Case Management i NÖ Skåne - I-nod

Report
Case Management (CM) i
nordöstra Skåne
Nordöstra Skåne
Sex kommuner: Kristianstad, Hässleholm,
Bromölla, Östra Göinge, Osby och
Perstorp
 Psykiatrin
 Lång tradition av samarbete

Christel Norrud 2014-05-06
Kompetensutvecklingsprojektet
SIRIUS
2007 - 2012
 Gemensam satsning kommuner och psykiatri
 Styrgrupp/samordnare/projektledare
 Olika nivåer på utbildning
 Egna handledare
 Satsningen utvärderad
 Utvecklingsplan
 Utbildningsmaterial/handbok

Christel Norrud 2014-05-06
Personalkategorier
Kommunen: boendestödjare,
behandlingsassistenter, handläggare och
socialsekreterare
 Psykiatrin: omvårdnadspersonal (ssk och
skötare) företrädesvis inom psykosteam
 Även läkare och kuratorer

Christel Norrud 2014-05-06
Case Management i samarbetsavtalet



Parterna är överens om att arbetsmetoden Case
Management är en viktig framgångsfaktor som vi
gemensamt valt att arbeta med, och ska därför
genomsyra verksamheterna.
Kriterier
Deltagande i Resursgrupp en prioriterad arbetsuppgift
Christel Norrud 2014-05-06
VAD ANSER CHEFER
OCH PERSONAL?
Christel Norrud 2014-05-06
Chefer:
•
Satsningen prioriteras högt.
•
Hög vilja att implementera och utveckla metoden i
verksamheterna.
•
Samtliga aktörer erbjuder personalen möjligheter till
handledning och utbildning/ kompetensutveckling.
•
Några kommuner arbetar också aktivt med målstyrning
för personalen.
•
Ökad samverkan
Christel Norrud 2014-05-06
Personal:
• Satsningen har gett upphov till en rad positiva effekter.
• Ökat lärande ger ökad kunskap och kompetens i
yrkesrollen.
• Ökad förståelse för brukarna.
• Professionell utveckling.
• Ökad delaktighet, ökad livskvalitet och ökad
återhämtning för brukarna.
• Förbättrad samverkan mellan kommun och region.
VAD ANSER BRUKARE
OCH ANHÖRIGA?
Christel Norrud 2014-05-06
”Objektiva” effekter



51 personer tillfrågade. November 2012.
2/3 av brukarna uppger att CM i mycket hög/hög grad
minskat inläggningstider.
40% upplever en motsvarande minskning av
medicinförbrukning.
Christel Norrud 2014-05-06
Subjektiva betydelser, brukarna:
•
Brukarna och de anhöriga är mycket
positiva.
•
De positiva effekterna: metod, Case
Manager och egna återhämtningen.
•
Maktförskjutning, från professionen till
brukaren.
•
Aktivt stöd för att nå de mål som brukaren
formulerat för sin återhämtning.
Christel Norrud 2014-05-06
Hur många brukare anser att man, genom
CM och resursgruppen, i mycket hög
grad/hög grad, fått ett stärkt/utvecklat
förtroende för:
Profession
I hög grad/mycket hög grad
Läkare i Resursgruppen
66% av brukarna
Case Manager
89% av brukarna
Anhöriga i Resursgruppen
50% av brukarna
Handläggare från Af i Resursgruppen
25% av brukarna
Handläggare från FK i Resursgruppen
20% av brukarna
Kommunens personal i Resursgruppen 73% av brukarna
Psykiatrins personal i Resursgruppen
68% av brukarna
Christel Norrud 2014-05-06
I vilken grad anser du att CM har
gett dig ökad delaktighet i stöd
och behandlingsprocessen?
Christel Norrud 2014-05-06
I vilken grad anser du att CM har
bidragit till ökad återhämtning (att
du mår bättre) för dej?
Christel Norrud 2014-05-06
I vilken grad anser du att CM har
bidragit till att öka din beslutsförmåga och din självständighet?
Christel Norrud 2014-05-06
.
Tycker att det är jättebra. Jag känner som så att A (dotter)
sitter som spindeln i nätet och har kontakt med alla. Det
tycker jag är bra. För då får man kontakt med alla som har
hand om henne. Man är som en liten familj allihopa. Man
känner dem och kan prata om man har problem eller så.
Annars är var och en på sitt håll och här har man dem
alla tillsammans. Det är hon (dottern) som egentligen
håller i det och lägger upp hur det har varit sedan sist vi
träffades. Det är A (dottern) som hälsar välkommen och
sätter ihop frågorna tillsammans med boendestödet som
kallar till mötet.
Christel Norrud 2014-05-06
HUR GÅR VI VIDARE
Christel Norrud 2014-05-06
Utvecklingsområden
Styrgrupp och samordnare fortsätter
 Tillgång till handledning och utbildning
 Fördubbla antalet brukare med minst två
resursgrupper
 Årlig mätning med brukarenkät
 24-timmarsservice
 CM ett meritvärde – profession?

Christel Norrud 2014-05-06

similar documents