แนะแนวปีการศึกษา2558 - เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้ครูสามัคคีวิทยาคม โดยใช้

Report
เส้นทางการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
และการรับเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2558
สำน ักทะเบียนและประมวลผล
ี งใหม่
มหาวิทยาลัยเชย
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
เนื้อหาการบรรยาย
•
•
•
•
•
•
•
•
เส้นทางการเข้าศึ กษาในสถาบันอุดมศึ กษา
ช่องทางและจานวนรับ ปี การศึ กษา 2558 ของ
มช
โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ
(โควตา)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
การสอบ GAT/PAT และ O-NET
Admissions
Clearing house
แนะนาคณะ/สาขาวิชา
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
เส้นทางการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
การรับตรง
1. มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
2. ใช้ขอ้ สอบร่ วม เช่น การสอบ
GAT/PAT วิชาสามัญ 7 วิชา
Admission
G-PAX, O-NET, GAT/PAT
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
ช่องทางการเขาศึ
้ กษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 โควตาภาคเหนือ สัดส่ วนที่น่ ัง 50%
คัดเลือกด้ วยการสอบ 5 วิชาหลัก (+ 1 วิชาเลือก)
3 Admissions
สัดส่ วนที่น่ ัง 30%
คัดเลือกด้ วยการสอบ
GAT/PAT, O-NET และ
G-PAX โดยมติ ทปอ.
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ สัดส่ วนที่น่ ัง 20%
คัดเลือกด้ วยการสอบ วิชาสามัญ หรือ GAT/PAT ครัง้ ที่ 1 หรือคณะจัดสอบเอง
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
การสอบ Quota
ให้สิทธิ์ เฉพาะนักเรี ยนที่เรี ยนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัดตลอดชั้น ม 4-6 เท่านั้น
จานวนที่นงั่ ประมาณร้อยละ 50 ของการรับทั้งปี
จานวนที่นงั่ ถูกแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ร้อยละ 50 ของจานวนรับโควตาจัดสรรให้แต่ละจังหวัดตามสัดส่ วนจานวนผูส้ มัคร
1.1 ร้อยละ 12 จัดสรรให้อาเภอรอบนอก
1.2 ร้อยละ 38 จัดสรรให้ท้ งั จังหวัด
ส่ วนที่ 2 ร้อยละ 50 ของจานวนรับโควตาจัดสรรให้ท้ งั ภาคเหนือ
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
การสอบ Quota
จังหวัดที่มีผสู ้ มัครมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองที่มีผสู ้ มัครมากที่สุด คือ อาเภอเมืองเชียงใหม่
คณะที่มีผเู้ ลือกมากที่สุดของสายวิทยาศาสตร์ ปี 2556 คือ
ทันตแพทย์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา เภสัช
คณะที่มีผเู ้ ลือกมากที่สุดของสายภาษาต่างประเทศ ปี 2556 คือ
ศึกษาศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
จานวนรับเขาศึ
้ กษาระดับปริญญาตรี ปี การศึ กษา 2558
รูปแบบการรับเข้าและจานวน
(ตัวเลขจานวนรับอาจมีการเปลีย
่ นแปลง)
โควตา
พัฒนาคุณภาพฯ
Admissions
แพทย ์ กสพท
ทันตแพทย ์ กสพท
4059
(ส่วนที่ 1 ทัง้ จังหวัด 1542 อาเภอรอบนอก 487)
(ส่วนที่ 2 ทัง้ ภาคเหนือ 2030)
2725
2580
25
35
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โควตาภาคเหนือ
•
•
•
•
•
•
รับสมัคร 18-24 สิ งหาคม 2557
วันทีส
่ อบ 20-21 ธันวาคม 2557
วิชาหลัก 5 วิชา
วิทยาศาสตร ์ (1 และ 2) คณิตศาสตร ์ (1 และ 2) ภาษาไทย
สั งคมศึ กษา ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกสอบ
ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญีป
่ ่น
ุ ความรู้พืน
้ ฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร ์
ความรู้พืน
้ ฐานทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ความรู้ทัว่ ไป
ทางศิ ลปวัฒนธรรมและปฏิบต
ั ก
ิ าร
ความถนัดทางทัศนศิ ลป์
บางคณะกาหนดเกณฑขั
้ ตา่ ในบางวิชา
์ น
แพทยฯ ทันตแพทยฯ วิศวฯ ศึ กษาฯ มนุ ษยฯ ศึ กษาฯ สั งคมฯ วิจต
ิ รฯ
มีสถาบันรวมรั
บสมัคร 13 สถาบัน มข. ม.แมฟ
่
่ ้ าหลวง มอ. ม.พายัพ
ม.ฟารอี
ม.กรุงเทพ
ม.หอการค้าฯ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
์ สฯ ม.นอรทฯ
์
ม.ราชภัฏเชียงราย
ม. อัสสั มชัญ
ม.แมโจ
ม.ธุรกิจบัณฑิต
่ ้
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
ด้ านที่วัด
การสอบ Quota
1. ความรู้ เชิงสาระ 5 วิชาหลัก ภาษาไทย สั งคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2. มีวชิ าเลือกสอบ คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ความรู้ ทวั่ ไปและทักษะด้ านศิลปะ
การดนตรีและการแสดง
ลักษณะข้ อสอบ
เป็ นข้ อสอบปรนัย + อัตนัย ใช้ เวลาในการสอบ 2 และ 3 ชั่วโมง
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
การสอบ Quota
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
การสอบ Quota
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
การสอบ Quota
แนวทางการเลือกคณะ
เลือกคณะตามความชอบและความสนใจ + เลือกคณะตามความสามารถ
นาข้อสอบเก่าๆ มาฝึ กทา เพื่อประเมินความสามารถ แล้วฝึ กฝนเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าจะ
ทาคะแนนได้ถึงเป้ าหมาย
นร ที่อยูใ่ นอาเภอเมืองเชียงใหม่ ควรเผือ่ คะแนน เนื่องจากคะแนนต่าสุ ดของแต่ละคณะ
อาจเป็ นคะแนนของผูท้ ี่อยูอ่ าเภอรอบนอก ในอาเภอเมืองคะแนนมักจะสู งและมีการ
แข่งขันสู ง
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
หลักการเลือกคณะ และ อันดับ
การเลือกคณะ
• เลือกคณะ ของ มช ทีช
่ อบ ไมเกิ
่ ค
ี ะแนนตา่ สุดหาง
่ น 2 คณะ และอาจเลือกคณะทีม
่
กันพอประมาณ
• เลือกคณะทีต
่ รงตามความสามารถของตนเอง (ประเมินจากคะแนนสูง ตา่ ของปี กอน
่
และความสามารถของตนเอง)
• จัดคณะทีอ
่ ยากเรียนทีส
่ ุดไวอั
่ านมาประกอบ
้ นดับ 1 และพิจารณาคะแนนตา่ สุดของปี ทีผ
่
• หากคณะทีเ่ ลือกไว้ ชอบเทาๆกั
น ควรจัดคณะทีค
่ ะแนนสูงกวาไว
อั
่
่
้ นดับ 1
ตัวอยาง
่
ชอบเครือ
่ งจักรกล
อาจเลือก วิศวกรรมเครือ
่ งกล วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
ชอบการดูแลรักษาผูเจ็
้ บไขได
้ ป
้ ่ วย
อาจเลือก แพทยศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์ กายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัด
ชอบการสื่ อสาร สารสนเทศ และภาษาจีน
อาจเลือก มนุ ษยศาสตร ์ สารสนเทศศึ กษา การสื่ อสารมวลชน เลือกสอบภาษาจีน
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
หลักพืน
้ ฐานทีจ
่ ะติดโควตา มช
1.
มีคะแนนรวม 5 วิชาหลัก มากกวาหรื
อเทากั
่ ของกลุม
ต
่
่ บคะแนนเฉลีย
่ (วิทย-คณิ
์
หรือ ศิ ลป์)
2.
ผูที
่ ะไดโควตาที
น
่ ่งั ของอาเภอรอบนอก และจังหวัด เมือ
่ เรียงลาดับคะแนนรวม 5
้ จ
้
วิชาหลักตามพืน
้ ที่ อาเภอ หรือรวมทัง้ จังหวัดแลวอยู
ในล
าดับทีไ่ มเกิ
้
่
่ นจานวนโควตาที่
คานวณ (จานวนทีน
่ ่งั โควตาของแต
ละจั
งหวัดจะทราบเมือ
่ มีการประกาศเลขทีน
่ ่งั สอบ)
้
่
3.
ผูที
้ งตนในโควตาที
น
่ ่งั ของคณะทีเ่ ลือก จะต้องมีคะแนนเป็ นไปตามเกณฑ ์
้ ไ่ ดสิ
้ ทธิเบือ
้
ในขัน
้ ตอนนี้หากกาหนดให้สอบวิชาที่ 6 คะแนนวิชาที่ 6 จะถูกนามาคิดรวมเพือ
่
แขงขั
่ นจัดลาดับทีเ่ ขาคณะ
้
4.
ผูที
้ ไ่ มได
่ รั
้ บการคัดเลือกในขอ
้ 2 อันเนื่องมาจากโควตาจังหวัดเต็ม จะไดรั
้ บการ
จัดลาดับทีใ่ นจานวนทีน
่ ่งั ส่วนทีเ่ หลือสาหรับทัง้ ภาคเหนือ ทัง้ นี้จะต้องเป็ นไปตามทีร่ ะบุ
ในขอ
้ 3
5.
มีสุขภาพเป็ นไปตามเกณฑด
ขภาพ บางสาขาวิชาไมรั
่ ต
ี าบอดสี บาง
์ านสุ
้
่ บผูที
้ ม
สาขาวิชามีการทดสอบดานจิ
ตวิทยา บุคลิกภาพ
้
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
วิชา-คิดคะแนนเข้าโควตา
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5 วิชา = 700
01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา
03ภาษาอังกฤษ
04 วิทยาศาสตร์ 1
05คณิตศาสตร์ 1
วิชา-คิดคะแนนเข้าโควตา
สายทีเ่ น้นภาษาต่างประเทศ
01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา
03 ภาษาอังกฤษ
06 วิทยาศาสตร์ 2
07 คณิตศาสตร์ 2
5 วิชา = 500
ขัน้ ตอนการจัดลาดับที่
ปี การศึกษา 2558
นักเรียนเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับการเลือก
ของแต่ละสถาบัน
จัดทีน่ ัง่ มช ก่อน จากนัน้ จัดของ สถาบันร่มม
ขั้นตอนการจัดลาดับที่
รมมคะแนนและหาคะแนนเฉลีย่
1. คัดจานมนเข้าโคมตาของกลุ่ม 1
2. รมมคะแนนแต่ละอันดับการเลือก
3. จัดทีน่ ัง่ ผูส้ มัคร มช
4. จัดทีน่ ัง่ ผูส้ มัคร สถาบันร่มม (ไม่ติด มช)
5. ประกาศผูส้ อบผ่านข้อเขียน แยกสถาบัน
ตัวอย่าง การจัดโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1950324
AA AB
มิชาทีต่ ้องสอบ
AA
01 02 03 06 07
AB
01 02 03 06 07 09
ผลการสอบ
คะแนน
01 02 03 06 07 09
รมม
345
23
คะแนนทีใ่ ช้คิดเข้าโคมตา
1950324
AA
AB
345
368
การจัดที่นั่ง
1950324
380
360
340
320
AA
AB
345
368
ผลการจัดที่นั่ง
1950324
380
360
340
320
AA
AB
345
368
ข้ อมลู ปี ก่ อน ๆ
MN
AA
380
360
340
320
AB
XY
EF
เรี ยงตามความชอบ
AA
380
360
340
320
MN
EF
AB
XY
ข้ อมูลปี ก่ อน
จานวนรั บ
AA
AB
XY
MN
EF
380
360
340
150
20
120
320
35
60
เรี ยงอันดับเลือก
AA
MN
AB
EF
XY
EF
35
60
380
360
340
150
20
320
120
60
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
หลักการเลือกคณะ และ อันดับ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ฝากเป็ นขอคิ
้ ด
กรณีตวั อยางของคนที
ส
่ อบติด
่
ติดแบบสมหวัง
ติดคณะโดยไมรู่ ้วาตนเองชอบหรื
อไม่
่
ติดคณะทีพ
่ อ
่ น แนะนา
่ แม่ ครู เพือ
คะแนนรวมสูงแตไม
ขั
้ ตา่ คณะทีเ่ ลือกอันดับ 1 จึงติดคณะทีเ่ ลือก
่ ผ
่ านเกณฑ
่
์ น
อันดับสอง (ทีไ่ มค
่ อยชอบ)
่
ประเมินตัวเองตา่ เกินไป พอรู้คะแนน พยายามสอบใหมไปคณะ/สถาบั
นที่
่
อยากเรียนมากกวา่
ประเมินตัวเองสูงเกินไป พอสอบติดคณะอันดับสองก็ไมอยากเรี
ยน เลยสละ
่
สิ ทธิ ์
กรณีตวั อยางของคนที
ส
่ อบไมติ
่
่ ด
รักเดียวใจเดียว เลือกอันดับเดียว แตท
่ าคะแนนไมถึ
่ ง จึงสอบไมติ
่ ด
ประเมินตัวเองสูงเกินไป
เรียนอยูในเขตที
ม
่ ก
ี ารแขงขั
่
่ นสูง
ไมผ
ขั
้ ตา่
่ านเกณฑ
่
์ น
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
เพื่อเป็ นการเอื้อประโยชน์ให้แก่นกั เรี ยนผูม้ ีความบกพร่ องทางสายตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุโลมให้นกั เรี ยนผูม้ ีความบกพร่ องทางสายตาใช้เวลาในการสอบ
วิชาละ 2 ชัว่ โมง 20 นาที สาหรับนักเรี ยนปกติใช้เวลาสอบวิชาละ 2 ชัว่ โมง
และ
สาหรับผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางสายตาที่สอบวิชา 04 วิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยอนุโลมให้
ใช้เวลาในการสอบ 3 ชัว่ โมง 30 นาที
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โควตาภาคเหนือ
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โควตาภาคเหนือ
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โควตาภาคเหนือ
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โควตาภาคเหนือ
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โควตาภาคเหนือ
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
รับสมัครพร้อมโควตา คัดเลือกโดยใช้ขอ้ สอบโควตา
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
รับสมัครพร้อมโควตา คัดเลือกโดยใช้ขอ้ สอบโควตา
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
1. โครงการรับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี
2. โครงการวิศวะสู่ ชุมชน
4. โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน
5. โครงการนักคิดเพื่อสังคม
6. โครงการส่ งเสริ มนักเขียนและกวีลา้ นนา
7. โครงการสื่ อสารมวลชนเพื่อสังคม
8. โครงการสื่ อสารมวลชนสู่ ชนบท
9. โครงการผูม้ ีความสามารถพิเศษทางการ
สื่ อสารมวลชน
10. โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์
11. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรี ยน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนฯ (วมว.)
12. โครงการเด็กดีมีที่เรี ยน
13. โครงการสานึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตร
ที่ยงั่ ยืน
14. โครงการผูม้ ีแววเป็ นนักนิติศาสตร์
15. โครงการพิเศษสาหรับนักเรี ยนพิการ
16. โครงการนักเรี ยนที่สนใจศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
1. โครงการรับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี
คณะเทคนิคการแพทย์ (กิจกรรมบาบัด และ รังสี เทคนิค)
คณะรัฐศาสตร์ฯ (การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
การระหว่างประเทศ)
12.โครงการเด็กดีมีที่เรี ยน
คณะเทคนิคการแพทย์ (เทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบาบัด
รังสี เทคนิค กายภาพบาบัด)
คณะรัฐศาสตร์ฯ (การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
การระหว่างประเทศ)
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
กสพท
สามัญ
สอท
Admissions
แพทย ์ ทันตแพทย ์
คะแนนจากการสอบ O-NET วิชาเฉพาะ และ วิชา
ทุกคณะ (ยกเวนแพทย
)์ วิจต
ิ รศิ ลป์ (เฉพาะสาขา
้
ศิ ลปะไทย การออกแบบ ศิ ลปะการถายภาพ
สื่ อศิ ลปะ
่
และการออกแบบสื่ อ)
คิดคะแนนตามองคประกอบที
่ ทปอ เห็ นชอบ
์
(GAT PAT ONET GPAX)
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
ด้ านที่วัด
การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ความรู้ เชิงสาระ 7 วิชาหลัก ภาษาไทย สั งคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา
เหมาะสาหรับสายวิทยาศาสตร์
กสพท และ มหาวิทยาลัยต่ างๆ ใช้ ในการคัดเลือกแบบรับตรง
ลักษณะข้ อสอบ
เป็ นข้ อสอบปรนัย ใช้ เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
การสอบ GAT
ด้ านที่วัด
1. การอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา (ทางคณิตศาสตร์ )
2. การสื่ อสารด้ วยภาษาอังกฤษ
ลักษณะข้ อสอบ
เป็ นข้ อสอบปรนัย + อัตนัย ใช้ เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
การสอบ PAT
ด้ านที่วัด
1. Aptitude
2. ความรู้ ทจี่ าเป็ นทีจ่ บชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ลักษณะข้ อสอบ
เป็ นข้ อสอบปรนัย + อัตนัย ใช้ เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
การสอบ GAT/PAT
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
การสอบ O-NET
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
ยืนยันสิ ทธิ์ Clearing house
สำน ักทะเบียนและประมวลผล
ี งใหม่
มหาวิทยาลัยเชย
www.reg.cmu.ac.th
ผูสRegistration
สานั้ มักทะเบี
คร ยนและประมวลผล
Office
มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อ
รอรายงานตัว
ผ่านสัมภาษณ์
Clearing house
Admissions
ไม่ยนื ยัน /
สละสิ ทธิ์
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
ยืนยัน
X
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
การรับเขาศึ
้ กษาระดับปริญญาตรี ปี การศึ กษา 2558
มหาวิทยาลัยทีร่ วมรั
บสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
่
• มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟารอี
์ สเทอรน
์
มหาวิทยาลัยนอรท-เชี
ยงใหม่
์
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน
่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแมฟ
่ ้ าหลวง
• มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแมโจ
่ ้
• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
ปฏิทน
ิ การรับเขาศึ
้ กษาระดับปริญญาตรี ปี การศึ กษา
2558
ช่วงเวลา การรับสมัคร และการคัดเลือก
โควตาภาคเหนือ
18 - 29 ส.ค. 57
20 - 21 ธ.ค. 57
2ภ ธ.ค. 57
8 ม.ค. 58
24 - 25 ม.ค. 58
11 ก.พ. 58
23 ก.พ. - 6 มี.ค. 58
เมย - พ.ค. 58
- นักเรียนสมัครผาน
่ Internet
- สอบข้อเขียน ทีส
่ นามสอบจังหวัดตางๆ
่
- วิชาความรูทั
ลปะการดนตรี
้ ว่ ไปและทักษะดานศิ
้
และการแสดง (วิจต
ิ รศิ ลป์)
- ประกาศรายชือ
่ ผูมี
้ สิทธิเ์ ข้าสอบสั มภาษณ ์
- สอบสั มภาษณ ์ ตรวจรางกาย
่
- ประกาศรายชือ
่ ผานสั
มภาษณ ์
่
- ผูผ
มภาษณ ์ เข้าระบบ พิมพเอกสารและ
้ านสั
่
์
ชาระคาธรรมเนี
ยมการศึ กษาผานธนาคาร
*
่
่
- ยืนยัน/สละสิ ทธิผ
์ าน
Clearing house
่
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
ปฏิทน
ิ การรับเขาศึ
้ กษาระดับปริญญาตรี ปี การศึ กษา
2558
ช่วงเวลา การรับสมัคร และการคัดเลือก
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
(โครงการทีใ่ ช้คะแนนสอบ GAT/PAT ครัง้ ที่ 1)
29 พย - 2 ธค 57
29 ธค 57 - 19 มค 58
24 กพ 58
28 - 29 มีค 58
8 เมย 58
13 - 18 พค 58
เมย - พค 58
- สอบ GAT/PAT ครัง้ ที่ 1
- นักเรียนสมัครผาน
่ Internet
- ประกาศรายชือ
่ ผูมี
้ สิทธเข
์ ้าสอบสั มภาษณ ์
- สอบสั มภาษณ ์ ตรวจรางกาย
่
- ประกาศรายชือ
่ ผูผ
มภาษณ ์
้ านสั
่
- ผูผ
มภาษณเข
้ านสั
่
์ ้าระบบ พิมพเอกสารและ
์
ชาระคาธรรมเนี
ยมการศึ กษาผานธนาคาร
่
่
- ยืนยัน/สละสิ ทธิผ
์ าน
Clearing house
่
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
ปฏิทน
ิ การรับเขาศึ
้ กษาระดับปริญญาตรี ปี การศึ กษา
2558
ช่วงเวลา การรับสมัคร และการคัดเลือก
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและชุมชน
(โครงการทีใ่ ช้คะแนน สอบวิชาสามัญ
7 วิชา)
17 - 18 ม.ค. 58
21 - 27 ก.พ. 58
20 มี.ค.58
28 - 29 มี.ค. 58
8 เม.ย. 58
13 - 18 พ.ค. 58
เมย-พค 58
- สอบวิชาสามัญ
7 วิชา
- นักเรียนสมัครผาน
่ Internet
- ประกาศรายชือ
่ ผูมี
้ สิทธเข
์ ้าสอบสั มภาษณ ์
- สอบสั มภาษณ ์ ตรวจรางกาย
่
- ประกาศรายชือ
่ ผูผ
มภาษณ ์
้ านสั
่
- ผูผ
มภาษณเข
้ านสั
่
์ ้าระบบ พิมพเอกสารและ
์
ชาระคาธรรมเนี
ยมการศึ กษาผานธนาคาร
่
่
- ยืนยัน/สละสิ ทธิผ
์ าน
Clearing house
่
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
ปฏิทน
ิ การรับเขาศึ
้ กษาระดับปริญญาตรี ปี การศึ กษา
2558
ช่วงเวลา การรับสมัคร และการคัดเลือก
Admissions
29 พย - 2 ธค 57
7 - 8 กพ 58
7 - 10 มีค 58
พค 58
มิย 58
นักศึ กษาใหม่
- สอบ GAT/PAT ครัง้ ที่ 1
- สอบ O – NET7
- สอบ GAT/PAT ครัง้ ที่ 2
- สมัคร Admissions
- สอบสั มภาษณ์ ตรวจรางกาย
่
ก.ค. 58
- รายงานตัวขึน
้ ทะเบียน
และชาระคาธรรมเนี
ยมการศึ กษา
่
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
ขัน
้ ตอนการจัดส่งเอกสารรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ปี การศึ กษา
2558
1. ตรวจสอบรายชือ
่ ผู้สมัครในเอกสารหมายเลข 2 ให้ตรงกับใบสมัครทีน
่ ก
ั เรียน
ส่งเป็ นหลักฐานและตรวจสอบการชาระเงินให้ครบถวน
้
2. ตรวจสอบการชาระเงินคาสมั
คร
่
2.1 เฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คาสมั
คร
500
บาท
่
2.2 สมัครสถาบันรวม
สถาบันละ
100
บาท
่
3. หากมีการแกไขรายชื
อ
่ ผู้สมัครหรือขอมู
่ ๆ ในเอกสารหมายเลข 2 ทุกครัง้
้
้ ลอืน
ให้โรงเรียนแกไขข
อมู
แลวพิ
้
้ ลในระบบให้เรียบรอย
้
้ มพข
์ อมู
้ ลชุดแกไขออกมา
้
ใหมเพื
่ ใช้เป็ นหลักฐานส่งมาพรอมใบสมั
คร (เพือ
่ ป้องกันขอผิ
่ อ
้
้ ดพลาดของ
จานวนผู้สมัครแตละโรงเรี
ยน)
่
4. หากโรงเรียนใดมีผ้สมั
ู ครทีเ่ ป็ นผู้มีความบกพรองทางสายตา
ขอให้แจ้งรายชือ
่
่
และเลขทีใ่ บสมัครของนักเรียนรายนั้นมาพร้อมกับการส่งใบสมัคร
เพือ
่ มหาวิทยาลัยจะไดเตรี
ดสอบให้แกนั
่ ค
ี วาม
้ ยมความพรอมในการจั
้
่ กเรียนทีม
บกพรองทางสายตาต
อไป
่
่
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
ขัน
้ ตอนการจัดส่งเอกสารรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ปี การศึ กษา
2558
5. เอกสารการสมัครทีโ่ รงเรียนจะตองจั
ดส่งให้มหาวิทยาลัย
้
5.1 บัญชีรายชือ
่ ผู้สมัครเอกสารหมายเลข
2
5.2 ใบสมัครเรียงลาดับตามเอกสารหมายเลข
2
5.3 เอกสารการเงิน
เอกสารหมายเลข
1
5.4 ใบโอนเงิน
6. ขอความรวมมื
อโรงเรียนจัดส่งเอกสารการสมัครตามกาหนด
่
(ภายในวันที่ 29 สิ งหาคม 2557) หากพนก
้ าหนดมหาวิทยาลัย
ขอใช้สิ ทธิใ์ นการลบขอมู
้ ลออกโดยอัตโนมัต ิ
หากมีเหตุขด
ั ของ
:–
้
โปรดโทรแจ้งตามหมายเลขโทรศัพท ์ 053-943071 ตอ
่ 108, 131-134
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
ขัน
้ ตอนการจัดส่งเอกสารรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ปี การศึ กษา
2558
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งรหัสผานส
าหรับ
่
เขาระบบเพื
อ
่ ตรวจสอบรายชือ
่ ผูสมั
้
้ ครของ
โรงเรียนของทานในวั
นที่ 6 สิ งหาคม
่
2557 โดยส่งผาน
ผู้อานวยการโรงเรียน
่
ขอความรวมมื
ออาจารยที
ั ผิดชอบในการ
่
์ ร่ บ
สมัครติดตามขอมู
ณ
้ ลดวยจะขอบพระคุ
้
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th
แนะนาคณะ
สำน ักทะเบียนและประมวลผล
ี งใหม่
มหาวิทยาลัยเชย
www.reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office
แนะนาคณะ
คณะมนุ ษยศาสตร ์
คณะศึ กษาศาสตร ์
คณะวิจต
ิ รศิ ลป์
คณะสั งคมศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์
คณะทันตแพทยศาสตร ์
คณะเภสั ชศาสตร ์
คณะเทคนิคการแพทย ์
คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสั ตวแพทยศาสตร ์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
คณะการสื่ อสารมวลชน
คณะรัฐศาสตรและรั
ฐประศาสน
์
ศาสตร ์
คณะนิตศ
ิ าสตร ์
วิทยาลัยศิ ลปะ สื่ อ และ
เทคโนโลยี
Friendly service Advanced technology Create impression Quality focus
www.reg.cmu.ac.th

similar documents