Læs idekataloget her

Report
Hørsholm Kommune
“Effektiviseringer via nytænkning”
Idékatalog
August 2014
Endelig version
1
Indholdsfortegnelse
Introduktion
s.3
Læsevejledning
s. 9
Idékatalog – oversigt
s. 12
Idékatalog – uddybende beskrivelser
s. 19
Noter til idékataloget
s. 42
2
Introduktion
3
Baggrund
Hørsholm Kommune vedtog i marts 2014 at gennemføre programmet ”Effektiviseringer via
nytænkning” i tre faser
1
2
3

Valcon blev valgt til at levere første fase af dette program

Leverancen skulle bestå af konkrete og realiserbare løsningsforslag sat op i et overskueligt
idékatalog, hvoraf visse løsninger kan realiseres umiddelbart i driften, og andre skal indgå i den
langsigtede programstyring af effektiviseringstiltag og temaanalyser i Hørsholm Kommune



Ordinære servicereduktioner indgår ikke som en del af idékataloget
Idékatalogets indhold skulle frembringes gennem tæt involvering af kommunens organisation for at identificere og
kvalitetssikre effektiviseringsforslagene
Hensigten med idékataloget er jf. kommissoriet: ”..primært at screene og identificere potentielle
effektiviseringstiltag på tværs af alle områder i organisationen [..] Idékataloget skal være så tilstrækkeligt
dybdegående, at det kan fungere som politisk beslutningsgrundlag for, hvilke initiativer der skal
gennemgå grundigere temaanalyser” (dvs. anden fase af programmet)
4
Løsning
Valcon har i opgaveløsningen fastholdt en tæt involvering af
direktion, centerchefer og repræsentative medarbejdergrupper med
fokus på:



Minimum et interview med hver centerchef
Tre følgegruppemøder med direktion, centerchefer og relevante
medarbejdere
Fire medarbejderworkshops med i alt 84 deltagere fra alle centre

Idégenerering med udgangspunkt i organisationens daglige arbejde
baseret på proces for innovationsmorfologi

Kvalificering af Valcons effektiviseringsforslag i organisationen

UDI-repræsentanter har observeret processen for efterfølgende brug og
ejerskab i Hørsholm Kommune
Der har ligeledes været et tæt samarbejde med kommunens
kommunikationsafdeling omkring ekstern og intern kommunikation,
ligesom der har været involvering af medarbejderrepræsentanter.
Udover at sikre vigtigt input og nye idéer har processen sikret en
følelse af medejerskab for programmet i store dele af organisationen.
Det er vigtigt, at Hørsholm Kommune aktivt fastholder dette
positive momentum i det videre forløb.
5
Processen: Fokus har været en bred
indsamling af idéer, som derefter er
blevet kvalificeret og skærpet inden den
endelige udvælgelse til idékataloget.
Resultat
Nærværende idékatalog indeholder 22 konkrete effektiviseringsforslag med et
samlet potentiale for perioden 2015-2017 på mellem DKK 37,7 til 65,1 mio.

Forslagne er udvalgt på baggrund af potentiale, risiko og gennemførlighed


Potentialeestimater er tentative og medtaget for at kvalificere relevansen af forslagene
Potentialeestimaterne er kun opgjort for årlige driftsbesparelser og inkluderer ikke frasalg af
f.eks. anlæg og grunde. I begrænset omfang vil der være overlap mellem potentialer (appendiks)
Det samlede effektiviseringspotentiale for 2016 er på mellem DKK 28,5 til 50,1 mio.
Realisering af effektiviseringspotentialet afhænger af Hørsholms Kommunes videre analyse
og beslutningsproces (programmets fase 2 og 3).
Der kan muligvis indhøstes yderligere effektiviseringer gennem iværksættelse af idéer
præsenteret i bruttolisten.
Det anbefales endvidere, at nærværende proces og resultat danner grundlag for en
regelmæssig indsats for identifikation of realisering af effektiviseringspotentiale i Hørsholm
Kommune

Denne indsats bør foregå minimum årligt og bør forankres hos direktionen
6
De 6 temaer – fordelt efter relativ vægt i kataloget
6% 2%
Adm. effektiviseringer
8%
Bedre udnyttelse af kapacitet
Tilpasning til demografi
15%
52%
Nye servicemodeller
Nye relationer
17%
Politiske effektiviesringer
7
Generelle anbefalinger omkring den videre indsats
1
2
3
Organisering


På baggrund af erfaringer vurderer Valcon umiddelbart, at analysefasen bør styres med et PMO for at
sikre effektiv identifikation og udnyttelse af effekter på tværs af mulige initiativer
Et PMO vil effektivt kunne fortsætte i implementeringsfasen
Ressourcebehov

Allokering af de rette ressourcer i det rette omfang er nøglen til succes



Styring af et PMO bør forventes at kræve allokering af ressourcer svarende til ca. 0,5 årsværk
Relevant PMO-erfaring er nødvendig
Dertil kommer løbende involvering af fagekspertise og andre ressourcer, som vil variere afhængig af hvilke og
hvor mange af forslagene, der skal analyseres og efterfølgende implementeres
Løbende ledelsesinvolvering er et væsentligt succeskriterium

Det er vigtigt, at ansvar for og løbende opfølgning på både analysefasen og den efterfølgende
implementeringsfase forankres hos direktionen
8
Læsevejledning
9
Læsevejledning til idékataloget 1/2
Idékataloget består af en samlet oversigt over forslagene samt uddybende beskrivelser
af hvert forslag
Idékatalog
Idekatalog. Nye relationer til borgere og virksomheder
Organisation Medarbejdere/
kompetencer
IT/digitalisering Arbejdsgange
Styring
Ressourcer



Opgavebortfald
Optimering
Servicemodel
Løbende vurdering
ID
Nr.
Effektiviseringstiltag
Løsningselementer
7
Ny borgerservicestrategi
Kanalpriser
Callcenter
Videnstøtte
Reorganisering
8
Ny erhvervsservicestrategi
Kanalstrategi for
erhvervsservice
9
Biblioteker og
borgerservice (fælles
organisering)
Fælles organisation
Fælles
servicekoncept
Kommunalt
samarbejde om
telefoni
Samarbejde om
borgerindgang
10
11
Indsatsområde
Type af
effektivisering
Innovativ
Potentialeestimat

Arbejdsgange
Optimering
Servicemodel
Stordriftsfordele ved
borgerhenvendelser,
bedre service
Arbejdsgange
Servicemodel
Stordriftsfordele ved
borgerhenvendelser,
bedre service
Organisation
Servicemodel
Ukendt
2016
0,5-1,0
mDKK
2015
Ukendt
2016
1,0 mDKK
2016



Tidshoriso
nt på BC
2016

Organisation
Organisation
Risiko
0,5-1,5
mDKK
Servicemodel
Gennemførlighed
9
Uddybende beskrivelser
7: Ny borgerservicestrategi

Idékataloget viser de enkelte forslag inddelt i seks overordnede temaer, der samler fokus
og anskueliggør potentielle synergieffekter mellem forslagene

De enkelte forslag er kort uddybet med løsningselementer samt indsatsområde og type af
effektivisering

Derudover er der angivet et potentialeestimat med tilhørende tidshorisont for, hvornår den
reelle besparelse vil kunne realiseres

Til sidst er forslaget scoret på en skala fra 0-4 på graden af hhv. innovation, risiko og
gennemførlighed

Til hvert forslag er knyttet en overordnet beskrivelse af idéen samt en kort baggrund for,
hvorfor Valcon mener, idéen bør vurderes gennemført

Der er angivet korte argumenter for vurderingen af risiko og gennemførlighed

Til nogle forslag er der beskrevet en eller flere cases, der underbygger forslaget

Afsluttende er potentialeestimatet og tidshorisonten beskrevet mere detaljeret, og
eventuelle bilag oplyst

De uddybende beskrivelser ligger op til nærmere analyse inden eventuel implementering
Løsningselementer og baggrund
Hørsholms kanalstrategi for 2009-2012 skal opdateres med henblik på i højere grad at udnytte det effektiviseringspotentiale, der ligger i at
kunne servicere borgerne på den billigst mulige måde. Dette indebærer bl.a. følgende delelementer:
A. Kortlægning af borgerhenvendelser samt aktuelle enhedsomkostninger ved de tilgængelige henvendelseskanaler
B. Udvidelse af telefonomstilling til egentligt callcenter, der kan besvare min. 45% af borgernes spørgsmål uden viderestilling
C. Indkøb af svardatabase mhp. at effektivisere telefonbetjeningen samt understøtte færre personlige henvendelser
D. Reallokering af ressourcer fra fagcentre til callcenter, udvikling af yderligere digitale selvbetjeningsløsninger samt kompetenceudvikling
Gennemførlighed
Risiko
Cases
Kræver betydelig reorganisering,
implementering af nye systemer, løbende
analyse af kanalpriser samt
kompetenceudvikling af frontpersonale. Vil
muliggøre et betydeligt serviceløft.
Usikkerhed om besparelsespotentialet, idet
der ikke i dag findes oplysninger om antal
borgerhenvendelser. Baseret på
kommunens størrelse anslås ca. 500.000
telefonopkald p.a.
Frederiksberg og Københavns Kommuner:
Fælles svardatabase
Potentialeestimat og tidshorisont
2016
2017 og frem
Potentiale: 0,5-1,5 mDKK
Potentiale: 2,5-5,0 mDKK
Organisering på plads (callcenter tager
200.000 kald p.a.). Kanalpriser kortlagt mhp
konkrete projekter, der skal understøtte
kanalskift. Svardatabase indkøbt.
Business case på baggrund af kanalpriser
understøtter kanalskift på specifikke
områder.
20
De to kommuner har i fællesskab udviklet
en svardatabase, der kan understøtte
telefonpersonale i at håndtere spørgsmål
inden for 800-900
sagsbehandlingsområder.
Favrskov og Furesø Kommuner: Styrket
borgerkontakt
Direkte telefoniske henvendelser til
borgere, der klager over sagsbehandling,
nedbringer ressourceforbruget til
håndtering af sagerne med 50-70%.
10
Læsevejledning til idékataloget 2/2
Idékataloget giver et overblik over hvert forslag i form af potentialeestimater og
tidshorisonter samt scoring af gennemførlighed og risiko
Løbende vurdering
IDnr.
7
Effektiviseringsforslag
Ny borgerservicestrategi
Løsningselementer
Kanalpriser
Callcenter
Videnstøtte
Reorganisering
Indsatsområde
Type af
effektivisering
Grad af
innovation

Arbejdsgange
1
Potentialeestimat
Tidshorisont
Risiko
DKK 0,5-1,5
mio.
Servicemodel
2
3
4
Gennemførlighed
2016
3
5
1
Her angives, hvilket indsatsområde forslaget vil have indflydelse på. Der kan godt være overlap mellem flere,
men det vigtigste er angivet
2
Under ”type af effektivisering” angives, om forslaget ligger op til opgavebortfald, optimering eller ændring af
servicemodellen
3
Parametrene innovation, risiko og gennemførlighed vurderes på en skala fra 0-4, hvor 0 er laveste grad, og 4
er højeste grad. Skalaen er angivet grafisk, ved 3/4:
4
Potentialeestimatet angives med et interval, hvor det laveste beløb er en ”worst case” betragtning, og det
højeste beløb er estimatet for ”best case”
5
Tidshorisonten angiver, hvornår forslaget vurderes til at realisere besparelsen. Hvis der ligger en initial
investering ved opstart, er denne ”tjent hjem” ved det årstal, der angives
11
3
Idékatalog
- oversigt
12
Tema 1 – Bedre udnyttelse af kapacitet
Organisation Medarbejdere/
kompetencer
IT/digitalisering Arbejdsgange
Styring
Ressourcer



Opgavebortfald
Optimering
Servicemodel
Løbende vurdering
IDnr.
1
2
3
Effektiviseringsforslag
Løsningselementer
Samling af
daginstitutioner
Analyse af
kapacitetsbehov og
muligheder for
sammenlægning
Selvbetjening/automatisering ved udlån
Opsætning af
bookingsystem.
Registrering af
ressourcer
Bedre udnyttelse af
rådhuset
Frigøre m² til andre
formål/sælge
rådhuset
Indsatsområde
Type af
effektivisering

Organisation
Optimering

IT/digitalisering
Potentialeestimat
Risiko
Tidshorisont
DKK 4,6-5,6
mio.
2016
DKK 0,3-0,5
mio.
2016
DKK 1,1-3,8
mio.
2016
Servicemodel

Ressourcer
Grad af
innovation
Optimering
13
Gennemførlighed
Tema 2 – Tilpasning til demografi
Organisation Medarbejdere/
kompetencer
IT/digitalisering Arbejdsgange
Styring
Ressourcer



Opgavebortfald
Optimering
Servicemodel
Løbende vurdering
IDnr.
4
5
6
Effektiviseringsforslag
Omstrukturering af
skoler
Løsningselementer
Nedlægge 1 skole,
frasælge/udleje
grunden
Etablering af ny
boform for ældre
Valg af placering
Opsætning
Strategi for
målgruppe
Skærmkommunikation med
ældre
Videokommunikation i
borgerservice, indkøb
af light-PC
Indsatsområde
Type af
effektivisering

Ressourcer
Risiko
Tidshorisont
DKK 5,4-7,8
mio.
2017
Ukendt
2017
DKK 0,5-1,0
mio.
2016
Servicemodel

IT/digitalisering
Potentialeestimat
Optimering

Organisation
Grad af
innovation
Servicemodel
14
Gennemførlighed
Tema 3 – Nye relationer til borgere og virksomheder
Organisation Medarbejdere/
kompetencer
IT/digitalisering Arbejdsgange
Styring
Ressourcer



Opgavebortfald
Optimering
Servicemodel
Løbende vurdering
IDnr.
7
8
9
10
Effektiviseringsforslag
Løsningselementer
Ny borgerservicestrategi
Kanalpriser
Callcenter
Videnstøtte
Reorganisering
Biblioteker og
borgerservice (fælles
organisering)
Fælles organisation
Fælles
servicekoncept
Kommunalt
samarbejde om
telefoni
Stordriftsfordele ved
borgerhenvendelser,
bedre service
Samarbejde om
borgerindgang
Stordriftsfordele ved
borgerhenvendelser,
bedre service
Indsatsområde
Type af
effektivisering

Arbejdsgange
Servicemodel

Organisation
Servicemodel
Arbejdsgange
Servicemodel


Organisation
Servicemodel
15
Grad af
innovation
Potentialeestimat
Risiko
Tidshorisont
DKK 0,5-1,5
mio.
2016
DKK 0,5-1,0
mio.
2015
Ukendt
2016
DKK 1,0
mio.
2016
Gennemførlighed
Tema 4 – Politiske effektiviseringer
Organisation Medarbejdere/
kompetencer
IT/digitalisering Arbejdsgange
Styring
Ressourcer



Opgavebortfald
Optimering
Servicemodel
Løbende vurdering
IDnr.
11
12
Effektiviseringsforslag
Færre valgsteder
Færre politiske
udvalg
Løsningselementer
Kommunikation til
borgere, reduktion af
valgorganisationen
Færre stående
udvalg, evt. §17, stk.
4
Indsatsområde
Type af
effektivisering

Organisation
Potentialeestimat
Risiko
Tidshorisont
DKK 0,1-0,2
mio.
2015
DKK 0,4-0,9
mio.
2015
Opgavebortfald

Organisation
Grad af
innovation
Optimering
16
Gennemførlighed
Tema 5 – Administrative effektiviseringer
Organisation Medarbejdere/
kompetencer
IT/digitalisering Arbejdsgange
Styring
Ressourcer



Opgavebortfald
Optimering
Servicemodel
Løbende vurdering
IDnr.
13
14
15
16
17
18
Effektiviseringsforslag
Løsningselementer
Optimering af indkøb
på tværs af
kommunen
Indkøbsanalyse og
efterfølgende
konkurrenceudsættelse,
Nedbringelse af
sygefravær
Målrettet ledelsesudv.
og støtte til leder i
forhold til sygefravær
Nedbringelse af
lønningsniveau
Analyse af løn og
nedbringelse af
gennemsnitsløn over
10 år
Reduktion af antal
centre
Færre enheder, færre
chefer, ændret
arbejdsdeling
Slankning af
lederniveauet i
kommunen
Flere medarbejdere
pr. chef på udvalgte
områder
Samlet it-strategi
Omfatter indkøb,
governance, projektportefølje, arkitektur,
datacenter drift, etc.
Indsatsområde
Type af
effektivisering

Styring

Optimering
Medarbejdere/
kompetencer
Optimering


Optimering

Organisation
Risiko
Tidshorisont
DKK 2,4-5,1
mio.
2016
DKK 5,5-8,5
mio.
2016
DKK 1,0-2,0
mio.
2015
DKK 2,7-4,1
mio.
2015
DKK 5,310,5 mio.
2016
DKK 0,9-1,9
mio.
2016
Optimering

IT/digitalisering
Potentialeestimat
Optimering
Medarbejdere/
kompetencer
Organisation
Grad af
innovation
Optimering
17
Gennemførlighed
Tema 6 – Nye servicemodeller
Organisation Medarbejdere/
kompetencer
IT/digitalisering Arbejdsgange
Styring
Ressourcer



Opgavebortfald
Optimering
Servicemodel
Løbende vurdering
IDnr.
19
20
21
22
Effektiviseringsforslag
Løsningselementer
Konkurrenceudsættelse af
madproduktion
Udbudsrunde,
implementeringsfase
Udlicitering af
lønadministration
Udbud, ændret
arbejdsdeling
Indsatsområde

Organisation
Nedbringelse af
sygedagpengesager
OPS med fx Falck
Taskforce til
genforhandling af
kontrakter
Nedsættelse af
taskforce og skabe
overblik over
kontrakter og aftaler
Type af
effektivisering
Optimering

Arbejdsgange
Risiko
Tidshorisont
DKK 0,7-1,0
mio.
2016
DKK 0,5-1,0
mio.
2016
DKK 1,0-1,5
mio.
2016
DKK 0,3-0,8
mio.
2016
Opgavebortfald

Arbejdsgange
Potentialeestimat
Opgavebortfald

Organisation
Grad af
innovation
Optimering
18
Gennemførlighed
Idékatalog
- uddybende beskrivelser
19
1: Samling af daginstitutioner
Løsningselementer og baggrund
Der er mange små institutioner i kommunen, hvilket kræver flere ledere og bygninger. Sammenlægning af en eller flere institutioner, enten
fysisk eller i form af et driftsfællesskab, vil betyde effektivisering ift. driftsbesparelser og sparet ledertid. Derudover vil der kunne frasælges
ejendomme som følge af sammenlægninger for op til DKK 75 mio., hvilket muliggør reinvestering i en fysisk opgradering af de resterende
institutioner. Som en del af fysisk sammenlægning kan der endvidere indtænkes energirenovering af de institutioner, der skal huse flere
børn. Solhuset har vist at investering i energirenovering betaler sig selv hjem i løbet af ca. 17 år som følge af energibesparelser og sparet
vedligehold/husleje for de bygninger, som forlades. Samling af et plejehjem og en daginstitutioner under et tag bør også vurderes.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Hvis borgere og medarbejdere anser
sammenlægningen af institutioner som
serviceforringelse og ikke et kvalitetsløft, vil
dette vanskeliggøre implementeringen.
Potentielt mindre borgertilfredshed som
følge af større afstande til institutioner.
Vælges driftsfællesskab fremfor
sammenlægning, kan det resultere i større
afstand mellem ledelse og medarbejdere.
Sammenlægning af daginstitutioner løfter
fagligheden
Potentialeestimat og tidshorisont
2016 og frem
Potentiale: DKK 4,6-5,6 mio.
Driftsbesparelser: DKK 1,6 mio. (som følge af en reduceret mænge m2, 400 DKK/m2)
Sparet ledertid: DKK 3,0-4,0 mio. (6-8 færre institutioner, DKK 0,5 mio. pr. leder)
Potentialet kan nedjusteres ved nedlægning af færre institutioner.
Bilag: Se m2-analyse
Tema 1 – Bedre udnyttelse af kapacitet
20
KL og Danmarks Evalueringsinstitut har i
2012 gennemført en evaluering af
områdeledelse, som viser, at både de
daglige ledere i institutionerne og
områdeledere i kommunen ser
sammenlægning som en måde at løfte
fagligheden. Især mindre institutioner
oplever en styrkelse af pædagogisk praksis
som følge af sammenlægning.
Evalueringen viser dog også en mindre
medarbejdertilfredshed blandt pædagoger
efter sammenlægningen, hvilket kunne
pege på en endnu uløst ledelsesopgave.
2: Selvbetjening/automatisering ved udlån
Løsningselementer og baggrund
Borgernes adgang til kommunens lokaler og andre ressourcer uden for almindelig åbningstid samt interne bookingsystemer, kan optimeres.
Dels er det muligt at varetage opgaven med færre administrative ressourcer ved etablering af et tværgående selvbetjenings-system, dels kan
denne platform åbne mulighed for, at andre ressourcer end lokaler kan stilles til borgernes rådighed. Dette kan bl.a. handle om udlejning af
kommunens biler i ydertimerne. Nye teknologiske muligheder åbner endvidere op for en automatisering af kontakten med borgerne. Der kan
således skabes selvbetjeningsuniverser ved at koble sygesikringskortet som borgerens adgangs- og identifikationskort med en termisk
overvågning af kommunens faciliteter, som på kommunens hjemmeside kan give løbende status på brugen.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Det skal afklares, hvilke grænser
kommunalfuldmagten sætter for
udlån/udleje af kommunens ubenyttede
ressourcer.
Ekstra vedligeholdelse som følge af øget
anvendelse/mislighold.
Hedensted udlejer deres biler til borgerne
2015
2016 og frem
Potentiale: DKK -0,5 mio.
Potentiale: DKK 0,3-0,5 mio.
Termisk overvågning af idrætsfaciliteter i
Aalborg Kommune
Investering i bookingsystem.
1/2-1 ÅV i adm. besparelse.
Potentialeestimat og tidshorisont
Eventuelle indtægter fra implementering af
udlejning til borgere er ikke medregnet.
Tema 1 – Bedre udnyttelse af kapacitet
21
Initiativet hedder Hedensted Borgerbil og
har til formål at gøre det nemt for borgere
at komme rundt i kommunen og samtidig
udnytte, at en del af kommunens biler står
tomme hen efter fyraften. Det er delebilordningen LetsGo, der står for bilerne og
logistikken i Hedensted Borgerbil.
Kortlægning af brugen af idrætshaller er
gennemført med succes. Informationen om
anvendelsesgrad er dog endnu ikke
anvendt som kommunikation til borgerne.
3: Bedre udnyttelse af rådhuset
Løsningselementer og baggrund
Hørsholm Rådhus har et bygningsdriftsareal på ca. 11.000 m2. Dette betyder, at der er ca. 36 m2 pr. medarbejder med sin daglige gang
på rådhuset, hvilket er betydeligt mere end det almindelige gennemsnit på ca. 15-30 m2 pr. medarbejder for administrationsbygninger. Da
rådhuset er placeret i en bygning, der er opført til andet formål (skole), er der et uforholdsmæssigt stort antal m2, der ikke kan anvendes til
f.eks. mødelokaler og kontorer. Frigørelsen af de ledige m2 kan dermed enten realiseres gennem A) en ombygning og efterfølgende
delvis udlejning til andet formål eller B) gennem fuldstændigt frasalg. Sidstnævnte forudsætter dermed, at der kan købes, bygges eller
lejes en anden og mindre ejendom med samme m2–pris.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Hvis de uudnyttede m2 skal udlejes til andre
formål, kræver det, at der kan findes en
aftager. Hvis der skal flyttes til et nyt
rådhus, kræver det et velegnet alternativ.
Der er ingen umiddelbar risiko forbundet
med at udleje uudnyttet plads eller at flytte
rådhus.
Ingen case.
Potentialeestimat og tidshorisont
2016 og frem
Potentiale: DKK 1,1-3,8 mio. (reduktion til hhv. 30-15 m2/medarbejder)
Udlejning af overskydende areal: DKK 0,4-1,3 mio. (pris pr. m2: 200 DKK)
Driftsbesparelser: DKK 0,7-2,5 mio.
Potentialet er altså et billede på meromkostning ved drift af ekstra m2, og ikke udtryk for
valg af løsningsmodel. Bilag: Beregning af meromkostning ved rådhuset og skole.
Tema 1 – Bedre udnyttelse af kapacitet
22
4: Omstrukturering af skoler
Løsningselementer og baggrund
For at tilpasse Hørsholm Kommune bedst muligt til den demografiudvikling, der tegner sig de kommende år, giver det mening at kigge på
antallet af skoler. Den økonomisk mest effektive løsning er ikke nødvendigvis fire skoler, da der er væsentlige omkostninger forbundet
med drift og ledelse af hver skole. Løsningen kan enten være at nedlægge en skole og skabe plads til eleverne på de resterende tre
skoler eller at investere i at bygge to helt nye skoler med faciliteter, der bedre understøtter intentionerne i folkeskolereformen. Også her
kan der indtænkes energirenovering, som det blev beskrevet under initiativ 1.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Lukningen af en skole kræver langsigtet
planlægning og involverer bl.a. også
tilpasning af skoleveje.
Utilfredshed blandt borgere ved større
afstand til skole. Risiko for at forældre kan
opfatte det som om, at store skoler mister
indsigten i den enkelte elev.
Reetablering af kapacitet ved fejlprognoser.
Gennemført i stort set alle kommuner.
Potentialeestimat og tidshorisont
2017 og frem
Potentiale: DKK 5,4-7,8 mio. (ved nedlæggelse af Rungsted Skole)
Sparet drift/vedligehold: ca. DKK 2,9 mio.
Alt. omk. ved udlejning: ca. DKK 1,5-2,9 mio. (pris pr. m2: 200-400 DKK)
Sparet ledelse: DKK 1,0-2,0 mio. (ca. 2-4 ÅV, DKK 0,5 mio./leder)
Bilag: Beregning af meromkostning ved rådhuset og skole samt m2-analyse.
Tema 2 – Tilpasning til demografi
23
5: Etablering af ny boform for ældre
Løsningselementer og baggrund
I de kommende år vil der være væsentlig flere ældre borgere i Hørsholm Kommune. Dette gælder især gruppen af ældre over 80 år, som
vil stige med ca. 40 %. For at imødekomme denne udvikling er det nødvendigt at skabe en ny boform for ældre borgere, hvor de yngre
ældre bidrage med assistance til de ældre, som ikke på alle områder er selvhjulpne mere. Boformen skal være eksklusiv og skabe de
bedst mulige rammer for de ældre borgere i Hørsholm og blive kendt i Danmark for dette. Målgruppen vil primært være enker/enkemænd
eller ægtepar, hvor den ene har et ekstra behov for pleje (Alzheimers, demens, m.v.). Frivillighed kan dermed på sigt til dels erstatte
kommunal assistance. Derudover ville hjemmet også kunne være en platform for afprøvning af diverse velfærdsteknologier.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Kræver opbakning fra borgere (frivillighed),
herunder især de borgere som vil være de
yngste i fælleskabet.
Konceptet risikerer at miste effekt i løbet af
en årrække som følge af ændret
aldersfordeling. Det kræver instrumenter til
at sikre den rette fordeling af aldersgrupper,
dvs. løbende udskiftning.
Ingen case.
Potentialeestimat og tidshorisont
2017 og frem
Potentiale: Ukendt.
Besparelser vil primært komme i form af færre SOSU’er pr. ældre i boformen, samt færre
plejekrævende ældre, der bliver boende i eget hjem i lang tid, og er dyre i forhold til
hjemmepleje, praktisk hjælp, etc.
Tema 2 – Tilpasning til demografi
24
6: Skærmkommunikation med ældre
Løsningselementer og baggrund
Flere kommuner har afprøvet muligheden for at ”besøge” ældre borgere via en skærm i stedet for fysisk at møde op på adressen. Dette
gøres ved at uddele ”light-pc’er” til borgere, som kan skabe forbindelse direkte til en medarbejder fra hjemmeplejen, som sidder på et
centralt kontor. Det igangværende pilotprojekt i Viborg Kommune har resulteret i realiserede effektiviseringer i form af sparet transport og
øget fleksibilitet, som bidrager til formindsket ressourceforbrug. Tilfredsheden blandt borgerne er blandet, og det må forventes, at der skal
planlægges med en længere tilvænning og kompetenceudvikling af de ældre borgere. Allerede nu er der dog borgere, som foretrækker
løsningen, da det giver sikkerhed for tidspunkt for kontakten fremfor at risikere at vente på hjemmeplejen i et længere tidsrum.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Der kan være modstand omkring
skærmkommunikation, da det kan ses som
serviceforringelse. Der må forventes en
lang implementeringshorisont.
Utilfredshed og manglende kompetencer
blandt borgerne gør horisonten for og
omfanget af effektiviseringen usikker.
Pilotprojekt ved Digitaliseringsstyrelsen og
en række kommuner
Virtuel hjemmepleje i Viborg Kommune
Potentialeestimat og tidshorisont
2015
2016 og frem
Potentiale: DKK -0,3 mio.
Potentiale: DKK 0,5-1,0 mio.
Investering i 50 ”light-pc’er” samt teknologi
til videokommunikation.
Sparet tid: 1-2 ÅV.
Tema 2 – Tilpasning til demografi
Flere kommuner planlægger i samarbejde
med Digitaliseringsstyrelsen forsøg med
”light-pc’er”, mens andre har opstillet
særlige ældrecomputere på biblioteket.
25
Projektet gik ud på at afprøve brugen af
PC-skærme hos 15 udvalgte borgere.
Borgerne får opsat en skærm i hjemmet,
hvorfra de har videokontakt med
hjemmeplejen, som sidder ved sin egen
skærm på kontoret. Projektet gennemføres
i samarbejde med firmaet ViewCare.
Har tjent sig selv hjem i løbet af kort tid.
7: Ny borgerservicestrategi
Løsningselementer og baggrund
Hørsholms kanalstrategi for 2009-2012 skal opdateres med henblik på i højere grad at udnytte det effektiviseringspotentiale, der ligger i at
kunne servicere borgerne på den billigst mulige måde. Dette indebærer bl.a. følgende delelementer:
A. Kortlægning af borgerhenvendelser samt aktuelle enhedsomkostninger ved de tilgængelige henvendelseskanaler
B. Udvidelse af telefonomstilling til egentligt callcenter, der kan besvare min. 45 % af borgernes spørgsmål uden viderestilling
C. Indkøb af svardatabase med henblik på at effektivisere telefonbetjeningen samt understøtte færre personlige henvendelser
D. Reallokering af ressourcer fra fagcentre til callcenter, udvikling af yderligere digitale selvbetjeningsløsninger samt kompetenceudvikling
Gennemførlighed
Risiko
Cases
Kræver betydelig reorganisering,
implementering af nye systemer, løbende
analyse af kanalpriser samt
kompetenceudvikling af frontpersonale. Vil
muliggøre et betydeligt serviceløft.
Usikkerhed om besparelsespotentialet, idet
der ikke i dag findes oplysninger om antal
borgerhenvendelser. Baseret på
kommunens størrelse anslås ca. 500.000
telefonopkald p.a.
Frederiksberg og Københavns kommuner:
Fælles svardatabase
Potentialeestimat og tidshorisont
2016
2017 og frem
Potentiale: DKK 0,5-1,5 mio.
Potentiale: DKK 2,5-5,0 mio.
Organisering på plads (callcenter tager
200.000 kald p.a.). Kanalpriser kortlagt med
henblik på konkrete projekter, der skal
understøtte kanalskift. Svardatabase
indkøbt.
Business case på baggrund af kanalpriser
understøtter kanalskift på specifikke
områder.
Tema 3 – Nye relationer til borgere og virksomheder
26
De to kommuner har i fællesskab udviklet
en svardatabase, der kan understøtte
telefonpersonale i at håndtere spørgsmål
inden for 800-900
sagsbehandlingsområder.
Favrskov og Furesø kommuner: Styrket
borgerkontakt
Direkte telefoniske henvendelser til
borgere, der klager over sagsbehandling,
nedbringer ressourceforbruget til
håndtering af sagerne med 50-70 %.
8: Biblioteker og borgerservice (fælles organisering)
Løsningselementer og baggrund
Implementeringen af en fælles organisation skal lede og drive udviklingen af Borgerservice, bibliotek og skolebibliotek. Med et fælles
servicekoncept vil Borgerservice skabe mere fleksibilitet over for borgeren og derved øge kvaliteten. Mere konkret vil en fælles organisation
betyde, at bibliotekspersonalet overtager dele af borgerservicefunktionerne, i det omfang det er muligt. Herved vil man kunne samlokalisere
borgerfronten og inddrage f.eks. skolebibliotekarer som borgerservicemedarbejdere. Udover at frigøre plads til anden anvendelse på rådhuset
(sammenhæng med initiativ nr. 3) vil dette også bidrage til faglig synergi på biblioteksområdet samt evt. fælles udvikling af digitale bøger,
informationssøgning. Skolebibliotekerne vil desuden som en del af Borgerservice fremstå som kulturelle formidlere.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Kompetenceudvikling af medarbejdere.
Fortsat behov for at fastholde
skolebibliotekets særlige pædagogiske rolle
(lille risiko, hvis man ledelsesmæssigt er
opmærksom på det).
Muligvis vanskelige snitflader til rådhuset.
Sammenlægning af bibliotek og
Borgerservice
Udvikling af fælles servicekoncept.
Fælles ledelse af bibliotek og
skolebiblioteker.
Potentialeestimat og tidshorisont
2015 og frem
Potentiale: DKK 0,5-1,0 mio.
1 ÅV i Borgerservice ved at bibliotekarer/skolebibliotekarer løser borgerserviceopgaver.
Evt. 1 ÅV på bibliotek/skolebiblioteker som følge af fælles udviklingskræfter og ledelse.
Tema 3 – Nye relationer til borgere og virksomheder
27
Flere kommuner (bl.a. Samsø og
København) har gennemført Borgerservice
på biblioteker og/eller sammenlagt bibliotek
og skolebiblioteker (evt. virtuelt, så der er
fælles ledelse og udvikling, men fortsat
også placeret på skolerne. Samsø har
valgt den radikale løsning, at der kun er ét
kombi-bibliotek).
Løsningen i Københavns Kommune
hedder Borgerservice KVIK og indeholder
services som bestilling af pas, NemID og
kørekort eller få hjælp til selvbetjening på
offentlige hjemmesider.
9: Kommunalt samarbejde om telefoni
Løsningselementer og baggrund
Det er muligt at høste stordriftsfordele ved borgerhenvendelser, så ikke alle opkald til HK bliver besvaret af HK-medarbejdere. Der er flere
mulige modeller: 1. Viderestilling af opkald i ydertimerne til fælleskommunalt callcenter, så stykpris holdes lav. Dette er en billig måde at
give bedre service på (lang åbningstid på telefoner). 2. Viderestilling til fælleskommunale fagteams, som kan svare på specialistspørgsmål. Dette giver billigere service og mere kvalificerede svar. 3. Samarbejde med andre kommuner om håndtering af overflow i
spidsbelastninger. Alle tre modeller kan understøtte kanalstrategien (bedre adgang til telefoner samt bedre svar medfører reduktion i
personlige henvendelser, da færre ringer igen om samme sag).
Gennemførlighed
Risiko
Case
Lang implementeringshorisont, men
gennemført med succes i andre kommuner
Utilfredshed med fælleskommunal
organisation (eksempelvis 1813)/oplevelse
af større afstand til borgerne.
Tværkommunalt samarbejde om
borgerhenvendelser
Forudsætter HK’s udvikling af egen
borgerservice først.
Flere kommuner i Region Midtjylland tager
på skift telefoner for hinanden uden for
almindelig åbningstid vedrørende hjælp til
digital selvbetjening.
Potentialeestimat og tidshorisont
Callcenter i Københavns Kommune
2016 og frem
København-Lolland: Callcenter i
København besvarer visse typer af
henvendelser fra Lolland-borgere mod
betaling pr. henvendelse.
Stordriftsfordelene i Københavns
Kommune gør det muligt at tage en mindre
betaling, end Lollands egne omkostninger
ville have været.
Potentiale
Ukendt på grund af manglende oplysninger fra Hørsholm Kommune om antallet af opkald,
men der vil kunne realiseres en besparelse som følge af reducering af årsværk.
Tema 3 – Nye relationer til borgere og virksomheder
28
10: Samarbejde om borgerindgang
Løsningselementer og baggrund
Hørsholm er en lille kommune og ligger samtidig meget tæt på nabokommunerne. Derfor er et samarbejde om en fælles borgerserviceindgang – altså en fælles front med anden kommune – en mulighed for at effektivisere driften på tværs af kommuner. Potentialet ligger
bl.a. i stordriftsfordele ved borgerhenvendelser, større fleksibilitet, bedre service (mulighed for specialisering). Reelt kan dette initiativ
tænkes sammen med det foregående (nr. 10), som et ekspert-Borgerservice med biblioteker/skolebiblioteker som primære Borgerservice.
Forslaget kan gennemføres uden Borgerservice på bibliotekerne, men det vil skabe mere modstand, hvis ikke man samtidig skaber flere
indgange for borgerne. Der vil være nogle implementeringsomkostninger, men også m2-besparelser.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Længere implementeringshorisont da det
skal godkendes i to kommuner.
Utilfredshed på grund af længere afstand til
Borgerservice.
Tværkommunalt samarbejde: Center uden
vægge
Uenighed om placering med anden
kommune.
Der er ikke gennemført et tværkommunalt
samarbejde om borgerindgang, som
foreslået i dette initiativ endnu. Dog
eksisterer et samarbejde kaldet ”Center
uden vægge” på byggesagsområdet
mellem kommunerne Gentofte, Gladsaxe,
Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.
Samarbejdet har vist potentialer i en
fælleskoordineret byggesagsbehandling.
Casen er ikke direkte sammenlignelig, men
vidner om potentialer i at samorganisere
på tværs af kommunegrænserne.
Potentialeestimat og tidshorisont
2016 og frem
Potentiale: DKK 1,0 mio.
Anslået 2 ÅV i fronten for Hørsholm Kommune (og det samme for samarbejdskommunen).
Tema 3 – Nye relationer til borgere og virksomheder
29
11: Færre valgsteder
Løsningselementer og baggrund
Når der stemmes i Hørsholm Kommune er der valgsteder på 5 forskellige lokaliteter. Valcon mener, at dette antal kan reduceres til 2
valgsteder. På grund af kommunens indbyggertal har enkelte af valgstederne meget få borgere tildelt.
Gennemførslen af dette initiativ kræver præcis og forståelig kommunikation til borgere og medfører nødvendigvis mere transport til et
antal borgere. Til gengæld vil man opleve en reduktion af antallet af involverede i valgorganisationen og dermed både arbejdet forud for
og på valgdagen. Som følge af samlingen af valgsteder vil man også få bedre mulighed for at blive ved med at udvikle valghandlingen –
f.eks. med digitale valglister.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Kræver oplysning til vælgerne.
Utilfredshed blandt vælgere på grund af
længere afstand.
Gennemføres i mange kommuner, ofte i
takt med professionalisering af valgstedet
(digitale valglister).
Lavere valgdeltagelse.
Potentialeestimat og tidshorisont
2015 og frem
Potentiale: DKK 0,1-0,2 mio.
Færre involverede i valgorganisation samt reducering af omkostninger til valgsteder.
Tema 4 – Politiske effektiviseringer
30
12: Færre politiske udvalg
Løsningselementer og baggrund
Der findes et potentiale i at samle den politiske behandling på færre stående udvalg. Konkret foreslår vi at nedlægge Erhverv og
Beskæftigelse- og/eller Sundhedsudvalget som værende de mest oplagte, men andre udvalg er også en mulighed.
Den større sagsmængde på de øvrige udvalgsmøder kan med fordel suppleres med en drøftelse af arbejdsdelingen mellem politikere og
administration – kan delegationen blive mere tydelig, så de politiske drøftelser bliver mere strategiske? Hvis behovet opstår, kan der med
fordel arbejdes med midlertidige udvalg (§17, stk. 4).
Gennemførlighed
Risiko
Case
Ingen barrierer.
Kræver omkonstituering af alle stående
udvalg.
Hedensted Kommune sætter fokus på
politisk møde- og udvalgsstruktur
Med henblik på at imødekomme
kommunens nye vedtagende
kerneopgaver satte Hedensted Kommune
sig for at trimme og strømline
udvalgsstrukturen. Dette arbejde medførte,
at politikerne i højere grad satte
dagsordenen og lod behandlingen ske ved
eksperter og ansatte.
Potentialeestimat og tidshorisont
2015 og frem
Potentiale: DKK 0,4-0,9 mio.
Diæter: DKK 0,1-0,4 mio. (Sundhedsudvalget i alt 237 tDKK, Erhverv og Beskæftigelse i
alt 147 tDKK)
Administrativ besparelse: DKK 0,3-0,5 mio.
Tema 4 – Politiske effektiviseringer
31
Det skal nævnes, at der er stor variation i
udvalgsstruktur på tværs af landets
kommuner.
13: Optimering af indkøb på tværs af kommunen
Løsningselementer og baggrund
Hørsholm Kommune realiserer hvert år besparelser på kommunens indkøb og har i forhold til de øvrige danske kommuner
konkurrenceudsat en forholdsvis stor andel af kommunens services. På trods af dette viser Valcons analyse af kommunens indkøb, at der
fortsat er et potentiale i at konkurrenceudsætte yderligere samt gennemgå nuværende aftaler i udbud. Ved den fulde realisering af de
konkrete forslag i vedlagte indkøbsanalyse er det Valcons vurdering, at Hørsholm Kommune kan spare op til DKK 3,2-6,8 mio. i 2017.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Ingen barrierer for implementering. Det er
dog afgørende, at der ledelsesmæssigt
fortsat er fokus på indkøbspolitik og
efterlevelse af indkøbsaftaler.
Se bilag.
Ingen specifik case – men der kan være et
rationale i mere systematisk at
sammenligne kommunens indkøb med en
eller flere andre kommuners tilsvarende.
Potentialeestimat og tidshorisont
2016
2017
Potentiale: DKK 2,4-5,1 mio.
Potentiale: DKK 3,2-6,8 mio.
75 % af samlet potentiale er opnåeligt i
budget 2016. Noget vil være opnåeligt i
budget 2015, hvids dette er en prioritet.
100 % af samlet potentiale for
indkøbsoptimering.
Bilag: Indledende indkøbsanalyse
Tema 5 – Administrative effektiviseringer
32
14: Nedbringelse af sygefravær
Løsningselementer og baggrund
Det gennemsnitlige sygefravær i Hørsholm Kommune (8 dage/år) er i sammenligning med landsgennemsnittet (12 dage/år) på et acceptabelt
niveau. Når man ser på de decentrale enheder i kommunen er der imidlertid stor variation, og i et antal enheder er fraværet på et højere niveau
end i resten af kommunen. Da årsagerne til højt sygefravær kan være mange, skal indsatsen også sammensættes af flere elementer (f.eks.
målrettet ledelsesudvikling, udviklingsforløb for medarbejdergrupper, skræddersyede forløb for langtidssyge, information til borgere og brugere
om hygiejne etc.). Herudover har andre kommuner haft succes med at samarbejde med eksterne parter (se case).
Visse dele af potentialet kan kun omsættes til råderum, hvis der laves kapacitetstilpasninger, når man har fået rettet op på sygefraværet.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Besparelse ved faldende sygefravær skal
realiseres, så den ikke direkte ”straffer”
succes med at nedbringe sygefravær.
Sygefravær kan nedbringes ved en aktiv og
systematisk indsats, men er særligt i små
enheder også karakteriseret ved en vis grad
af tilfældighed.
PenSam og 8 danske kommuner:
Samarbejde om sygefravær
Potentialeestimat og tidshorisont
2016 og frem
Potentiale: DKK 5,5-8,5 mio.
Nedbringelse af sygefravær i enheder med over 15 sygedage pr. medarbejder:
Minimumspotentiale: Nedbringelse til landsgennemsnit (12 dage/år)
Maksimumspotentiale: Nedbringelse til HK-gennemsnit (8 dage/år)
Bilag: Sygefraværspotentiale
Tema 5 – Administrative effektiviseringer
33
Kernen i projektet er hurtig og målrettet
hjælp til langtidssyge kommunale
medarbejdere, herunder især SOSU’er. I
kommunerne bliver medarbejdere, der har
været syge i mere end 14 dage, tilbudt at
være med i projektet. Takker de ja, får de
tilknyttet en tovholder fra PenSam.
Kommuner har fået deres investering otte
gange igen. 76 % af medarbejderne, der
har været med i ordningen, er således
kommet tilbage på arbejdsmarkedet, mod
normalt 59 %.
15: Nedbringelse af lønningsniveau
Løsningselementer og baggrund
Lønningsniveauet i HK ligger pt. på et højere niveau end sammenlignelige kommuner. Dette kan nedbringes i form af lavere eller ingen
lønstigninger de næste 5-10 år. Sammenligning med hhv. Rudersdal og et gennemsnit af tre nordsjællandske kommuner viser, at der er
et interval for mulig reduktion. En nærmere analyse skal sammenligne lønstrukturen mere detaljeret med de andre kommuner for at
komme nærmere en forklaring på forskellen i lønningsniveauet. Er det på grund af et større antal ledere, højere anciennitet eller
simpelthen et højere lønniveau for sammenlignelige stillinger. I vores potentialeestimat har vi lavet en forudsætning om realisering af
besparelsen over 10 år (dvs. 10 % af besparelsen realiseres i 2015). Dette muliggør naturlig afgang til at reducere lønniveau.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Modstand fra ledere/medarbejdere.
Kan medføre dalende attraktivitet for HK
som arbejdsplads, hvilket kan betyde lavere
antal ansøgere eller medarbejderafgang.
Ingen case.
Potentialeestimat og tidshorisont
2015 og frem
Potentiale: DKK 1,0-2,0 mio. (10 % af samlet potentiale)
Forskel i gennemsnitslønudbetaling pr. måned (Rudersdal og Hørsholm): 1.127 kr.
Forskel i gennemsnitslønudbetaling pr. måned (3 nabokommuner og Hørsholm): 592 kr.
Dette giver en samlet merudbetaling pr. år på mellem DKK 10,7-20,3 mio.
Bilag: Sammenligning af lønniveau
Tema 5 – Administrative effektiviseringer
34
16: Reduktion af antal centre
Løsningselementer og baggrund
Hørsholm Kommune har pt. 6 udvalg, men 10 centerchefer (7 fagchefer og 3 stabschefer). Der ligger derfor en mulighed i at skabe
overensstemmelse mellem udvalg og fagchefer. Konkret anslås det, at der kan spares 1 fagchef og 1-2 stabschefer, altså 2-3
centerchefer i alt. Sammenlægning af stabsenheder bør også være anledning til at revurdere antallet af administrative årsværk. Valcon
forudsætter, at dette kan spare i omegnen af 2-3 årsværk.
Som tidligere nævnt (i initiativ 13), bør arbejdsdelingen revurderes i samme ombæring, og de to initiativer har også en vis afhængighed.
Dette konkrete forslag vil indebære arbejdsdeling mellem politikere, direktion og centerchefer.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Administrativ reorganisering tager 4-6
måneder.
Kræver, at der faktisk gennemføres en
ændret arbejdsdeling mellem politikere,
direktion, centerchefer.
Der er stor variation mellem
centerstukturen i landets kommuner.
Hørsholm Kommune har, hvad der ligner et
gennemsnitligt antal centre, så der er ikke
tale om at reducere til et normalt niveau,
men om at finde det rigtige niveau for
Hørsholm Kommune.
Risiko for manglende udviklingskraft.
Potentialeestimat og tidshorisont
2015 og frem
Potentiale: DKK 2,7-4,1 mio.
Chefer: DKK 1,7-2,6 mio.
Administration: DKK 1,0-1,5 mio.
Tema 5 – Administrative effektiviseringer
35
17: Slankning af lederniveauet i kommunen
Løsningselementer og baggrund
Der er i Hørsholm Kommune 90 ledere med personaleansvar, som i gennemsnit har 14,8 medarbejdere under sig. Der er dog stor forskel
i span of control (antallet af medarbejdere pr. leder) på administration og driftsenheder (hhv. 9-10 medarbejdere/leder og 15-16
medarbejdere/leder på de to områder), hvilket er naturligt, da der er grundlæggende forskel i ledelsesopgaven.
Det konkrete forslag går på, at alle som minimum har samme antal medarbejdere som gennemsnittet for gruppen, dvs. enten 9-10
(administrative centre) eller 15-16 (fagcentre). Dette vil medføre i alt 15 færre ledere i hhv. Udvikling og Digitalisering (1), Kultur og Fritid
(4), Børn og Voksne (2), Dagtilbud og Skole (8).
Gennemførlighed
Risiko
Case
Administrativ reorganisering tager 4-6
måneder, men forberedelsen af ændret
ledelsesstruktur bør gennemføres over en
længere periode.
Kræver, at der arbejdes systematisk med
lederroller samt understøttelse fra central
HR.
Risiko for manglende ledelses- og
udviklingskraft.
Ingen case.
Potentialeestimat og tidshorisont
2016 og frem
Potentiale: DKK 5,3-10,5 mio.
Potentialet er udtryk for 50-100 % besparelse af ledere (der er mulighed for delvis
erstatning af almindelige medarbejdere).
Bilag: Beregning af span of control
Tema 5 – Administrative effektiviseringer
36
18: Samlet it-strategi
Løsningselementer og baggrund
Kommunens IT skal fokuseret understøtte driften og ikke drive udvikling af denne. En udfærdigelse af en samlet it-strategi med fokus på
centralisering, globalisering og forenkling kan reducere omkostningerne med 5-10 % over de næste 3-5 år.
Fokusområder bør inkludere: Indkøb, licenser, partneraftaler, infrastruktur og datacentre, procesudvikling og forretningsunderstøttelse,
drift- og serviceporteføljestyring (projekter) samt central styring.
Strategiudviklingen skal besluttes og drives af direktionen, som også skal være overordnet ansvarlig for implementering og efterfølgende
styring (f.eks. via en it-komité). UDI kan facilitere udvikling og implementering samt efterfølgende drift og styring.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Implementering og forankring vil have
impact i de enkelte centre, så direktionens
involvering er påkrævet. På baggrund af
dette og en struktureret indsats vil det
relativt let kunne gennemføres.
Ineffektiv strategiudvikling (forkert eller
manglende fokus).
Der er mange cases fra den private sektor.
Ineffektiv eller manglende implementering.
Modstand fra centre og mindre enheder.
Potentialeestimat og tidshorisont
2015
2016
Potentiale: DKK -2 mio.
Potentiale: DKK 0,9 – 1,9 mio.
Initiale investeringer det første år.
Besparelse på ca. 5-10 % over en årrække
baseret på 2014-budget på DKK 19,1 mio.
(2013 budgetteret: DKK 18,4 mio., 2013
realiseret: 20,7)
Tema 5 – Administrative effektiviseringer
37
Der bør være cases og læringer at hente
fra andre kommuner/KL,
Digitaliseringsstyrelsen og Statens IT.
19: Konkurrenceudsættelse af madproduktion
Løsningselementer og baggrund
Madproduktion af måltider til ældre i plejehjem eller hjemmeboende har ikke været udbudt siden 2001, hvor Breelteparken endte med at
overtage kontrakten fra den valgte leverandør. Prisen må således antages at have været konkurrencedygtig i 2001, men der har siden da
ikke været foretaget en konkurrenceudsættelse af området. Dermed har kommunen heller ikke fået del i den produktivitetsforbedring, der
må antages at have været på området i perioden. Det anbefales på den baggrund at gennemføre en udbudsrunde med henblik på at
realisere den forventede gevinst på 10-15 % af den nuværende samlede omkostning. Det kan i den forbindelse overvejes at inkludere
optioner på yderligere madproduktion (Trommen, rådhusets kantine og evt. skolemad).
Gennemførlighed
Risiko
Case
Der har tidligere været gennemført udbud
med succes.
Særligt i betragtning af den tidligere
leverandørs konkurs er det vigtigt at
overveje, hvordan denne risiko skal
håndteres.
Rudersdal Kommune
Potentialeestimat og tidshorisont
2016 og frem
Potentiale: DKK 0,7-1,0 mio.
Nuværende regnskabstal for betaling til Breelteparken for mad: DKK 6,8 mio.
Potentialeestimatet angiver en besparelse på mellem 10-15 %.
Tema 6 – Nye servicemodeller
38
Kommunen konkurrenceudsatte
madproduktionen til ældre og realiserede
væsentlige kvalitetsløft i maden samt
kvalitetsløft og mindre besparelser i
leveringen. Som konsekvens af udbuddet
leveres der nu kølemad to gange om ugen.
Der er minimum 12 forskellige
valgmuligheder om dagen, og borgere
bliver forsynet med mikroovn og fryser,
hvis der er behov for det. I efterfølgende
borgertilfredshedsundersøgelser har
kommunen stort set kun høstet positive
tilbagemeldinger, og stort set ingen
borgere er utilfredse med løsningen.
20: Udlicitering af lønadministration
Løsningselementer og baggrund
Indberetningen af løn og den centrale lønadministration vedrørende dette kan optimeres i Hørsholm Kommune. Med et lønsystem, der
gør det muligt for den enkelte, decentrale medarbejder/leder selv at registrere, kan der spares centrale årsværk. I forbindelse med et
sådan system vil et udbud af udlicitering af hele lønadministrationen være oplagt at analysere nærmere. I dag arbejder 2,5-3,0 årsværk
centralt på rådhuset med lønadministration, og dette vil kunne nedsættes ved udbud af nyt lønsystem med indberetningsportal samt
administration. Dette vil betyde en reduktion til 1 centralt årsværk som kontraktholder.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Kræver en længere
implementeringshorisont, da det kræver
både udbud og efterfølgende
kompetenceudvikling.
Blanding af reel effektivisering og
besparelse: Både smart-system der kan
gøre en del af arbejdet, men også flytning
af en del af opgaven til decentrale
medarbejdere.
Ingen case, men gennemført i mange
kommuner og private virksomheder.
Potentialeestimat og tidshorisont
2016 og frem
Potentiale: DKK 0,5-1,0 mio.
1-2 centrale ÅV kan undværes.
Tema 6 – Nye servicemodeller
39
21: Nedbringelse af sygedagpengesager
Løsningselementer og baggrund
Offentlig-privat samarbejde på sygedagpengeområdet gør det muligt for jobcentret at nedbringe antallet af sager pr. sagsbehandler for
derved at frigive tid til at fokusere på det vigtigste – at få borgeren tilbage i job. Som konsekvens af indsatsen har kommunen markant
færre udgifter til sygedagpenge, særligt ved de lange forløb over 52 uger. Modellen er bl.a. set i Horsens Kommune, hvor et samarbejde
med Falck Jobservice tog udgangspunkt i en ”no cure no pay”-model. Hvis de ønskede mål og nedsættelse af sygedagpengesager ikke
blev nået, var der altså ingen godtgørelse til Falck. Konkret stillede Falck medarbejdere til rådighed som supplement til kommunens
sagsbehandlere mod at få andel i den forventede besparelse.
Gennemførlighed
Risiko
Case
I Horsens førte indsatsen i starten til
betydelig skepsis blandt de berørte
borgere, hvilket resulterede i ikke mindre
end 229 klager over afgørelser. Kun i én af
disse sager fik borgeren imidlertid medhold.
”No cure no pay” bidrager til lille risiko. Den
primære risiko ligger i utilfredshed hos
borgerne, som vil opleve en anden tilgang
til sagerne.
Horsens Kommune og Falck: Samarbejde
om sygedagpenge
Potentialeestimat og tidshorisont
2016 og frem
Potentiale: Ca. DKK 1,0-1,5 mio.
Estimeret på baggrund af nedgang i sager over 52 uger på omkring 50 % samt en lille
stigning i sager under 52 uger (2 %).
Samarbejdet indeholder tre centrale
elementer: 1) Fokus på en hurtig indsats for
den sygemeldte borger, 2) Nedbringe
antallet af sygedagpengesager og 3) Et tæt
samarbejde med virksomheder for at
forebygge sygdom og fastholde sygemeldte
medarbejdere på virksomheden.
Horsens har opnået en samlet besparelse på
DKK 3,7 mio. som følge af samarbejdet.
Bilag: Udregning af sygedagpengebesparelse
Tema 6 – Nye servicemodeller
Falck Jobservice indgår som en integreret
del af kommunens jobcenter i at afklare
sygemeldte borgere med henblik på en
hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
40
22: Taskforce til genforhandling af kontrakter
Løsningselementer og baggrund
Nedsættelse af taskforce med henblik på at genforhandle kontrakter på det specialiserede socialområde gennem afdækning af
sammenlignelige ydelser hos andre leverandører. Dette kan give konkrete besparelser med samme kvalitet til borgeren. Initiativet kan
gennemføres i flere faser: 1) Indledende kortlægning og overblik over kontrakter på det specialiserede socialområde, 2) Genforhandling af
kontrakter, 3) Servicetjek med henblik på tidlig indsats og 4) Anvendelse af viden fra fase 1-3 til bedre styring af service- og leverandørvalg hos
sagsbehandlerne. Viser taskforcen sig at bære frugt i første omgang, kan modellen efterfølgende med fordel anvendes på andre kommunale
serviceområder. I potentialeestimatet nedenfor er der udelukkende indregnet effekt af fase 2 for Hørsholm Kommune.
Gennemførlighed
Risiko
Case
Kræver rekruttering af egentlige
forhandlingskompetencer samt
ledelseskraft bag den alternative tilgang til
leverandørvalg.
Der er risiko for, at nye leverandører reelt
ikke kan leve op til tidligere standard.
Lejre Kommune: Taskforce til
genforhandling af kontrakter
Potentialeestimat og tidshorisont
2016
2017 og frem
Potentiale: DKK 0,3-0,8 mio.
Potentiale: DKK 1,3-2,8 mio.
Besparelse på kontrakter: DKK 3,0-4,0 mio.
Tilbagebetaling af refusion: DKK -1,5-2,0
mio.
Taskforce: DKK -1,2 mio.
Besparelse på kontrakter: DKK 5,0-6,0 mio.
Tilbagebetaling af refusion: DKK 2,5-3,0
mio.
Taskforce: DKK -1,2 mio.
Tema 6 – Nye servicemodeller
41
En taskforce med én erfaren forhandlingskonsulent samt to projektansatte
gennemgik eksisterende kontrakter på det
specialiserede socialområde og søgte at
genforhandle samtlige. Taskforcen
genererede efter det første år varige
besparelser på netto ca. DKK 10,2 mio.,
hvorfra skal trækkes tilbagebetalt refusion.
Furesø Kommune: Servicetjek
Valcon har hjulpet Furesø Kommune med
at gennemføre et ”servicetjek”, der skal
skabe overblik over ydelser, ressourcer og
mål med bl.a. sociale foranstaltninger.
Noter til idékataloget
42
Observationer vedr. sammenhænge mellem forslag
1
2
Sammenlægning af daginstitutioner, evt. i et
driftsfælleskab
Vil påvirke potentialet i 16 (meget lidt) + betydeligt overlap med 18 (det er til dels de samme ledere, vi skiller os af
med)
Efter etablering bør området flyttes til BS og dermed indgå i forslag 7. Kan også være et emne i 19, hvor man går
Selvbetjening/automatisering ved udlån af bl.a. lokaler
efter at skabe samme selvbetjeningsunivers (dvs. it-arkitektur) for borgere, virksomheder og medarbejdere
3
Bedre m²-udnyttelse på rådhuset
Forslaget vil hjælpes på vej af 7, 9, 11, 17, 18 og 21, som kan frigøre m² på rådhuset.
4
Omstrukturering af skoler
Evt. sammenhæng med 18
5
Etablering af ny boform for ældre
6
Skærmkommunikation med ældre
Vil hjælpes på vej af 5, 7, 9, 10, 11 og 19
7
Ny borgerservicestrategi
Bør gennemføres sammen med 19.
8
Samorganisering af borgerservice, bibliotek og
skolebiblioteker
Kræver 7 og vil kunne understøttes af 19. Intet overlap i potentiale med 7, selvom det kunne se sådan ud (7 er
besparelser i de andre centre og opgradering af BS, mens 9 er at få andre til at udføre en del af BS-opgaven)
9
Kommunalt samarbejde om telefoni
Kræver 7 og vil kunne understøttes af 19
10
Samarbejde om borgerindgang
Kræver 7. Hvis 9 gennemføres, vil det også hjælpe meget på borgernes opbakning. Kan evt. gennemføres sammen
med 10 og 12.
11
Færre valgsteder
12
Færre politiske udvalg
13
Optimering af indkøb på tværs af kommunen
14
Nedbringelse af sygefravær
15
Nedbringelse af lønniveau
Vil blive påvirket lidt af 17 og 18, men ret marginalt
16
Reduktion af centre
Vil hjælpes på vej af 13. Overlap med 18.
17
Slankning af lederniveauet i kommunen
18
Samlet it-strategi
29
Konkurrenceudsættelse af madproduktion
20
Udlicitering af lønadministration
21
Nedbringelse af sygedagpengesager
22
Taskforce til genforhandling af kontrakter
Obs på muligt overlap med 19, 20, 21 og 23
Obs på muligt overlap med 14
43
Noter til uddybende beskrivelser
1: Samling af daginstitutioner: Der er i budgetforslag til budget 2015 allerede et forslag om besparelse af
daginstitutionsledere. Dette skal tages til efterretning i en evt. efterfølgende temaanalyse. Forslaget om samling af
daginstitutioner står dog ved magt uanset igangværende forslag om lederbesparelser.
2: Selvbetjening/automatisering ved udlån: Den indledende investering i bookingsystemet afhænger af valgt løsning og kan
variere i størrelse. Dette skal tages til efterretning i en evt. efterfølgende temaanalyse.
4: Omstrukturering af skoler: I en evt. temaanalyse skal der tages hensyn til det antal elever, der kommer fra andre
kommuner, hvilket har betydning for den reelle udnyttelse af kapaciteten. Derudover skal demografiprognosen ligeledes
verificeres i temaanalysen.
9: Kommunalt samarbejde om telefoni: Mindre pilotforsøg er muligvis i gang. Dette skal tages til efterretning i en evt.
efterfølgende temaanalyse.
11: Færre valgsteder: Forslaget har været bragt op som råderumsforslag tidligere og blev afvist. Forslaget står dog stadig ved
magt.
13: Optimering af indkøb på tværs af kommunen: Indkøbsbesparelser indgår typisk som råderum hvert år i
budgetprocessen. Dette skal tages til efterretning i en evt. efterfølgende temaanalyse.
17: Slankning af lederniveauet i kommunen: Der er i budgetforslag til budget 2015 allerede et forslag om besparelse af
daginstitutionsledere. Dette skal tages til efterretning i en evt. efterfølgende temaanalyse.
Derudover er der allerede gennemført en omorganisering i Kulturhus Trommen, som kan bruges til eksempel for god praksis i en
evt. implementering af forslaget.
21: Nedbringelse af sygedagpengesager: Integrering af Falck Jobservice i Jobcentret medfører udfordring af kommunens
samlede servicedriftsramme (besparelsen ligger på konto 5). Dette skal tages til efterretning i en evt. efterfølgende temaanalyse.
22: Taskforce til genforhandling af kontrakter: Iværksættes delvist i Socialforvaltningen med start omkring september 2014.
Dette skal tages til efterretning i en evt. efterfølgende temaanalyse.
44

similar documents