2. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรง

Report
ขั้นตอนการส่ งและรับข้ อมูล
ขั้นตอนการส่ งและรับข้ อมูล
การส่ งข้ อมูลจาก
CRCN ให้ กบั Site
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ของโรงพยาบาล
ในการเก็บข้ อมูล
การรับข้ อมูลจาก
Site มาที่ CRCN
ขั้นตอนการเก็บ และ
วิธีการกรอกข้ อมูล
การส่ งข้ อมูลจาก CRCN ให้ กบั Site
เอกสารที่แต่ ละโรงพยาบาลจะได้ รับ
เอกสารที่แต่ ละโรงพยาบาลจะได้ รับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (แผ่นสี เหลือง)
หนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั (ICF)
แบบบันทึกข้อมูล (CRF)
แบบลงทะเบียนผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
แบบลงทะเบียนผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
แบบฟอร์มบันทึกการรับ-ส่ ง (DMU-01)
เมื่อได้รับเอกสารแล้ว
กรุ ณาแฟ๊ กซ์ฟอร์ มนี้
กลับมาที่ CRCN
เพื่อที่จะได้ทราบว่า
ท่านได้รับเอกสาร
ครบถ้วนหรื อไม่ค่ะ
เอกสารที่จะต้ องส่ งกลับ CRCN
1. แบบบันทึกข้ อมูล (CRF) เฉพาะใบสี ขาวทุกแผ่ น
ส่ วนสี เหลืองเก็บไว้ ทโี่ รงพยาบาล เป็ นเวลา 2 ปี
2. แบบลงทะเบียนผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ส่ งตัวจริ ง
โปรดสาเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด
3. แบบลงทะเบียนผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง ส่ งตัวจริ ง
โปรดสาเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด
4. แบบฟอร์มบันทึกการรับ-ส่ ง (DMU-01)
เอกสารที่จะต้ องส่ งกลับ CRCN
1. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) เฉพาะใบสี ขาวทุกแผ่น
ส่ วนสี เหลืองเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็ นเวลา 2 ปี
2. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่ งตัวจริง
โปรดสาเนาเก็บไว้ ที่โรงพยาบาล 1 ชุด
3. แบบลงทะเบียนผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ส่ งตัวจริ ง
โปรดสาเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด
4. แบบฟอร์มบันทึกการรับ-ส่ ง (DMU-01)
เอกสารที่จะต้ องส่ งกลับ CRCN
1. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) เฉพาะใบสี ขาวทุกแผ่น
ส่ วนสี เหลืองเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็ นเวลา 2 ปี
2. แบบลงทะเบียนผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ส่ งตัวจริ ง
โปรดสาเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด
3. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง ส่ งตัวจริง
โปรดสาเนาเก็บไว้ ที่โรงพยาบาล 1 ชุด
4. แบบฟอร์มบันทึกการรับ-ส่ ง (DMU-01)
เอกสารที่จะต้ องส่ งกลับ CRCN
1. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) เฉพาะใบสี ขาวทุกแผ่น
ส่ วนสี เหลืองเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็ นเวลา 2 ปี
2. แบบลงทะเบียนผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ส่ งตัวจริ ง
โปรดสาเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด
3. แบบลงทะเบียนผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ส่ งตัวจริ ง
โปรดสาเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด
4. แบบฟอร์ มบันทึกการรับ-ส่ ง (DMU-01)
1
2
3
1008
ตัวอย่ าง
ซองสี นา้ ตาล 1 ซอง สามารถใส่ ได้ 25 ชุด
แบ่งเป็ น DM 15 ชุด ได้แก่ รหัส 1001,
1002,…, 1008 และ 1015,1016,…, 1019 และ
1034 และ 1040
1
2
3
1008
4
2014
ตัวอย่ าง
และเป็ น HT 15 ชุด ได้แก่ รหัส 2004,
2005,…, 2010 และ 2013, 2018 และ 2020
5
6
8
7
9
ให้ ตอบกลับในช่ องค่าทีแ่ ก้ไข
ภายใน 1 อาทิตย์
และส่ งแฟ๊ กซ์ กลับมายัง CRCN
การโอนค่ าตอบแทน
1. ตอบแทนฟอร์ ม DMU – 03 ล่ าช้ า
2. ส่ งเอกสารให้ ไม่ ครบ
3. ไม่ ได้ รับ SMS

similar documents