Prof. dr Nebojša Bojanić copyright©nbojanic

Report
Prof. dr Nebojša Bojanić
janic
copyright©nbojanic
Predavanje, tema 4
HEURISTIČKA I SILOGISTIČKA
KRIMINALISTIKA
by
Prof. dr sc. Nebojša Bojanić
1
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
KRIMINALISTIČKA OBRADA KAO SASTAVNI
DIO KRIMINALISTIČKIH PROCEDURA
• Kriminalističke procedure;
• Kriminalistička obrada;
2
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Procedura lat. (procedere – ići naprijed,
napredovati), - način rada, postupak;
• Uslovljenost procedura:
- Zkonski propisi,
- Pravila struke;
- Naučna dostignuća;
- Analogija postupanja i običaja;
3
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Profilisanje kriminalističkih procedura –
otkrivanje i rasvjetljavaje KD;
• Sastavni dio neformalnog i formalnog
postupka;
• Kompleksno uređeni sistem rasvjetljavanja
krivičnih djela:
- Kriminalistička kontrola;
- Kriminalistička obrada;
4
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Istraživanje u krivičnom postupku – uslovljeno
je primjenom materijalnog i formalnog
krivičnog zakona;
• Temelj kriminalističkih procedura – otkrivanje
novog i nepoznatog!
• Cilj – spoznaja potpune istine;
• Preduzimanje neformalnih mjera i radnji –
element heurističke kriminalistike;
• Preduzimanje formalnih radnji – element
silogističke kriminalsitike;
5
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
•
-
Cilj kriminalističkih procedura:
Da li je riječ o krivičnom djelu i kojem;
Otkriti i identifikovati počinioca;
Postupak od indicija dovesti do do spoznavanj
procesne odnosno materijalne istine;
6
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
•
-
Tri stadija procedura:
Primarni – ante delictum i tempore delictum;
Sekundarni – post delictum;
Tercijarni – rekonstruktivni;
7
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Faktori koji uslovljavaju sadržaj kriminalističkih
procedura:
- Karakter početnie situacije konkretnog KD ili
događaja;
- Pravila kriminalističke nauke koja se moraju
primijeniti u konkretnom slučaju;
- Odredbama akona o krivičnom postpuku i
drugim zakonskim i podzakonskim aktima;
8
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
•
-
Zadaci kriminalističkih procedura.
Određivanje problema;
Postavljanje preliminarne i pomoćnih verzija;
Izvođenje konsekvenci iz verzija;
Praktične primjene dobijenih rješenja;
9
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Vrlo bitno: uočiti problem u heurističkoj
kriminalistici;
• Poznavati morfologiju KD-a i tipične tzv. “nulte
indicije” koje zavise od polaznih saznanja;
• Činjenice se u heurističkoj K. tek otkrivaju,
prikupljaju i formiraju;
10
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• U silogističkoj K. nema nultih indicija –
problem je već oblikovan;
• Stepen prikupljanja saznanja i spoznaja;
• Najvažniji elementi kriminalističkih procedura:
- Kriminalističko – tehnička obrada M/D uz
učešće različitih profila stručnjaka i uloga;
- Ispitivanje sudionika i svjedoka o KD-u;
- Organizacija i planiranje istraživanja
konkretnog krivičnog događaja;
- Stručna pomoć i ekspertize;
- Ostale radnje i mjere istraživanja kriminalne
11
situacije i okolnosti delikta;
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Procjena situacije – osnova za početak!
• Analizirati;
• Kriminalistička prognoza – instrument za
stvaranje sistema suzbijanja kriminaliteta,
obezbjeđuje i povezuje njegov kontinuitet u
vremenu i prostoru;
• Prognostika – viktimološka komponenata,
12
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Sastavni dijelovi K. procedura:
- Otkrivanje (prati zaključivanje);
- Retrospektiva – kreće se od posljedice ka
uzrocima;
- Završetak kriminalističkih pocedura;
• Dva oblika završekta K. procedura:
- Neposredno postojanje KD i počinioca;
- Nemoguć nastavak uslijed raznih faktora;
13
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Zavisno od faze postupka – tri vrse K.
procedura:
- Mjere prve intervencije;
- Mjere i radnje prvog zahvata;
- Kriminalističke metodike;
14
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Planiranje kriminalističkih procedura;
• Kriminalističke procetude – kriminalistička
metodika;
15
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Kriminalistička obrada kao sastavni dio
krimialističkih procedura
• Poistvjećivanje pojmova u praksi;
• Kriminalistička obrada – podsistem
kriminalističkih procedura;
• Kriminalistička obrada – sistem svih
operativno taktičkih mjera usmjerenih na to
da se otkrije i utvrdi određeno krivično djelo,
otkrije i uhvati određeni počinilac krivičnog
djela i privde krivičnom progonu;
16
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Kriminalistika = razrada taktike, tehnike i
metodike obrade i istraživanja krivičnih djela i
počinilaca;
• Sastavni dio neformalnog postupka;
• Sprovodi je policija;
• K. Procedure = sistem istraživanja K.D.
17
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Kriminalistička obrada
indicije
• Kriminalistička kontrola opšta sumnja
• K. Obrada evoluira iz K. kontrole
prerasta u istragu;
• U neformalnom dijelu postupka K. Obrada –
kombinacija operativnih radnji i radnji
dokazivanja;
18
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• K. Obrada – oblik djelatnosti kojim se utvrđuje
postojanje ili ne postojanje krivičnog djela;
• Određeni autori neformalni dio postupka
dijelie na K. Kontrolu i K. obradu.;
• Elementi planiranja, metodologije, i
sistemskog preduzimanja op. – taktičikih
radnji, kao i istražnih, odnsono radnji
dokazivanja;
19
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• K. Obrada – složenija i viša faza neformalnog
dijela postpuka,;
• Cilj k. Obrade – podići na viši nivo
vjerovatnoće osnovane sumnje – indicije
pretvoriti u osnovanu sumnju;
• K. Obrdamo – tražiti, prikupiti i provjeriti
orijetnacione-eliminacione indicije;
• Provjeriti verzije;
20
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Neposredna i posredna kriminalistička obrada;
• Neposredna K. Obrada – konkretan slučaj;
• Posredna K. Obrada – drugi slučaj unutar
nepsoredne K. obrade;
• K. Obrada kao jedinstvo op. taktičkih i
tehničkih radnji i postupaka;
21
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Zaključci
• K. Obrada ima represivni karakter,
• Cilj k. Obrade – podići nivo inicija na viši nivo
vjerovatnoće;
• Na osnovu ZKP-a, policija mora početi k.
Obradu kad postoje osnovi sumnje;
• K.obrada predstavlja sistem op. taktičkih i
tehničkih mjera i radnji;
• U okviru k. Obrade prikupljaju se činjenice i
materijalni dokazi koji imaju karakter dokaznih
22
informacija;
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Efikasnost kriminalističke obrade – zavisi od
upotrebljivosti prikupljenih informacija;
• Planiranje k. obrade – na osnovu verzija;
• Analiza – skup informacija obrađenih prema
određenoj formi ili značenju;
• Provođenje kriminalističke obrade
podrazumijeva pridržavanje 9 zlatnih pitanja
kriminalističke nauke;
23
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Vremenski okvir provođenaj K. obrade nije
određen!
• K. obrada završava kada je utvrđeno
postojanje ili nepostojanje krivičnog djela;
• Izvještaj o dovršenoj K. obradi;
• Ako se vrše i radnje dokazivanja kao inicijalni
poslovi paralelno sa k. obradom, svrsishodno
je sastaviti izvještaj;
24
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Izvještaj – neformalni karakter;
- služi uza prikaz hronologije;
- služi za analizu preduzetih aktivnosti;
- u osnovi služi za kontrolu rada OSL;
• K. Obrada i K. Kontrola – jedinstvena cjelina;
• Oslanjanje k. Obrade i na sudsku praksu;
25
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Objekat interesovanja kriminalističkih procedura
• Objekat interesovanja kriminalističkih
procedura kod istraživanja K.D jeste njegova
situacija;
• Dinamičan sistem;
• Lice mjesta – prvi i početni dio šireg pojma
situacije K.D. – okolina, žrtva – počinilac;
• Održavanje kontrole,
• Održavanje pravca istraživanja
• Sveobuhvatnost;
• Izbjegavanje rizika;
26
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Struktura kriminalističke procedure kod krivičnih
djela nasilja
• Struktura je uslovljena sistemom krivičnih
djela;
• Planirano, sistematsko i pouzdano
prinalaženje i prikupljanje podataka,
utvrđivanje činjenica i toka načina izvršenja,
kao i preduzimanja pojedinih radnji
dokazivanja;
27
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Objasniti činjenično stanje;
• Osigurati dostupnost počinioca;
• Situacije:
1. Može doći do neotkrivanja K.D. ili počinioca,
da okolnosti ukazuju da je ono počinjeno;
2. K.D. može biti otkriveno, ali ne i prijavljeno;
3. K.D. je otkrivneo, kao radom policije, tako i
njegovom prijavom;
28
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Planiranje k.procedura – ne statično već
prilagodljivo situaciji.
• Strateško i taktičko planiranje;
• Pripremiti i planirati koordinaciju na relaciji
tužilac – policija za konkretna K.D.
• Planiranje K.procedura podrazumijeva
analogno podplaniranje K.obrade, aktivnosti
istrage, aktivnosti sprovođenja kriminalističkih
i forenzičkih ekspertiza;
29
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Za ostvarenje plana – kvalitetan i kvalifikovan
rukovodilac;
• Analizirati prilikom planiranja postupke svih
organa koji su uključeni u otkrivačku i istražnu
fazu postupka;
• Analizirati i postupke odbrane, planirati i
predviđati njihove postupke;
• Voditi računa o veličini problema i
modalitetima njegovog rješavanja;
30
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• K.procedure – elemenat kriminalističke
strategije – analiza slabosti počinilaca;
• Tabelarni i shematski instrumentarij i
pokazatelji u analizama;
• Taktička analiza utiče na neposredne
aktivnosti otkrivanja i dokazivanja K.D.;
31
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
•
-
Preliminarna istraživanja:
pregled lica mjesta,
prikupljanje podataka,
osiguranje dokaza i njihvoih lokacija,
intervjuisanje dostupnih personalnih izvora
informacija;
32
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Naknadna istraživanja – preduslov za
naknadno osiguranje činjenica, stanje i
postavljanje kriminalističkih diferencijalnih
dijagnoza;
33
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Predmet naknadnog istraživanja:
- Analiza preliminarnog istr. i iniciranje preduzimanja
novih mjera i radnji;
- Proširenje i revidiranje sheme izvršenog KD
- Analiza zakonskog značenja info. i dokaza;
- Nastavak potrage za svjedocima i intervjua sa već
pronađenim svjedocima;
- Uspostava komunikacije sa forenzičkim lab.;
- Org. i zahtjev za pojedine vrste vještačenja;
- ID i lociranje počinoca;
- Provođenje odgovrajućih zakonom dopuštenih radnji;
- Konsultacije s tužiocom i sl.
34
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Primarni sistem strukturira se u zavisnosti od
krivičnog djela:
- Radnja K.D.;
- Situacija K.D.;
- Mjesto(a) izvršenja K.D. i nastupanja posljedice;
- Način izvršenja K.D.;
- Način pristupa i odnos sa oštećenim ili žrtvom;
- Počinioc i njegova svojstva;
- Žrtve i njihova svojstva;
- Posljedice;
35
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Polazne informacije – indicije – dokazi = slijed
kriminalističkih procedura, odn. istraživanja;
• Podsistem kriminalističkih procedura:
- Aktivnosti prije početka krivičnog postupka;
- Prethodni postupak;
36
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Za rješenje istražnih radnji značajne su dvije
strukture mišljenja:
- heuristička;
- epistemiološka;
37
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Pravni osnov za sprovođenej kriminalističkih
procedura
• Pravni propisi;
• Situacija konkretnog K.D.;
• Temeljni osnov – spoznaja da je izvršeno K.D.
u smislu pozitivnih zakonski odrdbi K.Z.-a.;
• Neposredno sporovođenje K. Procedura
regulišu pozitivne odredbe ZKP-a.
• Operativni rad policije;
38
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Procesno obavezne i kriminalistički obavezne
procedure
• Procesno obavezne k. procedure – početi već
po prvim saznanjima za krivično djelo;
• Radnje koje primarno spadaju u područje
kriminalističke obrade;
• Prije formalno i poslije formalno započetog
procesa;
• Da li je moguće govoriti o obavezi postojanja
određenih kriminalističkih procedura?
39
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Obavezne – primijeniti pravila kriminalističke
struke;
• ZKP – daje okvir;
• Dužnost preduzimanja određenih radnji –
zakonodavac uslovio njihovu obavezu;
• Organ – tužilac, policija;
• Elementi koji određuju primijenu k. Procedura
– situacijski, i subjektivni (žrtva, počinilac);
40
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Redoslijed preduzimanaj radnji – zavisi od
konkretne situacije;
• Obaveza provođenja – naredba za
sprovođenje;
• Nastupila smrt – imperativno!
41
Kriminalističke procedure po poznatom
počiniocu
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Verifikaocione procedure koje su usmjerene na
provjere postojećih operativnih spoznaja;
• Bez istinskog predmeta istraživanja u sadržaju;
• Potvrdno-negacijski metod utvrđivanja istine;
• Naizgled jasne situacije – treba dokazati;
• Komplikacije – nedostatak materijalnih dokaza;
- Prijetnje od strane naadača;
- Odgađanje prijave iz raznih razloga;
42
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Uvjeriti organ postupka da je žrtva potpuno
nevina, nema fingiranja, nema lažne prijave,
nema koristi od toga;
• Teži teret dokazivanja – žrtva, odn. oštećeni iz
naizgled finog ili visokog društva sa dobrom
reputacijom – moguće fingiranje ili učešće u
KD;
43
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Kriminalističke procedure po nepoznatom
počinocu
• NN počinilac – vrlo podmukla K.D.-a;
• K.D. po NN počinocu mogu uticati na društvenu
zajednicu;
• Nerijetko povezanost sa drugim krivičnim
djelima;
• Primaran heuristički karakter;
• Radnje uslovljava situacija K.D.-a,
• Značaj žrtve i uviđaja u heurističkoj
komponenti;
44
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Radnje dokazivanja – prikupljanje materijalnih
dokaza;
• Prikupljanje personalnih informacija;
• Izdraditi profil žrtve;
• Odluka počinilaca da se odluče na određene
mete, objekte ili žerve – percepcija o njihovoj
ranjivosti;
• NN počinilac ne želi biti identifikovan;
45
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Ako uslovi za izvršenje K.D. nisu povoljni,
odustaju i čekaju povoljniju priliku;
• Mogući i drski i bezobzirni napadi na žrtve,
objekte i druge mete;
• Situaciono se mogu preorjentisati na drugi
objekat napada – situacija diktira priliku;
• Troguao dokaza – tragovi – jedina veza;
• Povezivanje slučajeva;
• Indicijalni metod potrage za počiniocem;
• Primaran fokus na materijalnim tragovima:
46
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Planiranje toka kriminalističkih procedura
• Planiranje k. Procedura – cilj odgovor na “9
zlatnih” pitanja – objasniti i razjasniti;
• Osnova planiranja – raspodjela zadataka;
• Planiranje uslovljava ZKP;
• Planiranje – postavljanje verzija;
• Plan: realan, konkretan i efikasan,
• Plan uvijek dopunjavati;
• Utvrditi obim i značaj zadataka;
47
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Poslovi i zadaci koji treba biti obuhvaćeni opštim i
konkretnim planom:
- Poslovi i zadaci operativnog centra;
- Procedure identifikacije i prepoznavanja;
- Mogućnost izrade fotorobota;
- Kriminalistička kontrola i provjera pojedinih
grupa lica;
- Korištenje kriminalističkih evidencija;
- Poslovi utvrđivanja motiva i fingiranih motiva;
- Poslovi profilisanja;
- Poslovi izučavanja i značaj modusa operandi i
48
sličnih evidentiranih događaja;
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Planiranje dokaznih radnji;
• Planiranje mjera prve intervenicije;
49
Prof. dr Nebojša Bojanić
janic
copyright©nbojanic
KRAJ
Hvala na pažnji
50

similar documents