Slutgiltiga rekommendationer från NordREG under hösten

Report
Nordisk slutkundsmarknad
Daniel Norstedt
Projektledare, Energimarknadsinspektionen
Bakgrund till arbetet med nordisk
slutkundsmarknad
• En gränslös nordisk elmarknad har varit på den
politiska agendan sedan mitten av 1990-talet
• Fokus har länge legat på att utveckla
råkraftsmarknaden
• NordREG har arbetat med Nordisk
slutkundsmarknad sedan 2005
– Flera utredningar har genomförts
Bakgrund till arbetet med nordisk
slutkundsmarknad – forts.
• 2009 publicerade NordREG en rapport där det
framgick att det är möjligt att nå en gemensam
nordisk slutkundsmarknad till 2015
• Nordiska energiministrarnas möte hösten 2009
– NordREG fick i uppdrag att presentera en detaljerad
implementeringsplan
• Hösten 2010 publicerade NordREG
implementeringsplanen
– Planen och processen fick förnyat stöd
– För 2011 har projektet tilldelats 3 miljoner DKK från
nordiska ministerrådet
Vad menas med Nordisk
slutkundsmarknad?
• Sänkta barriärer mellan länderna genom likartade
processer och regler
– Kritiska frågor först
– Allt behöver inte harmoniseras
• Principer:
– Ska vara enkelt för elhandlare att agera över gränserna
– Marknaden ska vara öppen för alla kunder
– Tillräckligt kundskydd oavsett elhandlare
Förändringar kommer krävas i alla länder!
Varför ska vi ha en Nordisk
marknad?
• Naturlig fortsättning på gemensam
råkraftsmarknad
• Ett steg på vägen mot en europeisk marknad
• 1 marknad är effektivare än 4
• Nischade produkter
• Tillfälle att utveckla marknaden (effektivare och
mer kundvänlig)
Status quo är inget alternativ!
Pågående aktiviteter
• Under 2011-2012 ligger fokus på att ta fram den framtida
marknadsmodellen
• Exempel på utredningar:
–
Faktureringsmodell
–
Kundgränssnitt (hur kunden möter marknaden)
–
Harmonisera allmänna avtalsvillkor?
–
Datahantering (hubbar?)
–
Kundskydd
–
Anvisad elleverantör
• I varje utredning tar vi hänsyn till fördelar och nackdelar för
kunder, elhandlare, nätföretag och samhället i övrigt
Specification
2010 – 2011/2012
Specifikation:
Utforma målbild
Design
2012 – 2013/2014
Design:
Utveckling i
detalj av
gemensamma
system,
processer och
regelverk
Implementation
2014 –
Implementering:
Testa och införa
system, utbilda
personal mm.
Nordic Council of
Ministers / EMG
NordREG Board
Steering group
Members
NordREG R&D WG
Senior NRA representatives
Observers
Communication with all
interested parties
Workshops
Public consultations
Newsletters
Representatives from
Nordenergi and Nordic TSOs
(Altogether 5 TFs in 2011)
TF Market Rules
TF Business Processes
Drafting team
Drafting team
(Chair from NRA and a consultant)
(Chair from NRA and a consultant)
Input team
Input team
(Expert persons from e.g. suppliers,
DSOs, TSOs, BRPs, etc)
(Expert persons from e.g. suppliers,
DSOs, TSOs, BRPs, service
providers etc)
Other TFs..
(Customer Empowerment,
TF ...
TF ...
Metering,
Structures of Network Tariffs)
Drafting team
Drafting
team
(ChairDrafting
from NRAteam
and a consultant)
(Chair from NRA and a consultant)
(Chair from NRA and a consultant)
Input team
Input
team
Input
team
(Expert persons from relevant
(Expert
persons
fromfrom
relevant
(Expert
persons
relevant
stakeholders)
stakeholders)
stakeholders)
Kundgränssnitt och fakturering
Roller och ansvar i kundgränssnittet
- sammanfattning av rekommendationerna
• Elhandlare (och andra aktörer på den fria
marknaden) bör ansvara för de kundkontakter
som berör produkter och tjänster som erbjuds eller
kan erbjudas på den fria marknaden.
• Nätföretag bör enbart ansvara för de
kundkontakter som berör strikt nätrelaterade
frågor (anslutning, elmätare, elkvalitet, avbrott
mm).
Roller och ansvar i kundgränssnittet
- skäl för förslag
• Förtydliga ansvarsfördelning och förenkla för
kunden
• Öka elhandlarens roll på marknaden
• Se till att nätföretaget har kvar kundkontakt i
relevanta frågor
• Säkerställa att alla elhandlare kan konkurrera på
lika villkor
Faktureringsmodell - förslag
• Huvudförslag: obligatorisk samfakturering som
utförs av elhandlaren
• Alternativt förslag: frivillig samfakturering som
utförs av elhandlaren
Slutgiltiga rekommendationer från NordREG under
hösten
Varför samfakturering?
• Enklare för kunden
• Bra för konkurrensen
• Kundens makt ökar
• Kan främja energieffektivisering och utveckling av
nya tjänster
Övrigt
• Ingen obligatorisk standardisering av
tariffstrukturer eller tariffnivåer
• Ingen harmonisering av skatter
• Analys av riskfördelning och riskminimering
– Månadsvis fakturering mellan aktörer (inkl kunder) men
elhandlare bör ges 1 månad plus 15 dagars kredit för
betalning till nätföretag
– Frivilliga försäkringslösningar kan användas
• Eventuell harmonisering av viss information på
elräkningen
Samfakturering
– generella utmaningar
• Kostnad för att gå över till samfakturering
• Minskad kontakt mellan nätföretag och kund
• Ökad risk
Frågor?
För mer info:
www.nordicenergyregulators.org
Daniel Norstedt, 016-16 27 31
[email protected]

similar documents