Grundvandsafhængige naturtyper og deres økologi

Report
Dagmar Kappel Andersen
Institut for Bioscience AU
Grundvandsafhængige naturtyper
• Fugtige til våde naturtyper
• Konstant vandstand eller
tidvist vådt
• Næringsfattige
• Grundvandsdominerede
• Ofte små, fragmenterede
Hvorfor skal vi bekymre os?
• Indeholder stor
artsdiversitet
• Truede over hele Europa
• Flere habitattyper beskyttes
af EU’s habitatdirektiv
• Forpligtelse til at opnå
”gunstig bevaringsstatus” i
beskyttede områder
Kriterier for gunstig bevaringsstatus
• Areal og udbredelse
– Regionalt og lokalt: stabil eller i fremgang
Parameter: areal i ha
Kriterier for gunstig bevaringsstatus
• Struktur/funktion
– Hydrologi
– Næringstilgængelighed
– Græsning/tilgroning
Parametre:
pH
Nitrat i vand
kvælstofindhold i løv
Afstand til grundvand
Kontinuitet
Artssammensætning
Balance mellem urtevegetation og vedplanter
Hamatocaulis vernicosus
Foto: Erik Dylmer
Kriterier for gunstig bevaringsstatus
• Karakteristiske arter
– Udbredelse regionalt og lokalt: stabil eller i fremgang
– Arter udvalgt for hele EU; ikke alle findes i DK
– Typiske arter/indikatorarter udvalgt
af DMU
(rapport nr 172: TERRESTRISKE NATURTYPER 2007)
Parametre:
Bestandsindeks for hver tilstedeværende karakteristiske art
Hvor findes de grundvandsafhængige
naturtyper?
Variationsakse
Variationsakse
2 Variationsakse
2
2
Variationsakse 2
Fugtighedsgradient
Urtebræmme
Våde naturtyper
Våd
eng
500
Sumpet bræmme
Å-mudderbanke
Urtebræmme
13.113 prøvefelter
fra DANVEG, NOVANA og
Fugtig
brakmark
Våd eng
400
500
Tør
brakmark
DEVANO
Å-mudderbanke
Kultureng
Sumpet
bræmme
Fugtig brakmark
300
Sumpet bræmme
400
Fugtig
eng
Urtebræmme
Tør brakmark
Urtebræmme
Våd eng
Våd
eng
500
Kultureng
500
200
Å-mudderbanke
300
Avneknippemose
Å-mudderbanke
Fugtig eng
Fugtig brakmark
400
Rigkærbrakmark
Fugtig
Tør brakmark
400
100
Kultureng
200
Hængesæk
Tør
brakmark
300
Avneknippemose
Fugtig eng
Fattigkær
Kultureng
Rigkær
3000
200
Avneknippemose
100
Fugtig
eng
Tidvis
våd
eng
RigkærHængesæk
100
Næringsfattig søbred
Hængesæk
Fattigkær
200
Fattigkær
Våd
hede
Avneknippemose
0
100
300
Tidvis våd eng
0
Tidvis våd eng
Tørveflade
Rigkær
Næringsfattig
søbred
Næringsfattig
søbred
Varia
100
Våd hede
Højmose
Hængesæk
100
300
500
700
900
Våd
hede
100
300
•
Kilder
Tørveflade
Variationsakse 1
Næringsgradient/pH-gradient
Fattigkær
Tørveflade
Højmose
• Fugtige
Figur
13. Deklitlavninger
to vigtigste variationsakser for vegetationen
i de 13.113 prøvefelter,
d
Varia
0
Tidvis
våd
eng
gurdet
13.
De
to vigtigste
variationsakser
for vegetationen i de
13.113 prøvefelter,
der indgår i modellen. For hvert prøvefelt er
• Højmose
Ellesumpe
mest
sandsynlige
plantesamfund
(model
output) angivet.
Næringsfattig
søbred(model output) angivet.
et mest sandsynlige
plantesamfund
• Rørsump
Nygaard et al. 2009 (DMU-rapport nr. 728)
Figur
13.
De to vigtigste variationsakser for vegetationen
i de 13.113
prøvefelter,
Våd
hede
100
300 d
• Højmoser
det Tørveflade
mest sandsynlige plantesamfund (model output) angivet.
Rigkær
•
•
•
•
•
•
•
•
Stabil vandstand, vandmættet zone 0-10
cm under overfladen
Næringsfattig
Høj pH (5.5 – 8)
Immobilisering af fosfor (P-begrænsning)
Lav, langsomtvoksende vegetation
Artsrig
Halvgræsser og mosser
Mange sjældne og truede arter
Mygblomst
Foto: Erik Dylmer
Dværg-ulvefod
Foto: Dagmar Andersen
Karakteristiske arter:
Arter af Star samt
mosserne
Cinclidium stygium
Tomenthypnum nitens
Gul stenbræk
Foto: Dagmar Andersen
Kildevæld
Karakteristiske
arter
• Konstant tilførsel af
grundvand uafhængig af
årstid
• Konstant temperatur
• Ofte mosaik med rigkær
Karplanter
Vibefedt
Langakset star
Krognæb star
Elfenbenspadderok
Mosser
Catoscopium nigritum
Eucladium verticillatum
Gymnostomum recurvistrum
Hamatocaulis vernicosus
Philonotis calcarea
Scorpidium revolvens
Scorpidium cossoni
Bryum pseudotriquetrum
Cratoneuron filicinum
Cratoneuron commutatum
Cratoneuron decipiens
Avneknippemose
Karakterisktiske arter
Hvas avneknippe
• Meget våd – høj
sommervandstand
• Oftest i forbindelse med
rigkær – kan også findes i
forbindelse med fattigkær
Foto fra sns.dk
Tidvis våd eng
• Høj vandstand i vinterhalvåret
• Lav næringstilgængelighed
• I områder med ekstensiv
græsning/høslæt
• I kanten af moser/kær,
lavninger i hedeområder, ved
bredden af næringsfattige
søer og vandløb
• Kan være meget artsrige
Karakterisktiske arter
Blåtop
Seline
Eng-viol
Sump-snerre
Knopsiv
Kær-høgeskæg
Mangeblomstret frytle
Sump-kællingetand
Bakkenellike
Bleg star
Tormentil
Kantbælg
Slangetunge
Soløjealant
Liggende potentil
Engskær
Pilealant
Strand-nellike
Fattigkær
Almindelige arter
• Lavere pH-værdi end rigkær
• Primært dominerede af
regnvand
• Grundvandsbetingede i
områder med kalkfattigt
grundvand
• I kanten af rigkær
Alm. Star
Vandnavle
Kragefod
Gråris
Lysesiv
Kær-snerre
Kryb-hvene
Eng-viol
Kær-ranunkel
Grå star
Glanskapslet siv
Hængesæk
• Klassificeres ud fra
strukturelle parametre
• Enten regnvandsbetinget
eller grundvandsbetinget
• Grundvandsdomineret:
Vegetationen lig rigkær
Foto fra sns.dk
Karakteristiske arter
Mosser
Calliergon giganteum
Scorpidium revolvens
Scorpidium scorpioides
Campylium stellatum
Sphagnum -arter
Aneura pinguis
Karplanter
Hvid næbfrø
Næb-star
Tråd-star
Bukkeblad
Kær-dueurt
Trindstænglet star
Eng-troldurt
Brun næbfrø
Dynd-star
Trusler
Tidvis våd eng
Hængesæk
Kildevæld
Rigkær
Avneknippemose
Ændret
hydrologi
Ændret
hydrologi
Grundvandssænkning
Tilgroning
Tilgroning
Eutrofiering
Eutrofiering
Tilgroning
Eutrofiering
Eutrofiering
Tilgroning
Tilgroning
Eutrofiering
Ændret
hydrologi
Vandstandssænkning
• Ændret hydrologi
• Eutrofiering
• Tilgroning
Konsekvenser af ændret hydrologi
Dræning eller vandindvinding
Sænket vandstand
•
Iltning af tørven
•
Forøget mineralisering og
nedbrydning af tørven
•
Frigivelse af næringsstoffer
Foto: Erik Dylmer
Mindsket tilstrømning af grundvand
Regnvand
Overfladevand
Grundvand
Mindsket tilstrømning af grundvand
Regnvand
Overfladevand
Grundvand
Konsekvenser af ændret hydrologi
Hævet vandstand
Konsekvens af restaurering
-Vådområdeprojekter
Ændret pH og næringsstatus
Hængesække
O2
O2
O2
Højmoser – indirekte afhængighed
Højmoser
Opsummering
• Adskillige naturtyper er direkte eller indirekte
afhængige af grundvand.
• Alle typer kræver lav næringstilgængelighed og
høj/stabil vandstand.
• Grundvandsafhængige naturtyper findes KUN,
hvor der er udsivende grundvand
• Sænkning af grundvandsstanden kan foruden
ændring af fugtighed også medføre ændret pH,
næringsstatus og artssammensætning
• Fører til ”ugunstig bevaringsstatus”
Anbefalinger til naturforvaltere
•
•
•
•
Hvad er det for et område?
Findes der grundvandsafhængige naturtyper?
Besigtigelse!
Hvordan er tilstanden?
– Findes der typiske arter
– Struktur/funktion:
•
•
•
•
tilgroning
Plejetiltag
Unaturlig hydrologi
eutrofiering

similar documents