Spänningsreglering

Report
SPÄNNINGSREGLERING
Mental träning del 1 åk 1 NIU
KURSPLAN SPECIALIDROTT A
Utdrag ur skolverkets kursplan Specialidrott A:
 Mål: ha insikt i idrottspsykologi och dess
tillämpningar i specialidrotten.

VAD INNEHÅLLER KURSEN I ÅRSKURS 1

Spänningsreglering

Mål och motivation

Koncentration/focus
VARFÖR MENTAL TRÄNING?

“Watch your thoughts, for they become words.
Watch your words, for they become actions.
Watch your actions, for they become habits.
Watch your habits, for they become character.
Watch your character, for it becomes your destiny.”
HJÄRNAN
Nästan 100% hjärnceller när man föds men…
 Arv – Miljö
 1 cell kan ha 20000 förbindelser till andra celler
 Träning & repetition ger fler och snabbare
kopplingar
 Hjärnan har svårt att skilja på tanke och
handling

ANSPÄNNING
Nervös
 Dåligt laddad
 Spänd
 Uppe i varv
 Loj
 Inte taggad
 Mental kollaps
 Överladdad
 Perfekt uppladdning

TEST SPÄNNINGSNIVÅ
1,3,5,7,9 = Kognitiv oro
 2,4,6,8,10 = Somatisk oro
 11,12,13,14,15 = Allmän stressbelastning

STRESS

En betydande obalans mellan upplevda krav och
upplevd förmåga att möta dessa krav, i
situationer där misstag leder till viktiga
konsekvenser
STRESS-PROCESS

Stressrespons

Fysiologiska

Beteendemässiga

Subjektiva upplevelser

Kognitiva funktioner/beslutsfattande
POSITIV/NEGATIV STRESS

Samma situation upplevs olika

Omvända U-hypotesen
COPING
Alla försök att tankemässigt och
beteendemässigt hantera en stressfylld situation.
 Copingförmåga
 Problembaserad coping
 Emotionell coping

PRAKTIK, REGLERA SPÄNNINGSNIVÅN

Höja spännings nivån

Sänka spänningsnivån
HEMUPPGIFT





Identifiera situationer som du varit med om när anspänningen
varit för hög eller för låg och att detta upplevts som negativt för
prestationen.
Beskriv upplevelsen, notera alla kroppsliga symtom och även hur
tankarna upplevdes.
Försök även konkret att beskriva vad som gjorde att
anspänningen blev för hög/låg.
Genomför muskulär avslappning med andningsövning minst 1
gång varje dag i minst 7 dagar. Beskriv vilka effekter du märker
och hur du upplevt träningen.
Analysera hur din anspänning vid tävling respektive träning
brukar vara och ge förslag på hur du skulle kunna optimera din
anspänningsnivå

Lämnas senast 7/2 i facket i Steffenhuset (Petter Svensson) eller

maila till: petter.svensson @havde.org. Tel:073-7658755

similar documents