Projekt UE Dajmy dzieciom skrzydła

Report
„Dajmy dzieciom skrzydła
– indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
w klasach I-III szkół podstawowych
w Jastrzębiu-Zdroju
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.
Od 1 września 2012 r. do 26 czerwca 2013 r.
w naszym mieście realizowany jest projekt systemowy
współfinansowany przez Unię Europejską, którego
Organem kierującym jest Urząd Miasta. Nasza szkoła,
wraz z innymi placówkami oświatowymi, uczestniczy
w tym projekcie.
Celem projektu jest realizacja dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz doposażenie bazy dydaktycznej
szkoły w materiały i sprzęt specjalistyczny
wspomagający pracę z dzieckiem.
W Szkole Podstawowej nr 12 projektem zostało
objętych 208 uczniów klas I – III.
Zajęcia prowadzone w ramach projektu wspierały
indywidualny rozwój dziecka, pozwalając na pracę
zarówno z dzieckiem mającym trudności w zdobywaniu
określonych umiejętności jak i z dzieckiem
uzdolnionym.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach :
• dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu (3 grupy);
• dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych (2 grupy);
• logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
(2 grypy);
• gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
(2 grupy);
• terapii pedagogicznej (6 grup);
• dla dzieci uzdolnionych matematycznie – koło
matematyczne (2 grupy);
• dla dzieci uzdolnionych artystycznie (2 grupy).
W zajęciach dla dzieci ze specjalnymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu uczestniczyło 20 uczniów.
Prowadziły je panie: Wioletta Sieradzan – Lorek
10
10
i Barbara Leśniak.
W zajęciach dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
pod kierunkiem pani Doroty Zbozień, brało
udział 34 uczniów naszej szkoły.
19
15
W zajęciach logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy uczestniczyło 11 uczniów.
Prowadzone były one przez panie:
2
9
Elżbietę Cywoniuk – Gilgę i Wiolettę Sieradzan – Lorek.
W zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy prowadzonych przez panią Katarzynę
Ignacek – Wysocką, brało udział 36 uczniów.
21
15
Zajęciami terapii pedagogicznej objętych zostało
40 uczniów.
Prowadzone były one przez panie:
18
Ewę Woźniak, Grażynę Lyską, Zofię Żurawską
i Beatę Mikę.
22
W zajęciach dla dzieci uzdolnionych matematycznie –
koło matematyczne prowadzonych przez panią Elżbietę
Winiszewską - Bafia, uczestniczyło 39 uczniów.
21
18
W zajęciach dla dzieci dla dzieci uzdolnionych
artystycznie, prowadzonych przez panią Irenę Gregorczyk,
brało udział 28 uczniów.
19
9
W ramach projektu szkoła wzbogaciła się o nowe
materiały i pomoce, które będą ułatwiać i wzbogacać
prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych:
• szafy,
• 3 laptopy;
• 2 rzutniki;
• ciekawe programy multimedialne;
• książki;
• wiele klocków i gier edukacyjnych.
Doposażona została także salka gimnastyczna oraz
powstała w pełni wyposażona sala do gimnastyki
korekcyjnej.

similar documents