Sõpruse pst 244, Tallinn Ehitusaasta

Report
Korterelamu
Sõpruse pst 244
Tõnis Klaas
20.12.2012
Sõpruse pst 244, Tallinn
Asukoht
Hoone andmed
Hoone aadress:
Ehitusaasta:
Hoone kasutamise otstarve:
Minimaalne korruste arv:
Suletud netopind:
Köetav pind:
Eluruumide pind:
Sõpruse pst 244, Tallinn
1966
Korterelamu
5
3 519,4 m2 (EHR)
2 967,6 m2
2 687,6 m2 (EHR)
Korterite arv:
Elanike arv:
Renoveerimine:
Pingesüsteem:
Renoveerimine:
60
~180 (hinnanguline)
2011
3x230/400 V; 50 Hz.
2011
Tööde teostamise
aasta
Tööde nimetus ja maht
-
Külmaveetorustike vahetus ja isoleerimine
-
Kommunaalelektrisüsteemi renoveerimine
-
Katusekatte vahetus
-
Trepikodade ja keldri akende vahetus
-
Trepikodade uste vahetus, fonolukksüsteemiga
2011
Küttesüsteemi renoveerimine (1- toru süsteemi asendamine 2-toru
süsteemiga)
2011
Katuse ja otsaseinte soojustamine
2011
Küljefassaadide soojustamine
2011
Olemasolevate puidust akende ja rõduuste vahetus
2011
Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi paigaldamine
Näitaja
Mõõdetud kogu soojustarve
Soojuse kulu tarbevee soojendamiseks
Soojuse tarbimine kütteks
2010
2011
2012
Ühik
523
433
248
MWh/a
83
82
83
MWh/a
440
351
165
MWh/a
°C d
Tegeliku aasta kraadpäevad, tB=17oC
4606
3801
Normaalaasta kraadpäevad, tB=17oC
-
4220
-
°C d
Tegeliku aasta kraadpäevad, tB=11oC
-
-
2298
°C d
-
-
2471
°C d
Normaalaasta kraadpäevad, tB=11oC
-
Kraadpäevadega korrigeeritud kütte
soojustarbimine
403
390
177
MWh/a
Soojuse hind
65,7
67,5
68,7
€/MWh
Kulutused soojusele
34361
29228
17037
€/a
Näitaja
2010
2011
2012
Ühik
Küttesoojuse eritarbimine köetava pinna kohta
135,8
131,4
68,7
kWh/(m2a)
Küttesoojuse eritarbimine eluruumide pinna
kohta
150,0
145,1
75,9
kWh/(m2a)
Näitaja
2010
2011
2012
Ühik
Kogu elektri tarbimine kokku
82 611
92600
142410
kWh/a
Kogu elektri eritarbimine köetava pinna kohta
27,8
31,2
48,0
kWh/a
Kogu elektri eritarbimine eluruumide pinna
kohta
30,7
34,5
53
kWh/a
Üldelektri tarbimine
6440
15800
65609
kWh/a
Üldelektri eritarbimine köetava pinna kohta
2,2
5,3
15,9
kWh/(m2a)
Üldelektri eritarbimine eluruumide pinna
kohta
2,4
5,9
17,5
kWh/(m2a)
Hoone soojusbilanss
Piirdetarind või selle
osa
Esifassaad
Tagafassaad
Otsafassaadid
Katuslagi
Uksed
Aknad
Sokkel
Trepikodade seinad
Trepikodade
katuslagi
Trepikodade aknad
Välisuksed
Materjal/tüüp, olukorra
kirjeldus
Pindala
m²
Hinnanguline SoojusU-arv
kaod
W/m²K
MWh/a
Piirded kokku
r/b paneel, lisasoojustus
r/b paneel, lisasoojustus
r/b paneel, lisasoojustus
lamekatus, lisasoojustus
PVC
PVC
r/b paneel, lisasoojustus
r/b paneel, lisasoojustus
lamekatus, lisasoojustus
390
485
320
470
78
394
138
101
58
0,24
0,24
0,24
0,18
1,40
1,40
0,40
0,21
0,20
9,5
11,8
7,8
8,6
11,1
55,9
5,6
2,1
1,2
PVC
Metalluksed
20
17
1,50
1,50
Kokku:
3,0
2,6
119,1
Soojuskadu
õhuvahetuse ja
infiltratsiooniga
Sooja vee
valmistamiseks
kuluv soojus
43,5
Kokku:
83
245,6
Vabasoojus
Hinnanguline vabasoojus Mõõdetud vabasoojus
Päikese
Päikes Inimest
eritootlikku e
e
s
soojus soojus Olme-elekter Pliidigaas
kWh/m²
MWh
0,8
2,4
1,7
5,0
4,4
13,1
4,5
13,4
5,6
16,6
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Septembe
r
Oktoober
Novembe
r
Detsembe
r
Kokku
MWh
10,0
9,1
10,0
9,7
10,0
MWh
6,6
6,5
6,4
6,5
6,8
MWh
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Vabasoojus
kokku
Vabasoojuskoormu
s
MWh ΦVS, kW
21,1
28,38
22,7
30,53
31,6
42,48
31,7
42,57
35,6
47,80
3,4
1,6
10,1
4,7
9,7
10,0
6,4
6,4
2,1
2,1
28,3
23,3
38,05
31,31
0,7
2,1
9,7
6,5
2,1
20,4
27,42
0,3
0,9
10,0
6,7
2,1
19,7
23,0
68,3
88,5
58,8
Vabasoojus eluruumide pinna kohta, kWh/m²
18,9
26,52
Keskmin
234,4 e
87,2
35,0
Arvutuslik vabasoojuskoormus, ΦVS
Ühik
Hetke olukord
kW
35,0
Vabasoojuse kasutustegur
0,7
Kasutatav vabasoojuskoormus, ΦUT
kW
24,5
Erisoojuskaod läbi välispiirete, Hvp
kW/°K
1,18
1/h
0,50
Erisoojuskaod õhuvahetusele, Hvent
kW/°C
1,20
Erisoojuskaod kokku, H=Hvp+Hvent
kW/°C
2,38
Temperatuuritõus vabasoojuse arvelt, Δtvs=
ΦUT / H
°C
10,3
Tasakaalutemperatuur, tB= 21 -Δtvs
°C
10,7
Õhuvahetuskordaja, n
Ventilatsioonisüsteem:
• Seoses korterelamu energiatõhususe tõstmisega
rajati väljatõmbeõhu energiatagastussüsteem,mis
koosneb:
· soojusvahetiga ventilatsiooniagregaatidest V-1 ja V-2 katusel
· kolmest õhk-vesi soojuspumbast Gapsal 16 (SP1, SP2 ja SP3)
• Õhk-vesi soojuspump kogub soojusenergia
väljatõmbeõhust ja annab selle maja
küttesüsteemile ning toodab samas ka sooja
tarbevett.
• Soojuspumpade SP1, SP2 ja SP3 elektrilised
võimsused on kokku 9,9 kW
Ventilatsiooniagregaatide V-1 ja V-2 tarbimisvõimsused on
kokku 4,4 kW, juhtimine sagedusmuunduritega 3x230V
rõhu järgi
Soojuspumpade SP1, SP2 ja SP3 elektrilised võimsused on
kokku 9,9 kW
Elektri kulu võrdlus
Elektri tarbimine
MWh/a
47.1
15.8
5.98
2007
4.67
5.2
2008
2009
6.44
2010
2011
2012 (9k)
Termopildid
Sisekliima
Tabel 6.2 Korter 25, II trepikoda, IV korrus.
Ruum
Õhutemp.
°C
Õhuniiskus
RH, %
Elutuba
Köök
Õhu hulk väljatõmbelõõri
ees
l/s
-
22
35
WC, vannituba
5
Tõmme puudub
Tabel 6.4 Korter 54, IV trepikoda, III korrus.
Ruum
Õhutemp.
°C
Õhuniiskus
RH, %
Elutuba
WC, vannituba
l/s
-
21
Köök
Õhu hulk
väljatõmbelõõri ees
25
Kubu
8
Tänan tähelepanu eest!

similar documents