Politika dobiti

Report
Pojam dobiti
Ekonomska dobit
Sadržaj politike dobiti
Preko njega se prelamaju interesi različitih
interesnih grupa:
Vlasnika
Kreditora
Zaposlenih
Države
Kako ga
“preferiraju” i
zašto?
Dobit nije samo aritmetička veličina:
Motiv
Snaga
Indikator
Privređivanja
Privrednih aktivnosti
Poslovnog progresa
Primjer
dva
investitora
Odnosa profita i kapitala:
Profita kao okvira politike raspodjele:
Informacije o efikasnosti.
Trajnost poslovanja
Prvo pozitivnim poslovanjem očuvamo prvobitni
kapital.
Da li to znači da je dovoljno poslovati na “nuli”?
Dobitak je višak preko toga.
Kako
“preferiraju” i
zašto?
Interesne grupe
Suština: zaržana dobiti vs. podjela dividendi
Dobit je osnovni instrument preko koga se
imovina korporacije prenosi na vlasnike.
Zašto nastaje problem agent-principal sa
aspekta raspodjele dobiti?
Informacija prilikom donošenja odluka:
Investitorima:
Kupiti nove akcije ili
Dezinvestirati i uložiti na
drugom mjestu.
Ovjde spadaju i kreditori  opravdanost
njihovog ulaganja (sigurnost dugoročnog
povjerioca)
Menadžmentu:
Ulaganje u nove projekte.
Bonusi.
Promjene u menadžment
timu.
Ekonomski i računovodstveni dobitak samo
slučajno mogu biti ista stvar.
Personalni koncept: “Maksimalna vrijednost
koju pojedinac može potrošiti u toku sedmice,
očekujući da bude jednako bogat na kraju
sedmice kao što je bio na početku”.
Nesporna povezanost dobitka i kapitala.
Ekonomski dobitak je usmjeren u budućnost
YE = C + (Kt – Kt-1)
Kupili smo akcije preduzeća za 14.133 KM. Nose nam godinju dividendu kao u tabeli a u
4.godini ćemo ih prodati za 10.000 KM. “Potrošnja” ili personalna dobit je 10%.
1
2
3
4
14.133
13.546
11.901
9.091
Ek.dobitak (YE)
1.413
1.355
1.190
909
Dividenda (C)
2.000
3.000
4.000
10.000
Ostane za
reinvestiranje
587
1.645
2.810
9.091
Dobit od
reinvestiranja
0
58
223
504
1.413
1.413
1.413
1.413
Kapital
UKUPNO YE
Σ
4.867
1.413
Ostvarena primanja ne predstavljaju dobitak u ukupnom iznosu
Dio koji se troši.
Dio koja mora biti reinvestiran
Dobitni potencijal u svakom
=
da bi originalno uloženi kapital
narednom periodu ostaje
bio očuvan.
nepromijenjen!
Neoklasična ekonomska teorija: “Profit is a
king”.
Bihejvioristički pristup: zadovoljavajući profit
Menadžerski pristup: problem principal vs agent
Teorija o stejkholderima: različiti prioriteti svih
zainteresovanih
Skup načela, metoda i postupaka u cilju
usmjeravanja odluka u procesu oblikovanja i
disponiranja rezultata:
Usvaja menadžment kao smjernice
Svjesno vršenje uticaja na visinu rezultata
Sadrži:
Projektovanje dobiti – zadavanje
Utvrđivanje dobiti – iskazivanje
Raspodjelu dobiti
Moramo da poznajemo izvor dobiti
Planski bilans uspjeha
Planska kalkulacija (doprinos pojedinih proizvoda ili
grupa)  konkretno: dodajemo zaradu na
predviđeni iznos troškova
 politika cijena, investiranja
Da li ukupnu dobit koja se može obračunati treba
iskazati ili ne?
1. Politika uravnoteženja dobiti (metode otpisa vrijednosti,
obračuni zaliha, pokrića za rizike i troškove, transferne
cijene):
Uticaj na projekcije poslovanja?
Poreske prednosti?
Kontinuirani rast isplata dividenti – vrijednost akcija?
2. Politika fluktuirajuće dobiti – korektna primjena
rač.normi – stvarno nastali događaji
3. Politika “odrešenih ruku”: podcjenjivanje/ precjenjivanje
u skladu sa poslovno-političkim ciljevima:
Reakcija na konkurenciju.
Popravljanje finansijske strukture/boniteta/likvidnosne slike...
Dividende  bilans između tekućih dividendi i
budućeg rasta = maksimiranje vrijednosti
preduzeća
Rezerve  otvorene i skrivene (a svakako
smanjuju dobitak za raspodjelu).
Učešće zaposlenih u uspjehu – identifikacija
zaposlenih sa ciljevima preduzeća

similar documents