prezentace - Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Report
Překlad literárního dialogu v tvorbě
francouzských naturalistů
(Mezi spisovnou a obecnou češtinou)
Lenka Mundevová
Bibliografie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BĚLIČ, Jaromír. Sedm kapitol o češtině. Příspěvky k problematice národního jazyka.
Praha: 1995. 147 s.
ČECH, Pavel. Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945–1953). Brno:
Masarykova Univerzita, 2011. 386 s.
DANEŠ, František. Haškův „Švejk“ a Vachkovo „Bidýlko“ – dva milníky ve vývoji jazyka
české prózy. Naše řeč. 2004, roč. 87, s. 113–123.
DRSKOVÁ, Kateřina. České překlady francouzské literatury (1960–1969). České
Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2010. 241 s.
FISCHER, Jan Otokar. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století II. Praha: Academia,
1976. 769 s.
FUNDOVÁ, Marie. K počátkům pronikání obecné češtiny do jazyka české prózy. Naše
řeč. 1965, roč. 48, č. 3, s. 124 m–139.
KUFNEROVÁ, Zlata. Překládání a čeština. Jinočany : H & H, 1994. 260 s.
LAGARDE, André; LAURENT, Michard. Francouzská literatura 19. století. Přel. Jiří
Našinec a kol. Praha: Garamond, 2008. 580 s.
LEVÝ, Jiří. České teorie překladu I. Praha: Ivo, Železný 1996. 273 s.
LEVÝ, Jiří. České teorie překladu II. Praha: Ivo, Železný 1996, 323 s.
LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1996. 386 s.
Bibliografie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MAREŠ, Petr. Mezi spisovnou a obecnou češtinou. K užívání jazyka v současné české
próze. Slavia, časopis pro slovanskou filologii. 2008, roč. 77, s. 111-123.
MAREŠ, Petr. Spisovná a nespisovná čeština v umělecké literatuře. In Spisovná čeština a
jazyková kultura 2. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995, s. 233-240.
MAREŠ, Petr. Jazyková mnohotvárnost románu Emila Vachka Bidýlko. In Užívání a
prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010, s. 405–407.
SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Le français populaire dans l´œuvre de G. de Maupassant. In
Actes du 8e séminaire d´ Etudes doctorales. Prešov, 2004, s. 212–217.
SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Dialektové a hovorové jazykové prvky v překladech G. de
Maupassanta. In Vedecká konference Preklad a tlmočenie 9 „Kontrastívne štúdium
textov a prekladateľská prax“. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta
humanitných vied, Katedra anglistiky a amerikanistky, 2010. s. 104–114.
STICH, Alexandr. K nespisovné češtině v současné krásné próze (Ota Pavel). Naše řeč.
1975, roč. 58, č. 4, s. 215–223.
ŠABRŠULA, Jan. Základy francouzské stylistiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,
2008. 109 s.
TOMÍČKOVÁ, Tereza. Maupassantův Miláček v českých překladech. Praha: Univerzita
Karlova. Filozofická fakulta. Ústav translatologie, 2005. 127 s.
ŠABRŠULA, Jan. Základy francouzské stylistiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,
2008. 109 s.
Prostředky „mluvenosti“ v české beletrii: 90. léta 19. stol. – 60. léta 20. stol.
•
Karel Matěj Čapek Chod:
o Nedělní povídky (1877)
o Povídky (1892)
o V třetím dvoře (1895)
• Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921–1923)
• František Langer, Jaromír John, Karel Poláček….
• Emil Vachek: Bidýlko (1927)
• Karel Čapek
Prostředky „mluvenosti“ v české beletrii: 90. léta 19. stol. – 60. léta 20. stol.
• Vladislav Vančura:
o Pole orná a válečná (1925)
o Rozmarné léto (1926)
o Povětří (1940)
• Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký
• Ota Pavel:
o Smrt krásných srnců (1971)
o Jak jsem potkal ryby (1974)
Nespisovnost v českých překladech
• Hanuš Jelínek – H. Barbusse: Oheň (1917)
• Jindřich Hořejší – Jehan Rictus: Poesie (1936)
• Jaroslav Zaorálek – Céline: Cesta do hlubin noci (1933)
Smrt na úvěr (1936)
Nespisovnost v českých překladech
•
Luba a Rudolf Pellarovi – J.D. Salinger: Kdo chytá v žitě (1960):
•
Petr Pujman, Josef Škvorecký – A. Sillitoe: Osamělost přespolního běžce (1965)
•
Jan Zábrana, Josef Škvorecký – Warren Miller: Prezydent krokadýlů (1963)
Prostředky nespisovné francouzštiny a jejich překlad
niveau soutenu, standard X niveau familier, populaire
Základní prostředky substandardu:
•
•
•
•
lexikum: charogne, saleté, soûler…
fonetické varianty:
o l´temps (le temps); c´est mé (c´est moi)
o Qué qu ça te raporte? (Qu´est-ce que cela te rapporte?)
morfologické podoby:
o j´allons (je vais) X nous allons
o je vas faire X je vais faire
gramatické prostředky
Srovnávací analýza
Román Zabiják a jeho překlady
•
ZOLA, Émile. Krčma. Přel. J. Černý. Praha: A. Hynk, 1885.
•
ZOLA, Émile. Zabiják. Přel. J. Guth. Praha: Jos. R . Vilímek, 1909.
•
ZOLA, Émile. Zabiják. Přel. L. Kárl. Praha: Odeon, 1969.
•
Černý, s. 31: – Tak jdi a chyť si moji sestru, odvětila Virginie s posměchem. Aj, má
sestra? Možná, ale ta má zcela jiné zalíbení… Ale co pak je mně do toho? Co pak už
tu není možno ani v tichosti vyprat své prádlo? Táhni a dej mi již pokoj, mám toho
už až dosti.
•
Guth, s. 31: „Ano ano, jdi si na mou sestru,“ vece Virginie s úsměškem. „Tak má
sestra! Možná, ta vypadá jinak než ty… Ale co je mně po tom. Což pak člověk už ani
nemůže si tady klidně vyprat svoje prádlo? Dej mi pokoj, rozumíš, protože toho
mám už dost!“
•
Kárl, s.29: „Jo, ešte si bude votírat hubu vo moji sestru!“ pokračovala posměšně
Virgínie. „Aha, tak prej za to může moje sestra! Nakonec je to možný, moje sestra je
jiná šťabajzna než ty… Ale co je mi do toho? To už si člověk nemůže ani v klidu
vyprat prádlo? A vůbec, dej mi pokoj, rozumíš, protože teď už toho mám akorát
dost.“
•
Černý, s. 49: U sta hromův! To je přece krása! V tom velikém měděném bubnu je
toho tolik, že by člověk po osm dní mohl chřtán zavlažovati. On by byl nejdraději
viděl, aby mu konec trouby připevnili k ústům, aby cítil líh čistý, teplý […] Na mou
tě! Ani by se více nehnul, to by byla dobrá náhrada za ty náprstky toho zrzavého
otce Colomba.
•
Guth, s. 50: U sta hromů, to je hezká věc! V tom velkém měděném panďeru je toho,
že by člověk celý týden si mohl hrdlo zavlažovat. On by si tak přál, kdyby mu připojili
tu kroucenou trubičku k ústům, aby cítil kořalku ještě horkou […] Hrome! to by se už
nemusil nic namáhat, to by tak bylo něco místo těch náprstků tatíka Colomba.
•
Kárl, s. 45: Panečku, to byla opice! To je krása, co? V tom velkým měděným panděru
je toho tolik, že by celej tejden viděl všechno růžově. Měl by prý jediné přání, aby
mu ten konec spirálové hadice přiletovali rovnou k hubě, a on cítil, jak se do něho
ten utrejch vlévá ještě teplý […]. Mordyje, to by bylo pohodlíčko, nemusel by do
sebe pořád obracet ty mrňavý náprstky toho starýho prďoly Colomba!
•
Černý, s. 477: V takový den ji mohl vlézt na záda. Ano, na zadek, ten ochlasta! A
s ním i Lorilleuxovi, Bochovi a Poissonovi, celé okolí, a komu by se snad zlíbilo,
zkrátka celá Paříž, a nadávala s největší lhostejností; byla šťastna a pomstěna, když
tak učiniti mohla.
•
Guth, 1909, s. 460: V těch dnech posílala ho tam do toho místa. Ano do zadnice, to
prase svého muže, tam posílala Lorilleuxovi, Bocheovi, Poissonovi, tam měla celou
čtvrť, kterou nenáviděla. Celou Paříž tam posílala pohybem ruky, v němž spočívala
svrchovaná lhostejnost; cítila se šťastnou a pomstěnou, že to tam všecko mohla
umístit.
•
Kárl, s. 395: Tehdy si říkávala, ať ji vleze do zadku. Ano, do zadku ať jí vleze to staré
prase, a s ním Lorilleuxovi, Bochovi a Poissonovi! Do zadku ať jí vleze celá čtvrť,
která jí opovrhuje! Celá Paříž jí tam může vlézt, ještě jí tam pomůže; plácla se tam,
aby jí dala najevo, jak je jí všechno fuk, a mívala blažený pocit pomsty, že si ji tam
celou nacpala.
Analýza překladů románu Zabiják
Lexikum
•
•
•

Táhni (expr); Po čertech; U sta hromů; Na mou tě
ochlasta, daremnicí, poběhlicí
Mohou si ten svůj uklochtaný oběd sníst samy.
(Černý)
•
•
•

Dej mi pokoj; U sta hromů; Hrome!
panděru (lid.), tatíka (ob.), děvkama, prase (vulg. nadávka)
Ať si sežerou to svoje krmení samy.
(Guth)
•
•
mordyje
votírat hubu, k hubě (zhrub.), šťabajzna (slang. expr.) opice (ob.); prďola (vulg.),
prase (zhrub.)
• Ať si tu svou svinskou večeři sežerou samy .
 (Kárl)
Hláskosloví
•
Úžení é-í: Velkýmu Balkónu, pěkný číslo (Kárl)
•
Diftongizace í-ej: pyšnej (Kárl)
•
Vypouštění počátečního j-: dou (Kárl)
•
Chybí protetické j- : eště (Kárl)
•
Protetické v: von, vodnes, vod
Morfologie
•
Unifikace koncovek instrumentálu plurálu zakončením –ma: dvěma dětma;
s děvkama (Kárl)
Maupassantovy povídky a jejich překlad
•
•
•
•
•
•
•
MAUPASSANT, Guy de. Opilec. In Sám a sám. Přel. P. Projsa. Praha: J. Otto, 1902.
MAUPASSANT, Guy de. Opilec. In Povídky dne a noci. Přel. F. Sekanina. Praha:
Vilímek, 1927.
MAUPASSANT, Guy de. Opilec. In Příběhy. Přel. V. Opatrný. Praha: Práce, 1955.
MAUPASSANT, Guy de. Ožrala. In Z Paříže a venkova. Přel. L. Kárl. Praha: SNKLU,
1965.
MAUPASSANT, Guy de. Dědek. In Vybrané povídky. Přel. P. Projsa. Praha: Pospíšil,
1892.
MAUPASSANT, Guy de. Stařec. In Povídky dne a noci. Přel. F. Sekanina. Praha:
Vilímek, 1927.
MAUPASSANT, Guy de. Dědek. In Z Paříže a venkova. Přel. V. Opatrný. Praha: SNKLU,
1965.
Překlady povídky Opilec/ Ožrala
•
Projsa, 1902, s. 116: „Skoro jako by ses byl vsadil, že každý večer mě opiješ. Řekni
mi, co tě bere, že napořád platíš?“
•
Sekanina, 1927, s. 48: „Člověk by řekl, že se´s už s někým vsadil, že mne každý večer
opiješ. Řekni mně, co z toho máš, platíš-li pořád za mne?“
•
Opatrný, 1950, s. 234: „Člověk by řek, že ses s někým vsadil, že mě každej večer
vopiješ. Řekni, co z toho máš, když za mě porád platíš?“
•
Kárl, 1969, s. 132: „Tak se mi zdá, jako by ses byl s někým vsadil, že mě budeš
každej večer vožírat. No řekni, co z toho můžeš mít, dyž platíš dycky jenom ty.“
•
Projsa, 1902, s. 117: „Onehdy ani jsem nemohl nalézt dvéře… Posavad nevím, kdo
vytáhl mě tenkrát před domkem z potoka!“
•
Sekanina, 1927, s. 48: Včera večer ´sem ani nemohl najít dveří…. Cosi jako by mnou
bylo strčilo před naším domem do potůčka!…“
•
Opatrný, 1950, s. 234: „Tuhle večír sem ani nemoh najít vrata… A div mě nevytáhli
z potoka, co nám teče před chalupou.“
•
Kárl, 1969, s. 133: „Jó, aby to nedopadlo jako tudle, jak jsem večír ani nemoh najít
vrata… Div mě nemuseli lovit před chalupou z potoka!“
Překlady povídky Stařec/ Dědek
•
Projsa, s. 102: Takhle chrčí už dva dny, ani míň ani víc. Nezní-liž to v něm jako
v pumpě, které se nedostává vody.
•
Sekanina, s. 76: Podívejte se, juž je tak dva dni… nic hůř, nic líp,… ani tak ani
jináč... a chrčí jak pumpa, když jí voda vyschne.
•
Opatrný, s. 98: Dva dny už vám takhle leží, a porád stejně, ani jednou nevynechá.
Neřek by člověk, že to v něm haraší jako v pumpě, dyž jí dojde voda?
•
Projsa, s. 102: Kdyby nás dědek viděl, bylo by mu líto. Dokud mu nic nebylo, rád jej
jedl.
•
Sekanina, s. 76: Dyby nás tak viděl tatínek, byl by mrzutý. Za živa jich měl nejradš.
•
Opatrný, s. 98: Dyby nás tak tatík viděl. To by mu to přišlo líto. Dyť von je za živa
měl tak rád.
Analýza překladů Maupassantových povídek
Lexikum
•
•
•
•
dědek (pejor.), halama, břicháč (Projsa)
mrcha (expr. nadávka) (Sekanina)
bestie (zhrub.) (Opatrný)
vožírat (zhrub). holomka (expr.), mrchy (zhrub.), jó (citosl.) (Kárl)
Hláskosloví (hláskoslovně-tvaroslovné podoby)
•
Změna r na ř: porád (Opatrný)
•
Úžení v základu slov i v koncovce: taky (Sekanina, Opatrný) večír (Opatrný, Kárl),
pořádnýho (Kárl); Byli spolu smluvený (Kárl)
•
Diftongizace í-ej : takovej (Opatrný)
•
Neprovedení přehlásky u v i: juž (Sekanina)
•
Zjednodušení souhláskových skupin: dyť, dyby, dycky (Sekanina, Kárl); po´ď
(Sekanina)
•
Vypouštění počátečního -j: večer´sem ani nemoh najít dveří (Sekanina); večír sem
ani nemoh najít vrata (Opatrný), de se (Kárl)
•
Zánik slabičného -l v příčestí: neřek (Opatrný), moh, nemoh (Opatrný)
•
Vypouštění koncové samohlásky: nejradš´, dom´ (Sekanina)
•
Protetické v- : von (Opatrný, Kárl), vopiješ (Opatrný), vožíral (Kárl)
•
Asimilace souhlásek: tudle (Kárl)
Shrnutí analýzy
•
•
•
Nejstarší překlady (Projsa – 1892, 1902; Černý – 1885, Guth – 1909 ) – „mluvenost“
spočívá ve výběru expresivnho lexika + nivelizace stylisticky příznakových
prostředků.
Překlady z 2. pol. 20. let (Sekanina) – objevují se hláskoslovné prostředky obecné
češtiny.
Překady z 50. a 60. let (Opatrný, Kárl) – široká škála lexikálních, hláskoslovných i
tvaroslovných prostředků obecné češtiny, věrný překlad.

similar documents