Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

Report
POD SKRZYDŁAMI FENIKSA
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH DLA DZIECI
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I RUCHOWYMI
GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW
GRY I ZAJĘCIA SPORTOWE
HIPOTERAPIA
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks” w Kołobrzegu
Cel, Beneficjenci, czyli dzieci i ich rodzice
Celem projektu jest poprawienie jakości życia dzieci oraz nauka radzenia sobie z
trudnymi sytuacjami, poprzez prowadzenie psychoedukacji dzieci, zajęcia ruchowe i
hipoterapię. Celem jest także pogłębienie wiedzy i umiejętności wychowawczych
rodziców, wspieranie ich dla dobra dzieci w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z
nimi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się w rodzinie, refleksja nad własną
postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, nauka dialogu i kształtowanie więzi
opartych na wzajemnym szacunku.
Stworzony przez nas projekt składa się z kilku uzupełniających się zadań:
• HIPOTERAPIA,
• WARSZTATY umiejętności interpersonalnych DLA DZIECI
z zaburzeniami psychicznymi i ruchowymi,
• GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW,
• GRY I ZAJĘCIA SPORTOWE,
dzięki czemu udzielona pomoc będzie kompleksowa, a jej efekty będą miały większy
zakres oddziaływania (cały system rodziny) i będą długotrwałe.
Zadanie kierowane jest do dzieci w wieku 7 – 13 lat, głównie z zaburzeniami
psychicznymi i ruchowymi, na terenie powiatu Kołobrzeg oraz ich rodziców.
Grupa ta została wybrana do projektu ze względu na szczególne zagrożenie
wykluczeniem społecznym.
Dzieci przeżywające zaburzenia nastroju, trudne stany emocjonalne, będące w kryzysie,
szukające informacji potrzebnych do rozumienia siebie i otoczenia, mających trudności
wychowawcze, młodzież borykająca się z problemami wieku adolescencji, tożsamości,
adaptacji do warunków szkolnych i grup rówieśniczych, chcących poprawić relacje z
rodzicami i szkołą.
Warsztaty umiejętności
interpersonalnych dla dzieci
Cel zadania:
•
Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci zagrożonych
wykluczeniem społecznym, stygmatyzacją,
•
Poszerzenie wiadomości o sobie samym, o mechanizmach
zachowania, emocjach i uczuciach, o możliwościach wpływania
na własne życie,
•
Pomoc w odkryciu własnych możliwości oraz rozwijaniu ich,
•
Poprawa zachowania i komunikacji w szkole, domu oraz całym
otoczeniu,
•
Zmniejszenie zachowań ryzykownych, autoagresywnych,
agresywnych,
•
Przygotowanie do pełnienia nowych ról życiowych związanych
w okresem rozwojowym i obecnym w tym czasie kryzysem
rozwojowym,
•
Poznanie swoich mocnych i słabych stron, sposobów
funkcjonowania w grupie, reakcji na zachowanie innych, wzrost
samoakceptacji i pewności siebie, lepsze rozumienie
zachowania innych ludzi, wzrost tolerancji i życzliwości.
Tematy w ramach warsztatów dla dzieci:
• złość i autoagresja,
• normy i granice (dom-szkoła, rówieśnicy),
• akceptacja dla różnorodności,
• komunikacja, rozwiązywanie konfliktów,
• uczucia- nazywanie, rozpoznawanie, dawanie uczuć
do kontaktu,
• jestem chłopcem, jestem dziewczynką,
• ja w grupie, współpraca a asertywność,
• separacja, dokonywanie własnych wyborów,
indywidualizacja,
• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
• uwalnianie się od ról / proces usamodzielniania,
• tożsamość, ciało, zdrowa seksualność.
Grupa wsparcia dla rodziców
Grupa wsparcia dla rodziców ma pogłębić ich
umiejętności wychowawcze, co wpłynie na poprawę
relacji dziecko – rodzic – środowisko, a także powoli
rodzicom wymieniać się własnymi doświadczeniami oraz
podnosić kompetencje rodzicielskie do wspierania
rozwoju ich dzieci z różnymi zaburzeniami. Tematyka
spotkań obejmować będzie:
•
wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były
przez dziecko respektowane,
•
rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
•
aktywne, wspierające słuchanie,
•
motywowanie dziecka do współdziałania,
•
modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich
zachowań dziecka,
•
wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
•
konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
•
wymiana doświadczeń między rodzicami.
Gry i zajęcia sportowe
dla dzieci
Zabawy ruchowe są formą
działalności ruchowej, najbardziej
odpowiadającą potrzebom dziecka,
wynikającą z właściwości jego
rozwoju. Wprowadzają radosny
nastrój i dobre samopoczucie, dają
dziecku możliwość zaspokojenia
naturalnej potrzeby ruchu. Zabawa
ruchowa jest przygotowaniem do
społecznego współdziałania i
współżycia, uczy dziecko
przystosowania się do całego
zespołu, utrwalają wiele pojęć i
wiadomości, kształtują nawyki
kulturalne, pozytywne cechy
charakteru, a w szczególności
dyscyplinę.
Hipoterapia
Zajęcia hipoterapeutyczne mają wprost nieoceniony wpływ na dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami. Celem takiej terapii jest przywrócenie pacjentom sprawności
fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.
Hipoterapia może być skierowana do
dzieci z:
• z zaburzeniami psychicznymi,
• z autyzmem,
• z mózgowym porażeniem dziecięcym,
• z wadami genetycznymi,
• z wadami postawy,
• z zaburzeniami rozwoju
psychoruchowego,
• ze schorzeniami metabolicznymi.
Dzięki hipoterapii możemy uzyskać
następujące efekty:
• korygowanie postawy ciała,
• regulacja napięcia mięśniowego,
• kontakt z przyrodą, działanie
motywacyjne,
• doskonalenie równowagi, koordynacji,
orientacji w przestrzeni, schematu
własnego ciała, poczucia rytmu,
• stymulacja i normalizacja czucia
powierzchniowego,
• zwiększenie poczucia własnej wartości,
zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych,
• rozwijanie pozytywnych kontaktów
społecznych.
Budżet
Ujęcie czasowe od lutego do czerwca 2015r.
Realizowany projekt
Czas trwania projektu
Grupa
wsparcia
dla rodziców
Warsztaty dla
dzieci
Hipoterapia
Gry i zabawy
sportowe
Czas pracy: od lutego do czerwca 2015r.
PLANOWANE REZULTATY
Dzięki różnym formom pomocy: hipoterapii, warsztatom dla
dzieci z zaburzeniami psychicznymi i ruchowymi,
grupie wsparcia dla rodziców tych dzieci oraz zajęciom
sportowym oczekujemy:
•
Zapobieganie marginalizacji społecznej, wykluczeniu społecznemu lub łagodzenie ich
skutków wśród dzieci i ich rodziców,
•
Wzmocnienie prawidłowych wzorców zachowania oraz wewnętrznych zasobów potrzebnych
do prawidłowego rozwoju dzieci,
•
Poprawa stosunków i komunikacji między członkami rodziny,
•
Podjęcie odpowiedniego leczenia dopasowanego do potrzeb osoby zgłaszającej się,
•
Pomoc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania społecznego oraz wzmacnianie
prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci,
•
Poprawa funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym, domowym oraz społecznym,
•
Rehabilitacja społeczna, ruchowa dzieci,
•
Wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców,
•
Lepsze rozumienie zachowań dzieci przez ich rodziców,
•
Pomoc w nabyciu przez członków rodziny umiejętności radzenia sobie ze stresem, lękiem i
depresją.
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks” w Kołobrzegu
Stowarzyszenie realizuje się w
koncepcji psychiatrii
środowiskowej, udzielającej
pomocy, wsparcia osobom, które
znalazły się w trudnej sytuacji z
punktu widzenia psychiatrii i
psychologii.
W ramach Stowarzyszenia
prowadzone są wielokierunkowe
działania pomocowe w różnych
formach: Biuro Porad
Obywatelskich, Powiatowy Ośrodek
Wsparcia, Klub Pacjenta, Kluby
Abstynenta i inne.
Przedmiot działalności statutowej:
• organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od substancji
psychoaktywnych, uzależnionych od alkoholu,
• promocja i ochrona zdrowia psychicznego,
• integracja użytkowników zdrowia psychicznego,
• przeciwdziałanie stygmatyzacji,
• kształtowanie właściwych postaw społecznych,
• aktywizacja zawodowa osób zagrożonych marginalizacją i
wykluczeniem społecznym w szczególności chorzy psychicznie,
• dążenie do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz
innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym,
• kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji,
życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji,
• wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w
zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
Kontakt
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks” w Kołobrzegu
Informacje kontaktowe
www
mail
www.feniks.kolobrzeg.pl
[email protected]
adres
78-100 Kołobrzeg
Ul. Warszawska 15
Data powstania
Nr KRS
09.02.2000
0000108407
Tel.
Regon
NIP
943530312
331094200
671-16-31-844
Dziękujemy
i liczymy na poparcie

similar documents