taj-djece-u-ustanove-socijalne-skrbi-kaznenopravni-dio

Report
Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade
stručni skup održan 2. srpnja 2014. godine u Zagrebu, Kaptol 27, na temu
SMJEŠTAJ DJECE U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI
(kaznenopravni dio)
Dijana Rizvić
sutkinja za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
OSNOVNI ZAKONI I DRUGI AKTI KOJI SE neposredno ili posredno ODNOSE
NA POSTUPANJE PREMA MALOLJETNIM POČINITELJIMA KAZNENIH
DJELA KADA SE ODREĐUJE I IZVRŠAVA SMJEŠTAJ U USTANOVE
SOCIJALNE SKRBI
Zakon o sudovima za mladež (Narodne novine broj 84/11.,
143/12. i 148/13., nastavno: ZSM/11)
• Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine broj ("Narodne
novine" broj 152/08, 76/09., 80/11., 143/12., 56/13. i 145/13.;
nastavno: ZKP/08)
• Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za
kaznena djela i prekršaje (Narodne novine broj 133/12.,
nastavno
ZISIMKP/12)
Ustav
Republike
Hrvatske (Narodne novine broj 56/90., 135/97.,
8/98., 113/00., 124/00., 28/01.,41/01.,55/01., 76/10., 85/10.,
05/14.; nastavno Ustav RH)
Preporuka Vijeća Europe Rec (2005) 5 o pravima djece koja žive
u institucijama sustava
• Konvencija o pravima djeteta (donijeta 20.11.1989. godine)
• Konvencija protiv torture ili drugih surovih, neljudskih ili
ponižavajućih kazni i postupaka (donijeta 10.12.1984. godine)
TIJEK, TEMELJNA NAČELA, CILJEVI I REZULTATI POSTUPANJA PREMA
MALOLJETNOM POČINITELJU KAZNENOG DJELA
DIJETE PRIJE POČINJENJA
KAZNENOG DJELA
DIJETE KADA POČINI KAZNENO
DJELO
MJERE PREMA DJETETU
TIJEK, TEMELJNA NAČELA, CILJEVI I REZULTATI POSTUPANJA PREMA
MALOLJETNOM POČINITELJU KAZNENOG DJELA
TKO ODREĐUJE MJERE
GDJE SE IZVRŠAVAJU MJERE
TKO IZVRŠAVA MJERE
TIJEK, TEMELJNA NAČELA, CILJEVI I REZULTATI POSTUPANJA PREMA
MALOLJETNOM POČINITELJU KAZNENOG DJELA
SADRŽAJ I CILJ IZVRŠAVANJA MJERE
DIJETE PRIVREMENO SMJEŠTENO U USTANOVI
SOCIJALNE SKRBI SADAŠNJE STANJE
NEDOSTACI I MOGUĆA RJEŠENJA
TIJEK, TEMELJNA NAČELA, CILJEVI I REZULTATI POSTUPANJA PREMA
MALOLJETNOM POČINITELJU KAZNENOG DJELA
DIJETE
PRIVREMENO
SMJEŠTENO U
USTANOVI
SOCIJALNE
SKRBI STANJE
KOJE TREBA
POSTIĆI
DIJETE PRIJE POČINJENJA KAZNENOG DJELA
(kaznenopravno odgovorno dijete od 14-18 godina prema kojem su ranije već bile
primjenjene mjere obiteljskopravne zaštite djelomično uspješno ili neuspješno ili
su te mjere još u tijeku)
POREMEĆAJ
IU
PONAŠANJU
I
ZDRAVSTVE
NE TEŠKOĆE
Izbivanje iz
kuće
Druženje s
osobama
asocijalnog
ponašanja
Konzumiranje
lakih opojnih
droga ili
alkohola
Depresija,
ADHD,OBRAZOVA
ispodprosječne NJE
intelektualne
Poremećaj
sposobnosti, pažnje i
teže bolesti teškoće
shizofrenija
i
koncentracije
slično
Izostanci iz
škole
Negativne
ocjene
Gubitak
školske godine
RIZIČNO
DIJETE
SOCIJALNI
KONTAKTI I
VJEŠTINE
Agresivno
vršnjačko
OBITELJSKA
nasilje ili
SITUACIJA
nasilje prema
Loše
drugim
stambene, članovima
materijalne obitelji
prilike, Nepoštivanje
nezaposlenost
autoriteta
roditelja
Slaba kontrola
Loši odnosi agresije
roditelja,
rastava braka
roditelja,
necjelovita
obitelj, bolest
roditelja,
promjena
sredine uslijed
ranijih
okolnosti
Nepodržavajuć
a obitelj
Odgojno
DIJETE KADA JE POČINILO KAZNENO DJELO
KAZNENO DJELO
Mora postojati osnovana sumnja da je počinio određeno kazneno djelo i dokazi u odnosu na to kazneno djelo ili
kaznena djela
Kod mlađih maloljetnika od 14-16 godina starosti radi se najčešće o lakšim kaznenim djelima bilo imovinske prirode
kao što su krađe ili pokušaji teških krađa ili se radi o kaznenim djelima tjelesnih ozljeda ili prijetnje na štetu članova
svoje obitelji ili na štetu svojih vršnjaka
Kod starijih maloljetnika od 16-18 godina starosti može se raditi o težim kaznenim djelima kao što je razbojništvo ili
neke teške krađe i to počinjeno najčešće u supočiniteljstvu s drugim maloljetnicima ili mlađim punoljetnicima
NUŽNA ZAŠTITA OD DALJNJEG UGROŽAVANJA MALOLJETNIKOVOG RAZVOJA
Radi se o maloljetniku koji ugrožava sebe jer je sklon skitnji i druženju s osobama asocijalnog ponašanja, sklon
nepohađanju škole, ima negativne ocjene i izostanke iz škole te koristi droge ili alkohol
Radi se o maloljetniku koji ugrožava druge osobe svojim ponašanjem u školi, kod kuće ili izvan kuće te postoji
opasnost od ponavljanja kaznenih djela
Radi se o maloljetniku koji ili nema obitelji ili je obitelj odgojno nemoćna ili nepodržavajuća
I radi se o maloljetniku kojem je zbog svih navedenih razloga nužna pomoć i zaštita kako bi ga se zaštitilo od daljnjeg
ugrožavanja njegovog razvoja
MJERE PREMA DJETETU KAO POČINITELJU KAZNENOG DJELA
Privremene mjere prema maloljetniku
Članak 65. ZSM/11
(1) Sud može, na prijedlog državnog odvjetnika ili po službenoj dužnosti, nakon pribavljanja podataka od
zavoda (Centra) za socijalnu skrb u županiji, odlučiti da se maloljetnika u tijeku postupka privremeno stavi
pod nadzor zavoda (Centra) za socijalnu skrb u županiji radi pružanja pomoći i zaštite, ili da ga se privremeno
smjesti u ustanovu socijalne skrbi, kad je to primjereno očekivanoj sankciji, da bi se maloljetnika zaštitilo od
daljnjeg ugrožavanja njegova razvoja, posebno od napasti ponavljanja kaznenog djela.
Istražni zatvor prema maloljetniku
Članak 66. ZSM/11
(1) Kad prema Zakonu o kaznenom postupku postoje uvjeti za određivanje istražnog zatvora, prema
maloljetniku će se istražni zatvor odrediti samo kao krajnja mjera, u razmjeru prema težini djela i očekivanoj
sankciji, u najkraćem nužnom trajanju nužnom trajanju i samo ako njegovu svrhu nije moguće postići
primjenom mjera opreza, privremenog smještaja ili istražnim zatvorom u domu.
(2) Maloljetnik prema kojem je određen istražni zatvor iz stavka 1. ovog članka bit će smješten u zatvorenu
zavodsku ustanovu.
(3) Zatvorena zavodska ustanova za smještaj maloljetnika iz stavka 2. ovog članka mora imati dijagnostički
odjel i odjel za odgoj i rad u malim skupinama. Maloljetniku treba tijekom smještaja u zatvorenoj zavodskoj
ustanovi omogućiti rad i poduku korisnu za njegov odgoj i zanimanje.
TKO ODREĐUJE MJERE
prema maloljetnom počinitelju kaznenog djela
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Članak 65. ZSM/11
(2) Rješenje o određivanju, produljenju i ukidanju privremenog smještaja do podnošenja prijedloga za
izricanje maloljetničke sankcije donosi sudac za mladež.
Članak 66. ZSM/11
(2) U prethodnom postupku istražni zatvor smještajem u zatvorenu zavodsku ustanovu, na prijedlog
državnog odvjetnika, određuje rješenjem sudac za mladež i može trajati najdulje mjesec dana. Iz
opravdanih razloga sudac za mladež može, na prijedlog državnog odvjetnika, produljiti istražni zatvor
najviše za još mjesec dana, vodeći računa o ograničenjima iz stavka 1. ovog članka. Ako se prema
maloljetniku vodi pripremni postupak, sudac za mladež može, na prijedlog državnog odvjetnika, produljiti
ovu mjeru najviše za još daljnjih mjesec dana.
Članak 65. ZSM/11
(2) Rješenje o određivanju, produljenju i ukidanju privremenog smještaja nakon podnošenja prijedloga za
izricanje maloljetničke sankcije donosi vijeće za mladež.
Članak 45. ZSM/11
Vijeće za mladež općinskog suda sudi u sastavu od jednog suca za mladež i dva suca porotnika za mladež.
U sastavu od tri suca, od kojih je najmanje jedan sudac za mladež, vijeće za mladež općinskog suda
odlučuje izvan sjednice vijeća iz članka 84. i 85. tog Zakona i rasprave,
pa primjenom općih odredbi ZKP/08 o odlučivanju o istražnom zatvoru i članka 45. ZSM/11 vijeće za
mladež iz članka 45. stavka 2. ZSM/11 određuje, produljuje i ukida privremeni smještaj te istražni zatvor
izvan rasprave.
Članak 4. ZSM/11
Kazneni postupak prema maloljetniku je hitan.
GDJE SE IZVRŠAVAJU MJERE
privremenog smještaja u ustanove socijalne skrbi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Članak 38. ZISIMKP/12
(1) Odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu izvršava se u domu socijalne skrbi osnovanom za tu
namjenu.
Radi se domovima za djecu s poremećajima u ponašanju čiji je osnivač Republika Hrvatska
Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Rijeka, Vukovarska 49
Dom za odgoj djece Cres, Cres, Jadranska obala 15
Dom za odgoj djece i mladeži Zadar, Zadar, Bana Josipa Jelačića 8
Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb, Zagreb, Sv. Mateja 70a
Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac, Karlovac, Banija 14
Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Osijek, Vinkovačka 61
Dom za odgoj djece i mladeži Pula, Pula, Boškovićev uspon 6
Dom za odgoj djece i mladeži Split, Split, Hercegovačka 67
Odgojni dom Bedekovčina, Bedekovčina, Aleja Dragutina Domjanića 15
Odgojni dom Ivanec, Ivanec, Pahinsko 6
Odgojni dom Mali Lošinj, Mali Lošinj, Zagrebačka 16
Prihvatna stanica i disciplinski centar Varaždin, Varaždin, Julija Merlića 1a
Istražni zatvor bi se sukladno članku 66. stavku 2. i 2. ZSM/11 trebao izvršavati zatvorenoj zavodskoj
ustanovi koja bi morala imati dijagnostički odjel i odjel za odgoj i rad u malim skupinama a maloljetniku bi
se trebalo tijekom smještaja u zatvorenoj zavodskoj ustanovi omogućiti rad i poduku korisnu za njegov
odgoj i zanimanje, međutim isti se izvršava u posebnim prostorijama pojedinih Zatvora, u kojem su
smješteni punoljetni počinitelji kaznenih djela i mlađi punoljetnici.
TKO IZVRŠAVA
privremeni smještaj maloljetnika u ustanovu socijalne skrbi
•
Članak 65.ZSM/11
•
•
•
(3) Privremeni smještaj i nadzor provode se kao odgojne mjere nadzora i upućivanja u odgojnu ustanovu.
Članak 2. ZISIMKP/12
(1) Izvršavanje odgojnih mjera: posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor,
pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i
upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu u nadležnosti je ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.
Članak 10. ZISIMKP/12
(1) Poslove pozivanja i upućivanja maloljetnika na izvršavanje odgojne mjere, osim odgojne mjere
upućivanja u odgojni zavod, obavlja centar za socijalnu skrb na čijem se području nalazi prebivalište,
odnosno boravište maloljetnika.
Članak 12.
(1) Centar za socijalnu skrb i ustanova nadležna za izvršavanje odgojne mjere poduzet će sve potrebne
radnje da se s izvršavanjem odgojne mjere započne bez odgode.
(3) Ako se maloljetnik nakon uredno dostavljenog poziva ne odazove na izvršavanje odgojne mjere
upućivanja u disciplinski centar, pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, odgojnu
ustanovu, posebnu odgojnu ustanovu ili odgojni zavod, ravnatelj ustanove, odnosno upravitelj odgojnog
zavoda obvezan je o tome odmah izvijestiti sud za mladež, centar za socijalnu skrb i suca izvršenja.
(4) Maloljetnik kojem je izrečena zavodska odgojna mjera koji se ne odazove na izvršavanje odgojne mjere,
a roditelji ili skrbnik ne izvijeste o spriječenosti iz opravdanih razloga, prisilno će se dovesti na izvršavanje
odgojne mjere.
(5) Nalog suda o dovođenju maloljetnika izvršavaju policijski službenici u civilnoj odjeći od kojih jedan
mora biti istog spola kao maloljetnik. Vozilo kojim se maloljetnik dovodi mora biti bez policijskih oznaka.
•
•
•
•
•
•
•
SADRŽAJ I CILJ IZVRŠAVANJA MJERE
privremenog smještaja maloljetnika u ustanovu socijalne skrbi
Preporuka Vijeća Europe Rec (2005) 5 o pravima djece koja žive u institucijama
sustava
TEMELJNA NAČELA
POSEBNA PRAVA DJECE
SMJERNICE I STANDARDI
KVALITETE
POSEBNA PRAVA DJECE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.Pravo smještaja u ustanovu samo na temelju multidisciplinarne procjene ukoliko je to doista potrebno te da se taj smještaj u
određenim razdobljima preispituje a pri tome da se uzme u obzir i maloljetnikovo mišljenje.
2. pravo na redovite kontakte sa svojom obitelji te drugim osobama te se ti kontakti mogu ograničiti ili isključiti samo ako je
to u najboljem interesu djeteta
3. pravo na smještaj ili redovite kontakte sa svojom braćom i sestrom ukoliko je to moguće
4. pravo na identitet
5. pravo na poštivanje etničkog, religijskog, kulturnog, socijalnog i jezičnog porijekla
6. pravo na privatnost uključujući pristup osobi od povjerenja kao i pravo pristupa nadležnom tijelu za stručan savjet o svojim
pravima
7. pravo na dobru kvalitetu zdravstvene zaštite prilagođene potrebama pojedinog djeteta
8. pravo na poštovanje ljudskog dostojanstva i tjelesnog integiriteta djeteta, posebno pravo nepodvrgavanju neljudskom ili
ponižavajućem postupanju, nasilnom odgajanju uključujući zaštitu od tjelesnog kažnjavanja i svih oblika zlostavljanja.
9. pravo na jednake mogućnosti
10. pravo na pristup svim oblicima edukacije, profesionalno usmjeravanje i obrazovanje pod istim uvjetima kao za svu ostalu
djecu
11. pravo na aktivno i odgovorno građanstvo kroz igru, sport, kulturne aktivnosti, neformalno obrazovanje i povećane
odgovornosti
12. pravo na sudjelovanje u postupku donošenja odluka što se odnose na njega kao i na uvjete života u ustanovi
13. pravo biti obaviješten o svojim pravima te pravilima ustanove na prikladan način
14. pravo podnositi pritužbe o kojima odlučuje posebno nepristrano i neovisno tijelo vodeći računa o njegovim temeljnim
pravima kao djeteta.
TEMELJNA NAČELA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obitelj je prirodno okruženje za rast i dobrobit djeteta te roditelji primarno imaju odgovornost za odgoj i
razvoj djeteta
Preventivne mjere i potporu djeci i obiteljima u skladu s njihovim posebnim potrebama treba osigurati što
je moguće više
Upućivanje djeteta (u ustanovu) treba biti iznimka i primarno treba u najboljem interesu djeteta isto dijete
uključiti u socijalnu integraciju ili ponovnu integraciju što je moguće prije. Smještaj mora jamčiti djetetu
temeljna prava.
Smještaj ne smije trajati duže nego što je nužno i trebalo bi se redovno nakon određenog vremena
preispitati da li je u djetetovom najboljem interesu a roditelji bi trebali biti potpora koliko je god moguće
mirnoj ponovnoj integraciji maloljetnika u obitelj i društvo.
Djetetu treba dati podršku nakon napuštanja ustanove pri ponovnoj integraciji u obitelj i društvo
Pri donošenju odluke o smještaju djeteta, dijete se ne bi smjelo diskriminirati na temelju spola, rase, boje
kože, jezika, religije i drugog
Postupak, organizacija i pojedinačni program postupanja s maloljetnikom uključujući i redovna
preispitivanja smještaja, trebali bi biti jamstvo prava djeteta pri čemu treba saslušati dijete u skladu s
njegovom dobi i stupnjem zrelosti
Sve disciplinske mjere koje se koriste u ustanovama, uključujući i one koje sprečavanju ugrožavanje
maloljetnika i ugrožavanje drugih osoba od strane maloljetnika, moraju se temeljiti na propisima i
odobrenim standardima
Obitelj djeteta bi trebala, ukoliko je to moguće biti uključena u planiranje i organizaciju smještaja djeteta u
ustanovu socijalne skrbi
Kada povratak djeteta u obitelj nije moguć treba predvidjeti druge mogućnosti za skrb djeteta i njegov
smještaj uvažavajući njegove potrebe i želje.
SMJERNICE I STANDARDI KVALITETE
•
•
•
•
•
•
Da bi se mogli implementirati ova temeljna načela i prava djeteta treba slijediti određene smjernice i
standarde kvalitete:
Kada je to moguće ustanova bi trebala biti što bliže djetetovom okruženju i trebalo bi time omogućiti
održavanje redovitih kontakata djeteta s roditeljima
Trebalo bi organizirati male obiteljske jedinice u ustanovi
Prvenstveno bi se trebalo skrbiti o fizičkom i psihičkom zdravlju djeteta kako bi mu se omogućilo
skladan razvoj
Pojedinačni program postupanja bi se trebao temeljiti na razvoju djetetovih sposobnosti i poštivanja
njegove autonomije te biti usmjeren na održavanje konakata s vanjskim svijetom te pripremu odlaska
maloljetnika iz institucije u budućnosti
Uvjete koji omogućuju nastavak obrazovanja te primjerene odnose između djelatnika ustanove i
djece, posebno kroz stabilnost osoblja (što znači kontinuirana prisutnost i izbjegavanje premještaja
osoblja).
DIJETE PRIVREMENO SMJEŠTENO U USTANOVI SOCIJALNE SKRBI
SADAŠNJE STANJE
OBITELJSKA
SITUACIJA
+SPREČAVANJ
E
UGROŽAVAN
JA SEBE I
DRUGIH TE
SPREČAVANJ
E NOVIH
KAZNENIH
DJELA +-
NASTAVAK
OBRAZOVA
NJA +-
POREMEĆAJ
IU
PONAŠANJU
ZDRAVSTVE
NA SKRB –
SOCIJALNI
KONTAKTI I
VJEŠTINE +-
NEDOSTACI I MOGUĆA RJEŠENJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEDOSTACI
Nedostatna preventiva delikventnog ponašanja djece – rad s roditeljima i rad sa rizičnom djecom
Brzina kaznenog postupka
Specijaliziranost svih koji postupaju prema maloljetnicima – policijskih službenika, državnih odvjetnika,
sudaca te socijalnih pedagoga i drugih stručnjaka
Dosadašnji sustav obrazovanja u ustanovama socijalne skrbi neprikladan, nije općenito u skladu sa
društvenim razvojem i rezultira kasnijom neuspješnom integracijom maloljetnika u njegovo socijalno
okruženje
Zdravstvena zaštitita – posebno psihoterapija nedostatna, neučinkovita i usmjerena prvenstveno na
izdavanje lijekova a ne psihoterapiju – ograničenost sredstava
Neprikladnost i rizičnost izvršavanja mjere samo od strane socijalnih pedagoga i drugih stručnjaka u slučaju
potrebe hitnog izvršavanja privremenog smještaja maloljetnika u ustanovu socijalne skrbi
Kompenzacija nepostojanja zatvorene zavodske ustanove u kojoj bi se izvršavao istražni zatvor za
maloljetnike, privremenim smještajem maloljetnika u ustanove socijalne skrbi što se pokazalo neprikladnim
za maloljetnike rizičnog ponašanja i rezultiralo bijegom i višemjesečnim boravkom maloljetnika na
nepoznatim mjestima i time dodatno rezultiralo izloženosti maloljetnika riziku za sebe i druge te daljnjem
činjenju kaznenih djela
MOGUĆA RJEŠENJA
RASPRAVA
DIJETE PRIVREMENO SMJEŠTENO U USTANOVI SOCIJALNE SKRBI
STANJE KOJE TREBA POSTIĆI
STVARANJE
UVJETA ZA
PONOVNO
UKLJUČIVA
NJE DJETETA
U OBITELJ
ILI NEKU
DRUGI
ODGOVARAJ
UĆU
SREDINU ILI
SMJEŠTAJ
ZAŠTITITI
DJETETOV
RAZVOJ NA
SVAKI RAZVITI
NAČIN
KOD
DJETETA
SOCIJALNE
VJEŠTINE I
NAUČITI GA
SUOČITI SA
KONFLIKTIN
IM
SITUACIJAM
A
STABILNA I
PODRŽAVAJ
UĆA
OBITELJSKA
SITUACIJA te
RAZVIJANJE
RODITELJSK
IH VJEŠTINA
I VJEŠTINA
PRILOGOĐA
VANJA
DJETETU S
TEŠKOĆA
PRUŽITI
ODGOVARAJ
UĆU
MEDICINSK
U SKRB
KAKO BI SE
KOD
DIJETETA
UBLAŽILI
I/ILI
OTKLONILI
UZROCI
POREMEĆAJ
AU
vOČUVATI
PONAŠANJU
PRAVO NA
OBRAZOVA
NJE DJETETA
TE
RAZVIJANJE
NJEGOVIH
SPOSOBNOS
TI,
INDIVIDUAL
NOSTI I
IDENTITETA
RIZIČNO
DIJETE
ZAŠTIĆENO
I
STABILIZIR
ANO DIJETE
RAS PRAVA

similar documents