Familien Danmark

Report
Familien i Danmark
Familie og socialisation
Identitet
Livsstil og ungdomskulturer
Social arv og social ulighed
Familie og socialisation
• Socialisation betyder indlæring af sociale normer,
roller og værdier
• En rolle udgøres af alle de forventninger, der
rettes mod et individ i en social position
• Forskellige grupper eller sociale miljøer har også
forskellige værdier
• Den socialisation, man udsættes for først, og som
antages at påvirke individet meget
grundlæggende, kaldes den primære
socialisation.
• Den socialisation, som foregår i eksempelvis
skolen og kammeratskabsgrupper kaldes den
sekundære socialisation.
Klassediskussion: Hvad er primær
og sekundær socialisering?
Tv/medier
Udfyld selv
Computer
-spil
Familien
Individet
Internet
Skolen
Venner
Fritidsaktiviteter
Hvordan læres de sociale
normer?
Hvordan læres de i skolen i samspillet mellem lærer og
elev og eleverne imellem?
• Sociale sanktioner
• Straf og belønning
• Positiv og negativ
forstærkning
• Accept og
udelukkelse
Der er tale om en positiv
forstærkning, når en bestemt
adfærd efterfølges af et positivt
resultat.
Familien
Landbrugs
samfund
•Tregenerationsfamilie
•Landsbyfællesskaber
•Faste normer og roller
•Slægtstilhørsforhold
Industri
samfund
•Kernefamilie
•Vandring fra land til by
•Faste normer og roller
•Klassetilhørsforhold
•Funktionstømte familier, nye familieformer
•Ingen faste normer, hyppige rolleskift
Senmoderne •”Valgbiografier”
samfund
Tre familietyper
Rollefordeling og
muligheder i de tre
familietyper
Far
Landbrugssamfund –
før industrialiseringen
Familieoverhoved,
Varetog det hårdere
landbrugsarbejde
Mor
Yngre børn
Stod for det huslige
arbejde og pasning af
de mindste. Lettere
landbrugsarbejde
Lærte allerede tidligt at
hjælpe til i marken og på
gården.
Begrænset skolegang.
Industri samfund –
1950’erne
Senmoderne
samfund - nutiden
Familieoverhoved – især
udadtil. Tjener pengene
og ordner økonomien
Arbejder og tjener
penge, tager del i det
huslige arbejde
derhjemme.
Hjemmegående husmor
der klarer det huslige.
Følelsesmæssig leder.
Arbejder og tjener
penge, stadig primært
ansvarlig for det huslige
og følelsesmæssig leder.
Bliver passet hjemme af
moderen. Skolegang for
de lidt ældre.
Går i institution og/eller
skole – ofte mange
aktiviteter udenfor
hjemmet.
Ældre børn
Forventedes at arbejde
på lige fod med de
voksne. Blev evt. sendt
ud at tjene.
I arbejderfamilier sluttede
skolegangen ofte her –
middelklassebørn fortsat i
skole
Ungdomsuddannelse,
mange aktiviteter
udenfor hjemmet der
ofte bruges som
”tankstation”
Bedsteforældre
Boede stadig på gården
og hjalp til som alder og
helbred tillod.
Boede ikke sammen
med familien, men dog
ofte i nærheden og
kunne hjælpe med f.eks.
børnepasning
Bor ikke sammen med
familien og ofte langt
væk – man ses relativt
sjældent.
Udviklingen statistisk set
Antal vielser og
skilsmisser pr. år
Befolkningen fordelt på
land- og byområder
5
45000
4.5
40000
4
35000
3.5
30000
3
25000
Vielser
20000
Skilsmisser
15000
2.5
Byområder
2
Landdistrikter
1.5
10000
1
5000
0.5
1947
1952
1957
1962
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1997
2002
2007
0
0
1945 1950 1960 1970 1981 1990 2000 2007
Udviklingen statistisk set
Familiens størrelse
45
40
35
30
1
25
20
2
15
3-4
10
5 eller flere
5
0
4
Børn pr. kvinde
3.5
3
2.5
2
Antal Børn Pr.
Kvinde
1.5
1
0.5
0
1947 1957 1967 1977 1987 1997 2007
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Erhvervsfrekvens
Mænd 1950
Kvinder 1950
Mænd 2007
Kvinder 2007
Familietyper i det senmoderne
Familietyper
Diskussionsoplæg
• Hvilken familietype tilhører I?
• Hvad kan I genkende, og hvad er
ukendt?
• I hvilken familietype vil I helst være?
• Hvad kan I selv gøre i familien for at nå
dertil?
Identitet
• Identitet betyder ”jegbevidsthed” eller
”selvbillede”
• Identiteten dannes i samspillet med
omgivelserne
• Moderne teorier snakker ikke om en
identitet, men om mange identiteter
der bruges i de mange forskellige
relationer et moderne individ indgår i
Identitetsdannelsen i de tre
samfundstyper
Landbrugs
samfund
Industri
samfund
Senmoderne
samfund
•Identiteten tildeles af omgivelserne
•Individet er underordnet slægten
•Normerne kommer fra lokalsamfundet
•Ære og skam
•Identiteten hænger sammen med arbejde og samfundsklasse
•Normerne indlæres i kernefamilien
•Normerne internaliseres
•Individet skal selv konstruere sin identitet
•Samfundsklasser og traditioner nedbrydes
•Fælles normer forsvinder
•Valgbiografier
•Individet har flere situationsbestemte identiteter
Eksempler på
Identitetsdannelsen
Landbrugs
samfund
Industri
samfund
Senmoderne
samfund
•Knud er familiens ældste søn og når hans far bliver for gammel til at drive den, skal han overtage
gården, så den bliver i familien. Han går i kirke næsten hver søndag fordi det er det hans familie og
omgivelserne forventer af ham. I den relativt korte skolegang han har haft, har han lært at respektere
konge, kirke og andre autoriteter.
•Erik er søn af en fabriksarbejder og har lært at respektere håndens arbejde. I skolen har han siden 6.
klasse gået i den praktisk orienterede mellemskole, og han tænker på at gå ud allerede efter 7.
klasse. Han vil gerne i lære som tømrer, og håber at han en dag måske kan blive sin egen herre. Erik
har en klar opfattelse af sig selv som en del af arbejderklassen, og vil stemme socialdemokratisk lige
som sin far. Af sin mor har Erik lært hvordan man skal opføre sig, men det har altid været far der stak
en flad hvis han ikke gjorde det.
•Josefine ved ikke hvad hun vil med sit liv, men hun vil ikke være det samme som sin mor og far – det
er vigtigt for hende at hun finder noget som hun virkelig gider. Hun regner med at skulle i gymnasiet
efter 9. for det giver de fleste muligheder efterfølgende. Josefine bestemmer i høj grad selv hvad hun
må og ikke må derhjemme, og hun kommer og går stort set som det passer hende. Hun interesserer
sig ikke rigtig for politik og den slags, men der er jo også nogle år til det behøver at bekymre hende….
Kan en identitetsdannelse
mislykkes?
Diskussionsoplæg
• - hvad sker der når et individ der har
svært ved at manøvrere i dette og ikke
lykkes med sin identitetsskaben?
• - kan dette føre til at man søger
grupperinger med stærkt definerede
normer og identitet som f.eks. bander,
militæret eller fundamentalistiske
religioner?
Livsstil og ungdomskulturer
• Livsstil er ”systematiserede dispositioner
for handlinger”, og livsstilen viser, at vi
måske ikke er så unikke og individuelle,
som vi går rundt og tror.
Ungdomskultur gennem tiderne
1950
Rock´n´roll
1960
Beatles,
hippier og
ungdomsoprør
1970
Kvindebevægelsen,
punkere,
flippere og
politisk kamp
1980
BZ, Yuppier og
någenerationen
1990
2000
Techno,
hiphop ,
mobiler og
internettet
Klassediskussion:
Hvilke kulturer
er i en del af
Social arv og social ulighed
• Udtrykket ”den sociale arv” betegner
det forhold, at den sociale baggrund i
en vis udstrækning har betydning for,
hvordan vores liv former sig.
• Den sociale arv kan både være positiv
og negativ
De fem socialgrupper
1. Akademikere, store selvstændige og
top-funktionærer
2. Personer med mellemlang
videregående uddannelse, større
selvstændige og højere funktionærer,
3. Mindre selvstændige og
mellemfunktionærer,
4. Underordnede funktionærer og
faglærte arbejdere og
5. Ikke-faglærte arbejdere.
Eksempler på social arv i
Danmark
• I Danmark er vi, på trods af et gratis og
statsstøttet uddannelsessystem, dårlige til at
bryde den sociale arv
• Der er ved at opstå en ny underklasse af især
mænd med ingen eller meget lidt
uddannelse som f.eks. har svært ved at stifte
familie fordi de er uattraktive for de mere
veluddannede kvinder
• kriminalitet og stofmisbrug statistisk set er langt
mere udbredt i de lavere socialklasser
Klasse og gruppe diskussioner
Diskussions spørgsmå1
Klassediskussion
Diskussions spørgsmål 2
Team/gruppe diskussion
• Bør vi have flere
tvangsfjernelser af
børn?
• Evt. meget stærk
anbefaling af abort for
særligt udsatte
gravide?
• Hvilken socialgruppe
tilhører din familie?
• Hvilke forventninger har
du til hvilken
socialgruppe du vil
ende i?

similar documents