Kontakty szkoły z partnerami

Report
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Józefa Nojego w Czarnkowie
WSPÓŁPRACA SZKOŁY
www.zspczarnkow.edu.pl
SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI
Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół
Polski Centralnej i południowo – zachodniej.
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia
Kompetencje:
• technologia informacyjno – komunikacyjna (technik organizacji reklamy)
• matematyczno – przyrodnicze (technik ekonomista)
• podstawy przedsiębiorczości (technik mechatronik)
• język angielski (technik logistyk)
Korzyści dla szkoły:
• pozyskanie pomocy dydaktycznych o wartości 40.000 zł
• dostęp do portalu edukacyjnego „kluczowE-kompetencje”
• udział uczniów w wakacyjnych obozach naukowych,
• udział uczniów w przedsiębiorstwie symulacyjnym
poprzez platformę edukacyjną,
• realizacja autorskich programów nauczania,
• udział uczniów w kołach naukowych,
• udział uczniów w studium kompetentnych liderów.
PARTNER: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
AS KOMPETENCJI
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia
Kompetencje:
• matematyczno – fizyczne (technik informatyk – 10 osób)
• podstawy przedsiębiorczości (technik handlowiec – 10 osób)
Korzyści dla szkoły:
• pozyskanie pomocy dydaktycznych:
• Tablica interaktywna;
• PenDrive – 22 szt.;
• Notebook z oprogramowaniem;
• Laserowe urządzenie wielofunkcyjne;
• Wideoprojektor;
• Cyfrowy aparat fotograficzny;
• udział uczniów w grupach projektowych;
• dostęp do portalu edukacyjnego „kluczowE-kompetencje”.
PARTNER: Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o.
KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄ DO KARIERY
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia
Kompetencje:
• matematyczno – przyrodnicze (technik mechatronik)
• podstawy przedsiębiorczości (technik handlowiec)
• techniczne
Korzyści dla szkoły:
• zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii, biologii,
informatyki i podstaw przedsiębiorczości,
• zajęcia pozaszkolne w formie wyjazdów
na wykłady, imprezy, obozy naukowe i edukacyjne,
• szkolne pikniki i konferencje popularyzujące naukę,
• wystawy i prezentacje promujące osiągnięcia naukowe,
• kompleksowe doradztwo zawodowe.
PARTNER: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Człuchowie
SZKOŁA SUKCESU
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia
Kompetencje:
• język niemiecki
• podstawy przedsiębiorczości
Korzyści dla szkoły:
•
•
•
•
dostęp do platformy e-learningowej,
realizacja autorskich programów nauczania,
udział uczniów w kołach naukowych,
300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka niemieckiego.
PARTNER: English Unlimited w Sopocie
MATEMATYKA - REAKTYWACJA
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia
Kompetencje:
• matematyczne z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych
Korzyści dla szkoły:
• dostęp do unikatowej metody, którą można określić jako
indywidualne korepetycje na odległość wykorzystując atrakcyjne
dla ucznia narzędzia informatyczne
• dostęp do dynamicznych interaktywnych ćwiczeń i testów z
matematyki objętych programem nauczania zarówno na poziomie
podstawowym, jak rozszerzonym.
PARTNER: Politechnika Wrocławska
JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY
kształtowanie postaw przedsiębiorczych
wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.6. Projekty innowacyjne
Kompetencje:
• podstawy przedsiębiorczości
Korzyści dla szkoły:
•
•
•
•
•
opracowanie innowacyjnego narzędzia pomiaru kompetencji przedsiębiorczych
uczniów w zakresie komunikacji, elastyczności, poznania potrzeb klientów,
planowania, organizowania pracy własnej, kształcenia ustawicznego
i odporności na stres),
opracowanie GIER dydaktycznych wspomagających proces kształcenia
kompetencji przedsiębiorczych uczniów,
opracowanie portalu edukacyjnego wiedzy i doświadczeń w nauczaniu
przedsiębiorczości,
zorganizowanie wizyty studyjnej w Belgii (wykorzystanie nowoczesnych narzędzi
dydaktycznych w nauczaniu przedsiębiorczości),
udział w seminariach i konferencjach.
PARTNER: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
PRACOWNIE KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I ZAWODOWYCH
– kompleksowy program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. J. Nojego w Czarnkowie
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia
Korzyści dla szkoły:
•Pracownia Wzmacniania Kompetencji Kluczowych,
•Pracownia Kształtowania Adaptacji Społecznej,
•Pracownia Budowania Mocnych Podstaw Wiedzy,
•Pracownia Budowania Mocnych Podstaw Wiedzy,
•Pracownia Efektywnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.
PARTNER: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
CZAS ZAWODOWCÓW – WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Korzyści dla szkoły:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pracownie kształcenia modułowego w sześciu zawodach,
wyposażenie szkoły w mobilne laboratorium do e-learningu,
wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do kształcenia modułowego,
system doradztwa edukacyjno – zawodowego,
praktyki i staże w przedsiębiorstwach,
zajęcia w regionalnych laboratoriach kształcenia modułowego,
realizacja projektów edukacyjnych w klasie pierwszej technikum,
pozyskanie dodatkowych uprawnień przez uczniów w klasach drugich technikum (ECDL),
dostarczenie pomocy dydaktycznych do realizacji jednostek modułowych w zawodach
dla każdego ucznia i nauczyciela.
PARTNER: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Politechnika Poznańska,
CDN Piła
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE
Korzyści dla szkoły:





Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
wyposażenie szkoły w mobilny zestaw wraz z oprogramowaniem do prowadzenia eksperymentów związanych
z energią odnawialną,
udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
przygotowanie do wprowadzenia nowego kierunku nauczania,
wyposażenie w sieć powiązań business to education między szkołami
a przedsiębiorstwami, w których będą odbywały się praktyki dla uczniów,
praktyki uczniów w przedsiębiorstwach.
PARTNER: Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią w Poznaniu,
DC Edukacja w Gdańsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku

similar documents