SLOVESÁ

Report
SLOVESÁ
Slovesá
plnovýznamové ohybné slová,
 pomenúvajú a vyjadrujú dej, činnosť,
stav, osôb, zvierat, vecí, javov a pod.

Gramatické kategórie slovies –
osoba, číslo, čas, spôsob, rod, vid
Rozdelenie slovies
Plnovýznamové slovesá
- činnostné – varí,
kreslí, skáče, píše...
- stavové – spí, sníva,
rastie, kvitne, starne...
Rozdelenie slovies
Neplnovýznamové slovesá
- fázové – vyjadrujú fázu – začať, začínať,
zostať, prestať...
- modálne (vôľové) – môcť, chcieť, musieť,
smieť...
- sponové – byť a stať sa
- limitné – ísť a mať
Rozdelenie slovies
Zvratné slovesá ( + sa, si)
-
česať sa, učiť sa, červenať sa, holiť sa ...
Nezvratné slovesá
- učiť, kresliť, robiť, plávať,
šiť, sadiť, hovoriť...
Rozdelenie slovies
Tvar slovesa podľa zloženia:
- jednoduchý – volám, zavolám...
- zložený – budem volať, volal by som,
volal som, hrabal
som, robil by som,
čistili sme.....
Rozdelenie slovies
Tvar slovesa podľa určitosti:
- určitý (môžeme určiť slovesné gramatické
kategórie) – učím, píše, robia, stavali.....
- neurčitý – neurčitok – písať, skákať...
- prechodník – píšuc, robiac...
- činné príčastie prítomné – volajúci...
- činné príčastie minulé - volavší ...
- trpné príčastie – volaný, vybratý...
- slovesné podstatné meno – volanie...
Gramatické kategórie slovies
Osoba –1. robím, robíme
2. robíš, robíte
3. robí, robia
Číslo – singulár – robíš, kreslím...
plurál – robíme, kreslia, robili...
Čas – prítomný – píše, robím, kreslia...
minulý – robil som, kreslili...
budúci – budeme robiť, budem písať...
Gramatické kategórie slovies
Spôsob – oznamovací (niečo oznamujeme)napísal som, kreslím, rastiem...
- rozkazovací ( vyjadruje požiadavku,
žiadosť, príkaz) - Nebehajte! Robte!
- podmieňovací (časticou by vyjadrujeme
podmienku uskutočnenia deja) –
chcel by som čítať – čas prítomný
bol by som čítal – čas minulý
Gramatické kategórie slovies
Slovesný rod – činný (majú slovesá
vyjadrujúce vykonávanie deja podmetom)
Žiaci písali úlohu. Janka upratovala izbu.
- trpný (majú slovesá, ktoré vyjadrujú zasiahnutie
podmetu vety dejom alebo činnosťou)
Úloha je napísaná. Izba je uprataná.
Futbal sa hrá na školskom dvore.
Dom sa stavia.
Gramatické kategórie slovies
VID – dokonavý (uzavretosť deja, dej sa začne
aj dokončí) - Žiaci napísali úlohu.
Deťom prečítam rozprávku.
Budúci čas tvoria jedným slovom.
- nedokonavý ( dej nie je ohraničený,
uzavretý) – Žiaci píšu úlohu.
Deti čítajú rozprávku.
Zdroje:
http://www.globalni cteni.cz/clanek/cinnosti/
https://www.google.sk/search?q=obr%C3%A1zky+sp%C3%A1nku&tb
m=isch&source=iu&imgil=gw2VjJxbPaG2eM%253A%253Bhttps%25
3A%252F%252Fencryptedtbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcS1x
Bu3VINWR_NEwaRydq7JRX0M_DtepuTUsSqPs8e9yLLCjiPFg%253B400%253B320%253BlOOccm2PZndvM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fdeenamedia.blogs
pot.com%25252F2013%25252F01%25252Fspanek-je-staletajemstvim.html&sa=X&ei=4QTcUqCCMY7xhQfG34D4AQ&ved=
0CCsQ9QEwAA&biw=1366&bih=673#facrc=_&imgrc=gw2VjJxbPa
G2eM%253A%3BlOOccm2PZndvM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252Fg9owkhxkRVs%252FUPyENfLt3YI%252FAAAAAAAAAiM%252FDo
LWkw5wyE%252Fs1600%252Fspanek1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F
deenamedia.blogspot.com%252F2013%252F01%252Fspanek-jestale-tajemstvim.html%3B400%3B320

similar documents