VLASTNOSTI LÁTEK

Report
VY_32_INOVACE_G1 - 04
VLASTNOSTI LÁTEK
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v
rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Jakými vlastnostmi se odlišují
následující látky ?
Vlastnosti látek
• 1) barva
• 2) skupenství
• Jmenuj 3 druhy skupenství a příklady látek, které se v tomto skupenství za
normálních podmínek ( teploty a tlaku) vyskytují.
• ( Čtvrté skupenství je plazma, např. oheň.)
Jak se nazývá následující vlastnost ?
• Látka se zahříváním změnila z pevného
skupenství na skupenství kapalné.
• Kapalná látka se zahříváním při určité teplotě změní na látku
plynnou.
Změna skupenství při zahřívání a ochlazování
látek
skupenství:
PEVNÉ
KAPALNÉ
PLYNNÉ
Vlastnosti látek
• 3) teplota tání a teplota varu
( Hodnotu pro každou chemicky čistou látku lze vyhledat v tabulkách.)
Demonstrační pokus: MĚŘENÍ TEPLOTY VARU KAPALINY
Pomůcky: stojan, varná baňka, teploměr, zátka s dvěma otvory, kahan, varné
kamínky, skleněná trubička
Chemikálie: voda, chlorid sodný
Postup: 1) stanovení teploty varu vody
Do varné baňky nalij asi do jedné třetiny vodu, přidej 2 varné kamínky,
uzavři zátkou se skleněnou trubičkou a teploměrem a upevni do stojanu
nad kahan. Zahřívej a sleduj teplotu. Teplota, která se již nebude dále
zvyšovat je teplota varu.
2) stanovení teploty varu roztoku
Pokus opakuj znovu, ale do vody přidej chlorid sodný. Bude teplota varu
stejná, nižší nebo vyšší?
Jakou vlastností se liší následující
látky?
• Popiš, co pozoruješ na obrázku.
• Jakými vlastnostmi se odlišuje
korek, voda, chlorid uličitý a rtuť?
Vlastnosti látek
• 4) hustota
•
Demonstrační pokus: HUSTOTA LÁTEK
1. Která látka má největší a která nejmenší hustotu?
PARAFÍN (VOSK), KOREK, VODA, BENZÍN
Pomůcky: středně velký odměrný válec
Chemikálie: voda, benzín, malý kousek svíčky a korku
Postup: všechny 4 látky dáme do válce.
2. Pomůcky: kádinka, vejce (syrové)
Chemikálie: voda, chlorid sodný
Postup: Do kádinky dej vejce a vodu – porovnej jejich hustotu.
Ve vodě rozpouštěj kuchyňskou sůl, dokud se poměr hustoty
roztoku a vajíčka nezmění.
Jak zjistíme hustotu látky?
Hustotu kapalin můžeme
měřit hustoměrem.
Hustotu látek můžeme
vypočítat.
• Zjistíme hmotnost látky a její objem.
• Hustota = m/V
• Jaká je jednotka hustoty?
• Jakou hustotu má voda?
• Hustotu látek najdeme v tabulkách.
Vlastnosti látek
•
•
•
•
•
1) barva
2) skupenství
3) teplota varu a teplota tání
4) hustota
Jmenuj další vlastnosti látek.
Další vlastnosti látek:
• 5) zápach
• POZOR: zápach zjišťujeme z dostatečné vzdálenosti, některé
výpary mohou být jedovaté
• Charakterizovat zápach je obtížné. Většinou vyjadřujeme
slovy: ano, ne, bez zápachu, intenzívní zápach, po hořkých
mandlích …
Další vlastnosti látek
• 6) rozpustnost
• Látky jsou rozpustné nebo nerozpustné v různých
rozpouštědlech. Nejčastějším rozpouštějí ve vodě. Dalším
běžným rozpouštědlem je např. líh, benzín …
• Jak zrychlíš rozpouštění cukru ve vodě při zavařování ovoce?
• Jaký druh směsi vznikne, když se pevná látka v rozpouštědle
nerozpustí?
• Co vznikne, když se rozpustí?
• Co je nasycený roztok?
Nebezpečné látky
• Jmenuj nebezpečné vlastnosti látek a uváděj jejich příklady.
Nebezpečné vlastnosti látek
Žákovský pokus
Vlastnosti cukru, naftalenu a kuchyňské soli
Vlastnosti cukru, naftalenu a kuchyňské soli
Úkol: Zjisti barvu, zápach, rozpustnost ve vodě a v benzínu a změny při
zahřívání cukru, naftalenu a kuchyňské soli. Údaje zapiš do tabulky a
odpověz na otázky.
Pomůcky: 3 hodinová skla nebo Petriho misky nebo tmavé papíry, 3 lžičky,
stojan s 9 zkumavkami, lihový kahan a zápalky
Chemikálie: cukr, naftalen, kuchyňská sůl (chlorid sodný), voda, benzín
Postup:1. Pozoruj vzorky cukru, naftalenu a soli na miskách či papírech.
2.Několik krystalků látky dej lžičkou do zkumavky a nalij asi do třetiny
zkumavky vodu. Dobře protřepej. Opakuj s dalšími látkami.
3. Opakuj znovu, ale místo vody použij benzín.
4. Malé množství zkoumané látky nasyp do suché zkumavky. Zapal kahan a
opatrně zahřívej. (Ústí zkumavky musí směřovat na bezpečné místo).
Zjištěné vlastnosti zapiš do tabulky.

similar documents