PowerPointova prezentacija

Report
LOGISTIKA
mr.sc. Hrvoje Budić, viši predavač
E - mail:[email protected]
Vrijeme konzultacija: utorak 12h –
14h
LITERATURA
Obvezna:
1. Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2002.
2. Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet
Osijek, Osijek, 2008.
3. Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet
Osijek, Osijek, 2013.
Dopunska:
1. Ferišak, V. : Nabava:Politika-strategija-organizacija-management, 2. izmijenjeno i dopunjeno
izdanje, vlastita naklada, Zagreb, 2002.
2. Šamanović, J.: Logistički i distribucijski sustavi, Ekonomski fakultet Split, Split,1999.
3. Žugaj,M.,Strahonja, V.: Informacijski sustavi proizvodnje, Informator, Zagreb.
SADRŽAJ KOLEGIJA LOGISTIKA
Gradivo iz kolegija logistika sastoji se od 5 dijelova:
1) TEMELJI POSLOVNE LOGISTIKE
U ovome poglavlju poći ćemo od:
POTREBA UVOĐENJA POSLOVNE LOGISTIKE, SVRHE POSLOVNE
LOGISTIKE I POTICAJA ZA NJEZINO UVOĐENJE, POJMA I
ZNAČENJA POSLOVNE LOGISTIKE, TE SUSTAVNOGA PRISTUPA
KAO OSNOVE LOGISTIČKE KONCEPCIJE.
OVDJE ĆE SE PRIKAZATI I LOGISTIČKI SUSTAVI, TE SADRŽAJ
POSLOVNE LOGISTIKE UNUTAR DRUGIH POSLOVNIH FUNKCIJA
PODUZEĆA.
2) OBILJEŽJA LOGISTIČKE KONCEPCIJE
Ovo poglavlje vezano je za obilježja logističke koncepcije.
SUSTAVNI SE PRISTUP KONKRETIZIRA U NAČINU PROMATRANJA
LOGISTIČKIH PROBLEMA I U SHVAĆANJU POJEDINIH I UKUPNIH
LOGISTIČKIH TROŠKOVA PODUZEĆA I TROŠKOVA KOJI SU S NJIMA U
SVEZI. ONI SU POVEZANI U LOGISTIČKE USLUGE («SERVISE») I UTJEČU
NA UKUPNU UČINKOVITOST LOGISTIČKIH SUSTAVA.
IZ SVEGA TOGA MOGU SE IZVUĆI ZAKLJUČCI O KORISNOSTI
LOGISTIČKIH SUSTAVA; MEĐUTIM POSTOJE I ZAPREKE ZA UVOĐENJE
POSLOVNE LOGISTIKE U PODUZEĆE.
KAO PROSJEČNA POSLOVNA FUNKCIJA POSLOVNA LOGISTIKA SE
NALAZI U POSEBNOM ODNOSU SA DRUGIM POSLOVNIM
FUNKCIJAMA PODUZEĆA; NJEZINA VAŽNOST RASTE, ONA SE RAZVIJA.
3) LOGISTIČKI PODSUSTAVI PODUZEĆA
U ovom dijelu obraditi ćemo logističke podsustave poduzeća:
IZVRŠAVANJE NARUDŽBI, GOSPODARENJE ZALIHAMA, SUSTAV
SKLADIŠTA, PAKIRANJE I TRANSPORTNI SUSTAV.
Njihova povezanost u cjelinu logističkog sustava poduzeća čini novi
pristup.
Ovaj dio je najvažniji u odnosu na ostale dijelove.
4) LOGISTIČKI SUSTAVI U FUNKCIJAMA TOKA DOBARA
Ovaj dio govori o:
- LOGISTICI NABAVE,
- LOGISTICI PROIZVODNJE,
- LOGISTICI DISTRIBUCIJE,
- LOGISTICI ZBRINJAVANJA.
5) POSLOVNA LOGISTIKA U INSTITUCIJSKOM SMISLU
Ovaj dio se odnosi na POSLOVNU LOGISTIKU U INSTITUCIJSKOM
SMISLU:
- NA ORGANIZACIJU LOGISTIKE U PODUZEĆU,
- LOGISTIČKI KONCEPT,
- NA PODUZEĆA ZA LOGISTIČKE USLUGE KAO TRŽIŠNE POMAGAČE,
- NA KOOPERACIJU LOGISTIČKIH PODUZEĆA,
- NA MEĐUNARODNE LOGISTIČKE SUSTAVE.
CILJ KOLEGIJA
• Definirati studentima temeljne pojmove iz poslovne logistike, kao i
temeljna polazišta u analizi i rješavanju logističkih problema.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
• Interpretirati značaj poslovne logistike za poslovanje poduzeća u
suvremenim tržišnim uvjetima.
• Prosuditi značaj primjene sustavnog pristupa za optimizaciju logističkih
podsustava poduzeća.
• Odabrati sadržaj logistike u različitim organizacijskim dijelovima poduzeća.
• Kritički prosuditi obilježja logističke koncepcije poduzeća.
• Preporučiti optimalno kombinacijsko – koordinacijsko djelovanje logističkih
podsustava poduzeća.
• Obrazložiti značaj poduzeća za logističke usluge kao tržišnih pomagača.
NAČIN POLAGANJA ISPITA
• 2 (2 sata predavanja) u tjednu (2+0)
• Elementi ocjenjivanja (ukupno 3 ECTS bodova)
• 2 kolokvija (svaki 35 bodova= ukupno 70 bodova)
• Studenti koji pristupe 1. kolokviju moraju ostvariti minimalno ½ bodova za prolaznu
ocjenu. Takvi studenti mogu pristupiti 2. kolokviju. Studenti koji ne polože 1.kolokvij,
ne mogu pristupiti 2. kolokviju i dužni su izaći na pisani i usmeni dio ispita
• Sudjelovanje na nastavi (15 turnusa predavanja= 2 boda po predavanju – ukupan
mogući broj bodova =30)
• UKUPNO = 100 BODOVA
• 1. kolokvij – redovni (18.11.2014., DV6,8.30h)
• 2. kolokvij – redovni (27.01.2014., DV6,8.30h)
• 1. kolokvij – izvanredni
• 2. kolokvij – izvanredni
KRITERIJI OCJENJIVANJA
• Prema Kriterijima ocjenjivanja i vrednovanja ishoda učenja na Veleučilištu u Požegi konačna
ocjena formira se na sljedeći način:
• KOLOKVIJ
• 90-100% bodova
5 (izvrstan)
• 80-89,9% bodova
4 (vrlo dobar)
• 70-79,9% bodova
3 (dobar)
• 50-69,9% bodova
2 (dovoljan)
• PISMENI ISPIT
• 90-100% bodova
5 (izvrstan)
• 80-89,9% bodova
4 (vrlo dobar)
• 70-79,9% bodova
3 (dobar)
• 50-69,9% bodova
2 (dovoljan)
POHAĐANJE NASTAVE
Studentima su predavanja obvezna jer se vodi evidencija dolazaka na
nastavu.
Da bi dobili potpis studenti moraju obavezno prisustvovati na
minimalno 70% predavanja. (10 predavanja)
Studenti koji zbog bolesti ne dođu na predavanja moraju donijeti
važeću ispričnicu od liječnika.
Studenti koji kasne na predavanje mogu ući u učionicu pod prvom
pauzom, ali će im se dolazak na nastavu evidentirati kao 50%
prisutnosti na nastavi toga predavanja.
Studenti koji učestalo ometaju nastavu mogu biti udaljeni sa
predavanja, te im se bilježi prisutnost u onolikoj mjeri u kojoj su na
predavanjima bili prisutni.

similar documents