Psykiske aspekter ved Parkinsons sykdom

Report
Foredag for
Parkinsonforeningen Oslo Syd
13.september 2010
PSYKISKE ASPEKTER
VED PARKINSONS SYKDOM
Øistein Ramleth
Spesialist i nevrologi
Sandvika nevrologpraksis
Parkinsons sykdom - historie
James Parkinson (1755-1824) skrev
den første vitenskaplige
publikasjon om Parkinsons
sykdom i 1817 i artikkelen :
”Essay om the Shaking Palsy”
De 3 klassiske symptomer ved
Parkinsons sykdom
• Hypokinesi – langsomme bevegelser
• Hviletremor – skjelving i hvile
• Rigiditet – motstand mot passiv
bevegelighet
Hva er forskjellen på Parkinsons
sykdom i 1817 og 2010?
• Fra en isolert svikt i hjernens dopaminerge
system til en generell nevrodegenerativ
hjernelidelse som kan påvirke mange områder
i hjernen.
Symptomer som kan forekomme
ved
Parkinsons sykdom
• Motoriske symptomer
• Symptomer fra autonome nervesystem
– blære, tarm, svetting, svelging, blodtrykksfall,
• Andre symptomer
– Smerter, økt trettbarhet, påvirket talefunksjon,
svekket luktesans, hudforandringer
• Psykologiske/psykiske symptomer
Psykiske/psykologiske symptomer som
forekommer hyppigere hos personer med
Parkinsons sykdom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Depresjon
Kognitive problemer
Hallusinasjoner
Adferdsendringer
Angst
Apati
Kronisk utmattelse (”fatigue”)
Søvnforstyrrelser
Seksuelle forstyrrelser
Årsaker til psykiske symptomer ved
Parkinsons sykdom
Komorbiditet
Arv
Generell
psykososial
belastning
Psykiske
symptomer
Tidligere (latent) psykisk
lidelse
Hjerneforandringer
Medikamentell
behandling
Psykologisk reaksjon (på
diagnose, symptomer,
funksjonssvikt)
DEPRESJON
Without emotion, man would be nothing
but a biological computer. Love, joy,
sorrow, fear, apprehension, anger,
satisfaction, and discontent provide
the meaning of human existence.
Arnold M. Ludwig---1980
Symptomer på en depresjon:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tristhet
Manglende glede over forhold som tidligere har vært viktige
Søvnproblemer
Konsentrasjonsvansker
Redusert appetitt
Økt trettbarhet
Indre uro
Skyldfølelse
Selvmordtanker
Depresjon ved Parkinsons sykdom
• Depressive symptomer kan noen ganger være første
symptom på Parkinsons sykdom
• Diagnosen kan noen ganger være lett å overse både
av pasient og lege fordi symptomene på PD kan likne
på symptomer ved depresjon (langsomme
bevegelser, lav stemme, lite ansiktsmimikk)
• Noen kan få atypiske depresjoner som varer kortere
tid og virkningen av medisiner er ikke så god.
Behandling av depresjon ved
Parkinsons sykdom
• Diagnostiser mulig årsak: Fysisk sykdom, psykososial
belastning, arvelige forhold etc.
• Optimaliser antiparkinson behandling
– Dopaminagonister kan mulig motvirke depresjon
• Vurder psykososiale tiltak
• Vurder antidepressiva
• Vurder elektrokonvulsiv behandling-ECT
KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS
SYKDOM
Kognitive funksjoner
• er mentale funksjoner som har betydning
for erkjennelse, tenkning og
kunnskapservervelse.
Kognitive funksjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
oppmerksomhet (konsentrasjonsevne)
sanseopplevelse (persepsjon)
romoppfatning og orienteringsevne
evne til læring (praktisk og teoretisk)
hukommelse (korttid- og langtidshukommelse)
motivasjon og intitiativ (executive funksjoner)
problemløsning (praktisk og teoretisk)
begrepsforståelse
språk
KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS
SYKDOM
Hvor omfattende er problemet?
• Utbredelse avhenger av hvilken målemetode man benytter
• Tidlig symptomdebut (”Early-Onset-Parkonsonism”) er
mindre utsatt for alvorlige kognitive problemer
• Lette kognitive problemer (redusert konsentrasjonsevne,
redusert intellektuell utholdenhet , oppmerksomhetssvikt etc.)
er vanlig også tidlig i forløpet
KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS
SYKDOM
INNDELING:
• Oppmersomhetssvikt
• Minor Cognitive Impairment (MCI)
• Markerte kognitive problemer = Demens
Hvis demens inntrer tidlig i sykdomsforløpet foreligger
sannsynligvis en atypisk parkinsonisme
Oppmerksomhetssvikt ved PS
• Tidlig i sykdomsforløpet forekommer ofte
”redusert mental fleksibilitet” (problemer med å ha ”flere
baller i lufta samtidig”)
• Personer med PS kan ”falle ut”, ha korte perioder
der de ikke følger med. Mister da lett tråden i
samtaler , tekst.
• Personer med PS kan ha vanskelig for å
konsentrere seg om andre ting mens de utfører
mer ”komplekse” motoriske oppgaver (f.eks kjører bil,
går i terrenget, betjener tekniske instrumenter)
• Enkle tiltak kan bedre funksjonsevnen
KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS
SYKDOM
Det kan forekomme kognitive problemer
uten at det foreligger en demens
MCI – Minor Cognitive Impairment
– Lett redusert hukommelse
– Bruker lenger tid på intellektuelle problemer
Trenger ikke utvikle seg videre til demens
KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS
SYKDOM
Demens ved Parkinsons sykdom skiller seg fra
andre demensformer
KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS
SYKDOM
CORTICAL DEMENS (f.eks. Altzheimers sykdom)
• Svekket språk og hukommelse
• Apraksi – problemer med praktiske oppgaver
• Agnosi – problemer med gjenkjennelse
KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS
SYKDOM
SUBCORTICAL DEMENS
•
•
•
•
•
( som ved PS)
Generell treghet i tankeprosessene
Problemer med abstrakt tenkning
Problemer med å hente frem lagret informasjon
Problemer med romoppfatning
Apati
KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS
SYKDOM
BEHANDLING AV DEMENS:
• Ikke medikamentelle tiltak
• Moderne demensmedisiner kan
– Bedre kognitive ferdigheter
– Bedre funksjon i dagliglivet
– Redusere tendens til hallusinasjoner
HALLUSINASJONER
Hvor hyppig er hallusinasjoner ved
Parkinsons sykdom
• Forekommer sjelden i en tidlig sykdomsfase
• Ikke uvanlig for de som har hatt sykdommen i
noen år
• Er hyppigere ved enkelte typer av atypisk
parkinsonisme ( ”Diffus Levilegeme sydom)
HALLUSINASJONER
ved Parkinsons sykdom:
• Vanligvis visuelle (ser objekter som ikke er reelle)
• Ofte levende vesener, vanligvis mennesker
• Kan også være opplevelse av en skygge som følger
etter eller går på siden av deg
• Vanligvis ikke skremmende
• Forstår ofte at opplevelsen ikke kan være riktig
HALLUSINASJONER
ved Parkinsons sykdom:
• BEHANDLING:
– Informasjon/kunnskap er ofte nok - trenger ikke
behandles
– Redusere på dopaminerg medikasjon
– I sjeldne tilfeller er det aktuelt å gi spesifikke
medisiner (”gammeldagse” medisiner mot hallusinasjoner må ikke
brukes)
ANGST
ved Parkinsons sykdom
• Angst forekommer hyppigere ved PS
• Angst er ubegrunnet opplevelse av frykt
• Angst kan komme som anfall eller som en diffus
vedvarende opplevelse
• Kan noen ganger oppleves som sterke kroppslige
plager (pustebesvær, opplevelse av å nesten besvime
etc.) uten opplevelse av frykt
• Innsikt i problemet kan gjøre det lettere å takle
• Noen ganger det det aktuelt å gi medisiner
APATI ved Parkinsons sykdom
Personer med apati har:
• redusert eller manglende evne til å ta
initiativ
• deltar lite i dagliglivets aktiviteter
• viser lite eller ingen interesse for
omgivelsene
• har lite eller ingen emosjonelle reaksjoner
• viser generell affektmatthet.
Apati
APATI ved Parkinsons sykdom
APATI vs FATIGUE ??
FATIGUE er opplevelse av utmattelse.
• Har lyst til å gjøre ting men orker så lite.
APATI er mangel på motivasjon og initiativ
• Føler ikke behov for å gjøre noe eller engasjere seg. Klarer i
liten grad å tilpasse seg ønske fra omgivelsene om økt
engasjement.
Adferdsendringer ved bruk av
dopaminagonister
• Dopamin er involvert i hjernens
belønningssystem
• Forsøksdyr vil gjenta en handling hvis den
fører til i.v. tilførsel av dopamin
• Ved bruk av dopaminagonister (Sifrol, Requip,
Neupro) kan handlinger som i utgangspunktet
oppleves positive forsterkes.
Adferdsendringer ved bruk av
dopaminagonister
Ved bruk av DA er det økt hyppighet av :
• Spilleavhengighet
• ”Ryddemani”
• ”Samlemani”
• Unormalt økt seksuallyst
Mange opplever økt energi og økt glede ved dagliglivets
aktiviteter og det er kun positivt !!
Oppsummering
• Psykiske symptomer er hyppige ved Parkinson
sykdom
• Depresjon, hallusinasjoner, apati og kognitiv
svikt de vanligste
• Stor klinisk betydning for livskvalitet hos
pasienter og pårørende.
• Få behandlingsstudier, men behandling ofte
mulig
• Individuelle mestringsstrategier viktig

similar documents