Antikens teorier

Report
Antikens teorier
– Vitruvius m.m.
Arkitekturens teori och historia III
ATHA15
Platon och Aristoteles
Pythagoras, Parmenides, Platon
• Matematik och musik (och andra delar av
världen, sfärernas harmoni)
• Matematiken är det bestående elementet
• Världen kan förstås med förnuftet
Pythagoras, Parmenides, Platon
• Förändring förutsätter icke-varat (mellan ett
tillstånd och ett annat)
• Icke-vara kan inte förstås med förnuftet
• Alltså är förändring omöjlig
• Ändå lurar sinnena oss att tro på förändring
• Lita bara på förnuftet!
Pythagoras, Parmenides, Platon
• Den sokratiska metoden
• Att inse det goda är att göra det goda
(kunskap om dygden=dygd)
• Idévärlden är den verkliga världen,
sinnevärlden en dålig imitation
• Idéerna får vi kunskap om genom att intuitivt
skåda i vårt eget inre – återerinring av det
eviga
Pythagoras, Parmenides, Platon
• Idéerna är det bestående i en föränderlig värld
• Det kroppsliga och sinnliga nedvärderas, det
själsliga och förnuftet uppvärderas
• Matematik uppvärderas
• Harmoni och goda proportioner är eviga idéer
Aristoteles
• Ändamålsorsaker
• Logiken är ett redskap
• Skiljer mellan teoretisk kunskap, praktiska
bedömningar och skapande konster
• Form (geometrisk form, gjutform, struktur,
idé) – materia (oformligt råämne)
• Aktualitet – potentialitet
Aristoteles
• Förändring sker genom att materiens potential
(1) aktualiseras i sin ändamålsenliga (2) form
(3), igångsatt av en verkan (4)
Aristoteles
• Allmänbegreppen kan inte existera oberoende
av tingen
Platon och Aristoteles
•
•
•
•
•
•
Profet
Idéer
Dialektik/syntes
"Världs"frånvänd
Idealist
Kategorisk
• Professor
• Allmänbegrepp/Form
er
• Analys
• "Världs"tillvänd
• Realist
• Nyanserad
• Systematik,
Klassifikation
Vitruvius och det klassiska arvet
Marcus Vitruvius Pollio
Tio böcker om arkitektur
Firmitas – beständighet, hållbarhet
Utilitas – nytta, användbarhet
Venustas – skönhet, behag
Marcus Vitruvius Pollio
Ordinatio – ordning, måttregelbundenhet
Symmetria – proportion mellan del och helhet
Eurythmia – upplevd god form och rytm
Dispositio – komposition av arkitekturens element
Decor – passande stil
Distributio – ”resursfördelning”: t.ex. planlösning och
materialval
Marcus Vitruvius Pollio
Tre kolonnordningar
Dorisk
Jonisk
Korintisk
Vitruvius
• Givna typer och varianter
• Regelbundenhet
• Matematiska och geometriska relationer
• Modererat av omständigheterna
Vitruvius inflytande
• Litet i Rom
• Visst under medeltiden
• Stort från renässansen och framåt
Antikens arv
• Harmoni är vackert
• Harmoni kommer ifrån idévärlden (senare
Gud)
• Matematiken (proportion och ordning) är vårt
medel för att förstå och skapa skönhet (och
kontakt med Gud)
• Idéer är mer värda än sinnliga kvaliteter

similar documents