แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชัน สำหรับวิทยานิพนธ์

Report
แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชัน
สำหรับวิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
งำนวิจยั อิเล็กทรอนิกส์
Android and IOS Applications for CMU eTheses
and CMU e-Research
เกรียงไกร ชัยมินทร์
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
[email protected]
วัตถุประสงค์
• เพื่อพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชัน ในกำรอำนวยควำมสะดวกให้
ผูรั
ิ ล
ั และทรัพยำกร
้ บบริกำรเขำถึ
้ งทรัพยำกรสำรสนเทศดิจท
สำรสนเทศทุกประเภทไดทุ
Smartphone
้ กที่ ทุกเวลำ ผำน
่
Tablet
• ปี งบประมำณ 2556 ไดพั
้ ฒนำโมบำยแอปพลิเคชันสำหรับกำร
สื บคนฐำนข
อมู
ิ ล
ั จำนวน 2 แอปพลิเคชัน ไดแก
้
้ ลดิจท
้ ่ แอป
พลิเคชันวิทยำนิพนธอิ
์ เล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) และแอปพิเค
ชันงำนวิจย
ั อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) แบบ Offline Search
ขัน้ ตอนและวิธีกำรดำเนินกำร
IOS
Android
ผลกำรศึกษำ
สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้จำกทุกฟิลด์ (Any field)
• Author (ผูแต
้ ง)
่
• Title (ชือ
่ เรือ
่ ง)
• Subject (หัวเรือ
่ ง)
• Year (ปี ทพ
ี่ ม
ิ พ)์
• Any Field of study สำขำวิชำตำงๆ
่
• Doctor of Philosophy ปริญญำเอก
ผลกำรสืบค้นจำกแอปพลิเคชัน
จะไดรำยกำร
้
บรรณำนุ กรมเบือ
้ งตน
่ เรือ
่ ง ผูแต
่ ง
้ ไดแก
้ ่ ชือ
้ ง่ หัวเรือ
ปี และถำต
บเต็มเลือกไดที
้ องกำรเอกสำรฉบั
้
้ ่ Full Text
อภิปรำยผล
กำรนำไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ ผร้ ู บั บริกำร
1. สำมำรถเขำถึ
้ งทรัพยำกรสำรสนเทศของ
ห้องสมุดไดจำกหลำกหลำยช
้
่ องทำง ทุกเวลำและไม่
มีขอจ
่
้ ำกัดดำนสถำนที
้
2. สำมำรถสื บคนที
่ ำนขอมู
้ ฐ
้ ลฯ จำกแอปพลิเค
ชัน โดยไมต
ำใช
่ องเข
้
้
้ผำนหน
่
้ ำเว็บไซตส
์ ำนักหอสมุด
ประโยชน์ ต่อสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1. ไดพั
ำ
้ ฒนำนวัตกรรมบริกำรดวยกำรน
้
เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหมมำใช
่
้ให้เกิดประโยชน์
ในกำรสื บคนสำรสนเทศแก
ผู
้
่ ้รับบริกำร
2. ไดส
้ ่ งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
อยำงคุ
มค
่
้ ำ่
ประโยชน์ ต่อห้องสมุดอื่น
Q&A

similar documents