HTM väikse logoga esitluspõhi

Report
HARIDUSKORRALDUSE MUUDATUSED
JA HALDUSREFORMI SEOSED
Piret Sapp-HTM nõunik
Kundas 2014
Eesti rahvaarv väheneb-sündide arv
sõltub olemasoleva rahvastiku vanuselisest koosseisust (IVAR 2010)
Õpilaste sündivus aastas jätkuvalt kahanev
prognoos 2020–2030
Allikas: HTM, arvutatud vanusenihke meetodil
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
2023
2018
2013
2008
2003
1998
1993
10000
Kesk-Soome gümnaasiumivõrk (10 km tegevusraadiusega)
Mida rohkem on omavalitsuses õpilasi ja koole,
seda suurem on üldjuhul vajadus korrastada
põhikoolivõrku
4 ja enam kooliga
KOVe on 17,
lapsi 59%
koguarvust
1 kooliga on 117
KOVi,
lapsi 13% koguarvust
3 kooliga on 27 KOVi,
lapsi 15% koguarvust
2 kooliga on 49
KOVi, lapsi 13%
koguarvust
Haridus- ja regionaalpoliitika protsesside
vahelised seosed
Regionaalpoliitika/
haldusreformi põhjused
Hariduspoliitika/
haridusreformi põhjused
Rahvastiku vananemine, riigisisene
rahvastikuränne, koondumine
keskustesse
Õpilaste arvu vähenemine, noorte
õpetajate vähesus eelkõige
maapiirkondades
Teenuse kättesaadavus ja kvaliteet
ebaühtlane, vähene võimekus
omavalitsust arendada
Tähelepanu keskmes pigem kooli
administreerimine kui sisuline
arendamine
Halduskorraldus killustatud, KOVide
arv liialt suur, me ei suuda isevoolu
teed minevat riigikorraldust pidada.
Koolivõrk korrastamata, õpilaste arv
vähenenud 15.a. jooksul ca 80 000,
õpetajate ametikohtade arv on
jäänud samaks
KOVide väiksus ja vähene tulubaas ei
võimalda kõiki ülesandeid täita
Paljudel koolipidajatel vähene
võimekus kooli pidada , õpetajatele
konkurentsivõimelist palka maksta
Suuremate omavalitsusüksuste
loomisega luuakse eeldused:
• haridusvaldkonna arengut käsitleva
kompetentsuse tõstmiseks;
• mõistliku põhikoolikoolivõrgu kujundamiseks
piirkonnas ;
• valikuvõimalustega gümnaasiumihariduse
kättesaadavuse tagamiseks igas maakonnas;
• õpetajatele eesti keskmisest ca 20% kõrgema
töötasu maksmiseks;
• ühe piirkonna lastele võrdväärsete tingimuste
loomiseks üldhariduse ja huvihariduse
kättesaadavuseks (toetused huvihariduses,
transpordikorralduses jne).
MILLINE ON MEIE KOOLIVÕRK 2020?
Gümnaasiumivõrk
Kriteerium
Regionaalsus
Arvuline näitaja
Igas maakonnas vähemalt 1 (riigi) gümnaasium
Variant1- Õpilaste
arv linnas
540 õpilast (nn 5 paralleeli);
Variant 2-Õpilaste
arv väiksemates
maakondades
Vähemalt 252 õpilast (nn 3 paralleeli)
Variant 3:
Laste arv võimalik ka alla 252;
Geograafiline
eraldatus
(nn.saarelised alad)
Põhikoolivõrk
Kriteerium
Arvuline näitaja
Variant 1:
Põhikooliõpilaste arv tiheasustusega KOV üksustes
Keskmiselt 500-600
õpilast
Variant 2:
Põhikooliõpilaste arv regionaalsuse arvestamisel
hõreasustusega KOV üksustes
Üldjuhul igas kohalikus
omavalitsuses vähemalt
1 kodulähedane
põhikool, arvestuslikult
vähemalt 90 õpilast
Piiriülese koostöö mõju indikaatorid
Eelkooliealiste laste arv KOVis või KOVi kooli
mõjupiirkonnas
Õpilaste rände %
vähemalt 10 samas
vanuses eelkooliealist
last
Võimalikud erandid
1-9kl kodulähedase põhikooli
kättesaadavus geograafiliselt
eraldatud KOV üksustes
Arvuline näitaja
* PGS-ist lähtuv ajaline piirang koolitee
pikkusest
*minimaalselt 45 õpilast (st max 2
klassi liitklassidena, keskmiselt 10
õpilast klassis)
Geograafiliselt eraldatud väikesaared
Laste arv ei ole oluline
Põhikooli mittetäielikke vorme (kuni 6kl) tabelis ei määratleta., max 1-6kl võimalikult kodu lähedal.
Kooli mõjupiirkonnas võiksid koolid olla organiseerunud nn. kooliahelatena, st.
nn mittetäielikud põhikoolid kuuluksid 1-9kl põhikooli juurde.
Need ahelad võiksid olla ka ühe juhtimise all.
Hariduse kättesaadavuse
tagamiseks riik:
• toetab väiksemate õpilaste arvudega (ca 40%
omavalitsuste üksusi) põhikooliõpilasi 2x suurema nn
pearahaga kui suuremate linnade õpilasi
• toetab väiksemate keskuste gümnaasiumiõpilasi 12%
suurema pearahaga;
• suurendab riigi vastutust gümnaasiumivõrgu
arendamise osas vähendades omavalitsuste
tegevuskulusid gümnaasiumile
• tagab ühinenud omavalitsustele rahastamise
kaalutud keskmise koefitsiendi alusel
13
Koolivõrgu korrastamiseks
riigi poolt suuremahulised toetused
2014-2020
•
•
•
•
Gümnaasiumivõrgu korrastamiseks
Põhikoolivõrgu korrastamiseks
Õpetajate täienduskoolituseks
Õppevahendite kaasajastamiseks
14
G võrku korrastanud KOVidele paindlikumad
võimalused PK ja G õpetajate tööjõukulu kasutamisel
• Kohaliku omavalitsuse üksused võivad kuni 5% põhikooliõpetajate
tööjõukulude toetusest kasutada gümnaasiumiastme õpetajate töö
tasustamiseks, kui kohaliku omavalitsuse üksus on ajavahemikul
2010–2013 volikogu otsuse alusel ja vastavalt põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 80 lõigetele 1 ja 2 teinud muudatusi oma
koolide gümnaasiumiastmes või otsustab hiljemalt 1. augustiks
2014. a lõpetada vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80
lõike 2 punktile 5 ja lõikele 7 õpetamise oma koolide
gümnaasiumiastmes hiljemalt 1. septembrist 2015. a, sealhulgas
lõpetades vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõikele 4
järk-järguliselt õpetamise gümnaasiumiastmes ja mitte võttes
gümnaasiumiastmesse vastu uusi õpilasi hiljemalt 1. septembrist
2015. a.

similar documents