๓.๑.๕ ติดตามผลงาน EPI

Report
สรุปความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน
การสร้ างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค
เขตบริการสุ ขภาพที่ 12
โดย
นพ.อุทศิ ศักดิ์ หริรัตนกุล
2.3 แผนนิเทศติดตามการบริการให้ วคั ซีนในเด็ก 0-5 ปี
วัน เดือน ปี
สถานที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
1 – 2 พ.ค. 2557 อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 22 – 23 พ.ค. 2557 อ. เมือง จ.ปั ตตานี
28–29 พ.ค. 2557 อ.สะบ้ าย้ อย จ.สงขลา29 – 30 พ.ค. 2557 อ. อ.ยะหา จ.ยะลา
5 – 6 มิ.ย.2557
อ.มะนัง จ.สตูล
16 – 17 มิ.ย. 2557 อ.ศรีนครินทร์ จ.
พัทลุง
18 – 19 มิ.ย.2557 อ.ห้ วยยอด จ.ตรัง
การนิเทศและประเมินหน้ างาน EPI ในพืน้ ที่ เขตบริการที่ ๑๒
•
•
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
ในระดับคลังอาเภอ (รพศ./รพท./รพช.)
จังหวัด
ชื่อ รพ.
นราธิวาส
ปัตตานี
สงขลา
รพ.จะแนะ
รพ.ปัตตานี
รพ.สะบ้ าย้ อย
ระดับคะแนน
ร้ อยละ
93.33
81.40
93.33
ผ่ าน
/
/
/
• หัวข้ อที่ไม่ ผ่านส่ วนใหญ่ เป็ น เรื่อง การประมาณการวัคซีน
(คะแนนผ่านเกณฑ์ อยู่ทรี่ ้ อยละ 80)
ไม่ ผ่าน
การนิเทศและประเมินหน้ างาน EPI ในพืน้ ที่ เขตบริการที่ ๑๒
ระดับหน่ วยบริการ (รพท./รพช./รพสต./PCU) ในภาพรวม 3 มาตรฐาน
จังหวัด
นราธิวาส
ปัตตานี
สงขลา
สถานบริการ
รพช.จะแนะ (ฝ่ ายเวชฯ)
รพสต.ผดุงมาตร
รพสต.ดุซงญอ
รพสต.รู สะมิแล
CMU ปากนา้
รพสต.เปี ยน
รพสต.นากัน
PCU รพ.สะบ้ าย้อย
คะแนน
ผ่ าน
92.31
93.14
92.16
96.08
75.25
98.02
80.39
76.47
/
/
/
/
ไม่ ผ่าน
/
/
/
/
ปัญหาอุปสรรค
• หัวข้ อที่ไม่ ผ่าน ดังนี ้
• ๑. CMU ปากนา้ ไม่ ผ่านเรื่อง การจัดระบบไหลเวียนความเย็น
ในตู้เย็น, การเก็บรักษาวัคซีน, การส่ งต่ อผู้ป่วยที่มีอาการ AEFI,
การบริหารจัดการข้ อมูล
• ๒. PCU สะบ้ าย้ อย ไม่ ผ่านเรื่อง ผังควบคุมกากับการปฏิบัตงิ าน
กรณีฉุกเฉิน, การให้ บริการวัคซีน, การบริหารจัดการข้ อมูล
แผนจัดมหกรรมสั ปดาห์ รณรงค์ สร้ างกระแสในการเข้ าถึงบริการวัคซีน
ในพืน้ ทีเ่ สี่ ยงและพืน้ ทีด่ ้ อยโอกาสในการเข้ าถึงบริการ ในพืน้ ที่ ๗ จังหวัด
วัน เดือน ปี
๗- ๘ กค. ๕๗
๑๔ - ๑๕ กค. ๕๗
๔-๕ สค. ๕๗
๑๘-๑๙ สค. ๕๗
๒๕-๒๖ สค. ๕๗
๑-๒ กย. ๕๗
๘-๙ กย. ๕๗
สถานที่
อ. ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
อ. ห้ วยยอด จ.ตรัง
อ. มะนัง จ.สตูล
อ. จะแนะ จ.นราธิวาส
อ. เมือง จ.ปัตตานี
อ. ยะหา จ.ยะลา
อ. สะบ้ าย้ อย จ.สงขลา
หมายเหตุ
สสจ.
ร่ วมกับ
คปสอ.ใน
พืน้ ที่

similar documents