Programm Tervishoiuteaduste võimekuse edendamine TerVE

Report
Tervishoiuteaduste
võimekuse edendamise programm
TerVE
Infopäev partneritele
Epp Tohver
programmi TerVE juht
SA Eesti Teadusagentuur
Tartus 11.01.2013
Päevakava
11.00 – 11.20
Ülevaade tervishoiuteaduste
võimekuse edendamise
programmist TerVE.
11.20 – 12.30
Väljamaksetaotluste
esitamine ja menetlemine.
12.30 – 12.50
Kohvipaus
12.50 – 14.00
Väljamaksetaotluste
esitamine ja menetlemine.
Arutelu.
Eesti tervishoiu programm (THP)
Heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 korraldusega nr 557.
Prioriteetsed arendusvaldkonnad 1–3:
1.
Rahvastiku tervisele olulisemate krooniliste haiguste ja
pahaloomuliste kasvajate ennetamine, varajane diagnostika ja
elukvaliteeti parandav ravi.
2.
Rahvastiku tervisele oluliste nakkushaiguste (sh HIV/AIDS)
ennetamine, diagnostika ja ravi.
3.
Personaalmeditsiini (individuaalsete riskitegurite hindamine ja
arvestamine ennetus- ja ravimeetodite valimisel) arendamine.
Alameede „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse
toetamine” – määrus vastu võetud 19.04.2011.
AVATUD TAOTLUSVOOR – SA Archimedese struktuuritoetuste
rakendusüksus.
Eesti tervishoiu programm (THP)
Heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 korraldusega nr 557.
Prioriteetsed arendusvaldkonnad 4–7:
4.
Eluviisi ja selle muutmist, sealhulgas riskikäitumist kujundavate
tegurite analüüs ja mõju hindamine.
5.
Keskkonna riskitegurite mõju hindamine tervisele.
6.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva terviseinfo
kogumise ja kasutamise võimaluste edasiarendamine.
7.
Tervisetehnoloogiate hindamine.
Alameede „Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise
programm TerVE“ – kinnitatud haridus- ja teadusministri
20.05.2011 käskkirjaga nr 477.
NN RAKENDUSPROGRAMM – SA Eesti Teadusagentuur.
TerVE eesmärgid
• Eesti tervishoiualase teadus- ja
arendustegevuse võimekuse
tugevdamine,
• rahva terviseteadlikkuse tõstmine,
• terviseteaduste mõju suurendamine
elanike tervisele.
Tervishoiuteaduste võimekuse
edendamise programm TerVE
 Eelarve 5 990 152 EUR:
• ERF-ist 5 146 567 EUR;
• riiklik finantseering 605 478 EUR;
• partnerite omafinantseering (5%)
238 107 EUR.
Programmi abikõlblikkuse periood
1. aprill 2010 kuni 31. oktoober 2015.
Programmi struktuur
Rakendusasutus
Haridus- ja
Teadusministeerium
•
Rakendusüksus
SA Archimedes
Elluviija
SA Eesti
Teadusagentuur
Tegevus
1
partnerid
Tegevus
2
partnerid
Tegevus
3
partnerid
Registrite ja e-tervise
ekspertgrupp
Programmi
nõukogu
Tegevus
4
partnerid
Tegevus
5
partnerid
TTH nõukogu
Partnerid
 Partneriteks võivad olla:
• avalik-õiguslikud teadus- ja arendusasutused,
• ülikoolid,
• eraõiguslikud juriidilised isikud.
 Tingimus:
• asutus on programmi tegevustega seotud
valdkondades viimase korralise evalveerimise
käigus positiivselt evalveeritud.
Programmi partnerid
Programmi TerVE tegevused
Tegevus 1. Eluviisi ja selle muutmist, sealhulgas
riskikäitumist kujundavate tegurite analüüs ja mõju
hindamine.
Tegevus 2. Keskkonna riskitegurite mõju hindamine
tervisele.
Tegevus 3. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial
põhineva terviseinfo kogumise ja kasutamise võimaluste
edasiarendamine.
Tegevus 4. Tervisetehnoloogiate hindamine.
Tegevus 5. Tervishoiualase T&A pikaajalise arengukava
väljatöötamine ja avalikkuse teavitamine tervishoiuvaldkonnas tehtavast teadus- ja arendustööst.
Tegevus 1
Eluviisi ja selle muutmist, sealhulgas
riskikäitumist kujundavate tegurite analüüs ja
mõju hindamine
Alategevus
1.1 Oluliste tervisemõjurite uuringud – negatiivset
ja positiivset paikkondlikku tervisekäitumist
kujundavad tegurid.
Struktuuritoetus:
1 179 290 EUR.
Indikaatorid: 2015. a valminud uuringute arv: 8.
Tegevuse 1 raames toetatud projektid
1.
Alkoholi ja toitumise iseärasused krooniliste sisehaiguste kulgu ja
prognoosi mõjutavate teguritena (ALTOKROON) – TÜ;
toetus 186 200 eurot, 01.09.12–28.02.15.
1.
Krooniliste haiguste riskitegurite kujunemine ja levimus ning
võimalikud interventsioonid: lapsest täiskasvanuni prospektiivses
longituud kohordis (ELIKTU) – TAI, TÜ; toetus 189 998,10 eurot,
01.09.12–28.02.15.
2.
Tervisedenduse tulemuslikkus Eesti koolides (TerVE kool) – TÜ, TAI,
TLÜ; toetus 147 547,16 eurot, 01.09.12–28.02.15.
3.
Rahvastiku faktilise toitumise uuring 2014–2015 (RFTU2014) –
TAI, TTÜ; toetus 189 981 eurot, 01.11.12–30.04.15.
4.
Meeste tervise heaks: seire ja tervisedendus Internetis (TerveMSM)
– TAI; toetus 113 782,07 eurot, 01.01.13–31.12.14.
5.
Eesti naisrahvastiku seksuaalse ja reproduktiivse riskikäitumise
mõjurid, suundumused, ennetus- ja sekkumisvõimalused (ESTRE) –
TÜ, TAI; toetus 105 327,45 eurot, 01.05.12–30.04.14.
Tegevus 2
Keskkonna riskitegurite mõju hindamine
tervisele
Alategevused
2.1 Keskkonnast lähtuvate terviseriskide mõju
uuringute läbiviimine.
2.2 Keskkonnatervise alase teadus- ja arendustegevuse pikaajalise arengukava väljatöötamine.
Struktuuritoetus: 1 179 290 EUR.
Indikaatorid:
2015 valminud uuringute arv: 5.
2015 valminud valdkonna arengukavade arv: 1.
Tegevuse 2 raames toetatud projektid
1. „Antibiootikumiresistentsuse levikuteed (ABRESIST)“ –
TÜ, EMÜ; toetus 517 142,00 eurot, 01.02.12–31.05.15.
2. „Esilekerkivate zoonooside epidemioloogia ja riskitegurid
Eestis. Seire vajaduste selgitamine ja seiresüsteemide
väljatöötamine (EKZE-SS)“ – EMÜ, TÜ;
toetus 417 943,95 eurot, 01.02.12–31.05.15.
3. „Zoonooside nakatumisrisk Eestis: puukidega
ülekantavad haigustekitajad ja E-hepatiidiviiruse
looduskollete ning endeemiliste piirkondade
kaardistamine ja iseloomustamine (ZoonRisk) – TAI,
EMÜ, TÜ; toetus 195 462 eurot, 01.02.12–31.05.15.
Tegevus 3
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial
põhineva terviseinfo kogumise ja kasutamise
võimaluste edasiarendamine
Alategevused
3.1 Tervishoiu valdkonnaga seotud registrite
arendamine.
3.2 Uute e-terviseteenuste arendamine.
Struktuuritoetus: 994 400 EUR.
Indikaatorid:
2015 korrastatud registrite arv: 6.
2015 uute e-terviseteenuste arv: 2.
Tegevuse 3 raames toetatud projektid
1. Vähi sõeluuringute register (Skriining) –
TAI; toetus 170 905 eurot, 01.05.12–
30.04.14.
2. Arstlike erialaseltside andmekogude
hetkeolukord ja arendamiskavad ning
kasutamisvõimalused teadustööks – TÜ;
toetus 18 050 eurot, 01.09.12–31.01.13.
Tegevus 4
Tervisetehnoloogiate hindamine
Alategevused
4.1 Tervisetehnoloogiate hindamise
teadmuskeskuse väljaarendamine ja
institutsionaalse tugistruktuuri rajamine.
4.2 Tervisetehnoloogiate hindamise toetamine.
Struktuuritoetus: 1 171 045 EUR.
Indikaatorid:
2015 TTH aruannete arv: 25.
2015 TTH kompetentsuskeskuste arv: 1.
Tegevuse 4 elluviimine
Tervisetehnoloogiate hindamise (TTH)
keskus Tartu Ülikooli tervishoiuinstituudi
juures.
Tegevus toimub aastapõhiste eelarvete ja
tegevuskavade alusel.
Toetus 2012. a 254 691 eurot.
Tegevus 5
Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse
pikaajalise arengukava väljatöötamine ja
avalikkuse teavitamine tervishoiuvaldkonnas
tehtavast teadus- ja arendustööst
Alategevused
5.1 Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse
pikaajalise arengukava väljatöötamine.
5.2 Avalikkuse teavitamine tervishoiuvaldkonnas
tehtavast teadus- ja arendustööst.
Struktuuritoetus: 639 125 EUR.
Indikaatorid: 2015 valminud valdkonna arengukavade arv: 1.
Aitäh!

similar documents