„System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” (A. Pery)

Report
Na podstawie nowych rozporządzeń
Opracowały:
Beata Ulenberg
Dorota Ostoja-Lniska
Wykorzystano materiały ze szkolenia „System pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole” (A. Pery) oraz z prezentacji OPERON
 Stan prawny w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej
 Zmiany w zasadach udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach,
w tym powoływanie i zasady pracy zespołów
 Zasady, warunki i sposób oceniania, klasyfikowania, z
uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie
 Zmiany dotyczące warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach
 Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie
zasad
udzielania
i
organizacji
psychologiczno-pedagogicznej
w
przedszkolach, szkołach i placówkach
pomocy
publicznych
 W szkołach
podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych
pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych
w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2012/2013
W terminie do 31 marca 2012 r.:
 Dyrektorzy utworzą dla uczniów zespoły;
 Zespoły wykonają zadania (zakres i proponowane formy);
W terminie do 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy na podstawie zalecenia
przez zespoły ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy
udzielania pomocy oraz wymiar godzin poszczególnych form
udzielanej pomocy od roku 2012/2013
POZIOM LOKALNY
Powiat – poradnie, szkoły ponadgimnazjalne
Gmina – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja
Placówki niepubliczne
 Szkoły udzielają i organizują uczniom, ich rodzicom,
nauczycielom
pedagogiczną
pomoc
na
zasadach
psychologicznookreślonych
w
rozporządzeniu
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje
dyrektor a jest ona udzielana przez nauczycieli i
specjalistów (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i
doradcy zawodowi)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi
polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu:
 Indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
 Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia, wynikających w szczególności z:
- niepełnosprawności,
- niedostosowania społecznego
- zaburzeń komunikacji językowej
- przewlekłej choroby
- sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
- niepowodzeń edukacyjnych
- zaniedbań związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem
spędzania
czasu
wolnego,
kontaktami
środowiskowymi
- trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi
lub ze zmianą środowiska edukacyjnego
- szczególnych uzdolnień
- specyficznych trudności w uczeniu się
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
 Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych
 Jest organizowana i udzielana we współpracy z:
-
Rodzicami uczniów
-
Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi
-
Placówkami doskonalenia nauczycieli
-
Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
-
Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży
Wnioskować o pomoc mogą:
 Uczeń
 Rodzice ucznia
 Specjalista prowadzący zajęcia z uczniem
 Nauczyciel
 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna
 Asystent edukacji romskiej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 Klasy terapeutyczne
 Zajęcia rozwijające uzdolnienia
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o
charakterze terapeutycznym
 Porady i konsultacje
 Porady i konsultacje
 Warsztaty i szkolenia
• Dla
Dla kogo?
uczniów
zaburzenia,
procesu
wykazujących
jednorodne
wymagających
nauczania
do
lub
dostosowania
ich
sprzężone
organizacji
specyficznych
i
potrzeb
edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej
Liczebność
Czas
• Liczba uczniów w klasie do 15
• Zajęcia
prowadzone
realizowanych
w
programów nauczania
danej
według
szkole
Dla kogo?
• Dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu
aktywnych metod pracy
Liczebność
Czas
• Liczba uczestników zajęć wynosi do 8
uczniów
• Godzina zajęć trwa 45 minut
•Dla uczniów mających trudności w nauce, w
Dla kogo?
szczególności
w
spełnianiu
edukacyjnych
wynikających
programowej
kształcenia
wymagań
z
podstawy
ogólnego
dla
danego etapu edukacyjnego
Liczebność
Czas
• Liczba uczestników zajęć wynosi do 8
uczniów
• Godzina zajęć trwa 45 minut
Dla kogo?
• Dla
uczniów
odchyleniami
z
zaburzeniami
rozwojowymi
i
lub
specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Liczebność
Czas
• Liczba uczestników zajęć wynosi do 5
uczniów
• Godzina zajęć trwa 60 minut
• Dla uczniów z zaburzeniami mowy,
Dla kogo?
które
powodują
komunikacji
zaburzenia
językowej
oraz
utrudniają naukę
Liczebność
Czas
• Liczba uczestników zajęć wynosi do 4
uczniów
• Godzina zajęć trwa 60 minut
Dla kogo?
• Dla
uczniów
zaburzeniami
z
dysfunkcjami
i
utrudniającymi
funkcjonowanie społeczne
Liczebność
Czas
• Liczba uczestników zajęć wynosi do
10 uczniów
• Godzina zajęć trwa 60 minut
Zadania nauczycieli i szkoły
WCZESNE ROZPOZNAWANIE
specyficznych trudności w
uczeniu się
UDZIELENIE POMOCY
w postaci programu wsparciaindywidualizacja pracy
OCENA EFEKTYWNOŚCI
udzielonej pomocy
 W przedszkolu – obserwacja pedagogiczna
zakończona analizą i oceną gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole
 W klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje
i pomiary pedagogiczne mające na celu
rozpoznanie
u
uczniów
ryzyka
wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się
 Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej
uczniowi
w
placówce
jest
zadaniem
zespołu
składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów
prowadzących zajęcia z uczniem
 Dyrektor tworzy dla ucznia zespół, gdy ma:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy indywidualnego
nauczania
- opinię poradni
- informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą
Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu
Do zadań zespołu należy:
 Ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia
 Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi
pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz możliwości
 Opracowanie dla ucznia planu działań wspierających (cele do
osiągnięcia, działania, metody pracy z uczniem)
 Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia










Karta zawiera:
Imię i nazwisko ucznia
Nazwę szkoły
Informację dotyczącą orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania lub opinii poradni, potrzeby objęcia ucznia pomocą
stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych
Zakres pomocy
Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy
Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy
oraz wymiar godzin
Ocenę efektywności pomocy
Terminy spotkań zespołu
Podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach
zespołu
 www.efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl
 www.ptd.edu.pl
 www.men.gov.pl
 www.pedagogia.pl

similar documents