IRiESP krajowa i SGT - CMP - Gaz

Report
Zarządzanie Ograniczeniami (CMP)
w IRiESP i IRiESP SGT
Warszawa, 24 września 2013r.
system, który łączy
1
GAZ-SYSTEM S.A.
Mechanizmy Zarządzania Ograniczeniami (CMP)
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego
przewiduje
następujące
procedury
zarządzania
ograniczeniami
w przypadku ograniczeń kontraktowych :
1) zwiększanie zdolności poprzez mechanizm nadsubskrypcji i wykupu,
2) mechanizm udostępniania zdolności ciągłej z jednodniowym
wyprzedzeniem na zasadzie „wykorzystaj lub strać”,
3) rezygnacja z zakontraktowanej zdolności,
4) mechanizm oparty na długoterminowej
zasadzie „wykorzystaj lub strać”.
2
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
Mechanizmy Zarządzania Ograniczeniami (CMP)
IRiESP oraz IRiESP SGT opublikowane do konsultacji użytkowników
przewidywały wprowadzenie następujących mechanizmów
zarządzania ograniczeniami:
 rezygnacja z zakontraktowanej zdolności,
 mechanizm oparty na długoterminowej zasadzie „wykorzystaj
lub strać”
 mechanizm udostępniania zdolności ciągłej z jednodniowym
wyprzedzeniem na zasadzie „wykorzystaj lub strać”.
3
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP – Rezygnacja z przepustowości (mocy umownej)
Rezygnacja z przepustowości (mocy umownej) przez Użytkownika Sieci
odbywa się w następujący sposób:
1. Użytkownik Sieci przedkłada do OSP na formularzu opublikowanym na stronie
OSP oświadczenie o rezygnacji.
2. Okres dla którego ma nastąpić rezygnacja powinien obejmować pełne
miesiące gazowe.
3. Użytkownik Sieci zachowuje swoje prawa i obowiązki na mocy PP/PZ dopóki
przepustowość (moc umowna) i zdolność nie zostanie przydzielona przez OSP
innemu Użytkownikowi Sieci.
4. Udostępnienie przepustowości (mocy umownej), której dotyczy rezygnacja,
następuje według kolejności zgłoszenia przez Użytkowników Sieci kompletnych
oświadczeń o rezygnacji.
5. Przepustowość (moc umowna) będąca przedmiotem rezygnacji Użytkownika
Sieci jest przydzielana dopiero po dokonaniu przez OSP przydziału całej
niezarezerwowanej przepustowości przesyłowej.
6. OSP powiadamia ZUP o ponownym przydzieleniu przepustowości i przesyła
projekt aneksu do przydziału przepustowości (PP).
4
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP SGT – Rezygnacja z mocy umownej (przepustowości)
rezygnacja z przydzielonej ciągłej
przepustowości (mocy umownej)
i zdolności przez ZUP
1. ZUP składa OSGT oświadczenie o
rezygnacji.
rezygnacja z mocy umownej przez
Użytkownika SGT
1. Użytkownik
SGT
składa
Właścicielowi OSGT oświadczenie
o rezygnacji.
2. Właściciel
SGT
oferuje
OSGT
przepustowość
będącą
przedmiotem rezygnacji.
Mechanizm ponownego przydziału przepustowości przez OSGT
– zasady takie jak w IRiESP krajowym.
Podpisanie aneksu do przydziału przepustowości i zdolności (PP/PZ).
5
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP i IRiESP SGT - długoterminowe „wykorzystaj lub strać”
 Mechanizm polega na wycofywaniu niewykorzystywanych przepustowości
jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku o przydział przepustowości w danym punkcie wejścia lub
wyjścia brak jest dostępnej przepustowości przesyłowej, a istnieją zakontraktowane
i niewykorzystywane przepustowości.
 Mechanizm stosuje się jeżeli Użytkownik Sieci/Systemu:
 systematycznie wykorzystuje rocznie mniej niż 80% przydzielonej mu przepustowości (mocy
umownej), zarówno w okresie od 1 kwietnia do 30 września, jak i od 1 października
do 31 marca, i nie może tego należycie uzasadnić,
 nie sprzedał ani nie zaoferował na rozsądnych warunkach niewykorzystywanej
przepustowości (mocy umownej), a inni Użytkownicy
Sieci/Systemu ubiegają się
o przepustowość na zasadach ciągłych w tym punkcie,
 nie uzasadni należycie niewykorzystywania przepustowości, w szczególności:
―
―
―
―
koniecznością spełnienia wymogów prawa w zakresie bezpieczeństwa dostaw,
awarią w systemie lub w systemie współpracującym,
nadzwyczajnym zdarzeniem u odbiorcy,
siłą wyższą.
 Kolejność działania:
1) Prezes URE zobowiązuje OSP/OSGT do częściowego lub całkowitego wycofania
niewykorzystywanych przepustowości,
2) OSP/OSGT składa Użytkownikowi Sieci/Systemu oświadczenie o zmianie (wypowiedzeniu).
6
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP i IRiESP SGT - krótkoterminowe „wykorzystaj lub strać”
1. Dotyczy punktów w których zapotrzebowanie na produkty roczne(1), kwartalne(2)
lub miesięczne(3) przekracza podaż.
2.
Mechanizm polega na ograniczonej możliwości renominacji zdolności ciągłej:
 Renominacja zdolności ciągłej jest dozwolona w zakresie od 10% do 90%
zdolności zakontraktowanej przez użytkownika sieci w danym punkcie
połączeń międzysystemowych.
 Jeżeli jednak nominacja przekracza 80 % zakontraktowanej zdolności, to
połowa nienominowanej ilości może być renominowana w górę.
 Jeżeli nominacja nie przekracza 20 % zakontraktowanej zdolności, to połowa
nominowanej ilości może być renominowana w dół.
 Nie stosuje się do użytkowników posiadających w poprzedzającym roku mniej
niż 10 % rocznej zdolności technicznej oferowanej w danym punkcie połączeń
międzysystemowych.
7
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP i IRiESP SGT - krótkoterminowe „wykorzystaj lub strać”
100
Wartość renominacji w % PZ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
niedozwolona
40
dozwolona
50
60
70
80
90
100
niedozwolona renominacja
Wartość nominacji w % PZ
8
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
CMP – zgłoszone uwagi
W wyniku uwag zgłoszonych przez użytkowników w toku konsultacji
obu instrukcji, wprowadzono następujące zmiany w zakresie CMP:
 zrezygnowano
z
implementowania
krótkoterminowego „wykorzystaj lub strać”,
mechanizmu
 wprowadzono mechanizm nadsubskrypcji i wykupu.
9
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
1. Operator określa dodatkowe dostępne przepustowości dla punktów na
połączeniach z systemami przesyłowymi po uwzględnieniu warunków
technicznych, prognozowanych odbiorów z systemu przesyłowego oraz
przepustowości w współpracujących systemach przesyłowych.
2. Informacje o dodatkowej dostępnej przepustowości na zasadach
ciągłych publikowane są na stronie internetowej do godz. 12.00 doby
gazowej (D-1).
3. Użytkownicy
Sieci/Systemu
uwzględniają
dodatkową
dostępną
przepustowość na zasadach ciągłych dla punktów wejścia i punktów
wyjścia w nominacjach składanych na następną dobę gazową w
danym punkcie.
4. Jeśli w związku z realizacją umów przesyłowych wystąpi konieczność
redukcji tej dodatkowej przepustowości, GAZ-SYSTEM zastosuje
mechanizm wycofania przepustowości od Użytkowników Sieci/Systemu.
5. Wycofanie nastąpi w trybie aukcji.
10
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
PT
100
80
60
PD
Nadsubskrypcja gdy PD = 0
PR2 (ZUP 2)
160
40
20
PR1 (ZUP 1)
140
0

 =  −
nadsubskrypcja
120
 
PT
100
=
80
60
40
20
0
Nominacja
Nadsubskrypcja
Wycofanie
Realizacja
PT
11
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
PT
100
80
60
PD
Nadsubskrypcja gdy PD = 0
PR2 (ZUP 2)
160
40
20
PR1 (ZUP 1)
140
nadsubskrypcja
0
120

 =  −
 
PT
100
=
80
60
40
20
0
Nominacja
Nadsubskrypcja
Wycofanie
Realizacja
PT
12
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
PT
100
80
60
Nadsubskrypcja gdy PD = 0
PD
PR2 (ZUP 2)
160
40
20
PR1 (ZUP 1)
140
nadsubskrypcja
0
120

 =  −
 
PT
100
=
80
60
40
20
0
Nominacja
Nadsubskrypcja
Wycofanie
Realizacja
PT
13
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
PT
100
80
60
Nadsubskrypcja gdy PD = 0
PD
PR2 (ZUP 2)
160
40
20
140
PR1 (ZUP 1)
nadsubskrypcja
wycofanie
120
0

 =  −
 
PT
100
=
80
60
40
20
0
Nominacja
Nadsubskrypcja
Wycofanie
Realizacja
PT
14
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
AUKCJA:
1. W aukcji mogą wziąć udział Użytkownicy Sieci/Systemu, którzy posiadają
przepustowość na zasadach ciągłych w danym punkcie.
2. Aukcja obejmuje tylko jedną rundę licytacji i trwa 30 minut.
3. Maksymalna cena, po jakiej uczestnik aukcji może zaoferować przepustowość na
aukcji nie może przekroczyć półtorakrotności (1,5) stawki dla usługi świadczonej
na okres jednej doby gazowej, określonej w taryfie.
4. Wycofanie następuje po najniższej zaoferowanej cenie.
5. Operator może przyjąć ofertę w części.
6. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu wycofania przepustowości uwzględnia się
w fakturze wystawionej z tytułu realizacji umowy przesyłowej, w postaci
odpowiedniej bonifikaty.
15
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
Harmonogram aukcji
Informacja o
rozpoczęciu
procedury
wycofania w
ramach aukcji
Zakończenie
aukcji
T0-30min
T0+30min
T0
Rozpoczęcie
aukcji
30 min
30 min
T0+60min
Opublikowanie
wyników aukcji
30 min
16
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
W przypadku, gdy w wyniku aukcji Operator nie uzyska
wystarczającej przepustowości niezbędnej do zrealizowania
usługi przesyłania w zakresie zatwierdzonych nominacji dla
określonego punktu dla danej doby gazowej, dokonana
zostanie redukcja przepustowości (mocy umownej) na
zasadach ciągłych ZUP, którym przepustowość i zdolność
została przyznana w ramach procesu nominacji (usługi na okres
jednej doby gazowej).
Redukcja zostanie dokonana proporcjonalnie do godzinowych
ilości paliwa gazowego w zatwierdzonych nominacjach w
okresie którego dotyczy redukcja.
17
system, który łączy
Dziękuję za uwagę
system, który łączy
18
system, który łączy

similar documents