Psykisk helse, et ubrukelig og helt nødvendig begrep

Report
Psykisk helse
– et ubrukelig og helt nødvendig begrep
Foredrag forskningskonferanse «Dialog og fellesskap
styrker forskningen» i Trondheim 24. september 2013
Av Anders Johan W. Andersen
«…og så psykisk helse»
Jonas Gard Støre, helseminister
Psykisk helse – et ubrukelig begrep?
Psykisk helse – et ubrukelig begrep?
1)
Misforstått oppdeling av helsebegrepet
Psykisk helse – et ubrukelig begrep?
1)
Misforstått oppdeling av helsebegrepet
”Should one wish to specify a particular dimension, the most appropriate noun to
designate it should be wellbeing and not health.”
J.M. Bertelote “The roots of the concept of mental health”, 2008, p. 114
Psykisk helse – et ubrukelig begrep?
1)
Misforstått oppdeling av helsebegrepet
2)
Forsterker dikotomien mellom kropp og sjel
Psykisk helse – et ubrukelig begrep?
1)
Misforstått oppdeling av helsebegrepet
2)
Forsterker dikotomien mellom kropp og sjel
3)
Ordspill som holder fast…
•
Disse usle, venneløse små, avsindige, forrykte, vanvittige, gale, nervøse,
sinnslidende, sinnssyke, psykisk syke…
Psykisk helse – et ubrukelig begrep?
1)
Misforstått oppdeling av helsebegrepet
2)
Forsterker dikotomien mellom kropp og sjel
3)
Ordspill som holder fast…
4)
«Psykisk» fungerer som en markør for problematisk helse
Psykisk helse – et ubrukelig begrep?
1)
Misforstått oppdeling av helsebegrepet
2)
Forsterker dikotomien mellom kropp og sjel
3)
Ordspill som holder fast…
4)
«Psykisk» fungerer som en markør for problematisk helse
•
Psykisk helse blir fort et ubrukelig begrep fordi det er konseptuelt uklart, det
svekker mulighetene for helhetlige tilnærminger, det tilslører et opphav i en
sykdomsorientert tradisjon og limer feltet til problemorienterte praksiser.
Hva gjør dette med forståelsen av psykisk helsearbeid?
•
Begrepet ”psykisk helse” er tett knyttet opp til et arbeid, en disiplin – enten
som et synonym til psykiatri eller andre komplementære felt. Dette kan være
uheldig, og er et mulig opphav til den begrepsmessige forvirringen som
eksisterer på feltet. Denne forvirringen kan sies å være nedfelt i selve begrepet
psykisk helsearbeid, og gjør begrepet tvetydig. På den ene siden er det klare
referanser til helsefremmende perspektiver og fokus på sosiale og politiske
forhold, og på den andre siden peker ordet psykisk mot en mer individualisert
og sykdomsorientert tradisjon.
Psykisk helse – et helt nødvendig begrep?
1)
Muliggjør motmakt i et bestemt felt
Psykisk helse – et helt nødvendig begrep?
1)
Muliggjør motmakt i et bestemt felt
2)
Psykisk helse er folkehelse
Psykisk helse – et helt nødvendig begrep?
1)
Muliggjør motmakt i et bestemt felt
2)
Psykisk helse er folkehelse
Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på at sammenblandingen av helse og
sykdom i lang tid har plassert psykisk helse på utsiden av folkehelsearbeidet, og
medført at definisjonsmakten har blitt værende i en arv etter asylperioden. Dette
har styrket fokuset på sykdom og defekter og ført til for entydige biologiske
forklaringsmodeller. De argumenterer derfor for viktigheten av å styrke
forståelser av psykisk helse i et folkehelseperspektiv, og understreker
viktigheten av å operere med et bredt psykisk helsebegrep. Behovet for slik
endring understøttes også i økende grad av helsemyndighetene i Norge.
Psykisk helse – et helt nødvendig begrep?
1)
Muliggjør motmakt i et bestemt felt
2)
Psykisk helse er folkehelse
Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på at sammenblandingen av helse og
sykdom i lang tid har plassert psykisk helse på utsiden av folkehelsearbeidet, og
medført at definisjonsmakten har blitt værende i en arv etter asylperioden. Dette
har styrket fokuset på sykdom og defekter og ført til for entydige biologiske
forklaringsmodeller. De argumenterer derfor for viktigheten av å styrke
forståelser av psykisk helse i et folkehelseperspektiv, og understreker
viktigheten av å operere med et bredt psykisk helsebegrep. Behovet for slik
endring understøttes også i økende grad av helsemyndighetene i Norge.
«This report presents striking evidence that there is a strong link between the
protection of basic civil, political, economic, social, and cultural rights of people
and their mental health»
Psykisk helse – et helt nødvendig begrep?
1)
Muliggjør motmakt i et bestemt felt
2)
Psykisk helse er folkehelse
3)
Regjering av helse
Psykisk helse – et helt nødvendig begrep?
1)
Muliggjør motmakt i et bestemt felt
2)
Psykisk helse er folkehelse
3)
Regjering av helse – Er folkehelse svaret?
•
This might serve as an illustration of one of the most important findings of
discourse analysis in public health research: the tendency we have as a society
to put pressure on standardisation of our bodies and of our lives. We have to
fit, not only our own trousers, but also the governments expectations of a
healthy lifestyle. And the responsibility for living healthy lives is placed on each
and everyone of us. The social and political factors related to the actual
emergence of new challenges in public health have diminished in the new
millennium. The government seems to put pressure on individuals and
contributes to the “medicalization” of social problems.
Psykisk helse – et helt nødvendig begrep?
1)
Muliggjør motmakt i et bestemt felt
2)
Psykisk helse er folkehelse
3)
Regjering av helse
4)
Psykisk helse i et folkehelseperspektiv og folkehelse i et psykisk
helseperspektiv
Psykisk helse – et helt nødvendig begrep?
1)
Muliggjør motmakt i et bestemt felt
2)
Psykisk helse er folkehelse
3)
Regjering av helse
4)
Psykisk helse i et folkehelseperspektiv og folkehelse i et psykisk
helseperspektiv
•
Psykisk helse er et helt nødvendig begrep fordi det muliggjør en motmakt til
etablerte tradisjoner, det kan styrke oppmerksomheten mot sosial ulikhet og
kulturelle vilkår for levekår og livskvalitet og kan redusere standardiserings- og
individualiseringspresset som fort følger i kjølvannet av offentlig politikk.
Hva gjør dette med forståelser av psykisk helsearbeid?
•
Denne spenningen som ligger i det ubrukelige og nødvendige kan sies å være
nedfelt i selve begrepet psykisk helsearbeid, og gjør begrepet tvetydig. På den
ene siden er det klare referanser til helsefremmende perspektiver og fokus på
sosiale og politiske forhold, og på den andre siden peker ordet psykisk mot en
mer individualisert og sykdomsorientert tradisjon.
«I all fortrolighet» En doktorgrad i folkehelsevitenskap
20
Hva er det folk tar opp i sine henvendelser til tjenestene?
21
Hva er det folk tar opp i sine henvendelser til tjenestene?
•
Relasjoner til betydningsfulle andre
-
Familieliv
-
Parforhold (kjæresteri..)
-
Andre (venner, hjelpere, lærere)
-
Krenkelser og vold
22
Hva er det folk tar opp i sine henvendelser til tjenestene?
•
Relasjoner til betydningsfulle andre
-
Familieliv
-
Parforhold (kjæresteri..)
-
Andre (venner, hjelpere, lærere)
-
Krenkelser og vold
•
Relasjoner til seg selv
-
Det uregjerlige
-
Selvbilde
23
Hva er det folk tar opp i sine henvendelser til tjenestene?
•
Relasjoner til betydningsfulle andre
-
Familieliv
-
Parforhold (kjæresteri..)
-
Andre (venner, hjelpere, lærere)
-
Krenkelser og vold
•
Relasjoner til seg selv
-
Det uregjerlige
-
Selvbilde
•
Relasjoner til samfunnet
-
Forhandlinger om normalitet
-
Livsvansker
24
Psykisk helse og fellesskap
•
Om kunnskapssyn – mangfold og samtidighet
•
Om menneskesyn – uavhengighet og avhengighet
Takk for oppmerksomheten 

similar documents