Wolontariat - Dobre Praktyki Szkoły

Report
Zespół Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 26
w Gdańsku
ul. VII Dwór 6
Reata Karzarnowicz, Natalia Formela
 Zaangażowanie
uczniów – najlepszą
inspiracją …




zainteresowania uczniów
i ich aktywność pozalekcyjna
wiara i entuzjazm
chęć pomagania innym
 Rolą
nauczycieli jest wspieranie inicjatywy
uczniów i towarzyszenie im na
poszczególnych etapach realizacji zadań.
 Nagrodzeni
uczniowie naszej szkoły w
Ogólnopolskim Konkursie „Ośmiu
Wspaniałych”
 Elżbieta Kubik – wolontariuszka pracująca z
dziećmi, jeździła na obozy i kolonie z
dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, obecnie
psycholog
 Paweł Żytnowski – wolontariusz działający na
rzecz społeczności lokalnej, współorganizator
wielu akcji charytatywnych
 Aleksandra
Mońko – wolontariuszka pracująca
z dziećmi z domu małego dziecka a także
udzielająca się w Hospicjum, obecnie
studentka.
 Agnieszka Osińska – wolontariuszka
zaangażowana w prace na rzecz społeczności
lokalnej, jedna z organizatorek spotkań
wigilijnych dla bezdomnych, zabaw
karnawałowych dla dzieci, równie aktywna w
życiu szkolnym.
Zawsze chętny,
zorientowany
prospołecznie
wzorowy uczeń czy
łobuz, chcący zdobyć
punkty w gimnazjum?
 Z naszych obserwacji
wolontariusz to
przede wszystkim
aktywny, chętny do
pracy uczeń …

 Działania
podejmowane przez uczniów mają
zarówno zasięg szkolny jak i lokalny.
 Działania




na rzecz środowiska szkolnego:
Uczniowie prowadzą „korepetycje”
udział w imprezach szkolnych
udział w spotkaniu wigilijnym dla podopiecznych
Komisji Opiekuńczej Rady Pedagogicznej
„Cała Polska czyta dzieciom”
 Działania
o charakterze prospołecznym
inicjowane przez Samorząd Uczniowski:


„Zakręcony Problem”
„Góra Grosza”
 Działania
prowadzone na rzecz środowiska
lokalnego:



Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku udział
w akcjach „Rozjaśnij Hospicyjne Niebo”, „Żonkil”
„Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”
oraz działania wspierające fundację „Pies i Kot”
współpracującą ze schroniskiem „Promyk”
Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna
Paczka”

„Październik miesiącem
dobroci dla zwierząt” ,
akcja prowadzona
cyklicznie przez p.
Katarzynę Maszka.
Konkurs fotograficzny i
literacki związany z
tematem : „Pies – mój
przyjaciel”
 Zbiórka karmy i kocy dla
zwierząt zamieszkujących
schroniska;
 Wycieczka do schroniska
– przekazanie zebranych
rzeczy

 nawiązanie
współpracy z Fundacją „Pies i
Kot”





wirtualna adopcji psiaków. Nasze psy to: Czaruś,
Groszek i Kola.
zbiórka pieniędzy w Galerii Bałtyckiej
Wolontariat w schronisku – wyprowadzanie psów
na spacer
Organizowane są spotkania z ludźmi, którzy
charytatywnie zajmują się zwierzętami
Uczniowie prowadzą gazetki informujące o losie
bezdomnych zwierząt i przedstawiające portrety
psów czekających na adopcję.
 Wszystko
zaczęło się od pomysłu
przygotowania paczki dla jednej z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji.
 Mobilizacja całej społeczności szkolnej
(rodziców, nauczycieli, pozostałych
pracowników szkoły, uczniów) przerosła
najśmielsze oczekiwania.
 Nasz szkolny magazyn szybko zaczął pękać w
szwach …
 Zebrane dary z ledwością udało nam się
zapakować w 27 kartonach
W
tym roku niektóre szkolne pomieszczenia
zamieniły się w wielki magazyn paczek dla
przeszło 100 rodzin zakwalifikowanych do
pomocy.
 Nie udało by się nam sprawnie przeprowadzić
tego trudnego przedsięwzięcia bez
ogromnego zaangażowania naszych
gimnazjalistów – wolontariuszy. Ich praca
spotkała się z wielkim uznaniem
koordynatorów akcji, a także darczyńców
 Sądzimy, że za rok spotkamy się znowu …

similar documents