ppt-presentation

Report
På jakt efter en socialt hållbar värld
Kulturens betydelse för hälsa och
social hållbarhet
Eva Bojner Horwitz
Kulturens betydelse för hälsa och
social hållbarhet
6 november 2014
Med dr Eva Bojner Horwitz
Kulturhälsoforskare
Utbildningsansvarig CSS
Vad gör kulturen för att stötta
individers livslånga utveckling?
Mitt fokus är vetenskapliga studier om vad som
händer i kroppen när vi ta del av olika
kulturella aktiviteter.
Social hållbarhet och kultur i ett
historisk perspektiv
Tidig
kommunikation
Gemensam rytm
Emotionellt
utryck
Övergångsritual
Molinaro 1986, Hanna 1995
Brown Parsons 2008
Involvera olika perceptionsnivåer – en
modell för ökad kroppslig hållbarhet
Culture - Perception levels - Assessment methods
Verbal – kognitiv
Visuell
Emotionell
Sensitiv
Motorisk
I enlighet med G Downing teori om medvetandeplan
Publicerade kulturhälsostudier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Biologisk - blodanalys
Terapeutisk - självbilder
Kognitiv – rörelse/känslonyansering
Kulturell - videotolkning
Miljömedicinsk - databasanalys
Pedagogisk - video + verbal
Socialmedicinsk – verbal skattning
1. Biologisk kontext – oxytocinstegring
Figure 1a
Saliva cortisol
Prolactin
Figure 1d
13
10
Prolactin (  g/L)
Cortisol
8
11
Saliva cortisol (nmol/L)
Saliva
12
9
8
7
Prolactin
6
7
Control
Treatment
6
Control
Treatment
5
5
baseline
6
baseline
14
4
6
14
Time (months)
Plasma cortisol
NPY
Figure 1e
350
22
340
21
20
330
19
320
NPY (pmol/L)
Cortisol
Figure 1b
Plasma cortisol (nmol/L)
Plasma
4
Time (months)
310
300
290
18
NPY
17
16
15
280
14
Control
Treatment
270
Control
Treatment
13
260
12
baseline
4
6
14
baseline
Time (months)
4
6
14
Time (months)
DHEA-S
Figure 1c
4,0
3,8
P lot of Means
3,6
F(3,87)=,96; p<,4136
40
3,4
Oxytocin
38
3,2
36
3,0
2,8
Variable: Var.1
DHEA-S
DHEA-S (  mol/L)
2-way interac tion
Control
Treatment
2,6
baseline
4
6
14
34
32
30
28
Time (months)
GRUP P
c ontrol
26
24
level_1
level_2
level_3
level_4
GRUP P
treat
T IME
Bojner Horwitz, Theorell, Anderberg
The Arts in Psychotherapy 2003
DMT grupp
2. Terapeutisk kontext – ökad självtillit
75
p = 0.001
p = 0.004
70
15
65
60
55
10
50
Paper in use (%)
Amount of Body Details
Bojner Horwitz, Theorell, Anderberg
The Arts in Psychotherapy´ 2006
5
45
40
35
30
0
0
0
6
Time (months)
14
Control
Treatment
6
Time (months)
14
Control
Treatment
3. Kognitiv kontext – ökad
känslokontakt
Video interpretation – Videotolkning
Ökad rörelseförändring – ökad
känslonyansering
Patienter tolkar standardiserade rörelsemönster
före och efter
kulturmodalitet
Kontrollpatienter / Interventionsgrupp
Bojner Horwitz et al 2003
Bojner Horwitz, Theorell, Anderberg The Arts in Psych
4. Dramakontext – minskad smärta
9
8
Figure 2b
7
6
5
4
P a in In te n s ity
3
1
2
2
3
4
5
1
6
Bodily preparation
DMT 10 step
programme
Acting together
with an actor
Given
manuscript
Medea
Body and voice
expression with
professional
actor
Bojner Horwitz et al. 2010.
The Arts in Psychotherapy 37: 13-19
7
0
0
3
Time (months )
6
5. Miljömedicinsk kontext – buffra
utmattning
Är kulturaktiviteter på arbetsplatsen relaterade
till anställdas mentala hälsa?
Kulturhälsoaktiviteter på arbetsplatsen =
buffert mot utmattning
SLOSH data
2006, 2008, 2010 (n= 5037, n= 9623, n= 8912)
Is cultural activity at work related to mental health
in employees? Int Arch Occup Environ health.
6. Pedagogisk kontext – minska
skrivkramp
Writer´s Block and Dance
Embodied knowledge
Applied in academic writing
process
Rites (writes) of passage
X
Minska självkritik
Bojner Horwitz, Stenfors, Osika J of Transpers studies 2013
Gillian Lynne
Inlärningsstörning?
Uppfattades som en störande elev:
”Gillian is not sick, she is a dancer”
På dansskolan upptäckte Gillian andra elever
som behövde röra på sig för att minnas.
Gillian började på Royal Ballet School, träffade
Andrew Lloyd Webber – Cats, Phantom of the
Opera..
7. Socialmedicinsk – minskad grad av
alexitymi
Kulturpaletter för utmattade kvinnor på öppenvårdscentraler
Ökad empati och tillit
SOC
KEDS
SRH
TAS –
Grape Viding, Osika, Theorell, Bojner Horwitz
2014 submitted
Hela vårdsystemet berörs
kulturaktiv
itet
patienter
Forskni
ngspro
cess
vårdcentra
l
kulturprodu
cent
”Förändring i kroppen – förändring i samhällskroppen” in progress
Emotionshjärnan teori
hjärnbarken
Le Doux
Omarbetad efter Annika Röhl Töres Theorell
Sabina Wroblewski Gustrin
Le Doux; The emotional brain 1992
Embodiment theory
”Att kroppsligen förstå en annan persons
känslomässiga tillstånd”
Ju mer erfarenhet av kroppsmedvetenhetsträning –
desto mer ökar förmåga att avläsa en annan persons
känslor.
Kulturaktivitet i tidig ålder – ökad förmåga att avläsa
annan persons känslotillstånd
Prof Sabine Koch Heidelberg University 2010, 2013
Spegelneuron teori
Observerade intryck speglas genom andra personers gester
Intention med en rörelse är tillräcklig för att avläsa en annan
persons känslomässiga rörelsekvalitet
Rörelser och känslor - sammanlänkade i hjärnan
Gallese, Rizzolatti 2004
McGarry, Russo 2011
Russo et al 2010
Nio områden som påverkar
hållbarhet inom folkhälsoprogram
Politisk stöd
Stabil finansiering
Samverkan
Organisationens kapacitet
Utvärdering och analys
Flexibilitet i programmet
Kommunikation
Folkhälsoeffekt
Strategisk planering
An Agenda for Research on the Sustainability of Public Health Programs
Mary Ann Scheirer, PhD and James W Dearing 2013 Review
Nordisk nätverkskonferensen CSS KI
”Kulturens insatser för hållbar
folkhälsa”
11-12 november 2014

similar documents