pptx - Eesti Puuetega Naiste Ühing

Report
Puuetega naiste
huvikaitse ÜRO, EN ja EL
Monika Haukanõmm
EPIKoja juhatuse esimees
Tallinn 18.06.2012
Puuetega inimeste poliitika
kujunemine

Eesti puuetega inimeste poliitikat mõjutavad
rahvusvaheliselt heaks kiidetud põhimõtted ja
suunad, mis on kokku lepitud erinevates
dokumentides:
◦ Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise
standardreeglid – ÜRO 1996
◦ Tegevuskava puuetega inimeste õiguste kaitse ja
ühiskonnaelus täisosaluse edendamisel: puuetega
inimeste elukvaliteedi tõstmine Euroopas 2006-2015
– EN 2006
◦ Puuetega inimeste õiguste konventsioon - ÜRO 2007
◦ Puuetega inimeste tegevuskava 2010-2020 – EL 2010
◦ Paljud teised
ÜRO puuetaga
inimeste õiguste
konventsioon
Puuetaga inimeste õiguste
konventsiooni eesmärk
edendada, kaitsta ja tagada
kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielikku ja
võrdset teostamist kõigi puuetega inimeste
poolt ning edendada lugupidamist nende
loomupärase väärikuse suhtes
Riik kes ratifitseerib konventsiooni peab:
◦ Respekteerima puuetega inimeste õigusi
◦ Kaitsma puuetega inimeste õigusi
◦ Täide viima puuetega inimeste õigusi
Miks on konventsiooni vaja?

Konventsiooniga tahetakse terves maailmas
muuta suhtumist puuetega inimestese;

Puuetega inimeste suur arv maailmas ~ 10%
rahvastikust ;

Olemasolevad rahvusvahelised lepingud (nt.
inimõiguste konventsioon, standardreeglid
jne.) ei kaitse puudega inimesi piisavalt ega
arvesta puuetega inimeste erivajadustega
Mida konventsioon teeb
ja mida ei tee?

Konventsioon konkretiseerib ja koondab
kõik puuetega inimeste õigustega
seonduva, mis on sätestatud mitmetes
rahvusvahelistes konventsioonides ja
dokumentides, tegevuskavades jne.

Konventsioon ei loo uusi õigusi ega
seaduslikke õigusi millelegi, vaid kordab
üle juba eksisteerivad õigused viisil, mis
on suunatud puuetega inimeste
vajadustele ja olukorrale.
Konventsiooni rakendamine ja
järelevalve





iga riik, sh ka Eesti peab määrama ühe või mitu
üksust, kes asuvad tegelema konventsiooni
rakendamise küsimustega ning kaasab
tegevustesse valdkonnaga seotud erinevad
sektorid, erinevatel tasanditel;
kodanikuühiskond peab olema kaasatud
järelevalvemehhanismi;
kaks aastat pärast jõustumist esitatakse esimene
aruanne kohustuste täitmise ja edusammude
kohta;
hiljem aruannete intervall 4 aastat;
auanded peavad olema kättesaadavad kõigile.
Mis siis peaks muutuma?
•
Konventsiooniga ühinemisel tuleb puuetega
inimeste teemadele oluliselt enam
tähelepanu ja vahendeid suunata.
•
Lisaks on vaja suuremat rõhku asetada
järelevalve tõhustamisele juba kehtivate
nõuete täitmise üle.
•
On olemas alusdokument ja pikaajaline
visioon, millele tugineda tegevuste
planeerimisel ja rahastuse taotlemisel.
Konventsioon ja puudega naised
Artikkel 6 - Puuetega naised
1. Osalisriigid tunnistavad, et puuetega naiste
ja tüdrukute suhtes esineb mitmekordset
diskrimineerimist ning rakendavad selles osas
abinõusid, et tagada neile kõigi inimõiguste ja
põhivabaduste täielik ja võrdne teostamine.
2. Osalisriigid rakendavad kõiki asjakohaseid
abinõusid, et tagada naiste täielik areng,
nende olukorra parandamine ja neile
tegutsemisõiguste andmine, et tagada neile
konventsioonis sätestatud inimõiguste ja
põhivabaduste kasutamine ja teostamine.
Artikkel 5 - Võrdsus ja
mittediskrimineerimine
1. Kõik inimesed on seaduse ees võrdsed ning neil on
ilma mingi diskrimineerimiseta õigus võrdsele seadusest
tulenevale kaitsele ja soodustusele.
2. Tuleb keelustada mis tahes diskrimineerimine puude
alusel ning tagavad puuetega inimestele võrdse ja
tõhusa õigusliku kaitse mis tahes alustel toimuva
diskrimineerimise eest.
3. Võrdsuse edendamiseks ja diskrimineerimise
kõrvaldamiseks astuvad osalisriigid kõiki asjakohaseid
samme, et tagada põhjendatud ümberkorralduste
tegemine.
4. Konventsiooni mõistes ei loeta diskrimineerimiseks
eriabinõusid, mis on vajalikud, et kiirendada puuetega
inimeste võrdsuse saavutamist või see tegelikult
saavutada.
Artikkel 8 - Teadlikkuse
suurendamine
1. suurendada kogu ühiskonnas, kaasa arvatud
perekonna tasandil, teadlikkust puuetega
inimeste küsimustes ning soodustada austust
puuetega inimeste õiguste ja väärikuse suhtes;
2. võidelda kõigil elualadel puuetega inimesi
käsitlevate, sealhulgas sool ja vanusel
põhinevate stereotüüpide, eelarvamuste ja
kahjulike praktikate vastu;
3. edendada teadlikkust puuetega inimeste
võimetest ja panusest.
Euroopa Nõukogu soovitus
EN Ministrite Komitee soovitus
liikmesriikidele, mis käsitleb Euroopa
Nõukogu tegevuskava puuetega inimeste
õiguste kaitse ja ühiskonnas
täisosaluse edendamist: puuetega inimeste
elukvaliteedi tõstmine Euroopas 2006–
2015
Valdkondadevahelised aspektid –
naised ja tüdrukud
Puudega naistel ja tüdrukutel võib olla ja
tihti on ühiskonnas osalemine
mitmekordselt takistatud kahekordse
diskrimineerimise tõttu soost ja puudest
lähtuvalt. Kuigi puuetega inimeste üldine
olukord on märgatavalt paranenud, siis
sellistest muutustest tulenevad hüved
ühiskonnas ei ole mitte alati võrdselt
jaotunud puudega naiste ja puudega
meeste vahel.
Puudega naised ja tüdrukud
Asjakohase poliitika ja rakendusmeetmete
arendamine ja kohaldamine peaks olema
kavandatud selliselt, et see tagab puudega
meeste ja naiste võimaluste tasakaalu.
Nii puudest kui soost lähtuva poliitika ja
programmide süvalaiendamise arendamisel
tuleb arvesse võtta puudega naiste ja
tüdrukute erilist olukorda kõikidel tasanditel,
nii rahvusvahelisel, siseriiklikul, piirkondlikul
kui kohalikul tasandil.
Puudega naised ja tüdrukud
Tuleb tegutseda takistuste kõrvaldamise nimel, mis
ei võimalda puudega naistel kasutamast oma
õigusi samadel alustel meeste ja ülejäänud
naistega.
Kõnealune tegevus laieneb tervele reale
valdkondadele, kaasa arvatud suhted,
lapsevanemaks olek, perekonnaelu, seksuaalsus
ning kaitse vägivalla ja väärkohtlemise eest. Samuti
hõlmab see meetmeid, mis tagavad võrdsed
võimalused osalemiseks poliitilises ja avalikus elus,
hariduses, koolituses, tööhõives ning sotsiaal- ja
kultuurielus.
EL puuetega inimeste tegevuskava

Euroopa Komisjon võttis 15.11.2010 vastu
dokumendi „Euroopa puuetega inimeste
strateegia 2010-2010: Uued sammud tõketeta
Euroopa suunas“.

Miks oli vaja uut strateegiat?
◦ ÜRO PIK- ellurakendamiseks EL-s
◦ „puuetega inimeste teema on iga LR enda asi“ ei
tööta
- erinevused LR vahel on suured
- valdkond keerukas ja kulukas
- puuduvad teadmised (milline poliitika tõeliselt
töötab)
- LR ei ole motivatsiooni olukorra parandamiseks
EL soovid puuetega inimeste
poliitikas
Puuetega inimeste täielik osalemine
sotsiaalses ja majanduslikus elus on
hädavajalik, kui me tahame, et EL muutuks
arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks.
 EL 2020 eesmärke ei saavutata kui ei
tegeleta puuetega inimeste teemadega
üheskoos:

◦
◦
◦
◦
Vaesuse vähendamine
Tööhõive kasv
Hariduse edendamine
Puudega naised eraldi teemana kajastamist ei leia
EL plaanid 2010-2020 – takistuste
kõrvaldamine
8 tegevusvaldkonda
1. JUURDEPÄÄSETAVUS tagada puuetega inimestele juurdepääs toodetele,
teenustele, sealhulgas avalikele teenustele ja
abivahenditele.
2. OSALEMINE puuetega inimeste täielik osalemine ühiskonnas, aidates
neil kasutada ELi kodakondsuse kõiki hüvesid; kõrvaldades
halduslikud ja suhtumisest tingitud takistused täielikult ja
võrdsetel alustel osalemiselt ning osutades kvaliteetseid
kohalikke teenuseid, muutes sealhulgas isikuabi
kättesaadavaks.
3. VÕRDSUS
kaotada kogu EL-s diskrimineerimine puude alusel.
EL plaanid 2010-2020 – takistuste
kõrvaldamine
4. TÖÖHÕIVE
võimaldada puuetega inimestel teenida elatist avatud tööturul
5. HARIDUS JA KOOLITUS
edendada puuetega õpilasi ja tudengeid kaasavat haridust ja
elukestvat õpet.
6. SOTSIAALKAITSE
puuetega inimestele on tagatud inimväärsed elamistingimused.
7. TERVISHOID
juurdepääsu tervishoiuteenustele ja – asutustele puuetega
inimeste jaoks.
8. VÄLISTEGEVUS
Riikide koostöö puuetega inimeste heaks nn kolmandate
riikidega
RV põhimõtete elluviimine
Eestis

Puuetega naiste huvikaitseks on vaja tugevaid
organisatsioone, mis annab….








Sotsiaalne võrgustik
Informatsioon
Teenused
Koolitused
Legitiimsus
Ekspertiis
Vabatahtlik töö ja osalemine
Sõnumi levitamine...
Mida pakub liikmetele
eestkosteorganisatsioone?
Olla osa tugevast kogukonnast
 Säästa aega – keskendu sellele, milles sa
parim oled, ja jäta ülejäänu teiste mureks
 Säästa raha
 Mõjuta valitsust
 Luua kontakte
 Kujundada koos tulevikku

Iluset päeva jätku!

similar documents