejętności językowych? N=2721
Dotyczących porównania wyników klasy z wynikami krajowymi,
wojewódzkimi
90.9
2.5
6.7
O brakach w opanowaniu badanych umiejętności przez zespół
klasowy
92.1
2.3
5.6
O poziomie gotowości dzieci do wykorzystywania posiadanej wiedzy
w rozwiązywaniu problemów
89.0
85.9
O poziomie umiejętności rozwiązywania zadań nietypowych
95.5
O poziomie opanowania poszczególnych umiejętności językowych
0%
Tak
Nie
5.3 5.8
7.3
6.9
0.6
3.9
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nie wiem
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena wartości informacyjnej
Zestawienia wyników badania umiejętności językowych cd
Jakiego rodzaju nowych informacji o uczniach w Pana/i dostarczyło szkole
Zestawienie wyników badania umiejętności językowych? Innych informacji. Jakich?
N=301 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub
potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
61.8
Informacje na temat pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
3.0
Informacje o poziomie osiągnięć uczniów dla rodziców.
2.3
Informacje na temat umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce
oraz problemach z opanowaniem umiejętności kluczowych.
12.0
Określenie gotowości uczniów do pracy z narzędziem zewnętrznym,
odporności na stres i tempo pracy z narzędziem testowym.
7.6
Informacje na temat gotowości uczniów do rozpoczęcia nauki w II etapie
edukacyjnym.
4.7
Porównanie poziomu opanowania poszczególnych umiejętności
pomiędzy klasami, innymi szkołami.
8.6
0
10
20
30
40
50
60
70
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Druga część ankiety dotyczyła
Zestawienia wyników badania umiejętności matematycznych dla danej klasy.
Fragment przykładowego Zestawienia przedstawiono poniżej:
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Odbiorcy informacji zawartych
w Zestawieniu wyników badania umiejętności matematycznych
Które osoby w Pana/i szkole zapoznały się z Zestawieniem wyników badania
umiejętności matematycznych? N=2721
Uczniowie biorący udział w badaniu
92.6
5.4
2.0
Rodzice uczniów uczestniczących w badaniu
92.8
4.2
3.1
76.1
Nauczyciel/e uczący innych przedmiotów w klasach IV-VI
16.5
92.0
Nauczyciel/e uczący matematyki w klasach IV-VI
7.4
5.4
2.6
Nauczyciel/e nauczania początkowego
99.6
0.3 0.1
Dyrektor szkoły
99.9
0.1
0%
20%
Tak
Nie
Nie wiem
40%
60%
80%
100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Odbiorcy informacji zawartych
w Zestawieniu wyników badania umiejętności matematycznych cd
Które osoby w Pana/i szkole zapoznały się z Zestawieniem wyników badania
umiejętności matematycznych? Inne osoby. Jakie? N=398 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub potwierdzające
wybory z pytania zamkniętego).
44.5
0.5
Władze oświatowe
4.3
Rodzice (rada rodziców)
3.0
Wicedyrektor
Inni nauczyciele (np. gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w zespołach
szkół).
6.8
Pedagog, logopeda, reedukator, psycholog, nauczyciel prowadzący zajęcia
korekcyjno – kompensacyjne.
25.4
5.5
Organ prowadzący
9.3
Rada pedagogiczna
0.8
Bibliotekarz
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena przydatności informacji zwrotnej zawartej
w Zestawieniu wyników badania umiejętności matematycznych
Proszę ocenić przydatność, z punktu widzenia codziennej pracy, informacji
zwrotnej w postaci Zestawienia wyników badania umiejętności matematycznych:
N=2721
67.1
1
0%
10%
20%
Zdecydowanie przydatna
30%
0.0
0.4
32.2
40%
Raczej przydatna
50%
60%
Raczej nieprzydatna
70%
80%
90%
Zdecydowanie nieprzydatna
100%
Trudno powiedzieć
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena przydatności informacji zwrotnej zawartej
w Zestawieniu wyników badania umiejętności matematycznych
Proszę ocenić przydatność informacji zwrotnej w postaci Zestawienia wyników badania
umiejętności matematycznych: Proszę wyjaśnić, dlaczego Pani/Pan tak uważa. N=1986 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub potwierdzające wybory z pytania
zamkniętego).
9.1
8.4
Zestawienie jest przejrzyste i czytelne.
Nieprzydatne ponieważ zestawienie jest nieczytelne, brak w nim odniesienia do standardów
wymagań (takich jak w zestawieniach po sprawdzianie w klasie VI), brak analiz dla
pojedynczych uczniów.
0.1
Nieprzydatne ponieważ badanie nie jest w pełni miarodajne, nie odzwierciedla rzeczywistych
umiejętności uczniów (test obejmował tylko wybrane zagadnienia, zadania wykraczały poza
Podstawę Programową, test był zbyt trudny).
1.9
Zestawienie może służyć jako materiał do ewaluacji pracy nauczycieli i szkoły.
1.5
Zestawienie stanowi cenny materiał dla nauczycieli II etapu edukacyjnego (w tym: istotny
element diagnozy wstępnej na początku II etapu edukacyjnego).
10.0
Zestawienie zawiera dokładną analizę umożliwiającą określenie poziomu umiejętności
matematycznych uczniów (w tym: stanowi źródło wiedzy dla nauczycieli, uczniów i rodziców).
34.7
Zestawienie umożliwia porównanie poziomu umiejętności z innymi szkołami w województwie i
w kraju (także: dokonywania porównań pomiędzy klasami oraz w stosunku do innych
sposobów pomiaru poziomu osiągnięć uczniów).
5.3
Zestawienie przydatne w opracowywaniu planów działania dla I i II etapu kształcenia (w tym
planów modyfikacji metod kształcenia, organizacji procesu kształcenia – np. zajęć
dodatkowych, wyrównawczych).
29.0
0
5
10
15
20
25
30
35
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Sposoby wykorzystania w szkołach informacji zwrotnej zawartej
w Zestawieniu wyników badania umiejętności matematycznych
W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać informacje z Zestawienia wyników
badania umiejętności matematycznych w pracy z dziećmi? N=2721
90.5
Do zaplanowania zajęć dodatkowych
35.8
Do zmiany lub modyfikacji programów nauczania i podręczników
7.0 2.5
48.3
16.0
Do modyfikacji metod pracy nauczycieli
86.8
Do opracowanie planów działania dla II etapu kształcenia
88.3
7.4 4.4
Do opracowania planów działania dla I etapu kształcenia
88.5
8.6 2.9
0%
Tak
Nie
10%
20%
Nie wiem
30%
40%
50%
7.2 6.0
60%
70%
80%
90% 100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Sposoby wykorzystania w szkołach informacji zwrotnej zawartej
w Zestawieniu wyników badania umiejętności matematycznych cd
W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać informacje z Zestawienia wyników
badania umiejętności matematycznych w pracy z dziećmi? W inny sposób. Jaki?
N=226 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub
potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
58.0
W planowaniu i rozwijaniu współpracy z rodzicami (tzw. pedagogizacja
rodziców).
2.2
Analiza i ewaluacja pracy nauczycieli oraz koncepcji działań
dydaktycznych w szkole (plany wynikowe, działania z obszaru nadzoru
pedagogicznego).
11.9
Organizacja zajęć wyrównawczych, indywidualizacja pracy z uczniem
słabym i uzdolnionym, opracowanie programów naprawczych.
27.9
0
10
20
30
40
50
60
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena wartości informacyjnej
Zestawienia wyników badania umiejętności matematycznych
Jakiego rodzaju nowych informacji o uczniach w Pana szkole dostarczyło
Zestawienie wyników badania umiejętności matematycznych? N=2721
Dotyczących porównania wyników klasy z wynikami krajowymi,
wojewódzkimi
91.4
O brakach w opanowaniu badanych umiejętności przez zespół
klasowy
6.4
93.4
O poziomie gotowości dzieci do wykorzystywania posiadanej wiedzy
w rozwiązywaniu problemów
92.6
O poziomie umiejętności rozwiązywania zadań nietypowych
92.6
O poziomie opanowania poszczególnych umiejętności
matematycznych
Tak
2.2
5.3
3.7
3.6
3.2
4.2
96.2
86%
88%
Nie
Nie wiem
90%
92%
94%
1.3
96%
3.5
0.3
98%
100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena wartości informacyjnej
Zestawienia wyników badania umiejętności matematycznych cd
Jakiego rodzaju nowych informacji o uczniach w Pana/i szkole dostarczyło
Zestawienie wyników badania umiejętności matematycznych? Innych informacji.
Jakich? N=178 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub
potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
69.7
Stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz czynniki wpływające na poziom
osiągnięć.
6.2
Określenie gotowości uczniów do pracy z narzędziem zewnętrznym,
odporności na stres i tempo pracy z narzędziem testowym.
Identyfikacja uczniów uzdolnionych oraz uczniów z problemami w
opanowaniu umiejętności kluczowych.
7.9
2.8
Porównanie poziomu opanowania poszczególnych umiejętności
pomiędzy klasami, innymi szkołami.
13.5
0
10
20
30
40
50
60
70
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Trzecia część ankiety dotyczyła raportu zatytułowanego:
Wyniki badania umiejętności językowychi umiejętności matematycznych
dla danej szkoły. Fragment przykładowego Raportu przedstawiono poniżej:
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Odbiorcy informacji zawartych w raporcie
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych
Które osoby w Pana szkole zapoznały się z raportem Wyniki badania umiejętności
językowych i umiejętności matematycznych? N=2721
Uczniowie biorący udział w badaniu
87.2
10.3 2.5
Rodzice uczniów uczestniczących w badaniu
88.6
7.7 3.7
77.2
Nauczyciel/e uczący innych przedmiotów w klasach IV-VI
15.4
7.4
Nauczyciel/e uczący matematyki w klasach IV-VI
88.9
7.9 3.3
Nauczyciel/e uczący języka polskiego w klasach IV-VI
90.3
6.8 2.9
Nauczyciel/e nauczania początkowego
99.2
0.5
0.3
Dyrektor szkoły
99.7
0.3
0.1
0%
10%
Tak
20%
Nie
30%
Nie wiem
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Odbiorcy informacji zawartych w raporcie
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych cd
Które osoby w Pana/i szkole zapoznały się z raportem Wyniki badania umiejętności
językowych i umiejętności matematycznych? Inne osoby. Jakie? N=330 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub potwierdzające
wybory z pytania zamkniętego).
47.9
0.3
Władze oświatowe
Rodzice (rada rodziców)
3.9
Wicedyrektor
3.3
7.0
Inni nauczyciele (np. gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w zespołach szkół).
Pedagog, logopeda, reedukator, psycholog, nauczyciel prowadzący zajęcia
korekcyjno – kompensacyjne.
22.4
5.8
Organ prowadzący
Rada pedagogiczna
7.9
Bibliotekarz
1.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena przydatności informacji zwrotnej zawartej w raporcie
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych
Proszę ocenić przydatność, z punktu widzenia codziennej pracy, informacji
zwrotnej w postaci raportu: Wyniki badania umiejętności językowych i
umiejętności matematycznych: N=2721
62.0
1
0%
10%
20%
Zdecydowanie przydatna
30%
0.2
0.8 1.2
35.7
40%
Raczej przydatna
50%
60%
Raczej nieprzydatna
70%
80%
90%
Zdecydowanie nieprzydatna
100%
Trudno powiedzieć
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena przydatności informacji zwrotnej zawartej w raporcie
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych cd
Proszę ocenić przydatność informacji zwrotnej w postaci raportu: Wyniki badania umiejętności
językowych i umiejętności matematycznych: Proszę wyjaśnić, dlaczego Pani/Pan tak uważa.
N=1727 [%]
11.5
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
5.5
Raport jest przejrzysty i czytelny.
Nieprzydatne ponieważ raport jest nieczytelny, brak w nim odniesienia do standardów wymagań (takich
jak w zestawieniach po sprawdzianie w klasie VI), brak analiz dla pojedynczych uczniów.
2.4
Nieprzydatny ponieważ badanie nie jest w pełni miarodajne, nie odzwierciedla rzeczywistych umiejętności
uczniów (test obejmował tylko wybrane zagadnienia, zadania wykraczały poza Podstawę Programową,
test był zbyt trudny).
0.9
Raport może służyć jako materiał do ewaluacji pracy nauczycieli i szkoły.
1.2
Raport stanowi cenny materiał dla nauczycieli II etapu edukacyjnego (w tym: istotny element diagnozy
wstępnej na początku II etapu edukacyjnego).
5.8
Raport zawiera dokładną analizę umożliwiającą określenie poziomu umiejętności językowych i
matematycznych uczniów (w tym: stanowi źródło wiedzy dla nauczycieli, uczniów i rodziców).
26.2
Raport umożliwia porównanie poziomu umiejętności z innymi szkołami w województwie i w kraju (także:
dokonywania porównań pomiędzy klasami oraz w stosunku do innych sposobów pomiaru poziomu
osiągnięć uczniów).
10.5
Raport przydatny w opracowywaniu planów działania dla I i II etapu kształcenia (w tym planów
modyfikacji metod kształcenia, organizacji procesu kształcenia – np. zajęć dodatkowych,
wyrównawczych).
35.9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Sposoby wykorzystania w szkołach informacji zwrotnej zawartej w raporcie
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych
W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać informacje zawarte w raporcie:
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych w pracy
z dziećmi? N=2721
89.5
Do zaplanowania zajęć dodatkowych
38.8
Do zmiany lub modyfikacji programów nauczania i podręczników
7.4 3.1
44.6
16.6
Do modyfikacji metod pracy nauczycieli
86.8
Do opracowanie planów działania dla II etapu kształcenia
88.1
7.7 4.2
Do opracowania planów działania dla I etapu kształcenia
88.7
7.9 3.3
0%
Tak
Nie
10%
20%
Nie wiem
30%
40%
50%
7.2 5.9
60%
70%
80%
90% 100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Sposoby wykorzystania w szkołach informacji zwrotnej zawartej w raporcie
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych cd
W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać informacje zawarte w raporcie:
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych w pracy z
dziećmi? W inny sposób. Jaki? N=189 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub
potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
63.0
Analiza i ewaluacja pracy nauczycieli oraz doskonalenie zawodowe
nauczycieli.
W planowaniu i rozwijaniu współpracy z rodzicami (tzw.
pedagogizacja rodziców).
4.2
2.1
3.7
Diagnoza, analiza błędów popełnionych przez uczniów.
Modyfikacja programów nauczania, metodyki i opracowanie planów
naprawczych.
27.0
0
10
20
30
40
50
60
70
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena wartości informacyjnej raportu
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych
Jakiego rodzaju nowych informacji o uczniach w Pana szkole dostarczył raport:
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych?
N=2721
Dotyczących porównania wyników klasy z wynikami krajowymi,
wojewódzkimi
92.7
O brakach w opanowaniu badanych umiejętności przez
trzecioklasistów w szkole
95.1
O poziomie opanowania poszczególnych umiejętności językowych i
matematycznych
Tak
5.3
3.7
96.3
88%
90%
Nie
Nie wiem
92%
2.1
94%
96%
1.2
2.9
0.8
98%
100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena wartości informacyjnej raportu
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych cd
Jakiego rodzaju nowych informacji o uczniach w Pana/i szkole dostarczył raport:
Wyniki badania umiejętności językowych i umiejętności matematycznych? Innych
informacji. Jakich? N=164 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub
potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
70.7
Informacje umożliwiające analizę błędów i modyfikację działań
dydaktycznych.
6.7
Zestawienie umożliwia porównanie poziomu umiejętności z innymi
szkołami w województwie i w kraju (także: dokonywania porównań
pomiędzy klasami oraz w stosunku do innych sposobów pomiaru
poziomu osiągnięć uczniów).
6.7
Określenie gotowości uczniów do pracy z narzędziem zewnętrznym,
odporności na stres i tempo pracy z narzędziem testowym.
15.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Czwarta część ankiety dotyczyła ogólnopolskiego raportu z badań
OBUT 2011:
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Odbiorcy informacji zawartych
w ogólnopolskim raporcie z badań OBUT 2011
Które osoby w Pana szkole zapoznały się ogólnopolskim raportem z badań OBUT
2011? N=2721
63.9
Uczniowie biorący udział w badaniu
Rodzice uczniów uczestniczących w badaniu
66.7
Nauczyciel/e uczący innych przedmiotów w klasach IV-VI
65.6
28.6
7.5
23.7
9.6
21.8
12.6
Nauczyciel/e uczący matematyki w klasach IV-VI
78.6
13.5
7.9
Nauczyciel/e uczący języka polskiego w klasach IV-VI
78.8
13.3
7.9
Nauczyciel/e nauczania początkowego
97.8
0.8 1.4
Dyrektor szkoły
99.4
0.4 0.1
0%
10%
Tak
Nie
20%
30%
Nie wiem
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Odbiorcy informacji zawartych
w ogólnopolskim raporcie z badań OBUT 2011 cd
Które osoby w Pana/i szkole zapoznały się ogólnopolskim raportem z badań OBUT
2011? Inne osoby. Jakie? N=286 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub
potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
50
0.7
Władze oświatowe
Rodzice (rada rodziców)
3.5
Wicedyrektor
3.5
Inni nauczyciele (np. gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w zespołach
szkół).
4.9
Pedagog, logopeda, reedukator, psycholog, nauczyciel prowadzący
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
21.7
Organ prowadzący
6.6
Rada pedagogiczna
7.3
1.7
Bibliotekarz
0
10
20
30
40
50
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena przydatności informacji zawartych
w ogólnopolskim raporcie z badań OBUT 2011
Proszę ocenić przydatność, z punktu widzenia codziennej pracy, informacji
zawartych w ogólnopolskim raporcie z badań OBUT 2011: N=2721
we fragmentach prezentujących wskazania dotyczące rozwijania
umiejętności językowych uczniów
58.8
38.7
1.0
1.6
we fragmentach prezentujących analizę rozwiązań zadań z testów
językowych (P)
57.8
39.5
0.1
1.1
1.5
we fragmentach prezentujących wskazania dotyczące rozwijania
umiejętności matematycznych uczniów
58.7
38.8
1.5
1.0
1.4
we fragmentach prezentujących analizę rozwiązań zadań z testów
matematycznych (M)
57.1
0%
Zdecydowanie przydatna
Raczej przydatna
10% 20% 30%
Raczej nieprzydatna
40.4
40% 50% 60% 70% 80%
Zdecydowanie nieprzydatna
0.1
90% 100%
Trudno powiedzieć
1.1
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena wartości informacyjnej ogólnopolskiego raportu z badań OBUT 2011
Czy w ogólnopolskim raporcie z badań OBUT 2011 zabrakło jakiegoś rodzaju
informacji? Proszę podać jakich. N=2721 [%]
3.3
Tak
96.7
Nie
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena wartości informacyjnej
ogólnopolskiego raportu z badań OBUT 2011 cd
Czy w ogólnopolskim raporcie z badań OBUT 2011 zabrakło jakiegoś rodzaju
informacji? Proszę podać jakich. N=84 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub
potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
44.0
7.1
Zestawień pokazujących wyniki na tle miejscowości, województwa, kraju.
Wyjaśnień dotyczących zadań wykraczających poza Podstawę
Programową.
3.6
Przedstawienia rozkładu wyników w podziale na standardy wymagań,
analogicznie do sprawdzianu w klasie VI.
9.5
2.4
Kluczy odpowiedzi.
Indywidualnej analizy dla każdego ucznia (przydatnej w dalszej nauce i
zrozumiałej dla rodziców).
25.0
8.3
Przedstawienie rozkładu wyników na skali staninowej.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Sposoby wykorzystania w szkołach informacji zwrotnej zawartej
w ogólnopolskim raporcie z badań OBUT 2011
W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać informacje z ogólnopolskiego
raportu z badań OBUT 2011 w pracy z dziećmi? N=2721
87.6
Do zaplanowania zajęć dodatkowych
36.8
Do zmiany lub modyfikacji programów nauczania i podręczników
8.6 3.9
45.3
17.9
Do modyfikacji metod pracy nauczycieli
85.0
Do opracowanie planów działania dla II etapu kształcenia
86.2
8.6 5.2
Do opracowania planów działania dla I etapu kształcenia
88.3
7.5 4.2
0%
Tak
Nie
10%
20%
Nie wiem
30%
40%
8.3 6.7
50%
60%
70%
80%
90% 100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Sposoby wykorzystania w szkołach informacji zwrotnej zawartej
w ogólnopolskim raporcie z badań OBUT 2011 cd
W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać informacje z ogólnopolskiego raportu
z badań OBUT 2011 w pracy z dziećmi? W inny sposób. Jaki? N=168 [%]
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, nieadekwatne lub
potwierdzające wybory z pytania zamkniętego).
64.3
Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.
2.4
W planowaniu i rozwijaniu współpracy z rodzicami (tzw. pedagogizacja
rodziców).
3.0
24.4
W modyfikacja programów i metod pracy dydaktycznej.
W ewaluacji, monitoringu i działaniach z obszaru nadzoru
pedagogicznego.
5.9
0
10
20
30
40
50
60
70
www.obut.edu.pl

similar documents