Læs rapport over undersøgelsens resultater her

Report
Den danske befolknings syn på
handicappedes rettigheder
Temaer i fokus
Undersøgelse gennemført september 2013
Indholdsfortegnelse
•
Baggrund for dette notat
3
•
Resultatoversigt
4
•
Tema 1: Det generelle syn på mennesker med handicap
5
•
Tema 2: Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre
11
•
Tema 3: Beskæftigelse og mennesker med handicap
15
•
Indikativ sammenligning for 2000 vs. 2013
17
•
Appendiks med referencer
19
2
Baggrund for dette notat
•
PTU og Scleroseforeningen har gennemført en undersøgelse af danskeres holdning
til mennesker med handicap og deres rettigheder.
•
I dette notat fokuseres på 3 udvalgte temaer:
1.
2.
3.
Det generelle syn på mennesker med handicap
Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre
Beskæftigelse og mennesker med handicap
•
I undersøgelsen er desuden spurgt ind til holdningen til ældre og disses rettigheder
på udvalgte spørgsmål. Hvor det er relevant sammenlignes med resultater for ældre.
•
Undersøgelsen gennemførtes i perioden 9-16. september 2013 som web-baserede
interviews. Der er i alt gennemført 1012 interviews med repræsentativt udvalgte
danskere på 18 år og derover.
•
Undersøgelsen er gennemført af Epinion ved hjælp af Epinions Danmarkspanel.
•
Nogle af spørgsmålene (de generelle) var også med i en større undersøgelse
gennemført af SFI i 2000*, men eftersom SFI anvendte personlige interviews kan der
ikke sammenlignes direkte til 2013, hvor der anvendes web-interviews. I dette notat
laves en indikativ sammenligning på sidste side.
3
* Se appendiks for reference
Temaer & holdninger
Konklusion
Overhyppighed
Det generelle syn på mennesker med
handicap
Kontakt med et menneske med handicap det
seneste år?
Næsten halvdelen har haft kontakt minimum
månedligt
Kort/mellemlang videregående uddannelse;
over 34 år
1 ud 4 mener, der er høj grad af lige muligheder
Mænd; sjældnere kontakt end dagligt
Resultat oversigt
Lige muligheder mellem mennesker med
handicap og andre mennesker?
Næsten alle siger JA!
Skal mennesker med handicap kunne leve et liv
så nær det normale som muligt?
…de forhold mennesker med handicap har
…politikeres indsats…
…det offentliges indsats…
Økonomiske ressourcer og mennesker med
handicap/ældre
…kommunens anvendelse af økonomiske
midler…
4 ud af 10 mener forholdene kan blive bedre
Haft kontakt mindst månedligt
2/3 mener politikerne gør for lidt
Over 34 år; region sjælland
4 ud af 10 mener indsatsen er utilfredsstillende
Over 34 år; haft kontakt mindst ugentligt
Halvdelen mener kommunerne anvender for lidt
penge
Stiger med alderen; region sjælland; haft
kontakt mindst ugentligt
..offentliges ydelser – fx hjemmehjælp og
hjælpemidler
Halvdelen mener det er utilfredsstillende
Over 34 år; region sjælland; haft kontakt mindst
månedligt
..brugerbetaling på hjemmehjælp og
hjælpemidler
Halvdelen siger NEJ
Indkomst under 750.000 DKK; haft kontakt
mindst dagligt
Næsten halvdelen mener der utilstrækkelige
arbejdsmuligheder
Kort/mellemlang videregående uddannelse;
stiger med alderen; region sjælland; haft kontakt
mindst månedligt
1/3 er enige
18-34 år
Beskæftigelse og mennesker med handicap
..muligheder for at få et arbejde…
..arbejdsgiver ansætte et menneske med
handicap…
4
Det generelle syn på mennesker med handicap
Har du haft kontakt med et menneske med handicap det seneste år?
•
•
•
47% har haft kontakt månedligt det seneste år
24% har haft kontakt sjældnere end månedligt
29% har ikke haft kontakt
•
Det er især følgende, der har haft kontakt månedligt det seneste år
–
–
Kort/mellemlang videregående uddannelse 58%
Alder: Personer over 34 år 47-51% vs. 38% for dem
under 35 år
5
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Det generelle syn på mennesker med handicap
Mener du, at der i DK er lige muligheder mellem mennesker med handicap og
andre mennesker?
•
•
•
24% mener, der er høj grad af lige muligheder
61% mener, der er ringe grad af lige muligheder
15% ved ikke
•
Det er især mænd, der mener,
at der er høj grad af lige muligheder
–
•
Køn: Mænd 31% vs. kvinder 18%
Og det er især de personer, der har haft
daglig kontakt med et menneske med
handicap, som mindst mener,
at der er høj grad af lige muligheder
–
Daglig kontakt 15% vs. 25% for alle andre
6
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Det generelle syn på mennesker med handicap
Skal mennesker med handicap kunne leve et liv så nær det normale som muligt?
•
•
97% siger JA
3% siger nej
7
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Det generelle syn på mennesker med handicap
Generelle holdninger til de forhold mennesker med handicap har
• 18% mener ikke forholdene kan blive meget bedre
• 25% mener forholdene kan blive en del bedre
44%
• 19% mener forholdene kan blive meget bedre
• 29% mener der er forskel alt efter type af handicap
• 10% ved ikke
•
Mener ikke forholdene kan blive meget bedre
–
–
•
Mener der er forskel alt efter type af handicap
–
•
Alder: 37% blandt 18-34 år vs. 23% blandt 56+ år
Mener forholdene kan blive en del/meget bedre
–
•
Køn: Mænd 23% vs. kvinder 13%
Region Nordjylland 26% vs. Region Sjælland 13%
51% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst
månedligt vs. 38% blandt dem der har haft kontakt sjældnere/ikke haft kontakt
Når det gælder de ældre i Danmark, er der 79%, som synes forholdene for ældre
kan blive en del/meget bedre vs. 44%, når det gælder de handicappede
8
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Det generelle syn på mennesker med handicap
Generelle holdninger til politikeres indsats over for mennesker med handicap
•
•
•
•
•
2% mener politikerne gør alt for meget/for meget
29% mener politikerne gør lidt for lidt
36% mener politikerne gør alt for lidt
21% mener det er forskelligt for forskellige grupper
11% ved ikke
•
Mener politikerne gør lidt for lidt/alt for lidt
–
–
•
65%
Alder: 54% blandt 18-34 år vs. 65-70% blandt andre
aldersgrupper. Dette skyldes en højere grad af
’ved ikke’ med 23% blandt 18-34 år vs. 8-11% for andre
aldersgrupper
Højeste andel i Region Sjælland med 73%
Når det gælder de ældre i Danmark, er der 75%,
som synes politikerne gør lidt for lidt/alt for lidt for de ældre vs. 65%,
når det gælder de handicappede
9
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Det generelle syn på mennesker med handicap
Generelle holdninger til det offentliges indsats for mennesker med handicap
•
•
•
•
•
•
1% meget tilfredsstillende
21% ret tilfredsstillende
33% ret utilfredsstillende
43%
10% meget utilfredsstillende
22% forskelligt for forskellige grupper
13% ved ikke
•
Mener det offentliges indsats er ret/meget utilfredsstillende
–
–
•
Alder: 32% blandt 18-34 år vs. 43-46% for andre aldersgrupper
Dette skyldes en højere grad af ’ved ikke’ med 23% blandt de 18-34-årige
vs. 9-13% for andre aldersgrupper
49% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst
ugentligt vs. 38% blandt dem der har haft kontakt sjældnere end månedligt
eller ikke har haft kontakt
Når det gælder de ældre i Danmark, er der 56%,
som synes, det offentliges indsats for de ældre er
ret/meget utilfredsstillende vs. 43%, når det gælder
mennesker med handicap
10
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre
Generelle holdninger til kommunens anvendelse af økonomiske midler til
mennesker med handicap (side 1 af 2)
•
•
•
•
•
•
22% mener kommunen bruger alt for få penge
52%
30% mener kommunen bruger lidt for få penge
11% mener det er passende
5% synes kommunen bruge lidt for mange/alt for mange penge
28% ved ikke hvor mange penge der anvendes
5% ved ikke
•
Mener kommunen bruger alt for få/lidt for få penge
–
–
–
Andelen der mener dette passer stiger med alderen:
34% for 18-34 år; 50% for 35-55 år og 59% for 56+ år
Dette skyldes bl.a. at ’ved ikke’ andelen falder med alderen:
40% for 18-34 år; 31% for 35-55 år og 20% for 56+ år
Der er forskel på regionerne:
Laveste andel er 46% i Hovedstaden, der også har højeste andel (34%), der svarer ’ved ikke hvor mange
penge der anvendes’
Højeste andel er 62% i Region Sjælland, der også har laveste andel (20%), der svarer ’ved ikke hvor mange
penge der anvendes’
61% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst ugentligt vs. 42% blandt dem
der ikke har haft kontakt
11
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre
Generelle holdninger til kommunens anvendelse af økonomiske midler til
mennesker med handicap (side 2 af 2)
•
Når det gælder de ældre i Danmark, er der 60%, som synes kommunen bruger alt
for få/lidt for få penge til de ældre vs. 52%, når det gælder mennesker med handicap.
–
Andelen der mener kommunen bruger alt for få/lidt for få penge til de ældre
stiger med alderen:
34% for 18-34 år; 60% for 35-55 år og 68% for 56+ år
Dette skyldes bl.a. at ’ved ikke’ andelen falder med alderen:
36% for 18-34 år; 23% for 35-55 år og 16% for 56+ år
12
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre
Generelle holdninger til det offentliges ydelser til mennesker med handicap – fx
hjemmehjælp og hjælpemidler
•
•
•
•
•
•
2% meget tilfredsstillende
17% ret tilfredsstillende
34% ret utilfredsstillende
50%
16% meget utilfredsstillende
18% forskelligt fra kommune til kommune
14% ved ikke
•
Mener det offentliges ydelser er ret/meget utilfredsstillende
–
–
–
•
Alder: 35% blandt 18-34 år vs. 49-57% for ældre aldersgrupper
Dette skyldes en højere grad af ’ved ikke’ med 27% blandt 18-34 år
vs. 9-14% for ældre aldersgrupper
Der er forskel på regionerne:
Laveste andel er 44% i Region Midtjylland, og højeste andel er i Region Sjælland med 58%
56% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst
månedligt vs. 45% blandt dem der har haft kontakt sjældnere/ikke haft kontakt
Når det gælder de ældre i Danmark, er der 58%, som synes, det offentliges ydelser
er ret/meget utilfredsstillende til ældre vs. 50%, når det gælder mennesker med
handicap
13
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre
Mener du, at der skal være brugerbetaling på hjemmehjælp og hjælpemidler til
mennesker med handicap?
•
•
•
•
•
2% siger ja
56% siger NEJ
13% siger i nogen grad
27% mener, det skal afhænge af indkomst/formue
2% ved ikke
•
Det er især følgende som siger NEJ:
–
–
•
Personer med indkomst under 750.000 DKK 58% vs.
47% blandt dem med indkomst på 750.000 DKK og derover
64% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst
dagligt vs. 53% blandt dem der har haft kontakt sjældnere end månedligt/ikke haft kontakt
Når det gælder de ældre i Danmark, er der 48%, som siger NEJ til brugerbetaling
for ældre vs. 56%, når det gælder de handicappede. Andelen der siger ’det afhænger
af indkomst/formue’ er 36% når det gælder ældre vs. 27% når det gælder mennesker
med handicap.
14
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Beskæftigelse og mennesker med handicap
Generelle holdninger til muligheder for at få et arbejde for mennesker med
handicap
•
•
•
•
•
•
3% helt tilstrækkelige arbejdsmuligheder
12% ret tilstrækkelige arbejdsmuligheder
35% ret utilstrækkelige arbejdsmuligheder
10% helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder
23% forskelligt for forskellige grupper
16% ved ikke
•
Det er især følgende, som synes, der er ret/helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder
–
–
–
–
45%
Kort/mellemlang videregående uddannelse 53%
Andelen, der mener dette, stiger med alderen:
41% for 18-34 år; 40% for 35-55 år og 50% for 56+ år
Dette skyldes bl.a. at ’ved ikke’ andelen falder med alderen:
27% for 18-34 år; 18% for 35-55 år og 11% for 56+ år
Højeste andel er i Region Sjælland med 52% og laveste andel er 40% i Region Midtjylland
49% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst
månedligt vs. 39% blandt dem der ikke har haft kontakt
15
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Beskæftigelse og mennesker med handicap
Bør en arbejdsgiver ansætte et menneske med handicap, selv om det kan udelukke
en anden for at få arbejde?
•
•
•
•
•
•
10% er helt enig
34%
24% er overvejende enig
10% er overvejende uenig
7% er helt uenig
38% mener, det afhænger af handicappet
10% ved ikke
•
Der er følgende forskelle:
–
Alder: 42% blandt de 18-34-årige er helt/overvejende enige
vs. 33-34% for de ældre aldersgrupper
16
* ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.
Indikativ sammenligning 2000 vs. 2013
Generelle holdninger til de forhold mennesker med handicap har
–
’Mener forholdene kan blive en del/meget bedre’ er faldet fra 74% i 2000 til 44% i 2013
–
’Mener der er forskel alt efter type af handicap’ er omvendt steget fra 10% i 2000 til 29% i 2013
Faldet i andelen, der mener, at forholdene kan blive en del/meget bedre kan reelt være faldet, da der alt andet lige må
være sket forbedringer siden efteråret 1999. Men en del af forskellen vil helt sikkert også skyldes metodeforskel, idet
andelen, der svarer ’der er forskel alt efter type af handicap’ må forventes at få en højere andel i 2013, da skemaet er
selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret, hvilket de ikke gjorde i 2000.
Generelle holdninger til kommunens anvendelse af økonomiske midler til mennesker med
handicap (side 2 af 2)
–
Andelen der svarer ’ved ikke hvor mange penge der anvendes’ er steget fra 18% i 2000 til 28% i 2013
En del af forskellen vil helt sikkert skyldes metodeforskel, idet andelen, der svarer ’ ved ikke hvor mange penge der
anvendes’ må forventes at få en højere andel i 2013, da skemaet er selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret,
hvilket de ikke gjorde i 2000.
Generelle holdninger til muligheder for at få et arbejde for mennesker med handicap
–
Andelen som synes, der er ret/helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder, er faldet fra 61% i 2000 til 45% i 2013,
mens andelen der siger, det er forskelligt for forskellige grupper, er steget fra 16% til 23%
Faldet i andelen, der mener, at ’der er ret/helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder’ kan reelt være faldet, da der alt andet
lige må være sket forbedringer siden efteråret 1999. Men en del af forskellen vil helt sikkert også skyldes
metodeforskel, idet andelen, der svarer ’ det er forskelligt for forskellige grupper’ må forventes at få en højere andel i
17
2013, da skemaet er selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret, hvilket de ikke gjorde i 2000.
Indikativ sammenligning 2000 vs. 2013
Bør en arbejdsgiver ansætte et menneske med handicap, selv om det kan udelukke en anden
for at få arbejde?
–
Andelen som er helt/overvejende enige, er faldet fra 73% i 2000 til 34% i 2013, mens andelen der siger, det
afhænger af handicappet, er steget fra 13% til 38%
Faldet i andelen, der ’er helt/overvejende enige’ kan reelt være faldet. Men en del af forskellen vil helt sikkert også
skyldes metodeforskel, idet andelen, der svarer ’det afhænger af handicappet’ må forventes at få en højere andel i
2013, da skemaet er selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret, hvilket de ikke gjorde i 2000.
18
Appendiks
*Henning Olsen, 2000:
Holdninger til handicappede - En surveyundersøgelse af generelle og specifikke holdninger
•
Undersøgelsen blev gennemført som personlige interviews repræsentativt for den danske befolkning. Der blev
gennemført 1035 interviews i efteråret 1999, der efterfølgende blev rapporteret i 2000.
•
Undersøgelsen tema var: At afdække den voksne befolknings holdninger til handicappede og holdningernes
bestemmende parametre
•
Resultaterne for denne undersøgelse kan ikke sammenlignes direkte med resultaterne for 2013 undersøgelsen,
da metoderne til at opnå svarene er forskellige. Forskel i undersøgelsesmetode kan betyde forskel i niveauerne for
tallene, hvorfor det vil være svært at vide, hvad der er udvikling og hvad der er metodeforskel.
19

similar documents