อ่านเพิ่มเติม

Report
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและบริการสาธารณสุข
สาหรับแรงงานข้ามชาติในรอบ 10 ปี (2546-2556)
กระทรวงสาธารณสุข
การเปลีย่ นแปลงในภูมภิ าค
 อาเซี ยน
เป็ นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้า การเมืองและการทหาร
ประวัติศาสตร์อาณานิคม สงครามโลก สงครามเย็น
 การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจเป็ นทิศทางหลักในป
ั จจุบัน
 การพัฒนาความเป็ นสังคมเดี ยวกันของอาเซี ยนเพิง่ เริ่มต้น
ความแตกต่างทางการพัฒนามีความห่างกันมาก
การย้ ายถิ่นเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ ทั่วโลก
ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลาง
การย้ายถิน
่
ข้ามชาติ
ในแถบ
ลุม
่ นา้ โขง
Healthy Thailand?
WITH THE ILL AND POOR
MIGRANTS?
Immigration Bureau, National Security Council, Military
Ministry of Interior, Police
Law
Security
Health
Human Rights
Ministry of Public Health
NGO
Economy
Interest
Ministry of Labor
Local Government, Employer
Policy and Planning
• Change Illegal Migrants into Semilegal then Legal
Migrants
• Improve Coverage Health Strategy
• Specific Service for Specific Problem: HIV
• Information System Development
• Improve Access to Health Service System
• Improve Participation, Migrant Health worker.
Migrant Health Service Provision: impacts on
Migrant health
%
1.40
% Treatment/Follow up Group
1.25
1.20
1.03
1.04
1.04
1.00
0.80
0.80
0.56
0.60
0.37
0.40
0.20
0.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Treatment and Checkup Group
%
69.76
70.00
65.30
64.44
63.81
60.00
54.47
50.81
50.00
45.84
40.00
TB
33.76
32.62
32.34
Syphilis
30.00
26.22
Elephantiasis
24.76
20.00
10.00
2.61
1.46
0.90
2.58
0.68
0.54
0.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Health Care Security
Physical Check up and Health
Insurance
Self Care and Community Participation
Migrant Health worker.
Health Service Providing
Mother and Child Health
Lessons learnt
•
•
•
•
•
•
National Migrant Policy: Carbinet Approve
Improve Participation: Migrant Health Workers
Holistic Concept: Social, Environment
Intersectoral coordination: Among Ministries, NGO
Promote Improving Access to Health Service System,
Equity: Same Benefit Package as Universal coverage
Program.
• Appropriate Tactics in Different contexts
• The more undocumented, the more exploitation and
trafficking
New Initiative
• 15th Jan 2013 Cabinet approved
• MoPH Migrant health long term Strategy
• Not just migrant workers but families and
children
• Documented and Undocumented Children
health insurance, 12 US dollars for a year
New Initiative
• 9th April 2013 government launched multiministry coordination program for 4 main social
problem issues: teenage pregnancy, human
trafficking, child labor and violence against child
and women.
• Using web base report program coordinate help
among ministries country wide.
• Ministry of Public Health initiate project in 2013
to review guide line for forensic medicine practice
in hospitals in rural area : birth certificate, death
certificate, rape case examination etc.
ข้ อมูลสถิติ
IOM
Thailand Migration Profile
Category of migrants
Population Estimated
Out-migration
In-migration
Professional, skilled and semi-skilled worker
Migrant from Cambodia, Lao PDR and Myanmar
Refugees and asylum-seekers
Undocumented expatriates
Other regular
Students
Tourist and transit visa extension and visa changes
Other temporary stay
1,006,051
3,141,580
106,486
2,455,744
141,076
65,558
513,792
19,052
92,014
121,109
Source: Thailand Migration Report 2011
18
IOM
In-migration : 3,141,580
Professional,
skilled and
semi-skilled
worker :
106,486
Other
temporary
stay : 121,109
Other regular
: 513,792
Migrant from
Cambodia,
Lao PDR and
Myanmar :
2,455,744
Tourist and
transit visa
extension and
visa changes :
92,014
Students :
19,052
Undocumente
d expratiates :
65,558
Refugees
and
asylumseekers :
141,076
19
Source: Thailand Migration Report 2011
จานวนแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย
ข้ อมูลจากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ เมลล์ ฝ่ ายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ
สานักบริหารแรงงานต่ างด้ าว กระทรวงแรงงาน เดือน ตุลาคม 2556
แรงงาน
คนต่ างด้ าวจานวน
ประมาณ 1,174,900 คน
เฉพาะแรงงานถูกกฎหมาย
ส่ วนแรงงานผิดกฎหมาย
ประมาณ 1,154,259 คน
ประมาณ 20,641 คน
ประเภทและจานวนของประชากรข้ ามชาติในประเทศไทย
หมายเลขประจาตัวบัตรประชาชน
(สิ งหาคม 2553)
• ขึน้ ต้ นด้ วยเลข 00 คือ แรงงานข้ ามชาติ
จานวน 2,487,045 คน
• ขึน้ ต้ นด้ วยเลข 0 คือ คนไร้ รัฐ
จานวน 210,182 คน
• ขึน้ ต้ นด้ วยเลข 000 คือ ผู้ลภี้ ัย
จานวน 102,664 คน
• ขึน้ ต้ นด้ วยเลข 6 , 7 หรือ 8 คือ ชนกลุ่มน้ อย
จานวน 303,610 คน
(หมายเหตุ 7 คือลูกของ 6 หรือ 8 คือลูกของ 7 และหลานของ 6)
นอกจากนีย้ งั มีแรงงานต่ างด้ าวไม่ ขนึ้ ทะเบียน,ผู้ติดตามทีเ่ ป็ นเด็กและผู้สูงอายุ
มหาดไทย
ปัจจุบันกาลังพิสูจน์ สัญชาติ ได้ หนังสื อเดินทาง PASSPORT
การผ่อนผันแรงงานต่ างด้ าว 3 สั ญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2556 และวันที่ 9 เมษายน 2556
การผ่อนผันแรงงาน/จานวน
พม่ า
ลาว
กัมพูชา
1. นายจ้ างยืน่ แบบแจ้ งความต้ องการการ
จ้ างแรงงานต่ างด้ าว รวม 651,143
คน
462,162 คน
66,082 คน
122,899 คน
2. แรงงานที่ได้ รับการปรับเปลีย่ นสถานะ
และได้ รับอนุญาตให้ ทางานอย่ างถูก
กฎหมาย รวม 382,071 คน
371,014 คน
3,202 คน
7,855 คน
3. คงเหลือแรงงานต่ างด้ าวที่ยงั ไม่ ได้ รับ
การตรวจลงตรา และยังไม่ ได้ ขอ
อนุญาตทางานกับกรมการจัดหา
งาน รวม 269,072 คน
91,148 คน
62,880 คน
115,044 คน
4. ประเทศต้ นทางรับรองเอกสารแล้ว
รวม 480,386 คน
462,162 คน
6,473 คน
11,751 คน
( ข้ อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้ คนต่ างด้ าวบางจาพวกเข้ ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็ นกรณีพเิ ศษ (เฉพาะกิจการประมงทะเล) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ.2556 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556
เพือ่ ให้ นายจ้ างนาคนต่ างด้ าวหลบหนีเข้ าเมืองสั ญชาติเมียนมาร์ ลาว
และกัมพูชา ทีล่ กั ลอบอยู่กบั นายจ้ างในกิจการประมงทะเล ใน 22 จังหวัด
ที่มีพนื้ ทีต่ ิดทะเล ไปจัดทาทะเบียนประวัติ (ท.ร.38/1)ระหว่ างวันที่ 25
กันยายน 2556 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2556
บริการสาธารณสุขสาหรับแรงงานข้ ามชาติ
มาตรการการบริการและนโยบายการดูแลสุ ขภาพ
แรงงานต่ างด้ าว
เริ่มต้ น พ.ศ.2538
แรงงานต่ างด้ าวนอก
ระบบ มาขึน้ ทะเบียน
ตรวจและประกัน
สุ ขภาพ
พ.ศ.2554
- แรงงานต่ างด้ าวที่
ขึน้ ทะเบียน
- แรงงานต่ างด้ าว
ประกันสั งคม
พ.ศ.2556
1. มีการขึน้ ทะเบียน
2. ประกันสั งคม
3. แรงงานนอกระบบ
การเปลีย่ นแปลงด้ านนโยบายและการบริการด้ านสาธารณสุ ข
ใน รอบ 10 ปี
ปี 2538
ปี 2545
ปี 2556
ตรวจสุ ขภาพ 600 บาท
ตรวจสุ ขภาพ 600 บาท
ตรวจสุ ขภาพ 600 บาท
ประกันสุ ขภาพ 1,300
ประกันสุ ขภาพ 1,300
ประกันสุ ขภาพ 2,200
ประเภท 1 ผู้ที่มีผลการตรวจสุ ขภาพ ประเภท 1 ผู้ที่มีผลการตรวจสุ ขภาพ
ปกติ
ปกติ
ประเภท 1 ผู้ที่มีผลการตรวจ
สุ ขภาพปกติ
ประเภท 2 โรคที่ต้องติดตามการ
รักษา
ประเภท 2 โรคที่ต้องติดตามการรักษา
ประเภท 2 โรคที่ต้องติดตามการ
รักษา
ประเภท 3 โรคที่ห้ามมิให้ ทางาน
ประเภท 3 โรคที่ห้ามมิให้ ทางาน
ประเภท 3 โรคที่ห้ามมิให้ ทางาน
ประเภท 4 หญิงตั้งครรภ์
ประเภท 4 หญิงตั้งครรภ์
ประเภท 4 หญิงตั้งครรภ์
ส่ งกลับ
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของนายจ้ าง
เพิม่ สิทธิประโยชน์ ด้านการให้ ยา
ต้ านไวรัสเอดส์ (ARV)
การดาเนินงานตรวจสุ ขภาพ และประกันสุ ขภาพ
คนต่ างด้ าวทีไ่ ม่ ได้ อยู่ในระบบประกันสั งคม
และผู้ตดิ ตามทั้งหมด
รวมทั้งบัตรสุ ขภาพกลุ่มแม่ และเด็ก
(Health Card for Mother and Child)
28
4.
ราคาบัตรสาหรับคนต่ างด้ าว
อัตราค่ าบริการ
ค่ าใช้ จ่าย
กลุ่มเป้ าหมาย: คนต่ างด้ าว
ตรวจสุ ขภาพ ประกันสุ ขภาพ
รวม
เมื่อมารับบริการ
600 บาท
2,200 บาท 2,800 บาท คุม้ ครองตามสิ ทธิ
 คนต่ างด้ าวทั่วไป
อายุเกิน 7 ปี
จ่ายเอง
365 บาท 365 บาท คุม้ ครองตามสิ ทธิ
 เด็กต่ างด้ าว อายุ 0-7 ปี บริบูรณ์
จ่ายเอง
อัตราค่าบริ การ
ค่าใช้จ่าย
กลุ่มเป้ าหมาย: คนไทย
ตรวจสุ ขภาพ ประกันสุ ขภาพ
รวม
เมื่อมารับบริ การ
- ตามสิ ทธิที่มี
- คุม้ ครองตามสิ ทธิ
 หญิงตั้งครรภ์
- ตามสิ ทธิที่มี
- คุม้ ครองตามสิ ทธิ
 เด็ก อายุต้งั แต่ 0-7 ปี บริบูรณ์
เพิม่ เติมสิ ทธิประโยชน์ สาหรับคนต่ างด้ าว เรื่อง ยาต้ านไวรัสเอดส์ (ARV)
29
5.
การบริหารงบประมาณ
1) คนต่ างด้ าวทัว่ ไป อายุเกิน 7 ปี (ใหม่ )
เงินประกันสุ ขภาพสาหรับคนต่ างด้ าวทัว่ ไป อายุเกิน 7 ปี (1,300  2,200 บาท)
ค่ าบริหารจัดการ
(130 บาท)
1) สสจ./ กรมการแพทย์
120 บาท/คน
2) กลุ่มประกันสุ ขภาพ
สป. 10 บาท/คน
บริหารจัดการ
ค่ าส่ งเสริมป้ องกันโรค
(206 บาท)
ค่ าบริการทางการแพทย์
(964 บาท)
เงินเพิม่
(900 บาท)
กลุ่มประกันสุ ขภาพ สป.
สสจ./ กรมการแพทย์ 1) สถานพยาบาลที่รับขึน้
•ยาต้ านไวรัสเอดส์ (ARV)
ทะเบียน 914 บาท
206 บาท/คน
2) กลุ่มประกันสุ ขภาพ สป. •ส่ งคืนหน่ วยบริการทีป่ ระสบ
ปัญหาขาดทุน
เบิกชดเชยค่ าใช้ จ่ายสู ง
50 บาท/คน
หน่ วยงาน
• สถานพยาบาล
• สสจ./ กรมการแพทย์
• ส่ วนกลาง (กลุ่มประกันสุ ขภาพ)
รายได้ จากการจาหน่ ายบัตร/ราย (บาท)
914
120 + 206 = 326
10 + 50 + 900 = 960
2) เด็กต่ างด้ าว อายุ 0-7 ปี บริบูรณ์ (ใหม่ )
เงินประกันสุ ขภาพสาหรับเด็กต่ างด้ าว อายุ 0-7 ปี บริบูรณ์ (365 บาท)
ค่ าบริหารจัดการ (36.50 บาท)
1) สสจ./ กรมการแพทย์
33.50 บาท/คน
2) กลุ่มประกันสุ ขภาพ
3 บาท/คน
ค่าส่ งเสริมป้ องกันโรค
สสจ./ กรมการแพทย์
58 บาท/คน
หน่ วยงาน
• สถานพยาบาล
• สสจ./ กรมการแพทย์
• ส่ วนกลาง (กลุ่มประกันสุ ขภาพ)
ค่าบริการทางการแพทย์ (270.50 บาท)
1) สถานพยาบาลที่รับขึน้ ทะเบียน 256.50 บาท
2) กลุ่มประกันสุ ขภาพ
เบิกชดเชยค่าใช้ จ่ายสู ง + ARV 14 บาท/คน
รายได้ จากการจาหน่ ายบัตร/ราย (บาท)
256.50
33.50 + 58 = 91.50
3 + 14 = 17
3) คนต่ างด้ าวที่รอเข้ าระบบประกันสั งคม อายุคุ้มครอง 3 เดือน (ใหม่ )
เงินประกันสุ ขภาพสาหรับคนต่ างด้ าวทีร่ อเข้ าระบบประกันสั งคม (447  550 บาท)
ค่ าบริหารจัดการ
(32.50 บาท)
ค่ าส่ งเสริมป้ องกันโรค
(51.50 บาท)
ค่ าบริการทางการแพทย์
(241 บาท)
1) สสจ./ กรมการ
แพทย์ 30 บาท/คน
2) กลุ่มประกันสุ ขภาพ
สป. 2.50 บาท/คน
บริหารจัดการ
สสจ./ กรมการแพทย์
(51.50 บาท/คน)
1) สถานพยาบาลที่รับขึน้
ทะเบียน 228.50 บาท
2) กลุ่มประกันสุ ขภาพ สป.
เบิกชดเชยค่ าใช้ จ่ายสู ง
12.50 บาท/คน
หน่ วยงาน
• สถานพยาบาล
• สสจ./ กรมการแพทย์
• ส่ วนกลาง (กลุ่มประกันสุ ขภาพ)
เงินเพิม่ (225 บาท)
กลุ่มประกันสุ ขภาพ สป.
•ยาต้ านไวรัสเอดส์ (ARV)
•ส่ งคืนหน่ วยบริการที่
ประสบปัญหาขาดทุน
รายได้ จากการจาหน่ ายบัตร/ราย (บาท)
228.50
81.50
2.50 + 12.50 + 225 = 240
สิ ทธิประโยชน์ การให้ ยา ARV
ความชุกของการติดเชือ้ (Prevalence rate) New cases + Old cases
ระยะการดาเนินโรค ผู้ป่วยที่ติดเชื ้อ HIV
จะมีอาการของโรคในระยะเวลา 7-8 ปี หลังจากติดเชื ้อ
อัตราการรอดชีวิต และอายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) ขึน้ กับการได้ รับยา ARV
การเข้ าถึงบริการ (Access to care) ของกลุม่ เป้าหมาย
ความร่ วมมือในการรั กษาของผู้ป่วย (patient compliance)
ค่ าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงขึ ้นมาก
การติดเชือ้ ฉวยโอกาส (Opportunity Infection, OI)
การเปลี่ยนสูตรยา
การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
การแพร่ กระจายเชือ้
โอกาสเชือ้ ดือ้ ยา
• กลุ่มเป้าหมายของบัตรสุ ขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุ ขออกให้ คือ
1) คนต่ างด้ าวทีไ่ ม่ ได้ อยู่ในระบบประกันสั งคม และผู้ติดตามทั้งหมด
2) แม่ หรือหญิงตั้งครรภ์ +เด็กแรกคลอด ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่เกิดในไทย
1. รู ปแบบของบัตร
เลขรหัสประจาตัว
(Personal ID; PID)
ขึ้นต้นด้วยเลข 605
ระบบการแจ้ งเกิดของรพ.ทีม่ ี
อยู่ในโครงการ Birth registry
บันทึกเข้ าโปรแกรม
ลงทะเบียนสิ ทธิ
ออกหนังสื อรับรองการเกิด
แจ้ งเกิด
ออกสู ตบิ ัตร
ฐานข้ อมูลการ
เกิด
ของ สนบท.
ฐานสิ ทธิประกันสุ ขภาพไทย
63 ล้ านคน
ฐานข้ อมูลการเกิด
ของ สปสช.
34
2. การลงทะเบียนและออกบัตร
• การตรวจสุ ขภาพ จาหน่ ายบัตรสุ ขภาพและขึน้ ทะเบียน สาหรับคนต่ างด้ าว
o หน่ วยบริ การสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ ง ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลศูนย์
• ให้ เก็บเงินค่ าตรวจสุ ขภาพและค่ าประกันสุ ขภาพ พร้ อมจาหน่ ายบัตรสุ ขภาพ
ทันที ทีท่ าการตรวจสุ ขภาพเสร็จ
• ถ้ าผลการตรวจสุ ขภาพไม่ ผ่าน ให้ นาใบเสร็จมาขอรับเงินค่ าประกันสุ ขภาพคืน
• สปสช. จะดาเนินการปรับโปรแกรม ให้ พนื้ ทีส่ ามารถคีย์ข้อมูล และสามารถออก
บัตรประกันสุ ขภาพได้ ณ จุดขาย โดยรหัสประจาตัว (Personal ID; PID)
ขึน้ ต้ นด้ วยเลข 605 โดย สปสช. จะดาเนินการออกไม่ ให้ ซ้า และคนต่ างด้ าว
จะต้ องแจ้ งด้ วยว่ า อยู่ในพืน้ ทีใ่ ห้ บริการใด?
• โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบได้ จากตัวบัตร และฐานข้ อมูลของ สปสช. และ
ของกระทรวงสาธารณสุ ข
35
การลงทะเบียนและออกบัตร
2
หน่ วยบริการตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคล/ สิ ทธิที่ สปสช.
รพ.
ประชาชน แจ้งความ
จานงขอทาบัตรสุ ขภาพ
ณ หน่วยบริ การ
1
สปสช.
3
ดึงข้ อมูลจาก สปสช.
ประกอบด้วย
1.ข้อมูลบุคคล
2.ข้อมูลสิ ทธิ
ประชาชน
เครื่องพิมพ์ บัตร
5
4
พิมพ์บัตรผ่าน
โปรแกรมออนไลน์
ณ หน่วยบริ การ
ส่ งบัตรให้ประชาชน
บัตร
36
ด้ านหน้ าบัตร
ต้องมีลายเซ็น ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข และ
ผู้อานวยการโรงพยาบาล กากับ
หญิงตั้งครรภ์
สิ ทธิประโยชน์ ของหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้ รับ ได้ แก่
1.การตรวจและดูแลเพือ่ ส่ งเสริมสุ ขภาพหญิงตั้งครรภ์
2.การให้ ยาต้ านไวรัสเอดส์ (ARV) กรณีเพือ่ ป้ องกันการ
แพร่ กระจายเชื้อจากแม่ สู่ ลูก
3.การให้ บริการดูแลการคลอด และหลังคลอด
4.การวางแผนครอบครัว
ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็ นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
คนต่ างด้ าว
สิ ทธิประโยชน์ คนต่ างด้ าวที่ได้ รับ ได้ แก่
1.การตรวจรักษาโรคและฟื้ นฟูสภาพทั่วไป
2.การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้ จ่ายสู ง รวมทั้งการให้ ยาต้ านไวรัส
เอดส์ (ARV)
3.กรณีอบุ ัตเิ หตุฉุกเฉิน
4.การส่ งต่ อผู้ป่วยเพือ่ การรักษาระหว่ างสถานพยาบาล
5.การควบคุมป้ องกันโรคในคนต่ างด้ าว
6.การเฝ้ าระวังโรคในคนต่ างด้ าว
ทั้งนีร้ ายละเอียดให้ เป็ นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
เด็ก
สิ ทธิประโยชนของ
เด็กทีไ่ ดรั
้ บ ไดแกก
้ ่
์
1.การดูแกลทารกแกรกเกิดตัง้ แกตวั
่ นคลอด
จนถึงอายุ 28 วัน
2.การให้วัคซีนพืน
้ ฐาน (ในเด็ก 0–
15 ปี )
3.การส่งเสริมสุขภาพแกละป้องกันโรคใน
37
ช่องปาก
3. สิ ทธิประโยชน์ ของบริการทีไ่ ด้ รับ ทั้งเด็กและหญิงตั้งครรภ์
• สิ ทธิประโยชน์ ที่ได้ รับ
1) การตรวจรักษาโรคและฟื้ นฟูสภาพทัว่ ไป
2) การรักษาพยาบาลทีม่ ีค่าใช้ จ่ายสู ง และการให้ ยาต้ านไวรัสเอดส์ (ARV)
3) กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
4) การส่ งต่ อผู้ป่วยเพือ่ การรักษาระหว่ างสถานพยาบาล
5) การส่ งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรค ได้ แก่
o การตรวจและดูแลเพือ่ ส่ งเสริมสุ ขภาพหญิงตั้งครรภ์ การคลอด ตลอดจนการให้ บริการดูแล
หลังคลอด
o การให้ ยาต้ านไวรัสเอดส์ (ARV) กรณีเพือ่ ป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อจากแม่ ส่ ู ลูก
o การวางแผนครอบครัว ประกอบด้ วย การทาหมัน ฉีดยาคุม ฝังยาคุม และการจ่ ายยา
คุมกาเนิด
o การส่ งเสริมสุ ขภาพและป้ องกันในเด็ก เช่ น การให้ วคั ซีนป้ องกันโรคตามวัย
38
ยุทธศาสตร์ สาธารณสุ ขประชากรต่ างด้ าว กระทรวงสาธารณสุ ข
ปี งบประมาณ 2556
วิสัยทัศน์
ประชากรต่ างด้ าวมีสุขภาพดี โดยความร่ วมมือของภาครัฐ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ภาค
ธุรกิจเอกชน องค์ กรพัฒนาเอกชน และการมีส่วนร่ วมของชุมชนอย่ างบูรณาการ
พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุ ขสาหรับประชากรต่ างด้าวที่ครอบคลุม เข้ าถึงได้ และมี
มาตรฐาน
๒. จัดให้ มีระบบหลักประกันสุ ขภาพสาหรับประชากรต่ างด้ าวอย่ างเหมาะสม
๓. สร้ างความเข้ มแข็งในการประสานความร่ วมมือของเครือข่ ายทุกภาคส่ วน และบูรณาการ
การดาเนินงานให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
๔. ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชากรต่ างด้าวและชุมชนในการดูแลสุ ขภาพตนเองและ
ครอบครัว
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุ ขสาหรับประชากรต่ างด้ าวทีค่ รอบคลุม
และเข้ าถึงได้ และมีมาตรฐาน
๒. การมีหลักประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า
๓. การมีส่วนร่ วมของประชากรต่ างด้ าว และชุ มชนในการดูแลสุ ขภาพ
ตนเองและครอบครัว โดยความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมของทุกภาค
ส่ วน
๔. การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศ
๕. การบริหารจัดการ
ผลการตรวจ
จานวนตรวจทั้งหมด
(คน)
392,075
ประกัน ประกันสั งคม
สุ ขภาพ (คน)
(คน)
234,284
23,065
ประกัน
สุ ขภาพเด็ก
(คน)
2,306
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2556
ข้ อมูล อสต
ข้ อมูล อาสาสมัครสาธารณสุ ขต่ างด้ าว (อสต.) ในชุ มชน
มีท้ งั หมด 2,467 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นมูลนิธิรักษ์ ไทย ภายใต้ โครงการฟ้ามิตร
ผู้แทนคณะกรรมคาทอลิกเพือ่ ผู้อพยพย้ ายถิ่นและผู้คุมขัง (NCCM) มูลนิธิศูนย์
คุ้มครองสิ ทธิ์ เป็ นต้ น อัตรา อสต. : ประชากร เฉลีย่ 1:100 คน ในจังหวัดสมุทรสาคร
มีมากที่สุด 1,885 คน ไม่ มคี ่ าตอบแทน แต่ กม็ กี ารสร้ างขวัญและกาลังใจโดยมอบเสื้อ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขต่ างด้ าว กระเป๋ าใส่ สื่อเอกสาร จักรยานเพือ่ ทางานประสานงาน
กับเจ้ าหน้ าที่ ส่ วนในจังหวัดที่มอี สต. จานวนไม่ มากจะมีค่าตอบแทนมอบให้ 400-900
บ./เดือน
สวัสดี

similar documents