analizy i prognozy makroekonomiczne przydatne dla prowadzenia

Report
Rozwój Mazowsza - analizy i prognozy
makroekonomiczne
przydatne dla prowadzenia biznesu
Katarzyna Piętka-Kosińska
CASE-Doradcy
Warszawa, 21.02.2014
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
I. Raporty – źródło ogólnych informacji
o gospodarce województwa
PKB (1)
1. Wzrost gospodarczy w woj. mazowieckim, w podziale na
Warszawę i pozostałe podregiony, na tle Polski ogółem
1. Diagnoza dla woj. mazowieckiego, w tym na bazie kwartalnej (dane oficjalne
tylko na bazie rocznej, opóźnione o 2 lata)
• PKB, przemysł, budownictwo, usługi rynkowe, usługi nierynkowe+rolnictwo
2. Prognoza dla woj. mazowieckiego i Polski na następne 2 lata
• PKB, przemysł, budownictwo, usługi rynkowe, usługi nierynkowe+rolnictwo
3. Diagnoza i prognoza dla Warszawy & pozostałych podregionów (dane
oficjalne opóźnione o 2 lata)
• PKB
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
I. Raporty – źródło ogólnych informacji
o gospodarce województwa
PKB (2)
9
PKB Mazowsza
8,3
9
PKB Polski
PKB pozostałych podregionów
8
8
7
PKB Warszawy
8,6
6,8
6
7
5,2
4,6
4,5
3,9
4
4,5
3,8
3,6
3,2
1,6
4,4
4,7
4,3
4,1
3,8
3,4
4
1,71,6
3,2
3,1
3
2,6
1,9
4,7
5
3,0
3
2
6,4
6
5,2
5,1
5
7,3
6,9
2,8
2,3
1,71,7
2
1
1
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
S
S
P
P
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
S
S
P
P
I. Raporty – źródło ogólnych informacji
o gospodarce województwa
Dochody do dyspozycji
2. Dochody do dyspozycji ludności w woj. mazowieckim, na tle Polski
ogółem
1. Diagnoza dla woj. mazowieckiego (dane oficjalne opóźnione o 2 lata)
• Dochody ogółem, wynagrodzenia, renty i emerytury, pozostałe dochody
2. Zestawienie sumy wynagrodzeń oraz rent i emerytur na tle Polski (dane kwartalne)
3. Prognoza dla woj. mazowieckiego i Polski na następne 2 lata
• Dochody ogółem, wynagrodzenia
7
6,5
DOCHODY - MAZOWSZE (dynamika realna)
DOCHODY - POLSKA (dynamika realna)
Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach - MAZ
Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach - PL
6
5
4
3,6
3,7
3,7
3,3
3,2
3
2,4
2,0
2
2,42,2
2,7
1,8
0,9
1
0
-0,1
-1
2009
2010
Projekt współfinansowany
przez Unię
2011
2012
2013
Europejską w ramach Europejskiego
S Społecznego
S
Funduszu
2014
2015
P
P
I. Raporty – źródło ogólnych informacji
o gospodarce województwa
Konsumpcja (1)
3. Tendencje w konsumpcji w woj. mazowieckim na tle Polski
ogółem – dynamika sprzedaży detalicznej
Diagnoza na bazie kwartalnej dla handlu ogółem i 9 segmentów
60
50
Handel ogółem
121
Pojazdy, motocykle, części
40
Paliwa
30
Żywność, napoje i wyr.tytoniowe
20
Pozostała sprzedaż detaliczna w
niewyspecjalizowanych sklepach
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt
ortopedyczny
Włókno, odzież, obuwie
10
0
-10
-20
Meble, RTV, AGD
-30
-40
I kw.
2011
2012
I-II kw.
I-III kw.
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w
wyspecjalizowanych sklepach
Pozostałe
2013
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
I. Raporty – źródło ogólnych informacji
o gospodarce województwa
Konsumpcja (2)
4. Tendencje w konsumpcji – spożycie gospodarstw domowych
towarów i usług w woj. mazowieckim na tle Polski ogółem
1. Diagnoza dla woj. mazowieckiego (dane oficjalne niedostępne)
2. Prognoza na następne 2 lata
8
KONSUMPCJA - MAZOWSZE (dynamika realna)
KONSUMPCJA - POLSKA (dynamika realna)
stopa oszczędności - MAZOWSZE (przyrost oszczędności, % dochodów)
stopa oszczędności - POLSKA
7
6
5,6
5
3,9
4
3,8
3,5
3,1
2,0
2
3,1 2,7
2,9
2,8
2,6
3
1,9
1,2
0,8
1
0
2009
2010
S
S
2011
2012
2013
Projekt
współfinansowany
przez Unię S
S
S
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
2014
2015
P
P
I. Raporty – źródło ogólnych informacji
o gospodarce województwa
Inwestycje (1)
5. Tendencje w inwestycjach w woj. mazowieckim na tle Polski ogółem
1. Diagnoza dla woj. mazowieckiego (dane oficjalne tylko na bazie rocznej, opóźnione o 2
lata)
•
Inwestycje przedsiębiorstw 50+, wykorzystanie środków unijnych, mieszkania oddane do użytku, pozostałe
2. Prognoza na następne 2 lata
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
I. Raporty – źródło ogólnych informacji
o gospodarce województwa
Inwestycje (2)
9,7
10,0
INWESTYCJE - MAZOWSZE (dynamika nominalna w %)
INWESTYCJE - POLSKA (dynamika nominalna w %)
Stopa inwestycji (% PKB) - MAZ (prawa skala)
Stopa inwestycji (% PKB) - PL (prawa skala)
6,9
7,5
5,0
4,7 4,4
3,9
2,5
24
20
18,6
4,5
16
15,6
12
1,4
0,3
0,0
8
-5,0
-1,1
-1,2
-2,5
-3,6
2009
-4,9
2010
-1,4
4
-3,6
2011
0
2012
2013
2014
2015
S
S
P
P
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
I. Raporty – jak czytać prognozy:
założenia !
Prognozy dla Polski 2012
[odnotowany wzrost: 1,9%]
Prognozy Komisji Europejskiej
3,5
5
3
4,1
4
3
3,5
3,6
3,3
3,13,0
3,9 3,8
3,0
2,4
2,5
3,3
3,1
3,0
2,7
2,4
2,6
2,5
2,4
2,1
2
1,5
1
2
1,5
1,3
1
0,6
1,6
1,4
3
2,5
-0,3
2
-1
2012
2013
2014
2012
2013
Świat
2014
1,5
IBnGR
MFW
Min.Fin.
Prognozy dla Polski 2013
[odnotowany wzrost: 1,6%]
3,5
0,4
0,0
0
Kom.Eur. CASE-D
3,2
3,2
2,9
2,8
2,6
1,8
2,0
2,1
1,7
1,2
1,2
1,3
Kom.Eur. CASE-D
IBnGR
MFW
1,1
2,2
1,5
1
UE-27
0,5
XI 2011
Data prognozy
V 2012
XI 2012
V 2013
Projekt współfinansowany przez Unię V 2012
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Data prognozy
XI 2012
V 2013
Min.Fin.
VIII 2013
II. Raporty – punkt odniesienia
dla danej firmy
na poziomie województwa i Polski
1. Co-kwartalne informacje o:
Zakres danych
Sposób ujęcia danych
a) 16 branż przemysłu
a) zmiana procentowa produkcji sprzedanej / sprzedaży r/r
b) budownictwo
b) Trend kilkuletni
c) 9 segmentów handlu detalicznego
c) Wydajność pracy (produkcja sprzedana / wartość
dodana na 1 pracownika )
d) handel hurtowy
2. Zestawienie wyników danego przedsiębiorstwa z danymi z raportu
(dynamika r/r od początku roku, w cenach stałych, przykład: przemysł poligraficzny)
Produkcja
sprzedana firmy
(tys. PLN)
Produkcja sprzedana
na Mazowszu
(mln PLN)
Produkcja
sprzedana w PL
(mln PLN)
I-IX 2012
100
2283,2
7335,5
I-IX 2013
95
2351,7
7797,6
dynamika r/r (w %)
-5,0
3,0
6,3
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
III. Raporty – dane do biznes planu i/lub
projekcji przychodów danej firmy (1)
Zastosowanie w praktyce
Dane z raportu MBR
1. Projekcja przychodów firmy
Prognoza
1. PKB Mazowsza / Polski
2. Dochodów ludności
3. Inwestycji
4. PKB w Unii Europejskiej
2. Projekcja kosztów osobowych firmy
Prognoza
1. Wzrostu średniego wynagrodzenia na
Mazowszu / w Polsce
2. Prognoza stopy bezrobocia na Mazowszu /
w Polsce
2. Biznes plan firmy
Dane historyczne i prognoza
1. PKB Mazowsza / Polski
2. Dochodów ludności
3. Konsumpcji prywatnej na Mazowszu / w PL
4. Sprzedaży detalicznej (dane historyczne)
5. Inwestycji
6. PKB w Unii Europejskiej
7. Średnie wynagrodzenie na Mazowszu / w
Polsce
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
III. Raporty – dane do biznes planu i/lub
projekcji przychodów danej firmy (2)
Przykład: wkład do planu finansowego tworzącego biznes plan sieci salonów
kosmetycznych operujących na terenie woj. mazowieckiego
Pozycja
Potrzebne informacje
A. Szacowana wielkość rynku usług
kosmetycznych na terenie Mazowsza
1. Średni dochód na osobę
1. Dochody ludności – szacunek i prognoza
(raport MBR)
2. Liczba ludności (dane i prognoza GUS)
2. Średnie wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw
Średnie wynagrodzenie – dane i prognoza
(raport MBR)
3. Średnie wynagrodzenie w całej gospodarce
Średnie wynagrodzenie w całej gospodarce
szacowane na podstawie bazy danych BAEL
(raport MBR)
4. Liczba potencjalnych konsumentów (kobiety
w wieku 18-65)
Liczba ludności w podziale na płeć i wiek (dane i
prognoza GUS)
5. Wielkość miesięcznego wydatku na usługi
kosmetyczne, jako % średniego dochodu na
osobę (lub średniego wynagrodzenia)
Badania rynku lub założenie
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
III. Raporty – dane do biznes planu i/lub
projekcji przychodów danej firmy (3)
Przykład: wkład do planu finansowego tworzącego biznes plan sieci salonów
kosmetycznych operujących na terenie woj. mazowieckiego
Pozycja
Potrzebne informacje
B. Szacowane przychody planowanej sieci
salonów kosmetycznych
1. Wariantowy udział w rynku usług
kosmetycznych (optymistyczny, bazowy,
pesymistyczny)
Założenie na podstawie rozpoznania rynku
2. Szacowane i prognozowane przychody: (przy użyciu średniego dochodu na osobę)
2013
2014
2015
% średniego dochodu
przeznaczony na usługi
kosmetyczne * średni dochód
na osobę (2013) * liczba kobiet
18-65 * udział w rynku
% średniego dochodu
przeznaczony na usługi
kosmetyczne * średni dochód
na osobę (2014) * liczba kobiet
18-65 * udział w rynku
% średniego dochodu
przeznaczony na usługi
kosmetyczne * średni dochód
na osobę (2015) * liczba kobiet
18-65 * udział w rynku
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Dziękuję za uwagę
http://mbr.info.pl/
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

similar documents