liikunnanopetuksen_suunnittelu

Report
Liikunnanopetuksen suunnittelun
hahmottamisen tueksi
Sami Yli-Pentilä 2011
JAKSON JA TUNTIEN SUUNNITTELU
JAKSON TAVOITE
JAKSON OSATAITOJA JA –
TAVOITTEITA, YDINASIOITA
-
4.
TUNTSARI
2.
TUNTSARI
3.
TUNTSARI
1.
TUNTSARI
ALKU
1. TUNNIN OSATAIDOT JA
-TAVOITTEET
-
4. TUNNIN OSATAIDOT
JA –TAVOITTEET
-
3. TUNNIN OSATAIDOT
JA –TAVOITTEET
2. TUNNIN OSATAIDOT
JA –TAVOITTEET
-
KUVAUKSIA tuntsarin tekstien sisällöistä
TAVOITE
Ydinasiat, joista
myös annatte
palautetta, ja jotka
oppilaiden on
tarkoitus tunnin
aikana oppia.
Ainakin ”must
know” –tason
tavoitteet. Lisäksi voi
olla ”should know”ja ”nice to know” –
tason tavoitteita.
Erittele myös PM, K,
SA –tavoiteet.
SISÄLTÖ
Harjoite, jossa
harjoitellaan
tavoitteessa olevaa
asiaa.
Kirjaa lyhyesti ja
ytimekkäästi. Ei
tarvi selostaa,
kaikkia sääntöjä
yms. koska ne
näkyvät
RIITTÄVÄLLÄ tasolla
TAVOITTEISSA tai
ORGANISOINNISSA.
ORGANISOINTI+AIKA
Kuva, seloste, opetus- tai
oppimismenetelmä, välineet
ja niiden paikat, jaot, oma
sijoittuminen, oppilaiden
liikuttelu, näyttösuunnat,
oppilas- vai openäyttö,
kiertosuunnat,
pistetyöskentelyssä aika/piste,
jne. = TUETAAN OPPILASTA
TAVOITTEESEEN
PÄÄSEMISESSÄ.
ARVIOINTI+PALAUTE
Mistä/millaista
palautetta annetaan
ja mitä jää numeron
antamisen tueksi
käteen (vrt. TAV.)
Kaikissa harjoitteissa
arvioidaan jotain
konkreettista, ja siitä
OPPILAS saa jotain
reittiä pitkin
PALAUTETTA
TEKEMISESTÄÄN.
OPISKELIJAN TAVOITE ON, ETTÄ HÄNEN SUUNNITTELUAJATTELUNSA LÄHTISI LIIKKEELLE
OPPIMISTAVOITTEESTA.
TERMIEN SELITYKSIÄ
”Ydinasiat”
”must know”
= ne päätavoitteet, joiden ympärille muita asioita
kasataan (vrt. ”must know”)
= ensimmäisen tason tavoite, jonka kaikki saavuttavat
tunnin aikana (tai viimeistään seuraavalla kerralla)
”should know”
= toisen tason tavoite, jossa osaaminen vastaa arvosanaa 8
”nice to know”
= kolmannen tason tavoite, jossa osaaminen vastaa
arvosanoja 9-10
”PM”
= psykomotorinen eli liikkumiseen ja liikkeeseen kohdistuva
oppimis- tai taitotavoite
”K”
= kognitiivinen eli tiedollinen oppimistavoite
”S-A”
= sosiaalis-affektiivinen eli tois(t)en kanssa toimimisen,
tunne- ja elämyskokemusten oppimistavoite (vrt.
sosioemotionaalinen)
LIIKUNNAN TUNTISUUNNITELMAPOHJA ryhmä:___ aika:___________ paikka:____________
TUNNIN PÄÄTAVOITE:______________________________________________________
Tavoitteet
Sisältö/harjoitteet
Organisointi+aika
Arviointi+Palaute
Opetus-/kasvatusfilosofian peili
(vrt. käyttöteoria)
SUUNITTELU > TOTEUTUS > ARVIOINTI > (MUUTOKSET) >
SUUNNITTELU > TOTEUTUS …
SUUNNITTELU:
TAV. SIS. ORG. ARV.
MENETELMÄT
MÄÄRÄ?
LAATU?
VALINTOJA:
-PALAUTTEENANNON MUOTO
Suunnitel- ERIYTTÄMISRATKAISUT
massa
- ONGELMIEN RATKAISEMINEN
eläminen
-RESURSSIEN KOHDISTAMINEN (ESIM. HEIKOIN
KOLMANNES)
TAVOITTEELLISTA, MIELEKÄSTÄ
TOIMINTAA
OPETTAJUUDEN RAKENTAMISEN
PALIKOITA
Käsitys
oppimisesta
…
Käsitys
tiedosta
Kokemukset
koulusta ja
opetuksesta
Oma opetusfilosofia, oma opettajuus,
oma käyttöteoria
Ihmiskäsitys
Uskontosuhde
Arvot
Eettiset ja
moraaliset
periaatteet
Opiskelijan aktiivinen rooli opiskelujen ja
ohjauksen aikana:
OMA OPETUSFILOSOFIA,
KÄYTTÖTEORIA, …

similar documents