MarinaJurasin_HBOR_UZLET

Report
Financiranje EU projekata ruralnog razvoja i
poljoprivrede
1
Hrvatska poljoprivreda






Povoljni agroklimatološki uvjeti
Oko 1,31 mln ha poljoprivrednih površina (od čega su 67%
oranice, pašnjaci i livade 26%, vinogradi 3%, voćnjaci 3%,
maslinici 1%)
99% PG-a koristi 1,1 mln ha, dok 1% PG koristi 210.000 ha
Usitnjenost gospodarstava – PG koristi prosječno oko 5,9 ha
Izvozimo – pšenicu, kukuruz, mandarine, šećer, tuna, duhan
Uvozimo – južno voće, kava, kakao, žive svinje, goveda,
uljarice
2
Karakteristike poljoprivrednika
 male proizvodne jedinice, veliki broj malih proizvođača
 poslovanje uz biološke procese (proizvodnja hrane)
 smatra ih se rizičnim i neprofitabilnim komitentima s
obzirom na razinu poslovanja
 nedostatak povoljnih financijskih sredstava na tržištu
(visoke kamatne stope, kratki rokovi otplate za tu vrstu
proizvodnje)
 visoka zaduženost s obzirom na visinu prihoda
3
Karakteristike poljoprivrednika





financijska izvješća ne iskazuju realnu sliku poslovanja
tanka granica između privatnih i poslovnih financija (ili
je uopće nema)
nestabilno i nesređeno tržište
ograničen pristup informacijama
nepripremljenost na tržišne promjene i promjene koje
su nastupile prilikom ulaska Hrvatske u EU.
4
Rizici u poljoprivredi





Proizvodni rizici (tehnologija proizvodnje, osiguranje
usjeva, zaštita od nepovoljnih događaja)
Tržišni rizici (utjecaj cijena, pad potrošnje, ptičja gripa,
kravlje ludilo)
Financijski rizici (nesigurnost u raspoloživost financijskih
sredstava)
Pravni rizici (negativni utjecaj pravnih propisa – promjene
sustava poticaja, građevinskih dozvola, zemljišta)
Ljudski rizici (ozljede na radu, bolest, mirovina)
5
Kreditiranje poljoprivrede u HBOR-u

Od svog osnutka, HBOR je dio svojih aktivnosti usmjerio u
poticanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje

Poljoprivreda se kreditira u okviru većine programa
kreditiranja koje provodi HBOR

Do sada je HBOR za poljoprivredu odobrio oko 8.500
kredita u ukupnom iznosu od 6,6 mlrd HRK (oko 8%
ukupne kreditne aktivnosti HBOR-a)
6
Pregled uvjeta kreditiranja za poljoprivredu
Namjena
Kamatna
stopa
Rok otplate
Način
kreditiranja
KREDITIRANJE INVESTICIJA
KREDITIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA
Ulaganje u podizanje i opremanje novih
nasada, modernizaciju proizvodnje,
nove tehnologije, širenje postojećeg
poslovanja
i
izgradnju
novih
proizvođačkih kapaciteta
Financiranje tekućih obveza koje nastaju
redovnim poslovnim aktivnostima (npr.
sirovine i materijal, zalihe, otkup
proizvoda,
financiranje
sjetve,
restrukturiranje financijskih obveza)
2%, 3% ili 4% ovisno o programu,
veličini
poduzetnika,
dosadašnjoj
3% ili 5% ovisno o programu kreditiranja
uspješnosti poslovanja i području
ulaganja.
12 do 14 godina (uključujući i poček od
2 do 5 godina) ovisno o programu 1 godina, 6 godina ili 10 godina
kreditiranja
Putem poslovne banke, izravno i po
Putem poslovnih banaka
modelu podjele rizika
7
Najčešći razlozi investiranja
1. Povećanje postojeće proizvodnje
2. Održavanje i adaptacija
3. Nova proizvodnja
4. Postizanje veće ekonomičnosti, produktivnosti i
rentabilnosti poslovanja
5. Poboljšanje kvalitete proizvoda
6. Poboljšanje uvjeta i rada života na gospodarstvu
7. Formiranje novog gospodarstva
8
Odluka o financiranju
1. Dostatnost financijskih sredstava
2. Izvori financiranja – vlastito ili kredit
3. Cijena uloženog novca (kamata)
4. Vremenski intervali dospijeća kreditnih obveza
5. Održiva likvidnost
Poduzetničko razmišljanje: ŠTO PROIZVODIM? KOLIKO
ZARAĐUJEM I TROŠIM?
9
Pretpristupni fondovi - rezultati
• Od 2006. godine - financijsko praćenje korisnika EU
projekata kroz specijalizirane programe kreditiranja
• Do sada financirano 375 projekata kandidata za EU
pretpristupne fondove u iznosu od 1,71 mrld kuna
• Sredstvima HBOR-a kreditirano 57% od ukupno do sada
odobrenih projekata po IPARD programu
10
Strukturni fondovi
• Financijsko razdoblje 2014.-2020. za Mjere ruralnog
razvoja za RH – alokacija 2,3 mlrd EUR iz Europskog
poljoprivrednog fonda
• Godišnje oko 332 mln EUR
• Program Ruralnog razvoja RH obuhvaća 16 Mjera
• Glavni ciljevi PRR-a:
 Održiva proizvodnja hrane
 Održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim
promjenama
 Uravnoteženi teritorijalni razvoj.
11
Usporedba IPARD-a i EAFRD-a
12
Mjere ruralnog razvoja
• Objavljeni Pravilnici o provedbi Mjere 04. Podmjere 4.1. i
Podmjere 4.2. (NN 7/2015, OD 21.01.2015. godine)
• Objava Natječaja – najava 30.01.2015.
• U drugom kvartalu 2015. godine očekuje se donošenje
Pravilnika i raspisivanje Natječaja u okviru:
 Mjere 6. – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i
poslovanja
Mjere 7. – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima
13
HBOR i Strukturni fondovi
• CILJ HBOR-a:
• Olakšati i poticati apsorpciju ESI fondova te posredno doprinijeti održivom
razvoju i uravnoteženom gospodarskom rastu
• Postati prepoznatljivi kao ključan i kvalitetan partner za EU sufinanciranje
među korisnicima EU projekata te drugim relevantnim dionicima
• KAKO?
1. KREDITNO
POSLOVANJE
2. GARANTNO
POSLOVANJE
3. INFORMATIVNA
ULOGA I
PARTNERSTVO S
KLJUČNIM
DIONICIMA
14
NOVI PROGRAM KREDITIRANJA EU KORISNIKA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA, RIBARSTVA I VINSKE OMOTNICE
Program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja,
ribarstva i vinske omotnice
Cilj
Kreditiranje projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje
sredstvima Zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike,
odnosno sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za
ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda
te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
Korisnici kredita
Korisnici koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg
podnose zahtjev.
Namjena
Financiranje troškova provedbe projekta, koji obuhvaćaju:
- dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI fondova prihvatljivi izdaci
- izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za
ESI fondove.
Iznos
Najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kuna. Najviši
iznos kredita nije ograničen.
Krediti se odobravaju u kunama, uz valutnu klauzulu u EUR.
15
NOVI PROGRAM KREDITIRANJA EU KORISNIKA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA, RIBARSTVA I VINSKE OMOTNICE
Program kreditiranja EU projekata ruralnog
razvoja, ribarstva i vinske omotnice
Kamatna stopa
najmanje 3% godišnje
Rok otplate
Do 14 g., uključujući do 3 ili 5 (za podizanje i/ili restrukturiranje
dugogodišnjih nasada) godina počeka
Način kreditiranja
Izravno i putem poslovnih banaka
Marža za poslovnu
banku
2/3 ukupne kamatne stope za krajnjeg korisnika
Ostalo
Predviđena je mogućnost izdavanja bankarske garancije za povrat
predujma iz EU darovnice
16
Izdavanje bankarske garancije
 Način provedbe Mjera ruralnog razvoja uključuje
mogućnost isplate predujma iz EU bespovratnih sredstava
korisniku EU projekta uz predočenje bankarske garancije
za povrat predujma
 HBOR može na zahtjev investitora, koji će podnositi HBORu izravni zahtjev za kredit, izdati bankarsku garanciju za
povrat predujma iz EU darovnice u korist Agencije za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
17
Preporuke EU korisnicima
• U ŠTO RANIJOJ FAZI KONTAKTIRATI HBOR/POSLOVNU
BANKU KAKO BI SE NA VRIJEME UKLJUČILI SVI SUDIONICI
KOJI ĆE FINANCIRATI PROJEKT
• UTVRDITI TOČAN IZNOS POTREBNIH SREDSTAVA I CJELOKUPNU
FINANCIJSKU KONSTRUKCIJU PROJEKTA:
• potreban iznos za sufinanciranje prihvatljivih izdataka
• nužne izdatke koji su neprihvatljivi po pojedinom natječaju
• uzeti u obzir način isplate EU bespovratnih sredstava
• u slučaju korištenja predujma voditi računa o ishođenju avansne
garancije
• OBRATITI PAŽNJU NA DOZVOLJENE INTENZITETE DRŽAVNIH POTPORA
(!)
18
Hvala na pažnji!
www.hbor.hr
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Croatia
[email protected]
[email protected]
19

similar documents