20121023 Deltagernes projektformaal

Report
Deltagernes projektformål
Oktober 2012
Ultralydsskanning af lunger hos akut
indlagte børn med mulig
lungebetændelse
• Formålet med studiet er at undersøge, om
bedside ultralyd foretaget af en læge med
basal ultralydserfaring er lige så godt som
røntgen af thorax til at diagnosticere
lungebetændelse hos børn
Vægttab ved primær og sekundær
Gastric By-pass
Retrospektivt at opgøre
1. om sekundær Gastric By-pass (pga
manglende vægttab efter primær Gastric
Banding) har samme effekt på BMI som
primær Gastric By-pass.
2. effekten på HbA1C hos diabetikere
3. de perioperative komplikationer (blødning,
infektion, reoperation og konvertering fra lap.
Til åben kir.)
Nedsat nyrefunktion påvist ved
renografi hos patienter med CTverificeret hydronefrose
• Formål:
• at undersøge hos patienter med
afløbshindring pga nyresten, hvorvidt CTverificerede, signifikante
hydronefroser/afløbshindringer fra nyrerne er
sammenfaldende med påvisning af nedsat
nyrefunktion ved renografiens
• Formål:
Et observationelt studie hvor formålet er at
undersøge kognition og depressive symptomer
hos patienter i vedligeholdelses
elektrostimulationsbehandling (maintenance
electroconvulsive therapy), mECT før og efter et
kontrolleret ophør af mECT.
Overlevelse efter pallierende strålebehandling –
Er vi gode nok til at vurdere restlevetid?
Formål:
Hovedformål:
1. At fastlægge 3-månedersoverlevelsen retrospektivt for onkologiske patienter med solide tumorer, der har modtaget pallierende
strålebehandling i perioden 01.08-01.10.2010 på onkologisk afdeling, Herlev Hospital
Underformål:
2. At analysere om der er forskel i restlevetid i forhold til nedenstående parametre med henblik på at vurdere om disse parametre
kan bruges til at estimere restlevetid og dermed hjælpe lægen til at vurdere om patienten vil have gavn af pallierende
strålebehandling.
Cancerdiagnose og stadie
Metastaselokalisation (på strålebehandlingstidspunkt)
Tid mellem diagnose og pallierende stråleterapi
Comorbiditet
Alder
Indikation for pallierende stråleterapi (CNS (stereotaksi/helhjerne), smertelindrende, MTS/truende MTS, hæmostaserende,
mindske vækst)
3. Bestemme dødsårsag
Hypotese:
Et unødigt stort antal patienter behandles med pallierende strålebehandling, som de ikke har gavn af, da deres målte restlevetid
er kortere end estimeret ved ordination af strålebehandling. Den lægelige vurdering af forventet restlevetid kan optimereres ved
øget fokus på cancerstatus og comorbiditet.
Pindepleje ved ekstern fixation af
Colles fraktur
• Hos voksne behandlet med ekstern fiksation
af Colles’ fraktur, i et prospektivt,
randomiseret studie at sammenligne
hyppigheden af postoperativ infektion
omkring pindene, når der foretages pindepleje
én gang om ugen i stedet for dagligt.
• Titel:
Sammenligning af 2005 og 2010 McDonald magnetisk
resonans (MR) kriterier for dissemineret sklerose
•
• Formål:
At undersøge hvor mange patienter, som opfylder MR
kriterierne for dissemineret sclerose ved anvendelse af de nye
reviderede 2010 McDonalds kriterier og ved anvendelse af de
hidtidige 2005 kriterier.
•
• Hypotese: Hypotesen er, at en del flere patienter opfylder MR
kriterierne for dissemineret sclerose ved anvendelse af de nye,
reviderede kriterier end ved brug af de gamle kriterier og at de nye
MR kriterier medfører en bedre og tidligere diagnostik af sclerose
patienter.
• Formålet med den aktuelle undersøgelse er at
sammenligne morfika-forbruget efter transversus
abdominis plane (TAP) -blok anlagt med 0,75 %
ropivacain i forhold til placebo hos patienter, der
har fået foretaget abdominal hysterektomi
• Det er vores hypotese at ultralydsvejledt TAP-blok
med 2 x 20 ml ropivacain kan reducere
postoperative smerter og morfika-behov i forhold
til placebo (NaCl) hos patienter, der har fået
foretaget abdominal hysterektomi.
• Formål: Retrospektivt at undersøge
betydningen af syre-baseforstyrrelser for
mortalitet under indlæggelse blandt patienter
indlagt via akutmodtagelsen på Hillerød
hospital.
• Hypotese: Syre-baseforstyrrelser målt på
indlæggelsestidspunktet har en selvstændig
prediktiv værdi for risikoen for in-hospital
mortalitet.
• Formål ved vores undersøgelse er:
• At retrospektivt undersøgelse patient-tilfredshed efter henholdsvis THD
operation (Transanal hæmorrhoidal dearterilization) og Milligan-Morgan
operation.
• At opgøre komplikationer ved TDH operation og Milligan-Morgan
operation:
• Graden af postoperative smerter, - Længde af sygemeldings periode, Blødnings episoder, - Recidiv-operationer, - Akut postoperativ
urinretention, - Komplikation til afføring (inkontinens/anal stenose) og
Prolaps-raten
• Hypotese:
• Vi tror at patienter, der blev opereret med THD-operation er mere
tilfredse, da de har mindre smerter, kortere sygemeldings periode, færre
blødnings episoder end de patienter, der blev opereret med den
traditionelle åben Milligan-Morgan operation og derfor THD operation skal
foretrækkes ved kirurgisk behandling af grad 3-4 hæmorrhoider.
Overall survival(OS) og recidivrisiko(RR) hos patienter
med primær CNS lymfom(PCNSL) behandlet med HDMTX/CNSBONN/MVBPCNS i perioden 2001-2011
• Formål:
• På baggrund af prospektivt indsamlet data for perioden år 2001-2011 fra
lyfo-databasen at foretage retrospektiv bestemmelse af OS(primær
endepunkt) og RR(sekundær endepunkt) hos danske ptt. med PCNSL
afhængig af kemoregime: HD-MTX vs CNSBONN vs MVBPCNS.
• Problemstilling/hypotese: er der foreskel i OS og RR.
• Formål:
Ved et litteraturstudie at undersøge om brugen af
ketamin i mono eller kombinationsanæstesi er
forbundet med en bedre antidepressiv effekt ved
ECT behandlinger i forhold til konventionel
anæstesi.
• Hypotese:
Brug af ketamin i mono eller
kombinationsbehandling til anæstesi ved ECT
behandlinger giver en bedre antidepressiv effekt.
• Formål: I et registerstude (DKK) at undersøge
betydningen af lægemiddelinteraktioner for
virkningsvarigheden af succinylcholin blandt
patienter uden påviselig genetisk årsag til
forlænget virkning.
• Hypotese: Lægemiddelinteraktioner har
betydning for virkningsvarigheden af
succinylcholin hos patienter uden påviste
genetiske ændringer i BChE.

similar documents