piktogramy - Pedagogická fakulta MU

Report
PIKTOGRAMY
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM S OBRAZOVÝMI
SYMBOLY
• Obvyklá forma předávání instrukcí
• Příkazy, varování, usnadnění orientace
• Funkční i bez vazby na jazyk
• Nízký věk, mentální postižení – neschopnost
dekódovat písmo
VÝHODA PIKTOGRAMŮ
• Sdělení pocitů a potřeb
• Zvýšení kognitivních možností
• Pomoc při rozhodování
• Zapojení do konverzace
• ZMĚNA ROLE:
Pasivní posluchač
aktivní účastník
UŽIVATELÉ PIKTOGRAMŮ
• Děti a dospělí s vážným mentálním postižením a
současně i tělesným postižením, kteří potřebují:
a) znaky a piktogramy jako pomůcku při chápání
mluveného slova, podnětů z vnějšího okolí
b) piktogramy pro svůj výrazový projev
UŽIVATELÉ PIKTOGRAMŮ
• Děti a dospělí s mentálním postižením a/nebo
těžkým tělesným postižením
• Snížená úroveň porozumění a schopnosti
srozumitelné řeči nebo tvorby znaků
UŽIVATELÉ PIKTOGRAMŮ
• Děti a dospělí, kteří i přes své tělesné nebo
mentální postižení rozumějí mluvené řeči a jsou
schopni používat aproximaci znaků
• ovšem potřebují piktogramy jako přídavnou
podporu
UŽIVATELÉ PIKTOGRAMŮ
• Děti a dospělí s poruchami autistického spektra
• Děti a dospělí s MO
• Dospělí po CMP, úrazech hlavy
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
• Současná jazyková úroveň a jazyková
dovednost dítěte
• vhodné přizpůsobení začínající komunikace –
snazší navázání na použití dalších obrázků
• Poznávací a vjemové schopnosti dítěte, na
jejichž základě bude možno zvolit a přizpůsobit
vhodnou techniku pro používání piktogramů
VYUŽITÍ
• V kombinaci s mluvenou řečí
• V kombinaci s manuálními znaky
• Alternativní komunikace
• Augmentativní komunikace
• Sociální čtení
• Pochopení struktury prostředí
• Sled činností v čase
• Stavba věty
• Seznámení s abstraktními pojmy
POSTUP PŘI OSVOJOVÁNÍ
• Těžiště práce – praktické používání již osvojených
piktogramů
• Ne! Učení dalších a dalších piktogramů!!!
• Propojení se Znakem do řeči
• Piktogram – slovo – znak
• Využívání v rodině/ve škole – stejné piktogramy i znaky
• Vytvoření onomatopoických zvuků k piktogramům
INFORMACE PRO OKOLÍ
• Informace prostřednictvím krátké poznámky
• „mohu s vámi mluvit tak, že budu ukazovat
prstem na obrázky“
• Obrázek + text
• Úprava textu
• Rozvoj globálního čtení
ÚPRAVA TŘÍDY, ŠKOLY
• Nástěnka s piktogramy, které se právě probírají
• Znázornění rozvrhu během týdne
• Umístění piktogramů na nábytek a další zařízení
ve třídě
BAREVNÉ OZNAČOVÁNÍ PIKTOGRAMŮ
• Bílá – časové a funkční piktogramy (číslice, roční
období…)
• Žlutá: piktogramy osob a zájmen
• Modrá: piktogramy zvířat
• Zelená: piktogramy činností – slovesa
• Červená: piktogramy podstatných jmen
• Růžová: piktogramy speciálních funkcí
• Mnohobarevné: piktogramy vztahující se více než k
jedné barevné kategorii
FIXOVÁNÍ PIKTOGRAMŮ
• Magnety
• Suché zipy
• Lepicí lišty
• Lepicí pásky
VELIKOST PIKTOGRAMŮ
• Závisí na ostrosti zraku klienta
• Schopnost vnímat a schopnost ukazovat
• Využití nejmenších možných piktogramů –
získání více prostoru pro další
• Postupná úprava velikosti – dle možností klienta
• Rozdělení mezerami/bez mezer
UMÍSTĚNÍ PIKTOGRAMŮ NA PRACOVNÍ DESCE
• Rozsah pohybu klienta
• Využití dráhy pohybu
• Koordinace pohybu oko/ruka
• Řádky
• Oblouk
• Počet piktogramů dle možností
DALŠÍ USPOŘÁDÁNÍ PIKTOGRAMŮ
• Uspořádání do sloupců
Přídavné
jméno
podstatné
jméno
sloveso
přívlastek
podmět
přísudek
předmět
DALŠÍ USPOŘÁDÁNÍ PIKTOGRAMŮ
• Tematické uspořádání – jídlo, hygiena, oblékání,
hry
• Skládání tematických tabulek do deníku
• Kroužek na klíče
• Zástěra
• Kravata
DOPORUČENÝ POSTUP VÝUKY PIKTOGRAMŮ
• Reálný předmět
• Reálný předmět + obrázek nebo fotografie
• Různé obrázky se stejným obsahem
• Situační obrázky + daný obrázek (přiřadit do
situace)
• Obrázek + piktogram
• Piktogram + piktogram
DOPORUČENÝ POSTUP VÝUKY PIKTOGRAMŮ
• Situační obrázek + piktogram
• Pracovní listy s piktogramy
• Skládání rozstříhaných piktogramů
• Sestavování vět
• Sestavování tabulek a deníků
SESTAVOVÁNÍ DENÍKU
• Schématické uspořádání – bibliografie
• Sestavování dle kategorií – taxonomie
• Abecední uspořádání
• Sémanticko-syntaktické uspořádání
• Dle četnosti užívaných pojmů
USPOŘÁDÁNÍ DLE KATEGORIÍ
• Úvodní strana – tabulka témat
• Rodina, fotografie z rodiny, povolání..
• Kamarádi z bydliště, školy..
• Zaměstnanci školy, fotografie ze školy
• Domov, místnosti, zařízení bytu
• Jídlo, příprava jídla
• Aktivity – hry, hračky, televize, hudba, činnosti
během dne, hodiny
USPOŘÁDÁNÍ DLE KATEGORIÍ
• Kalendář na týden, rozvrh, barevně odlišené dny
• Části těla
• Polohy – stát, sedět, ležet
• Hygiena, toaleta, specifické pomůcky
• Oblečení
• Město – ulice, dopravní prostředky, obchody
• Příroda
• Roční období a svátky
• Předložky, přídavná jména, příslovce apod.
KAZUISTIKA
• Ondřej 8 let a 9 měsíců
• Dg: lehké až středně těžké mentální postižení, hyperaktivita
• Pochází z úplné, harmonické rodiny
• Dobré rodinné zázemí
• Přijetí handicapu
• Počáteční odmítání AAK rodiči
VÝVOJ
• Těhotenství probíhalo s obtížemi
• Psychomotorické opoždění – rehabilitace Vojtovou metodou
• Opoždění ve vývoji řeči – jednoduchá slova – 3. roky
• Sluchové postižení bylo vyloučeno
• Zahájení logopedické intervence
• Zahájení docházky do MŠ – komplikace vzhledem ke
komunikačním obtížím
SOUČASNÝ STAV
• Obtíže v koncentraci pozornosti – narušení spolupráce
• Míra verbální komunikace se zvýšila – narušení srozumitelnosti
přetrvává
• Obtíže v rovině foneticko-fonologické
• Obtíže v rovině lexikálně-sémantické
• Obtíže v rovině morfologicko-syntaktické
• Obtíže v rovině pragmatické
PRÁCE S PIKTOGRAMY
• Průběh výuky probíhal bez výraznějších obtíží
• Diferenciace
• Systematizace slovní zásoby
• Získání konkrétnější představy o obsahu pojmu
• Využívání piktogramů od 1. ročníku
• V domácím prostředí piktogramy využívány nejsou
PRÁCE S PIKTOGRAMY
• Znázornění rozvrhu hodin – piktogramy vyjadřující danou
činnost
• Důležitá místa ve třídě – snazší orientace
• Postupný rozvoj verbálních dovedností
• Sestavení komunikačního deníku
• Oblíbené činnosti, věci – komunikační témata
• Pojmy související s běžným životem
• Pojmy související se vzděláváním
VZDĚLÁVÁNÍ
• Přínos využívání piktogramů při posilování výbavnosti a
systematizaci slovní zásoby
• Kontext
• Abstraktní pojmy – snazší vysvětlení – propojení se
získanými poznatky
• piktogramy s vyobrazenými čísly – počet naznačený body
• Konkretizace
• Zpracování písňového textu pomocí piktogramů
KOMUNIKACE
• Komunikace: piktogramy x verbální komunikace
• Získání komunikační jistoty
• Ve známých situacích se snaží komunikovat verbálně
• Využití zafixovaných komunikačních schémat
• Velmi dobrá spolupráce se spolužáky – podpora
komunikace
• Postupy při komunikaci s dospělými
• Postupy při komunikaci s neznámými osobami
ZDROJE
•
JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno, MU: 2003. ISBN 80210-3204-9.
•
KUBOVÁ, L. Piktogramy – metodická příručka. Praha, Tech-market:1997. ISBN 80-8611400-7.
•
KUBOVÁ, L. Piktogramy – učebnice. Praha, Tech-market: 1997. ISBN 80-902134-9-9.

similar documents