SPOZNÁVAME CHEMICKÉ REAKCIE V NA*OM OKOLÍ

Report
SPOZNÁVAME CHEMICKÉ REAKCIE
V NAŠOM OKOLÍ
CHÉMIA PRE VII. ROČNÍK
FYZIKÁLNE
A
CHEMICKÉ DEJE
Chémia je prírodná veda. Jej cieľom je skúmať
látky a ich premeny na iné látky.
Fyzikálny dej – látka sa nezmení, len sa zmení jej
tvar, veľkosť, skupenstvo.
Chemická premena – látka sa premení na inú
látku.
Chemický dej
Fyzikálny dej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
horenie dreva
hrdzavenie železa
dýchanie
fotosyntéza
hnitie ovocia
fúkanie vetra
topenie ľadu
dážď
rozbitie skla
pílenie dreva
CHEMICKÉ
REAKCIE
ČO SÚ CHEMICKÉ REAKCIE?
Chemické reakcie sú deje, pri ktorých sa látky menia /z
určitých chem. látok vznikajú iné chem. látky/.
Reaktanty sú látky, ktoré vstupujú do chem. reakcie,
navzájom reagujú.
Produkty sú látky, vznikajú chem. reakciou.
Pri chem. reakcii sa reaktanty menia na produkty.
Schéma zápisu:
reaktanty
produkty
Chem. reakcia horčíka s kyslíkom
Kúsok horčíkovej pásky vložíme do plameňa kahana. Horčík horí
oslnivým plameňom. Po skončení horenia vznikne biela
prášková látka – oxid horečnatý.
Schéma zápisu:
reaktanty
horčík + kyslík
produkty
oxid horečnatý
ZÁKON ZACHOVANIA HMOTNOSTI PRI
CHEMICKÝCH REAKCIÁCH
Celková hmotnosť všetkých rektantov sa rovná celkovej
hmotnosti všetkých produktov.
Pri chem.reakcii zreagovalo 8g vodíka a 64g kyslíka.
Koľko gramov vody vzniklo?
Schéma zápisu:
reaktanty
produkty
vodík + kyslík
voda
8g +
64g
=
Chem. reakciou vzniklo 72g vody.
72g
ZÁKON ZACHOVANIA HMOTNOSTI
produkty
reaktanty
hmotnosť reaktantov
=
hmotnosť produktov
CHEMICKÉ ZLUČOVANIE
Chemické zlučovanie je chemická reakcia, pri ktorej z
dvoch jednoduchších reaktantov vzniká jeden
zložitejší produkt.
Reakcia síry a železa
Zahriatím síry a železa vznikne nová látka sulfid železnatý.
síra + železo
R1 +
R2
reaktanty
sulfid železnatý
P
produkt
+
reaktant
+
reaktant
produkt
CHEMICKÝ ROZKLAD
Chemický rozklad je chemická reakcia, pri ktorej z
jedného zložitejšieho reaktantu vznikajú dva alebo
viac jednoduchších produktov.
Reakcia rozkladu oxidu ortuťnatého
Oxid ortuťnatý sa teplom rozkladá na ortuť a kyslík.
Oxid ortuťnatý
R
Reaktant
ortuť + kyslík
P1 + P2
produkty
+
reaktant
produkt
+
produkt
HORENIE
ČO JE HORENIE?
Horenie je chemická reakcia, pri ktorej sa
uvoľňuje svetlo a teplo.
Látky sa pri horení zlučujú so vzdušným kyslíkom.
Podmienky horenia
1. Prítomnosť horľavej látky
2. Prítomnosť kyslíka
3. Zahriatie látky na zápalnú teplotu
1. Prítomnosť horľavej látky
Horľavá látka je látka, ktorá reaguje s kyslíkom,
pričom vzniká plameň.
Plameň je stĺpec horiacich, väčšinou plynných látok..
2.Prítomnosť kyslíka
Kyslík reaguje s horľavými látkami, pričom
vzniká svetlo a teplo.
Látka horí vtedy, ak má k nej prístup kyslík, ktorý
je vo vzduchu.
3.Zahriatie látky na zápalnú teplotu
Zápalná teplota je teplota, pri ktorej sa látka zapáli.
Možno ju dosiahnuť plameňom, iskrou, teplom z
chemických reakcií, alebo z trenia.
Čím je zápalná teplota nižšia, tým je látka
nebezpečnejšia z hľadiska vzniku požiaru.
Skladovanie a práca s horľavinami
Horľaviny musia byť výrazne označené
Horľavé sú aj pary horľavín, so vzduchom tvoria výbušnú zmes.
Skladovanie horľavín:
 uzavreté v malých nádobách
 vo vetraných miestnostiach
 v prítomnosti horľavín sa nesmie pracovať s otvoreným
ohňom
 prísny zákaz fajčenia
 v miestnosti musí byť hasiaci prístroj
Oheň je dobrý sluha,
ale zlý pán !
POŽIAR A JEHO HASENIE
Podmienky hasenia
1. Odstránenie horľavej látky.
2. Zabránenie vzdušného kyslíka.
3. Ochladenie látky pod zápalnú teplotu.
• Aby sme uhasili požiar, stačí odstrániť jednu z
podmienok hasenia.
Hasiace látky
Druh hasiacej látky Čo hasiť?
Čo nehasiť?
Voda
H2O
Najmä tuhé látky,
ktoré s vodou
nereagujú
Elektrické
zariadenia, olej,
benzín
Piesok
SiO2
Menšie požiare,
ktoré nemožno
hasiť vodou
Jemnú mechaniku,
elektroniku
Hasiace prístroje
Hasiaca látka
Čo hasiť?
Čo nehasiť?
Oxid uhličitý CO2
Tuhé, kvapalné a
plynné látky,
elektrické
zariadenia
Práškové látky
Tuhé a kvapalné
látky
Elektrické
zariadenia pod
napätím
Tuhé, kvapalné,
plynné látky,
elektrické
zariadenia
Jemnú mechaniku
a elektroniku
Snehový hasiaci
prístroj
Oxid uhličitý a voda
CO2 a H2O
Penový hasiaci
prístroj
Oxid hlinitý
Al203
Práškový hasiaci
prístroj
Čo treba robiť v prípade požiaru?
Nepodliehať panike, zachovať pokoj!
V prípade, že je požiar veľký a jeho
hasenie nezvládneme, ihneď zavoláme
hasičov.
Volajte 150 alebo 112
ZDROIE:
http://thumbs.dreamstime.com/thumb_580/12968329626aHr9n.jpg
http://photo.sistek.name/images/20070807004548_20070731_1512-plamen.jpg
http://www.zborovna.sk
CHÉMIA pre 7.ročník základných škôl a 2.ročník gymnázií a osemročným štúdiom
ING. JANA KOTÚNOVÁ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA SADOVÁ 620, SENICA
2013

similar documents