LounaEesti uuring 4.12.2013

Report
TARTU
JA
LÕUNA
EESTI
DIVERSITY IN THE CONVERGENCE
KONKURENTSIVÕIME
JA
PROCESS
OF ACCESSION COUNTRIES
KASVUALADE ANALÜÜS
Urmas Varblane
Tartu Ülikool,
University of Tartu
majandusteaduskond
Regiooni konkurentsivõime mudel
Regiooni konkurentsivõime mudel
Ettevõtete sünd, surm
Innovatsiooninäitajad
Lisandväärtus
Müügikäive
Eksport
Töötajate arv
Töötasu
Investeeringud
Müügivõime
•
•
•
•
realiseerimise netokäive kokku
realiseerimise netokäive töötaja kohta
eksport kokku
eksport töötaja kohta
Osakaal vastava majandussektori
müügikäibes 2002 ja 2011.a
Osakaal vastava majandussektori
müügikäibes 2002 ja 2011.a
Viis käibe alusel suurima osakaalu
kasvuga/langusega töötleva tööstuse haru LõunaEestis, 2002-2011
Viis käibe alusel suurima osakaaluga teenusmajanduse haru, 2011
Ligitõmbamisvõime
•
•
•
•
töötajate arv regioonis
investeeringud põhivarasse
investeeringud põhivarasse ühe töötaja kohta
palgakulu töötaja kohta
Viis töötleva tööstuse haru, mille osas regiooni
osakaal kogu haru töötajate arvust Eestis on suurim
(2011)
Viis teenuste sektori haru, mille osas regiooni
osakaal kogu haru töötajate arvust Eestis on suurim
(2011)
Tartu
osakaal
tööhõivest %
Lõuna
Eesti
osakaal
tööhõivest %
Tartu
osakaal
tööhõivest
%
Viis teenuste sektori haru, mille osas regiooni
palgataseme osakaal võrreldes haru keskmise
palgatasemega Eestis on suurim (2011)
Lõuna-Eesti
Tallinn
Tartu
Programmeerimine
Teadus- ja
arendustegevus
Arhitekti- ja
inseneritegevused
112,1%
Infoalane tegevus
123,4%
110,2%
Majutus
122,6%
99,9%
Juriidilised toimingud
ja arvepidamine
116,2%
Tööhõive
94,9%
Maismaaveondus
114,5%
Juriidilised toimingud
ja arvepidamine
92,3% Reisibüroode tegevus 112,8%
Programmeerimine
Arhitekti- ja
inseneritegevused
Teadus- ja
arendustegevus
Büroohaldus, muu
äritegevuse
abitegevused
118,9%
Tööhõive
107,7%
112,5%
110,7%
110,0%
Teenimisvõime
• loodud lisandväärtus
• lisandväärtus töötaja kohta
Viis suurima osakaaluga tööstusharu Tartus
ja Lõuna Eestis 2011 lisandväärtuse alusel
Viie enim kasvanud ja kahanenud tööstusharu Tartus
(lisandväärtuse osakaalu muudu alusel 2002-2011)
Viie enim kasvanud ja kahanenud tööstusharu
Lõuna Eestis (lisandväärtuse osakaalu muudu alusel
2002-2011)
Viis lisandväärtuse osakaalu osas suurimat teenuste
sektori haru Tartus, 2011
Viie enim kasvanud ja kahanenud teenuste haru Tartus
(lisandväärtuse osakaalu muudu alusel 2002-2011)
Viis suurima lisandväärtuse tasemega teenuste sektori
haru, 2011
Lõuna-Eesti
Tallinn
Programmeerimine
34,4 Hulgikaubandus
Hulgikaubandus
32,8
Tartu
50,1
Hulgikaubandus
35,8
37,2
Programmeerimine
35,5
27,6 Programmeerimine
35,8
Tööhõive
28,5
26,3 Infoalane tegevus
35,5
25,5 Majutus
33,4
Reisibüroode tegevus
16,6 Teadus- ja arendustegevus
16,9
Reisibüroode tegevus
17,5
Toitlustus
13,3 Toitlustus
16,8
Toitlustus
13,2
Hoonete ja maastike hooldus
12,1 Tööhõive
16,6
Peakontorite tegevus;
juhtimisalane nõustamine
7,4
Hoonete ja maastike hooldus 14,1
Teadus- ja arendustegevus
7,1
Peakontorite tegevus;
juhtimisalane nõustamine
Laonduse ja veonduse
abitegevused
Kino-, telesaadete tootmine;
muusika kirjastamine
Maismaaveondus ja
torutransport
Laonduse ja veonduse
abitegevused
7,7
Mootorsõidukite hulgi- ja
jaemüük
Maismaaveondus ja
torutransport
Hoonete ja maastike
hooldus
Peakontorite tegevus;
juhtimisalane nõustamine
Teadus- ja arendustegevus
27,4
27,0
10,8
7,1
6,3
Tartu tööstusharude osakaal haru kogutööjõus (2011) ja
osakaalu muut kogu vastava haru lisandväärtuses (2002-2011)
Lõuna-Eesti tööstusharude osakaal vastava haru tööjõus (2011)
ja osakaalu muut vastava haru kogu lisandväärtuses (2002-2011)
Kohanemisvõime
•
•
•
•
ettevõtete loomise määr
ettevõtete sulgemise määr
innovaatiliste ettevõtete osakaal
patentide arv
TOP 5 teenuste sektori haruTartus ja Lõuna-Eestis
loodud ettevõtete osakaalu alusel, 2011
Lõuna-Eesti
Majutus
Hoonete ja maastike hooldus
Toitlustus
Maismaaveondus
Mootorsõidukite hulgi- ja jaemüük
Tartu
25,7%
14,0%
12,0%
11,7%
11,0%
Teadus- ja arendustegevus
Mootorsõidukite hulgi- ja jaemüük
Programmeerimine
Arhitekti- ja inseneritegevused
Maismaaveondus
17,6%
11,7%
10,1%
9,6%
9,6%
Tartu ja Lõuna-Eesti innovaatilistest ettevõtete
osatähtsus kogu Eesti innovaatilistest ettevõtetest selles
harus
Töötlev tööstus
Lõuna-Eesti
Tartu
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete,
punutiste tootmine, v.a mööbel
40,0%
Metallitootmine
50,0%
33,9%
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
20,0%
Toiduainete tootmine
27,9%
Mööblitootmine
22,5%
Trükindus ja salvestiste paljundus
22,2%
Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete,
punutiste tootmine, v.a mööbel
Trükindus ja salvestiste paljundus
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste
tootmine
16,1%
14,8%
13,3%
Teenuste sektor
Lõuna-Eesti
Hoonete ja maastike hooldus
Maismaaveondus
Hulgikaubandus
Tartu
11,1%
6,1%
4,8%
Programmeerimine
Arhitekti- ja inseneritegevused
Kirjastamine
11,4%
7,4%
5,1%
Uutes ettevõtetes juurde loodud töökohad Tartu
maakonnas 2004 ja 2011
Töötajaid
Töötajaid
Uutes ettevõtetes
surnud ettevõtetes
loodud ettevõtetes
loodud juurde töökohti
2004
2011
2004
2011
2004
2011
Tegevusalad kokku
810
1028
737
1292
-73
264
Mäetööstus
0
0
7
0
7
0
Töötlev tööstus
164
108
47
87
-117
-21
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud
5
õhuga0 varustamine
1
0
-4
0
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus
0
8
3
7
3
-1
Ehitus
214
266
116
188
-98
-78
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite
209
ja mootorrataste
160
remont
296
250
87
90
Veondus ja laondus
26
48
20
72
-6
24
Majutus ja toitlustus
39
65
40
54
1
-11
Info ja side
15
56
23
74
8
18
Finants- ja kindlustustegevus
1
7
8
24
7
17
Kinnisvaraalane tegevus
23
34
33
52
10
18
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 30
106
87
199
57
93
Haldus- ja abitegevused
10
92
12
145
2
53
Haridus
4
16
17
25
13
9
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
2
9
10
17
8
8
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
2
12
9
41
7
29
Muud teenindavad tegevused
66
41
8
57
-58
16
Uutes ettevõtetes juurde loodud töökohad Tallinnas
2004 ja 2011
Töötajaid
Töötajaid
Uutes ettevõtetes
surnud ettevõtetes
loodud ettevõtetes
loodud juurde töökohti
2004
2011
2004
2011
2004
2011
Tegevusalad kokku
4705
5479
4883
6296
178
817
Mäetööstus
0
0
0
4
0
4
Töötlev tööstus
801
466
491
397
-310
-69
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud
1
õhuga5 varustamine
1
4
0
-1
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus
79
6
5
11
-74
5
Ehitus
470
844
472
707
2
-137
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite
1778
ja mootorrataste
1100
remont
2083
1297
305
197
Veondus ja laondus
239
220
122
252
-117
32
Majutus ja toitlustus
277
334
224
289
-53
-45
Info ja side
123
280
157
594
34
314
Finants- ja kindlustustegevus
45
121
155
145
110
24
Kinnisvaraalane tegevus
174
265
190
265
16
0
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 329
639
595
767
266
128
Haldus- ja abitegevused
176
922
232
952
56
30
Haridus
56
41
25
53
-31
12
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
23
22
35
46
12
24
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
85
80
34
143
-51
63
Muud teenindavad tegevused
49
134
62
370
13
236
Tartu tööstusharude suhteline positsioon Eestis TOP 5 tööstusharud erinevate mõõdikute alusel
Lõuna Eesti tööstusharude suhteline positsioon Eestis TOP 5 tööstusharud erinevate mõõdikute alusel
Tartu teenusmajanduse suhteline positsioon Eestis TOP 5 teenuste harud erinevate mõõdikute alusel
Kokkuvõte – konkurentsivõimes
silmapaistvad harud Tartus
• Töötlevas tööstuses
– Metalltoodete tootmine
– Mootorsõidukite ja haagiste tootmine
– Joogitootmine
– Puidutööstus (puitmajad)
– Trükindus
Nishivaldkonnad
• Plastmassitööstus
• Nahatööstus
Kokkuvõte – konkurentsivõimes
silmapaistvad harud Tartus
• Teenuste sektoris
– Programmeerimine
– Infoalane tegevus
– Arhitekti ja inseneritegevused
– Teadus- arendustegevus
Millised harud lisanduvad vaadates kogu Lõuna Eestit?
• Töötlevas tööstuses
– Toidutööstus
– Mööblitööstus
– Paberitööstus
– Ravimitööstus
– Rõiva ja tekstiilitööstus
• Teenuste sektoris
– ?
EAS-i ja MKM-i ning HTM -ga koos pakkusime välja
nutika spetsialiseerumise kandidaadid
• IKT (rakendused läbivalt ühiskonnas)
• Tervise tehnoloogiad ja tervishoiuteenused
• Masinatööstuse nishivaldkonnad (sh
laevaehitus, haagised, puiduveoseadmed)
•
•
•
•
•
Logistika
Keemiatooted (ehituskeemia, põlevkivikeemia)
Innovaatiline majaehitus – tark maja
Puidu väärindamine
Tervistav toit
Nt.: Energiatõhusad lahendused läbivalt ühiskonnas –
ei jäänud eraldi sisse
Praegune loetelu (Arengufond, 2013)
1.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
horisontaalselt läbi teiste sektorite
(IKT)
a) IKT kasutamine tööstuses (sh automatiseerimine ja robootika);
b) küberturvalisus;
c) tarkvara arendamine.
2. Tervisetehnoloogiad ja –teenused
a) biotehnoloogia (tugev teaduslik baas);
b) e-tervis (IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks).
3. Ressursside efektiivsem kasutamine
a) materjaliteadus ja -tööstus;
b) innovaatiline ehitus ehk „tark maja“;
c) tervist toetav toit;
d) keemiatööstus (põlevkivi efektiivsem kasutamine)
Kuidas Tartu ja Lõuna Eesti konkurentsieelise
valdkonnad sobituvad kokku Eesti targa
spetsialiseerumise suundadega?
• Infotehnoloogia sobib väga hästi (eriti
tarkvara arendus)
• Terviseteenused sobib - kuid selles vallas on
ettevõtlus tervikuna Eestis väga nõrk
• Innovaatiline majaehitus – sobib Lõuna
Eestile (ja ka Tartule) hästi
• Tervist toetav toit – sobib hästi
Millele oleks vaja mõelda Tartu ja Lõuna Eesti
kontekstis?
• Masinatööstuse nishivaldkonnad ja
metallitöötlemine (kes on tehnoloogia partneriks)
• Mida teha nishivaldkondadega
a) nahatööstus (disain, kunstikool …)
b) plastmassitööstus (keemikud…)
• Kuidas kasutada trükindust? Ühendused IKT-ga?
• Mil viisil uuendada rõivatööstust – side teiste
tehnoloogiatega

similar documents