Martti Kalvik - Lõuna

Report
Sinu logo
Turismiarengukava 2014-2020
koostamine
Martti Kalvik
Siseturuosakond
Teemad
•
•
•
•
•
Sinu logo
Ajakava
Eesmärgid
Turismi arenguprognoos 2020
Turismiarengukava sekkumisloogika
Sihtkoha arenguprogramm
Ajakava
Sinu logo
Aprill-juuni
• Turismiarengukava algatusdokumendi
koostamine, kooskõlastamine ja esitamine
Vabariigi Valitsusele
• Algatusdokumendi avalik konsultatsioon
www.osale.ee-s
• Kohtumised ministeeriumitega
Ajakava
Sinu logo
Juuni - August
• Regioonide arenguvajaduste
väljaselgitamine
• Partneritega kohtumised (terviseturism,
looduspuhkus, toiduturism, äriturism,
mereturism, linnapuhkus, kultuuripuhkus,
sporditurism, turismiharidus,
rahvusvahelised ühendused jne.)
• Ankeetküsitlus ettevõtjatele,
atraktsioonidele ja sihtkohtadele
Ajakava
Sinu logo
September-oktoober
Tagasiside koondamine, kompromisside
leidmine, arengukava tööversiooni täiendamine
November
Arengukava viimane versioon saadetakse
kooskõlastamisele teistele ministeeriumitele ja
peamistele partneritele
Detsember
Arengukava esitatakse valitsusele
heakskiitmiseks koos rakendusplaaniga
Kontaktid
Sinu logo
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:
Kati Viimne, [email protected]
Martti Kalvik, [email protected]
http://www.mkm.ee/arengukavad-turism
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus:
Monica Hankov, [email protected]
Tarmo Mutso, [email protected]
Sinu logo
Turismi arenguprognoos
2020
Arengut mõjutavad
trendid
•
•
•
•
Sinu logo
Ühiskonna vananemine, „hõbemajandus“
Terviseteadlikkus kasvab
Kommunikatsioonitehnoloogia kiire areng
Ökoloogilised, eetilised ja sotsiaalsed väärtused
muutuvad olulisemaks
• Transport: arvukamad, kiiremad ja odavamad
kaugühendused
• „Õitsev Aasia“
• Kliimamuutused. Piirkondlikud klimaatilised
eelistused nihkuvad
Sinu logo
Turismi arenguprognoos 2020
• Väliskülastajate poolt majutusasutustes
veedetud ööde arv ületab 5 miljoni piiri
• Siseturistide ööbimiste arv Eesti
majutuskohtades kasvab 2,1 miljonini
• Turismiteenuste ekspordi koguväärtuseks
kujuneb 1,6 miljardit eurot
Väliskülastajate ööbimised
majutuskohtades mln ööd
Sinu logo
Siseturistide ööbimised
majutuskohtades, mln ööd
Sinu logo
Turismiteenuste eksport,
mld EUR
Sinu logo
Põhiindikaatorite
prognoosid
Indikaator
2010
Sinu logo
2011
2020
2022
38,5%
38%*
38%*
Välisturistide
ööbimiste 3,204
arv majutuskohtades, mln
3,749
5,0*
5,2*
32%
38%
Siseturistide ööbimiste arv 1,5
majutuskohtades, mln
1,65
2,1*
2,2*
25%
32%
Turismiteenuste
mld EUR
1,2*
1,6*
1,7*
49%**
54%**
Sesoonsus (juuni,
august ööbimised
ööbimiste arvust)
juuli, 38,6%
aasta
eksport, 1,08
* - prognoos; ** - võrreldes 2010. aastaga
Kasv
Kasv
2020/2011 2022/2011
Sinu logo
Riikliku Turismiarengukava
sekkumisloogika
Väljakutsed ja uus
lähenemine
Sinu logo
• Sihtkohapõhine lähenemine
• Regionaalne turismiarendus koos partneritega
• Investeeringute ja pehmete tegevuste koostoime,
sügavam integreerimine
• Tehtud investeeringute koostoime piirkonna
ettevõtetega (mentorlus)
• Kvaliteedisüsteemi areng laiemale sihtgrupile +
sisend arendustegevustesse
Sinu logo
Külastaja teekond
Turismi nõudluse ja toote
juhtimise programm
Sinu logo
• Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine
• Turismitoodete ja –teenuste kvaliteedi
tõstmine
• Turismihariduse edendamine
• Turismiinfo juhtimine
• Turismialased uuringud ja analüüs
• Mentorlus ja nõustamine
Rahvusvaheliselt
huvipakkuvate ürituste ja
atraktsioonide programm
Sinu logo
• Rahvusvaheliselt huvipakkuvate
turismiatraktsioonide ja vaatamisväärsuste
väljaarendamine
• Rahvusvaheliste ürituste korraldusel
osalemine
• Strateegiline partnerlus ja koostöö
Sinu logo
Sihtkoha arenguprogramm
• Piirkondlike tõmbekeskuste
väljaarendamine
• Kvaliteedi tagamine kogu klienditeekonna
vältel
• Turundustoetused
• Teadmiste ja oskuste areng
Sinu logo
Allikas: Majandustegevuse register, 2012
Sinu logo
Sinu logo
Eesti turismiregioonid
Põhja –Eesti
regioon
Lääne – Eesti
regioon
Lõuna- Eesti
regioon
Sinu logo
Sihtkoha arenguprogramm
Sinu logo
Visioon 2020
• Aastaks 2020 on Eestist saanud turistide
jaoks tuntud ja hea mainega Põhjamaade
turismi sõlmpunkt, mis pakub meeldejäävat
reisielamust ning kust on soovi korral mugav
reisida teistesse Läänemere piirkonna
riikidesse.
Sinu logo
Ajurünnaku teemad
1.
Millised on Lõuna - Eesti regiooni eelisarendatavad
turismiteemad (loodus- ja seikluspuhkus, kultuuripuhkus,
terviseturism)? Järjestada tähtsuse alusel ning täpsustada iga
teema märksõnadena. Milliseid üleriigilise tähtsusega
turismiobjekte või –atraktsioone on Lõuna - Eesti regiooni vaja, et
siia tuleks rohkem turiste? Nimetada 3-5 turismiobjekti/atraktsiooni.
2.
Nimetada 4-5 Lõuna- Eesti regiooni tõmbekeskust
(piirkonnad, mis on külastajatele oluliseks reisimotivatsiooniks)?
Nimetada ja lisada võimalikud tegevused tõmbekeskuste
tugevdamisel.
3.
Millised on hetkel turismi arendamisel Lõuna - Eesti
regiooni kitsaskohad ja arenguvõimalused külastaja teekonnast
lähtuvalt? Pakkuda igale probleemile vähemalt 1 lahendus.
Tõmbekeskus
Tõmbekeskus on regionaalne sihtkoht,
mis koondab endas piirkonna olulise
turismiressursi, külastajad ja
turismispetsiifilise teabe, edendab
turismiteadlikkust ning vahendab infot
kogu regioonis. (RTAK- i definitsioon)
Tõmbekeskus
• Koht, mille pärast kohale tullakse - külastaja
reisimotivatsioon
• Identiteet/teema/eristumine
• Majutus
• Toitlustus
• Atraktsioonid (teemapargid, muuseumid,
rahvuspark jne.)
• Head transpordiühendused
• Sihtkoha/tõmbekeskuse põhine koordineeritud
turismiarendus (TOA, TUR, TIS).
Eesti turismiregioonid ja tõmbekeskused
Lahemaa
Põhja –Eesti
regioon
Lääne – Eesti regioon
Lõuna- Eesti regioon
Sinu logo
Ajurünnaku teemad
1.
Millised on Lõuna - Eesti regiooni eelisarendatavad
turismiteemad (loodus- ja seikluspuhkus, kultuuripuhkus,
terviseturism)? Järjestada tähtsuse alusel ning täpsustada iga
teema märksõnadena. Milliseid üleriigilise tähtsusega
turismiobjekte või –atraktsioone on Lõuna - Eesti regiooni vaja, et
siia tuleks rohkem turiste? Nimetada 3-5 turismiobjekti/atraktsiooni.
2.
Nimetada 4-5 Lõuna- Eesti regiooni tõmbekeskust
(piirkonnad, mis on külastajatele oluliseks reisimotivatsiooniks)?
Nimetada ja lisada võimalikud tegevused tõmbekeskuste
tugevdamisel.
3.
Millised on hetkel turismi arendamisel Lõuna - Eesti
regiooni kitsaskohad ja arenguvõimalused külastaja teekonnast
lähtuvalt? Pakkuda igale probleemile vähemalt 1 lahendus.

similar documents