ราย

Report
การดาเนินงานผสมผสานงาน TB/HIV
กุลวดี สวัสดี
31 กค.2557 รร.อิมพี
เรียลแม่ปิง
อัตราตรวจพบวัณโรครายใหม่ ทุกประเภทและเสมหะแพร่ เชื้อ จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2546 – 2556
160
140
144.26
132.75 132.55
124.52
120
114.47
100.45 103.04
100
80
76.62
60
เสมหะแพร่ เชื้อ
รวมทุกประเภท
69.29
90.24
95.28
98.08
94.65
47.79
47.02 46.28
71.68
47.65
40
53.6
45.57
46.16
42.73
20
0
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
200
180
160
140
120
100
เวียงแหง
187.97
แม่ อาย
157.9
เชียงดาว แม่ แตง
สันป่ าตอง
136.71 132.68
131.34 ฝาง ดอยสะเก็ด
120.28 117.81
ดอยหล่ อ เมือง หางดง
แม่ วาง
สันทราย
102.62 99.42 99.3
95.89
90.92
80
60
40
20
0
อัตราป่ วยปี 56
อัตราป่ วยวัณโรคจ.เชียงใหม่ 95 ต่อแสนปชก.
ร้อยละผูป้ ่ วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อตรวจพบ จาแนกรายกลุ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555-56-57(6เดือน)
90
80
84.4
79.9
76.2
70
60
50
40
30
20
10
0
11.5
16.2 13.9
2.7 2.4
8.3
1.2 1.5 1.4
กลุ่มอายุของผูป้ ่ วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อที่ตรวจพบ
ในปี 2555-56-57(6เดือน)
19
18
17.2
15.2
15
14.9
7.45
12.9
10.77
20 19.5
19.67
19.5
16.77
10
8.1 8.1
2.4
0.41
5
0.65
Axis Title
20
24.2
21.53
25
23.4
30
0
45-54ปี
>65ปี
35-44ปี
55-64ปี
25-34ปี
15-24ปี
<15ปี
2.ผลสาเรจการรัก าผป่ วยวัณโรค
- 2556 9 เดือน
องจังหวัดเชียงใหม่ ปี
ชือแผนภมิ
100
90
72.41
80
71
71.45
70 64 63 66
60
77.08
74.675.48
เกณ
%
79.88
77.99
71.62
50
40
30
20
23 21
18
16.73
16.04 17.57
14.81
17.415.8
14.13
13.21
10.5
10
0
3.25 4.83 5.43
4.1
7 10 10 12.37.42
7.78 3.423.96
ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี
เดือน
รัก าสาเรจ
ชุดข้อมูล
ขาดยา
ชุดข้อมูล
ตาย
ชุดข้อมูล
ผลการดาเนินงาน TB/HIV ปี 2552-2554(ลดปัญหาHIVในกลุ่มTB)
จานวนผป่ วยTB
ทุกประเภท
กิจกรรม
ตรวจ Anti HIV
(b) (ราย : %)
ผล HIV +
(ราย: %)
CD4 <250
cell/cu.mm
จานวน
(b/a x100)
(c/a x 100)
(d)
(e)(ราย : %)
(e/d x100)
2552 1,888 ราย
1,565 ราย
(82.90%)
1,345 ราย
(85.07%)
401ราย
(21.24%)
284 ราย
(17.96%)
289 ราย
(17.45%)
205 ราย
147ราย (59.3%)
172 ราย
119ราย (69.9 %)
159 ราย
117 ราย (73.58%)
(a)
ปี
2553 1,581ราย
2554 1,656 ราย 1460 ราย(88.16%)
ไดยา ARV
*คิด % ผูป
จานวนผูป้ ่ วยวัณโรคที่มีผล HIV เป็ นบวกและ
้ ่ วยทีไ่ ดรั
้ บยาตานจาก
้
มีผล CD4 ตา่ กว่า 250 cell/cu.mm
ผลการดาเนินงาน TB/HIV ปี 2555-2557
จานวนผป่ วยTBทุก
ประเภท
ตรวจ Anti HIV (b)
(a)
(ราย : %)
กิจกรรม
ผล HIV + (c)
(ราย: %)
ไดยา ARV
(e)(ราย : %)
ปี
จานวน
(b/a x100)
(c/a x 100)
(e/d x100)
2555
1,545 ราย
2556
1,375ราย
708 ราย
262 ราย
(16.96%)
209 ราย
(15.20%)
102 ราย
(14.41%)
148 ราย
(56.5%)
139ราย (66.51 %)
2557
6เดือน
1,344 ราย
(86.99%)
1,219 ราย
(88.65%)
612 ราย
(86.44%)
70 ราย (68.63)
*เกณฑใหม
จานวนผูป้ ่ วยวัณโรคที่มีผล
์
่ คือการคิด%ผูป
้ ่ วยทีไ่ ดรั
้ บยาตานจาก
้
HIVเป็ นบวกทัง้ หมด
ผลการดาเนินงาน TB/HIV จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2552-2557
100
90
82.9
80
70
85.07
69.9
60
57.8
61.4
59.3
88.16 86.99 88.65 86.44
73.58
69.9
73.58
59.3
% HIV testing
50
40
30
% HIV+
38.5
32
0
32
33.6
23
20
10
% ARV
17.9
11.9
21.24
17.96 17.45 16.96
15.2
14.41
ผลการดาเนินงาน TB/HIV ปี 2557 (6 เดือน) ราย โรงพยาบาล
จานวนผป่ วยTBทุก
ประเภท
(a)
ตรวจ Anti HIV (b) (ราย
: %)
กิจกรรม
ผล HIV + (c)
(ราย: %)
ไดยา ARV
ปี
จานวน
(b/a x100)
(c/a x 100)
(e)(ราย : %)
(e/d x100)
นครพิงค
จอมทอง
156 ราย
29 ราย
116 ราย (74.4 %)
25 ราย (86.2%)
24 ราย
3 ราย
12 ราย (50%)
2 ราย (66.7 %)
แม่ แจ่ ม
เชียงดาว
ดอยสะเกด
แม่ แตง
15 ราย
50 ราย
20 ราย
40 ราย
9 ราย (60%)
49 ราย (98 %)
20ราย (100%)
33 ราย (82.5 %)
3 ราย
5 ราย
5 ราย
7 ราย
2 ราย (66.7%)
5 ราย (100 %)
1 ราย (20 %)
5 ราย (71.4 %)
สะเมิง
ฝาง
2 ราย
86 ราย
2 ราย (100 %)
67 ราย (77.9 %)
0 ราย
8 ราย
0 ราย (0 %)
5 ราย (62.5 %)
แม่ อาย
51 ราย
46 ราย (90.2 %)
6 ราย
2 ราย (33.3 %)
ผลการดาเนินงาน TB/HIV ปี 2557 (6 เดือน) ราย โรงพยาบาล
จานวนผป่ วยTBทุก
ประเภท
(a)
ตรวจ Anti HIV (b) (ราย
: %)
กิจกรรม
ผล HIV + (c)
(ราย: %)
ไดยา ARV
ปี
จานวน
(b/a x100)
(c/a x 100)
(e)(ราย : %)
(e/d x100)
พราว
สั นป่ าตอง
15 ราย
46 ราย
15 ราย (100 %)
44 ราย (95.7%)
5 ราย
6 ราย
5 ราย (100%)
6 ราย (100 %)
สั นกาแพง
สั นทราย
ฮอด
ดอยเต่ า
21 ราย
38 ราย
6 ราย
12 ราย
12 ราย (100%)
33 ราย (86.8 %)
6 ราย (100%)
9 ราย (75%)
2 ราย
7 ราย
1ราย
0 ราย
2 ราย (100%)
5 ราย (71.4 %)
1 ราย (100 %)
0 ราย (0%)
อมก๋ อย
สารภี
6 ราย
24 ราย
6 ราย (100 %)
24 ราย (100%)
2 ราย
7 ราย
1 ราย (50 %)
6 ราย (85.7 %)
เวียงแหง
15 ราย
15 ราย (100%)
3 ราย
3 ราย (100%)
ผลการดาเนินงาน TB/HIV ปี 2557 (6 เดือน) ราย โรงพยาบาล
จานวนผป่ วยTBทุก
ประเภท
(a)
ตรวจ Anti HIV (b) (ราย
: %)
กิจกรรม
ผล HIV + (c)
(ราย: %)
ไดยา ARV
ปี
จานวน
(b/a x100)
(c/a x 100)
(e)(ราย : %)
(e/d x100)
ไชยปราการ
แม่ วาง
12 ราย
12ราย
10 ราย (83.3%)
11 ราย (91.7%)
2 ราย
0 ราย
2ราย (100%)
0ราย (0 %)
แม่ ออน
ดอยหล่ อ
วัดจันทรฯ
6 ราย
19ราย
0 ราย
6 ราย (100 %)
18 ราย (94.7%)
0 ราย (0 %)
1 ราย
0 ราย
10 ราย
1 ราย (100 %)
0 ราย (0 %)
0 ราย (0 %)
สาเหตุทที าผลงานไม่ ไดตามเกณ
จานวนผป่ วยวัณโรคทุก
กิจกรรม
ประเภทที นึ้ ทะเบียน ไดรับการตรวจ Anti HIV มีผลตรวจ HIV
เปน + (ราย)
(b) (ราย : %)
รวม
288 ราย
ไดรับยา ARV
(b/a x100)
(c)
(d)(ราย : %)
(d/c x100)
245 ราย (85.06%)
28 ราย
23 ราย (82%)
Dead จานวน 5 ราย ก่อนตรวจ
เป็ นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิ ไม่กลับมาฟังผล พิจารณาแล้วไม่พร้อมรับยาต้าน ไม่ยอมรับยา
เปาหมาย : ผป่ วยวัณโรคตรวจ Anti HIV > 90 % และเ าถึงยา ARV > 60 %
สาเหตุทที าผลงานไม่ ไดตามเกณ (ต.ค.56 – ธ.ค.56)
จานวนผป่ วยวัณโรคทุก
กิจกรรม
ประเภทที นึ้ ทะเบียน ไดรับการตรวจ Anti HIV มีผลตรวจ HIV
เปน + (ราย)
(b) (ราย : %)
รวม
320 ราย
ไดรับยา ARV
(b/a x100)
(c)
(d)(ราย : %)
(d/c x100)
275 ราย (85.93%)
47ราย
33 ราย (70.20%)
Dead จานวน 9 ราย ก่อนตรวจ
-หมอยังไม่ ใหยา 2 ราย
-ยังไม่ มาฟังผลเลือด าดนัดไปตามไม่ ได 1ราย
-ต่ างดาวไรสิ ทธ 2 ราย
เปาหมาย : ผป่ วยวัณโรคตรวจ Anti HIV > 90 % และเ าถึงยา ARV > 60 %
การรายงาน TB/HIV ระหว่ างเดือน กค. – กย. 2556 (เรือนจา)
จานวนผป่ วยวัณโรคทุก
กิจกรรม
ประเภทที นึ้ ทะเบียน ไดรับการตรวจ Anti HIV มีผลตรวจ HIV
เปน +
(a)
(b)
(ราย)
(ราย : %)
ก.ค. 56
ส.ค. 56
ก.ย .56
0 ราย
4 ราย
0 ราย
4 ราย
ไดรับยา ARV
(d)
(ราย : %)
(b/a x100)
(c)
(d/c x100)
0 ราย
4 ราย (100%)
0 ราย
4 ราย (100 %)
0 ราย
1 ราย
0 ราย
1 ราย
0 ราย
1 ราย (100 %)
0 ราย
1 ราย (100 %)
ผป่ วยวัณโรคในเรือนจา โอนออก 0 ราย
การรายงาน TB/HIV ระหว่ างเดือน ต.ค.56 – ธ.ค.56 เรือนจา
จานวนผป่ วยวัณโรคทุก
กิจกรรม
(เรื
อ
นจ
า)
ประเภทที นึ้ ทะเบียน ไดรับการตรวจ Anti HIV มีผลตรวจ HIV
เปน +
(a)
(b)
(ราย)
(ราย : %)
ก.ค. 56
ส.ค. 56
ก.ย .56
0 ราย
4 ราย
0 ราย
4 ราย
ไดรับยา ARV
(d)
(ราย : %)
(b/a x100)
(c)
(d/c x100)
0 ราย
4 ราย (100%)
0 ราย
4 ราย (100 %)
0 ราย
1 ราย
0 ราย
1 ราย
0 ราย
1 ราย (100 %)
0 ราย
1 ราย (100 %)
ผป่ วยวัณโรคในเรือนจา โอนออก 0 ราย
คัดกรองTBในผูต้ ิ ดเชื้อ/AIDS ปี
2552-2557 (ลดปัญหาวัณโรคในกลุ่มผูต
้ ิ ดเชื้อHIV)
จานวนผทีมีผล
เอดสเปนบวกราย
ใหม่
(a)
กิจกรรม
ไดรับการ
ไดรับการตรวจ ไดรับการวินิจฉัยว่ า
สั มภา ณเพือ เสมหะ/CXR
เปนวัณโรค
คัดกรอง TB
(e) (ราย : %)
(ราย)
(c)
(d)
(e/d x100)
948 ราย
651 ราย
209 ราย (21.1%)
รับคาปรึก าเรือง
TB(b)
(ราย : %)
ปี
2552
จานวน
991 ราย
(b/a x100)
969 ราย (97.8%)
2553
1,362ราย
904 ราย (66.37%)
898 ราย
610 ราย
167 ราย (27.4 %)
2554
865 ราย
858 ราย (99.19%)
849 ราย
592 ราย
136 ราย (23.0%)
2555
636 ราย
630 ราย (99.36%)
620 ราย
345 ราย
108 ราย (17.0%)
2556
771ราย
769 ราย (99.94%)
757 ราย
642 ราย
100 ราย (13.0 %)
2557 6
เดือน
312 ราย
308 ราย (98.72%)
277 ราย
234 ราย
46 ราย (14.7%)
คัดกรองTBในผูต้ ิ ดเชื้อ/AIDS ส่ วนที 2 ปี
2557 (6 เดือน) แยกรายรพ.
ผมารับบริการตรวจ
กิจกรรม
เลือด และผลเอดสเปน ไดรับคาปรึก าเรือง
ไดรับการ
ไดรับการ
บวกรายใหม่
วัณโรค(b)
สั มภา ณเพือคัด
ตรวจ
(a)
กรอง TB(ราย) เสมหะ/CXR
(ราย : %)
ไดรับการวินิจฉัย
ว่ าเปนวัณโรค
(e) (ราย : %)
ปี
นครพิงค
จอมทอง
จานวน
109 ราย
7 ราย
(b/a x100)
109 ราย (100%)
7 ราย (100%)
(c)
103 ราย
4 ราย
(d)
97 ราย
1 ราย
(e/a x100)
26 ราย (23.9%)
1 ราย (14.3%)
แม่ แจ่ ม
เชียงดาว
ดอยสะเกด
0 ราย
31 ราย
6ราย
0 ราย (0%)
28 ราย (90.3%)
6 ราย (100%)
0 ราย
28 ราย
6 ราย
0 ราย
26 ราย
6 ราย
0 ราย (0%)
6 ราย (19.4%)
0 ราย (0 %)
แม่ แตง
สะเมิง
ฝาง
13 ราย
2 ราย
79ราย
13 ราย (100%)
2 ราย (100%)
79 ราย (100%)
7 ราย
2 ราย
75 ราย
4 ราย
2 ราย
65 ราย
4 ราย (30.8%)
0 ราย (0%)
6 ราย (7.6 %)
คัดกรองTBในผูต้ ิ ดเชื้อ/AIDS ส่ วนที 2 ปี
2557 (6 เดือน) แยกรายรพ.
ผมารับบริการตรวจ
กิจกรรม
เลือด และผลเอดสเปน ไดรับคาปรึก าเรือง
ไดรับการ
ไดรับการ
บวกรายใหม่
วัณโรค(b)
สั มภา ณเพือคัด
ตรวจ
(a)
กรอง TB(ราย) เสมหะ/CXR
(ราย : %)
ไดรับการวินิจฉัย
ว่ าเปนวัณโรค
(e) (ราย : %)
ปี
แม่ อาย
พราว
จานวน
17 ราย
12 ราย
(b/a x100)
17 ราย (100%)
12 ราย (100%)
(c)
14 ราย
12 ราย
(d)
14 ราย
7 ราย
(e/a x100)
3ราย (17.6%)
2 ราย (16.7%)
สั นป่ าตอง
สั นกาแพง
สั นทราย
41 ราย
22 ราย
18 ราย
41 ราย (100%)
22 ราย (100%)
18 ราย (100%)
37 ราย
20 ราย
18 ราย
36 ราย
16 ราย
18 ราย
1 ราย (2.4%)
2 ราย (9.1%)
0 ราย (0 %)
ฮอด
ดอยเต่ า
อมก๋ อย
8 ราย
0 ราย
5 ราย
8 ราย (100%)
0 ราย (0%)
5 ราย (100%)
8 ราย
0 ราย
5 ราย
8 ราย
0 ราย
5 ราย
1 ราย (12.5%)
0 ราย (0%)
0 ราย (0 %)
คัดกรองTBในผูต้ ิ ดเชื้อ/AIDS ส่ วนที 2 ปี
2557 (6 เดือน) แยกรายรพ.
ผมารับบริการตรวจ
กิจกรรม
เลือด และผลเอดสเปน ไดรับคาปรึก าเรือง
ไดรับการ
ไดรับการ
บวกรายใหม่
วัณโรค(b)
สั มภา ณเพือคัด
ตรวจ
(a)
กรอง TB(ราย) เสมหะ/CXR
(ราย : %)
ไดรับการวินิจฉัย
ว่ าเปนวัณโรค
(e) (ราย : %)
ปี
สารภี
เวียงแหง
จานวน
29 ราย
8 ราย
(b/a x100)
29 ราย (100%)
8 ราย (100%)
(c)
29 ราย
8 ราย
(d)
29 ราย
3 ราย
(e/a x100)
5 ราย (17.2%)
2 ราย (25.0%)
ไชยปราการ
แม่ วาง
แม่ ออน
15 ราย
0 ราย
9 ราย
15 ราย (100%)
0 ราย (0%)
9 ราย (100%)
9 ราย
0 ราย
9 ราย
4 ราย
0 ราย
7 ราย
2 ราย (13.3%)
0 ราย (0%)
1 ราย (11.1%)
ดอยหล่ อ
วัดจันทร
11 ราย
0 ราย
11 ราย (100%)
0 ราย (0%)
11ราย
0 ราย
11 ราย
0 ราย
0 ราย (0%)
0 ราย (0%)
ตัวชี้วดั
วัณโรค
เปาฯ
ผลงาน
อัตราความสาเร็จของการรักษา 76.92% 76.79
%
(ปี
วัณโรค
ก เฉพาะ
าไม่ ผู้ป่วยสัญชาติาดยา
21 ราย 52.50 %
ก่อ>65
น:73.2
= 5.06 %จาก อายุ
(นัรับ
ไทย ให้12ราย
เพิ่ม Success
เดิม5%)
สาเรจ
55 ราย
=23.21
%
ตาย 40ราย = 16.88 %
ลมเหลว2ราย = 0.84 %
รัก าต่ อ1ราย= 0.42 %
ข้อมูลCohort 1และ2 ปี 56 : ต.ค.2555 -มีค.2556
(82/23
HIV 6%)
+ 8 ราย7)20.0 %
มีโรคร่ วม 10 ราย 25.0 %
อุบตั เิ หตุ 1 ราย 2.5 %
ฆ่ าตัวตาย 1 ราย 2.5 %
ตายระหว่ างการรัก าระยะ
เ ม น 30 ราย 75.0 %
รอยละ องผป่ วยวัณโรคทีเสี ยชีวติ จาแนกตามเพศ
ปี 2555 (N 119 จาก 1457 ราย)
, 0, 0
หญิง, 27.73
ชาย, 72.27
ชาย:หญิง = 2.6:1
รอยละ องผป่ วยวัณโรคทีเสี ยชีวติ จาแนกตามเพศ
ปี 2556 (6 เดือน)
,0,0
หญิง, 16.66
จานวน 8 ราย
จานวน 32 ราย
ชาย, 83.33
ชาย:หญิง 4:1
กลุ่มอายุ องผป่ วยวัณโรคทีเสี ยชีวติ ระหว่ างการรัก า
ปี 2555-56(6เดือน)
50
45
40
43.75
36.13
35
30
25
21.01
18.75
20
16.81
15
10
14.58
12.61
5
5
14.58
10.92
6.25
5
2.52 2
0
>65 ปี
35-44 ปี
55-64 ปี
25-34 ปี
45-54 ปี
15-24 ปี
10
8.2
1.1
5
4.4
5.1
5.5
5.6
5.9
5.9
6.5
7.7
7.7
7.7
8.3
10.0
10.4
10.7
11.3
12.0
13.0
13.8
14.3
14.6
15
21.4
25
แม่ แจ่ ม
ต่ างจังหวัด
แม่ ริม
พร้ าว
ไชยปราการ
จอมทอง
สันทราย
แม่ วาง
แม่ อาย
สารภี
ดอยสะเก็ด
เมืองเชียงใหม่
เวียงแหง
ดอยหล่ อ
สันกาแพง
ฝาง
อมก๋ อย
ฮอด
หางดง
เชียงดาว
แม่ แตง
สันป่ าตอง
รวม
ร้อยละของผูป้ ่ วยเสี ยชีวิตขณะรัก าวัณโรค ปี 2555
ร้ อยละ
20
0
ร้ อยละ
เกณฑ์ >5%
สันป่ าตอง
ไชยปราการ
รวม
3.1
สารภี
ฮอด
เชียงดาว
แม่ แตง
สันกาแพง
ฝาง
แม่ อาย
ดอยสะเก็ด
จอมทอง
หางดง
สันทราย
แม่ แจ่ ม
16.8
4.6
8.3
12.5
14.3
13.3
15.4
16.7
18.2
20.0
23.1
25.0
30.8
33.0
33.3
นครพิงค์
40.0
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
พร้ าว
ร้อยละของผูป้ ่ วยเสี ยชีวิตขณะรัก าวัณโรค ปี 2556
(6เดื
อ
น)
ร้ อยละ
ร้ อยละ
เกณฑ์ >5%
อเสนอแนะ/ อสั งการ รอบ1
• ใหมีมาตรการคัดกรองเชิงรุก
ในกลุ่มผสงอายุ ในชุ มชน
• ใหใช DOTS เปนมาตรการ
สาคัญ
• พัฒนางาน TB HIV
• สนับสนุนงานวัณโรค อมก๋ อย
แม่ แจ่ มใหไดตามมาตรฐาน
การดาเนินงาน
กาหนดมาตรการเพิ่มเติมได้แก่
• การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
โดยเฉพาะผูส้ งู อายุติดเตียงใน
ชุมชน ผูต้ ิ ดเชื้อHIV ผูป้ ่ วยโรค
เรือ้ รัง
• DOTทันทีที่ขึน
้ ทะเบียนรักษา
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยสูงอายุ,มีโรคแทรก , HIV+
• กาหนดให้ผป
ู้ ่ วยทุกราย มี
เจ้าหน้ าที่รบั ผิดชอบDOT และ
ติดตามผล
•พัฒนามาตรฐานวัณโรค อมก๋อย
ิ
กระบวนงานเพือบรรลุผลสาเรจ
ตามเปาหมาย
 นาส่ วน าดบริการเ าส่ การพัฒนาตาม service planโดยเฉพาะ
การดแลระยะเ ม น TB/HIV ระบบIC LAB และ MDR-TB
 เชือมโยง อมลและบริการระหว่ าง รพสต.และโรงพยาบาล
 Case conference ผป่ วยทีเสี ยงต่ อการรัก าไม่ สาเรจระดับอาเภอและจังหวัด
 ยายพืน้ ทีทางาน องเครือ ่ ายวัณโรคภาคประชาชน เพิมศักยภาพในการ
คนหาคัดกรองผป่ วยใหม่ การDOT และสนับสนุนผป่ วย
 บั เคลือนผ่ านกลไกอาเภอควบคุมโรคเ มแ ง (อาเภอ19แห่ งเลือกวัณโรค
เปนโรคปัญหา องพืน้ ที)
ผูบ้ ริ หารแจงเชิงนโยบายเร่ งรัดมาตรการวัณโรค
ในการประชุม คพสจ.30มิย57
ผูบ้ ริ หารแจงเชิงนโยบายเร่ งรัดมาตรการวัณโรค
ในการประชุม คพสจ.30มิย57
5 มาตรการงานวัณโรคจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557
1. การเฝ้าระวังและคัดกรองวัณโรค (ICFเวทีคืนข้ อมูล สารวจปชก.กลุม่
เสี่ยง/ ผู้ติดเชื ้อHIV/AIDS ทาCXR๑ครัง้ /ปี ๑๐๐% รพ.คัดกรองวัณโรค
ในคลินิกที่เป็ นกลุม่ เสี่ยง )
2. การสอบสวนโรควัณโรค(รายงานผป.ในSRRT2/ขับเคลื่อนงานระดับอ.
ผ่านอ.เข้ มแข็ง/สอบสวนการตาย&ขาดยา)
3. การควบคุมโรควัณโรค(ประชุมติดตามงานจังหวัด/ในคปสอ/บูรณาการ
งานTB/AIDSแผนService plan..งบต่างด้ าว..SSF..HA-TB.)
4. การประเมินผลการดาเนินงานวัณโรค(ควบคุมกากับติดตามประเมินผล)
5. การพัฒนาการมีส่วนร่ วมเรื่องการควบคุมป้องกันวัณโรค
ขยายพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนมีส่วนร่ วมวัณโรค
ในพื้นที่ร่วมพัฒนาต้นแบบฯ
34 ตาบล 12อาเภอ
เวทีจบั เข่าคุยกันรู้ทนั วัณโรค..ให้ความรู้/คัดกรองสมัครใจ
จานวนผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่ในพื้นที่ตน้ แบบ ทีมีการจัดเวทีจับเ ่ าคุยกันรทัน
วัณโรค ปี 2553-2556
300
194
250
116
200
110
91
รายใหม่ทกุ ประเภท
150
100
ผู้ป่วยใหม่เสมหะบวก
109
91
91
90
50
100
0
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
90
87.5
83.1
82.2
80.65
80
71.1
70
61.9
60
ผลสาเร็ จ19ตาบล
50
พื ้นที่ใหม่ไม่คืนข้ อมูล
40
30
20
10
0
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

similar documents