LapTrinhVoiSQL

Report
Lập trình với T-SQL
Lập trình với T_SQL

Khai báo biến:
DECLARE @Tên_Biến Kiểu_Dữ_Liệu

Ví dụ:
DECLARE @Tuoi int
DECLARE @MSSV varchar(5)
DECLARE @numCount int


Tên biến: Bắt đầu bởi @
Kiểu dữ liệu của biến: Lấy kiểu dữ liệu hệ
thống, trừ kiểu text, ntext, image
DBMS07 – Slides 2
Gán giá trị cho biến


Cách 1:
SET @Tên_Biến = Giá_Trị
Ví dụ:
DECLARE @HoTen nvarchar(20)
SET @HoTen = N‘Nguyễn Hằng Nga’
DBMS07 – Slides 3
Gán giá trị cho biến


Cách 2:
SELECT @Tên_Biến = Giá_Trị
Ví dụ:
DECLARE @HoTen nvarchar(20)
SELECT @HoTen = N‘Nguyễn Hằng Nga’
DBMS07 – Slides 4
Gán giá trị cho biến


Cách 3:
SELECT @Tên_Biến = Tên_cột
FROM Tên_Bảng
Ví dụ: Tìm lương lớn nhất của tất cả nhân
viên:
DECLARE @MaxSalary decimal(18,2)
SELECT @MaxSalary = MAX(Luong)
FROM NhanVien
DBMS07 – Slides 5
SQL Server Object – Local Variables


Các biến được sử dụng trong cấu truy vấn như là các
tham số.
Cho lược đồ CSDL và dữ liệu tương ứng như sau:
HocSinh
MaHS TenHS
DiemThi
NgaySinh
DiaChi
MaHS
HocKy
NamHoc Diem
01
Bảo
10/10/1977
123
01
01
2001
10
02
Hải
11/11/1981
456
03
01
2002
8
DBMS07 – Slides 6
SQL Server Object – Local Variables
Ví dụ: Liệt kê danh sách học sinh có ngày
sinh vào ngày ‘10/10/1977’
DECLARE @NgaySinh datetime
SET @NgaySinh = ’10/10/1977’
SELECT * FROM HocSinh
WHERE NgaySinh = @NgaySinh
DBMS07 – Slides 7
SQL Server Object – Local Variables
Ví dụ: Liệt kê danh sách các học sinh có địa chỉ là
‘123’ và điểm thi lớn hơn 7
DECLARE @DiaChi nvarchar(50), @Diem Decimal
[email protected]=’123’, @Diem = 7
SELECT * FROM HocSinh JOIN DiemThi ON
HocSinh.MaHS = DiemThi.MaHS
WHERE DiaChi = @DiaChi AND DiemThi > @Diem
DBMS07 – Slides 8
Cấu trúc điều khiển
Cấu trúc điều kiện:
Nếu (biểu thức điều kiện) thì

Lệnh/Khối lệnh
IF (biểu thức điều kiện)
BEGIN
Lệnh/Khối lệnh S
hoặc SQL Statement
END
Lệnh/Khối lệnh P
hoặc SQL Statement
DBMS07 – Slides 9
Cấu trúc điều kiện

Tìm Max 2 số
DECLARE @a, @b, @Max int
SET @Max = @a
IF (@a < @b)
BEGIN
SET @Max = @b
END
Print @Max
DBMS07 – Slides 10
Cấu trúc điều kiện


Nếu (biểu thức điều kiện) thì
Lệnh/Khối lệnh S1
Ngược lại
Lệnh/Khối liệnh S2
IF (biểu thức điều kiện)
BEGIN
Lệnh/Khối lệnh S1
END
ELSE
BEGIN
Lệnh/Khối lệnh S
END
DBMS07 – Slides 11
Lệnh/Khối lệnh P
Cấu trúc điều kiện

Tìm Max 2 số
DECLARE @a, @b, @Max int
IF (@a < @b)
BEGIN
SELECT @Max = @b
END
ELSE
BEGIN
SELECT @Max = @a
END
Print @Max
DBMS07 – Slides 12
Cấu trúc CASE


Cho phép kiểm tra điều kiện và xuất
thông tin theo từng trường hợp
Cú pháp 1
CASE <tên cột>/<biểu thức>
WHEN <giá trị> THEN <biểu thức>
WHEN <giá trị> THEN <biểu thức>
…
[ELSE <biểu thức>]
END
DBMS07 – Slides 13
Cấu trúc CASE

Cú pháp 2
CASE WHEN <giá trị> THEN <biểu thức>
WHEN <giá trị> THEN <biểu thức>
…
[ELSE <biểu thức>]
END
DBMS07 – Slides 14
Ví dụ Case
Ví dụ 1:
SELECT TENCLB1, ‘Kết quả’ =
CASE
WHEN (SOBANTHANG – SOBANTHUA > 0) THEN ‘Thắng’
WHEN (SOBANTHANG – SOBANTHUA = 0) THEN ‘Hòa’
WHEN (SOBANTHANG – SOBANTHUA < 0) THEN ‘Thua’
END,
TENCLB2
FROM vKETQUA
DBMS07 – Slides 15
Ví dụ Case (tt)
CHITIETBAN(sohd, masach, slban, dgban)
Ví dụ 2:
SELECT masach,sum(slban)as tongslban,
(CASE WHEN sum(slban)>10 THEN
N‘Bán chạy'
ELSE
N‘Bán chậm'
END) as thongtin
FROM CHITIETBAN
GROUP BY masach
DBMS07 – Slides 16
Ví dụ Case (tt)
SACH (masach, tuasach, sotrang, matheloai, slton)
Ví dụ 3: Tăng số trang của những sách thuộc thể
loại Tin học thêm 10, câp số trang của những
sách thuộc thể loại Toán học
UPDATE sach SET sotrang=sotrang+
CASE WHEN matheloai=1 THEN
10
WHEN matheloai=4 THEN
-10
ELSE
0
END
DBMS07 – Slides 17
Cấu trúc lặp

Viết chương trình tính tổng s = 1 + 2 + .. + n
DBMS07 – Slides 18
Cấu trúc lặp


BREAK: Thoát khỏi vòng lặp WHILE
CONTINUE: Thực hiện lần lặp mới
DBMS07 – Slides 19
Lập trình với con trỏ



Một con trỏ là một đối tượng cơ sở dữ liệu được
sử dụng bởi ứng dụng để thao tác với các hàng dữ
liệu thay vì các tập hợp dữ liệu.
Con trỏ được dùng với Procedure và Trigger
Với con trỏ chúng ta có thể:




Cho phép định vị các hàng chỉ định của tập kết quả.
Nhận về một hàng đơn hoặc tập hợp các hàng từ vị trí
hiện tại của tập kết quả.
Hỗ trợ sửa đổi dữ liệu của hàng ở vị trí hiện tại trong
tập kết quả.
Hỗ trợ nhiều cấp độ quan sát đối với các thay đổi được
tạo ra bởi các người dùng khác trên các dữ liêu của tập
kết quả.
DBMS07 – Slides 20
Quy trình xử lý con trỏ
DBMS07 – Slides 21
Tạo con trỏ



Lệnh DECLARE dùng để tạo một con trỏ.
Nó chứa các lệnh SELECT để bao gồm các bản ghi từ
bảng.
Cú pháp là:
DECLARE <Cursor_Name> CURSOR
[LOCAL | GLOBAL]
[FORWARD ONLY | SCROLL]
[STATIC | KEYSET | DYNAMIC |FAST_FORWARD]
[READ_ONLY | SCROLL_LOCKS | OPTIMISTIC]
[TYPE_WARNING]
FOR <Select Statements>
[FOR UPDATE [OF Column_name[,….N]]]
DBMS07 – Slides 22
Các bước sử dụng con trỏ




Mở con trỏ:
OPEN <Cursor_name>
Nhận về các bản ghi:
FETCH <Cursor_name>
Đóng con trỏ:
CLOSE <Cursor_name>
Xoá các tham chiếu tới con trỏ:
DEALLOCATE <Cursor_name>
DBMS07 – Slides 23
Truy xuất và duyệt con trỏ





FETCH FIRST: Truy xuất hàng đầu tiên.
FETCH NEXT: Truy xuất hàng tiếp theo hàng truy
xuất trước đó.
FETCH PRIOR: Truy xuất hàng trước hàng truy
xuất trước đó.
FETCH LAST: Truy xuất hàng cuối cùng.
FETCH ABSOLUTE n: Nếu n là một số nguyên
dương, nó sẽ truy xuất n hàng trong con trỏ. Nếu
n là một số nguyên âm, n hàng trước hàng cuối
cùng trong con trỏ được truy xuất. Nếu n bằng 0,
không hàng nào được truy xuất. Ví dụ, FETCH
Absolute 2 sẽ hiển thị bản ghi thứ hai của một
bảng.
DBMS07 – Slides 24
Truy xuất và duyệt con trỏ
 FETCH RELATIVE n: Truy xuất n hàng từ
hàng truy xuất trước đó, nếu n là số
dương. Nếu n là số âm, n hàng trước
hàng truy xuất trước đó được truy xuất.
Nếu n bằng 0, hàng hiện tại được nhận
về.
DBMS07 – Slides 25
Các biến toàn cục của lệnh FETCH


@@FETCH _STATUS: Biến này trả về một
số nguyên biễu diễn kết quả của lệnh truy
xuất cuối cùng của con trỏ.
@@CURSOR_ROWS: Biến này trả về tổng
số hàng hiện tại trong con trỏ đang mở.
DBMS07 – Slides 26
Ví dụ tạo con trỏ
DBMS07 – Slides 27
Con trỏ (tt)
 Một con trỏ là một đối tượng cơ sở dữ liệu
được sử dụng bởi ứng dụng để thao tác
với các hàng dữ liệu thay vì các tập hợp
dữ liệu. Sử dụng con trỏ, nhiều tác vụ có
thể được thực hiện theo từng hàng trên
tập kết quả mà có thể cần hoặc ko cần sự
có mặt của bảng gốc
DBMS07 – Slides 28
Con trỏ (tt)




Con trỏ được tạo bằng lệnh DECLARE. Đầu tiên con trỏ
được khai báo và tạo ra trong bộ nhớ. Sau đó nó mới
được mở.
Lệnh OPEN mở con trỏ. Việc nhận về các bản ghi từ một
con trỏ được gọi là fetching. Một người dùng chỉ có thể
nhận về một bản ghi tại một thời điểm.
Lệnh FETCH được sử dụng để đọc các bản ghi từ con
trỏ.
Ngầm định, một con trỏ là forward only. Nó có thể truy
xuất tuần tự các bản ghi từ bản ghi đầu tiên đến bản
ghi cuối cùng. Nó không thể truy xuất trực tiếp hàng
thứ 1 hoặc hàng cuối cùng trong một bảng.
DBMS07 – Slides 29
Con trỏ (tt)


Khi một con trỏ tạm thời không cần thiết,
nó có thể được đóng bởi lệnh CLOSE.
Mỗi khi con trỏ không được sử dụng, các
tham chiếu đến nó nên được loại bỏ bằng
lệnh DEALLOCATE
DBMS07 – Slides 30

similar documents