DMC 2557 Term 1 - สพป.ยโสธร เขต 1

Report
การประชุมเชิงปฏิบตั ิ การ
การจัดทาข้อมูล
ของโรงเรียน
ปี การศึกษา 2557
สพป.ยโสธร
เขต
1
ประโยชน์ ของข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
1.
2.
3.
เป็ นเครือ่ งมือสาคัญในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา อยางมีหลักการและเหตุผลของ
ผูบ้ ริหาร
เป็ นเครื่องมือในการวางแผน การบริหาร
จัดการการศึกษา การจัดสรรงบประมาณและ
การติดตามประเมินผล
เป็ นเครื่องมือในการกากับ ควบคุมการ
ประโยชน์ ของข้อ
มูลสารสนเทศทางการศึกษา
4.
5.
6.
เป็ นเครือ่ งมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานการจัดการศึกษาของหน่ วยงาน
เป็ นเครื่อมือในการสร้างองค์ความรู้ สร้างความ
เข้าใจ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กร
บุคลากรในองค์กรและสาธารณชน
เป็ นเครื่องมือสาหรับบุคคลทัวไป
่ เช่น นักวิจยั
นักวิชาการหรือนักการศึกษาใช้ประโยชน์
ระบบฐานข้อมูลของ สพฐ.
Data Management Center (DMC)
B_OBEC ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
M_OBEC ฐานข้อมูลครุภณ
ั ฑ์EMIS
EFA
ฐานข้อมูลครู-บุคลากรรายบุคคล
ฐานข้อมูลผูจ้ บการศึกษา Online
จัดสรร งบประมาณ
ฐานข้ อมูลผู้จบ กศ.
ตัวชี ้วัด กพร.
ตัวชี ้วัด EFA
EMIS
DMC
น.ร.รายบุคคล
EFA
ครูบุคลากร
M_OBEC
Data Warehouse
GIS
B_OBEC
สิ่ งกอสร
าง
่
้
School Mapping
B_OBEC ฐานข้อมูล
ิ่ งก่อสร้22างรายการ
สจานวน
http://bobec.bopp-obec.info/
M_OBEC ฐานข้อมูลครุภณ
ั ฑ์
จานวน 68 รายการ
ข้อมูลแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA
http://data.bopp-obec.info/emis/
DMC
การจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
1) 10 มิ.ย.2557
2) 10 พ.ย.2557
สิ้นปี การศึกษา
การตรวจสอบยืนยันข้อมูล
3)
DMC 2557 Term 1
การจัดทาขอมู
้ ลนักเรียนรายบุคคล
DMC 2557 TERM 1
ผานระบบ
DATA MANAGEMENT CENTER
่
2557 เป็ นการจัดเก็บขอมู
้ ลนักเรียนรายบุคคลปี
การศึ กษา2557 เพือ
่ ปรับปรุง ยอดนักเรียนให้
เป็ นปัจจุบน
ั เพือ
่ ใช้ในการ จัดตัง้ จัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุ นรายหัวประเภทตาง
ๆ
่
โดยให้เจ้าหน้าทีข
่ อมู
้ ลระดับโรงเรียนเป็ น
ผูด
้ าเนินการจัดเก็บและใหปรับปรุง ขอมู
้ ล ดังนี้
DMC 2557 Term
1. แกไขข
อมู
้ ฐานโรงเรียนให้เป็ นปัจจุบน
ั
้
้ ลพืน
2. ตรวจสอบนักเรียนในทะเบียนนักเรียนโดยการใส่
ในช่องปี การศึ กษาเป็ น 2556 ถาพบรายชื
อ
่
้
นักเรียนแสดงวายั
่ งทาขอมู
้ ลไมเสร็
่ จในรอบสิ้ นปี
หรือเลือกรอดาเนินการไว้ ให้ทาการเลือ
่ นชัน
้
ซ้าชัน
้ จบ การศึ กษาซ่ึงอยใู
่ ู นเมนูโรงเรียน
ให้เรียบรอย
้
3. ถานั
2557 หมดทุกคน (ไมมี
้ กเรียนอยูในปี
่
่ ค้าง
ปี 2556) ให้ตรวจสอบวานั
่ กเรียนคนไหนทีเ่ ราทา
เลือ
่ นชัน
้ ซ้าชัน
้ จบ
ผิดในรอบสิ้ นปี
โดยการแกไขดั
งนี้
้
DMC 2557 Term
- เลื่อนชัน
้ ผิด ให้ไปแก้ชนั ้ เรียนใน
ทะเบียน
ให้ถกู ต้อง
- ซ้ําชัน
้ ผิด ให้ไปแก้ชนั ้ เรียนใน
ทะเบียน
ให้ถกู ต้อง
- ทาจบออกผิด แต่จริงๆแล้ว
DMC 2557 Term
4. แกไขห
่ นชัน
้ แลว
้
้องเรียน (สาหรับนักเรียนทีเ่ ลือ
้
ตอง
เปลีย
่ นห้อง) ไดในเมนู
ทะเบียน
้
้
นักเรียน
ิ
5. ยายเข
า/เพ
มนั
้
้
่ กเรียนใหม่
หากนักเรียนคนใดไมมี
่ เลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก ติด G
ไมว่ าจะเป็
นสั ญชาติใด ให้ส่งหลักฐานเอกสารแสดง
่
ตัวตนแลวแนบไฟล
โรงเรียน
้
์ ทีเ่ มนู
ส่งหลักฐานเอกสารแสดงตัวตน
6. ตรวจสอบความพิการ/ดอยโอกาส/การพั
กนอน
้
โดยเฉพาะความดอยโอกาสยากจน
ตองระบุ
รายได้
้
้
ของครอบครัวของนักเรียนรวมกันไมเกิ
่ น 40,000
บาท ตอ ปี
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
DMC 2557 Term
1.เขา้ http://www.obec.go.th/(สพฐ.)
คลิกเว็ปไซตในส
านักในสั งกดั สพฐ.
์
เลือกกลุมสารสนเทศ
หรือ
่
http://www.bopp-obec.info/home/
(กลุมสารสนเทศ
สานักนโยบายและ
่
แผนการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐาน) หรือเขา้
โดยตรงไดที
้ ่
http://portal.bopp-obec.info/obec57
DMC 2557 Term
2. ลงทะเบียน สาหรับผู้ทีเ่ ขาใช
้
้งานเป็ นครัง้ แรก เทานั
่ ้น
ให้ลงทะเบียนการใช้งานระบบ (Username) โดยการ
เขาเมนู
“ลงทะเบียน”
้
ส่วนผู้ทีม
่ ี User และ Password ทีใ่ ช้ไดในปี
2556
้
สามารถนามาใช้ไดในปี
การศึ กษา 2557 โดยดาเนินการ
้
ใน ขอ
ให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่
้ 3 หากไมทราบ
่
สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาประถมศึ กษายโสธร เขต 1
อ.บริสุทธิ ์
/
อ.ศาสตรา 085-2226933
DMC 2557 Term
กรอกขอมู
กดทีป
่ ่ ุม
้ ล ให้ครบถวน
้
ลงทะเบียน เพือ
่ บันทึก และแจ้ง
ให้เจ้าหน้าทีส
่ านักงานเขตพืน
้ ที่
การศึ กษาประถมศึ กษายโสธร
เขต 1 ทาการอนุ มต
ั ิ
DMC 2557 Term
ื่
ี
3. เมอได
รั
บ
การอนุ
ม
ต
ั
ิ
User
แล
ว
ให
กลั
บ
ไปท
้
้
้
่
หน้า
http://portal.bopp.obec-info/obec57 แลว
้
เลือก เขาสู
้ ่ ระบบ
DMC 2557 Term
จะปรากฏหน้าจอการ login เขาสู
้ ่ ระบบ ใหพิมพ ์
ชือ
่ ผูใช
้ ้งาน (username) และรหัสผาน
่
(password) ลงในช่องทีแ
่ สดงและ
กดปุ่ม
“เขาระบบ”
เพือ
่ เขาสู
้
้ ่ DMC2557
DMC 2557 Term
หากปรากฏขอความว
าชื
่ ผูใช
้
่ อ
้ ้และ/หรือรหัสผาน
่
ไมถู
ให้ลองทดสอบพิมพชื
่ ผูใช
่ กตอง
้
์ อ
้ ้งาน
และ รหัสผานที
ถ
่ ก
ู ตองอี
กครัง้ แลวกดปุ
่
้
้
่ ม “เขาสู
้ ่
ระบบ”
หากยังปรากฏคาแจ้งเตือนอยูให
่ ้ติดตอเจ
่ ้าหน้าที่
เขตสอบถามวาชื
่ งทะเบียนของทาน
่ ผูใช
่ อ
่
้ ้งานทีล
ได้ เปิ ดการใช้งานแลวหรื
อยัง
้
DMC 2557 Term
4. เมือ
่ เขาสู
ว
้ ่ ระบบเป็ นทีเ่ รียบรอยแล
้
้ จะ
ปรากฏดังภาพ ให้เลือกทีเ่ มนูโรงเรียน
จะปรากฏเมนูยอยดั
งภาพ
่
DMC 2557 Term
DMC 2557 Term
โดยแตละเมนู
ยอย
จะใช้ดาเนินการ ดังนี้
่
่
ใช้ปรับปรุงขอมู
้ ลของ User
DMC 2557 Term
DMC 2557 Term
ใช้ปรับปรุงขอมู
้ ฐานของโรงเรียนซึง่ มีหลาย
้ ลพืน
แท็บยอยให
ให้ครบถวน
่
้ใส่ขอมลู
้
้
DMC 2557 Term
DMC 2557 Term
กรอกช่องปี การศึ กษาใหเู้ป็ น 2556 แลวกดค
่
้
้นหาเพือ
ตรวจสอบดูวายั
ั เรียน ปี การศึ กษา 2556 ทยั
่ งมีนก
่ ี งไม่
ดาเนินการเลือ
่ นชัน
้ หรือ ไม่ หากมีให้ดาเนินการให้
เรียบรอย
้
DMC 2557 Term
กรณีทไี่ มมี
ั เรียนค้างในปี 2556 ใช้ค้นหานักเรียนปี 2557 ทีอ
่ ยู่
่ นก
ในโรงเรียน โดยเลือกเงือ
่ นไขที่ ตองการ
และกด “ค้นหา” ซงึ่ จะ
้
มีรายชือ
่ นกั เรียนทีไ่ ดทาู
การระบุวาู่ ซ้าซัน
้ หรือเลือ
่ นชัน
้ ใน
้
สิ้ น ปี การศึ กษา 2556 แลวเท
้ า่ นั้น หากโรงเรียนระบุวาเป็
่ น
นักเรียนแขวนลอย (รอดาเนินการ) ในขอมลู
สิ้ นปี การศึ กษา 2556
้
ั
DMC 2557 Term
จะปรากฏขอมู
้ ลนักเรียนรายบุคคลตามภาพ ประกอบดวย
้
ส่วน ตางๆ
ดังนี้
่
-ส่วนขอมู
้ งตนประกอบด
วยข
อมู
้ ลเบีอ
้
้
้ ลปี การศึ กษา รหัส
โรงเรียน เลขประจาตวันก
ั เรียน ชัน
้ หอง้ เลขประจาตัว
ประชาชน ชนิดบัตร คานาหน้าชือ
่ เพศ ชือ
่ นามสกลุ
ชือ
่ ภาษาอังกฤษ นามสกลุภาษาอังกฤษ วันเกิด จังหวัด
ทีเ่ กิดอีเมล ์ กลู
่ ชาติ สั ญชาติ ศาสนา
่ ุ มเลือด เชือ
ี่ ้เป็ นหลักและภาษาอืน
ภาษาทใช
่ ๆ
DMC 2557 Term
DMC 2557 Term
‐ ส่วนทีอ
่ ยู่ ประกอบดวย
ทีอ
่ ยูตามทะเบี
ยนบาน
และ
้
่
้
ทีอ
่ ยูปั
ั
มีรายละเอียดคือ รหัสประจาบ้าน
่ จจุบน
บานเลขที
่ หมู่ ถนน จังหวัด อาเภอ ตาบล
้
รหัสไปรษณีย ์ และหมายเลขโทรศั พท ์
DMC 2557 Term
- ส่วนรายละเอียดนักเรียน ประกอบดวย
การเป็ นนักเรียนพักนอน
้
ประจา ทีพ
่ ก
ั นอนประจา ความ ดอยโอกาส
ความพิการ การ
้
ขาดแคลนแบบเรียน ขาดแคลนอาหารกลางวัน ขาดแคลนเครือ
่ ง
เขียน ขาดแคลน เครือ
่ งแบบ วิธก
ี ารเดินทางมาโรงเรียน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเดินทาง และระยะทางทีใ่ ช้ในการเดินทาง
ทางน้า ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง
DMC 2557 Term
‐ ส่วนสุขภาพ ประกอบดวย
น้าหนัก และส่วนสูง
้
DMC 2557 Term
- ส่วนครอบครัว ประกอบดวย
สถานภาพสมรส
้
ของบิดามารดา จานวนพีช
่ าย จานวนน้องชาย
จานวนพีส
่ าว จานวนน้องสาว เป็ นบุตรคนที่
เลขประชาชนบิดา ชนิดบัตร ชือ
่ บิดา สกุลบิดา
กลุมเลื
่ อดของ บิดา รายไดต
้ อเดื
่ อน หมายเลข
โทรศัพทของบิ
ดา เลขประชาชนมารดา ชนิด
์
บัตร ชือ
่ มารดา สกุลมารดา กลุม
่ เลือดของ
มารดา รายไดต
้ อเดื
่ อน หมายเลขโทรศัพทของ
์
มารดา เลขประชาชนผูปกครอง
ชนิดบัตร ชือ
่
้
ผูปกครอง
สกลุ ผูปกครอง
กลุมเลื
้
้
่ อดของ
ผูปกครอง
รายไดต
้
้ อเดื
่ อน หมายเลขโทรศัพท ์
ของผูปกครอง
และ ความเกีย
่ วของของ
้
้
DMC 2557 Term
DMC 2557 Term
ใช้เพิม
่ า้
่ นักเรียนปี 2556 ทีซ
ั ให้กดท่ ี +เพิม
ชัน
้ ในกรณทีม
่ เี ด็กซ้าช้น
่ นร. ซา้ ชัน
้
จะทาเมือ
่ โรงเรียนระบุนก
ั เรียนเป็ นนักเรียนแขวนลอย
(รอดาเนินการ) เมือ
่ ทาขอมู
้ ลสิ้ นปี การศึ กษา 2556
เทานั
่ ้นหากโรงเรียนได้ระบุสถานะนักเรียนเป็ นอย่าง
ื วไม่ต้องดาเนินการในส่วนนี้
อ่นแล้
DMC 2557 Term
ใส่เงือ
่ นไขทีต
่ องการ
เช่น ระบุชอ
ื่ นามกุล หรือชัน
้ แลว
้
้
DMC 2557 Term
เลือกนักเรียนคนทีต
่ องการ
หรือเลือกทงหมด
แลว
้
้ั
้ กดบัน
DMC 2557 Term
DMC 2557 Term
ใช้ระบุสถานะนักเรียนปี 2556 ทีเ่ รียนนจบตามช่วงชัน
้
ี
และศึ กษาตอที
โ
่
รงเรี
ย
นเดิ
ม
ให
กดท
่
้
่
จะทาูเมือ
่ โรงเรียนระบุนก
ั เรียนเป็ นนักเรียนแขวนลอย
(รอดาูเนินการ)
เมือ
่ ทาขอมู
้ ลสิ้ นปี การศึ กษา 2556
เทานั
่ ้น หากโรงเรียนได้ระบสุถานะนักเรียนเป็ นอย่าง
อื่นแล้วไม่ต้องดาเนินการในส่วนนี้
DMC 2557 Term
เลือกช่วงชัน
้ ทีต
่ องการ
เช่น ประถมศึ กษาปี ท ี่ 6
้
มัธยมศึ กษาปี ท ี่ 3 หรือ มัธยมศึ กษาปี ท ี่ 6 แลวกด
้
คนหา
้
DMC 2557 Term
เลือกนักเรียนคนทีต
่ องการ
หรือเลือกทง้้ หมด และระบุ
้
วันทีจ
่ บ แลว
้ กดบันทึก
DMC 2557 Term
DMC 2557 Term
ใช้ระบุสถานะนักเรียนปี 2556 ทีเ่ รียนจบหรือเลือ
่ นชัน
้
และศึ กษาตอที
่ โ่ รงเรียนเดิมให้กดที่
จะทาเมือ
่ โรงเรียนระบุนก
ั เรียนเป็ นนักเรียนแขวนลอย
(รอดาเนินการ) เมือ
่ ทาขอมลู
สิ้ นปี การศึ กษา 2556
้
เทานั
่ ้น หากโรงเรียนได้ระบุสถานะนักเรียนเป็ นอย่าง
อื่น แล้วไม่ต้องดาเนนิการในส่วนนี้
DMC 2557 Term
เลือกชัน
้ ทีต
่ องการ
แลวกดค
้
้
้นหา
DMC 2557 Term
เลือกนักเรียนคนทีต
่ องการหรื
อเลือกทัง้ หมด และระบุ
้
วันทีเ่ ลือ
่ นชัน
้ แลวกดบั
นทึก
้
DMC 2557 Term
ใช้ย้ายเข้าหรือเพิ่มนักเรียนปี 2557 ที่เรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. เข้าสู่โู รงเรียนของ User ให้กดที่
DMC 2557 Term
DMC 2557 Term
ระบุเลขบัตรประชาชนนักเรียนทีย
่ ายเข
า้ แลวกดบั
นทึก
้
้
DMC 2557 Term
เพิม
่ เติมรายละเอียดของนักเรียน ตามส่วนทะเบียน
นักเรียนให้ครบถวน
โดยเฉพาะช่องทีม
่ ี * แลวกด
้
้
บันทึก
DMC 2557 Term
ใช้ตรวจสอบ
สถานะนักเรียนป ูี2557 ทีเ่ รียนในโรงเรียนวามี
่ การ
ซา้ ซ้อนกับโรงเรียนอืน
่ หรือไม่
ซึง่ ระบบ DMC 2014 จะประมวลจากเลขบัตรประจาตัวประชาชน
ของนักเรียน โดย กดทค
่ ดู รายชือ
่ นักเรียนทีม
่ ส
ี ถานะ
่ ี ้นหา เพือ
ขางต
น
้
้
DMC 2557 Term
หากมีนก
ั เรียนซ้าซ้อนกับโรงเรียนอืน
่ จะปรากฏ ดังภา
DMC 2557 Term
ในกรณีทม
ี่ เี ด็กนักเรียนซ้าซ้อน โรงเรียนสามารถกดทีต
่ วั
เพือ
่ ดูขอมู
่ ้ากันได้ และสามารถ upload
้ ลของโรงเรียนทีซ
เอกสาร
โดยกดปุ่ม
เพือ
่ ยืนยันการมีตวั ตนของ
นักเรียนคนนั้นๆ ในโรงเรียนได้ ทัง้ นี้จะเหมือนกับ เมนู
ยอยการอั
พโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน ใหท้ ูา
่
วิธใี ดวิธห
ี นึ่ง แสดงรายการโรงเรียนทีซ
่ ้ากนั หลังจากกด
ปุ่ม
DMC 2557 Term
อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน คลิกปุ่ม
เพือ
่ แนบไฟลเอกสาร
จากนั้นกด บันทึกขอมู
้ ล
์
DMC 2557 Term
ใช้เพิม
่ หรือ ยายเข
านั
่ าจาก
้
้ กเรียนป ูี2557 ทีม
โรงเรียน นอกสั งกัด สพฐ. โดยกดทีป
่ ่ม
ุ
DMC 2557 Term
จะปรากฏส่วนทะเบียนนักเรียน ให้เพมเติ
่ ิ ม รายละเอียด
ของนักเรียน
ให้ครบถวน
ทุกแถบให้ครบถวน
้
้
โดยเฉพาะช่องทีม
่ ี * แลวกดบั
นทึก
้
DMC 2557 Term
DMC 2557 Term
DMC 2557 Term
DMC 2557 Term
ใช้ยาย
้
ออกนักเรียนปี 2557 จากโรงเรียนของ User ให้กดท่ ี
DMC 2557 Term
แลวใส
่ นไขทีต
่ องการ
เช่น ระบุชอ
ื่ นามกลุ หรือชัน
้ แ
้
่ เงือ
้
DMC 2557 Term
เลือกนักเรียนคนทต
หรือเลือกทัง้ หมด ระบุวน
ั ที่
่ ี องการ
้
ยายออก
แลวกดบั
นทึก
้
้
DMC 2557 Term
ใช้จาหน่าย หรือ ยายนั
กเรียนปี 2557 ทีอ
่ อก
้
กลางคันจากโรงเรียนของ User ให้กดที่
DMC 2557 Term
แลวใส
่ นไขทีต
่ องการ
เช่น ระบุชอ
ื่ นามกุล หรือชัน
้
้
่ เงือ
้
DMC 2557 Term
เลือกนักเรียนคนทีต
่ องการ
หรือเลือกทัง้ หมด ระบุวน
ั ท่ ี
้
จาหน่ายออก ระบุสาเหตุทจ
ี่ าหน่าย แลวกดบั
นทึก
้
DMC 2557 Term
ใช้จัด
ั
น
บ
ช
ห้องเรียนปี 2557 ในแตละดั
ของโรงเรียนของ
้
่
User ให้กดที่
DMC 2557 Term
แลวใส
่ นไขทีต
่ องการ
เช่น ระบุชอ
ื่ นามสกุล หรือ
้
่ เงือ
้
ั แลว
ช้น
่ ้นหา
้ กดทีค
DMC 2557 Term
เลือกชัน
้ เรียน หรือนักเรียนคนทีต
่ องการ
หรือเลือก
้
ทัง้ หมด ระบุวน
ั ที่ จัดห้องเรียน แลวกดบั
นทึก
้
DMC 2557 Term
ใช้เปลีย
่ นช่ือนักเรียน เพือ
่ ความถูกตองตามเอกสาร
้
ของระบบทะเบียน
DMC 2557 Term
แลวใส
่ นไขทีต
่ องการ
เช่น ระบุชอ
ื่ นามกุล หรือชัน
้ แ
้
่ เงือ
้
DMC 2557 Term
เลือกนักเรียนคนทีต
่ องการ
แลวเปลี
ย
่ นช่ือทัง้ ภาษาไทย
้
้
ี่ ย
และภาษาอังกฤษ คลิกเลือกนักเรียนทเปลี
่ น ชือ
่ ระบุ
นทึก
วันทีเ่ ปลีย
่ นชือ
่ แลวกดบั
้
DMC 2557 Term
ใช้เพือ
่ แนบเอกสารยืนยันวานั
่ า้ ซ้อน มีตวั จริงใน
่ กเรียนทีซ
โรงเรียน ในกรณีทม
ี่ น
ี ก
ั เรียนปรากฏเป็ นนักเรียน
ซา้ ซ้อนกับโรงเรียนอืน
่ โดยระบบ DMC 2014 จะ
ประมวล
จากเลขบัตรประจาตัวประชาชนของ
นักเรียนคนนั้น ๆ
ั้ ้
ทงนี
โรงเรียนสามารถยืนยันนักเรียนผู้ทีร่ ายชือ
่ ชา้ ซ้อน
ในหัวขอนั
พโหลดเอกสาร
้
้ กเรียนซา้ ซ้อนไดและสามารถอั
ในหัวขอนั
ี นึ่ง
้ กเรียนซ้าซ้อนได้ โดยให้ทาวิธใี ด วิธห
เทานั
่ ้น โดยกดที่
DMC 2557 Term
แลวใส
่ ก
ี ารซ้าซ้อนกับ
้
่ รายละเอียดของนักเรียนทีม
โรงเรียนอืน
่
เลขประจาตัวนักเรียน ชัน
้ เรียน ห้องเรียน เลข
ประจาตัวประชาชน ชนิดบัตร แลวเลื
้ อกค้นหาไฟล ์
เอกสารยืนยันตัวตน และกดบันทึก
DMC 2557 Term
ใช้เพือ
่ ดูจานวนนักเรียนปี 2557
ี่ ชอ
ทมี
ื่ อยูตามทะเบี
ยนนักเรียน จาแนกเพศชายหญิง
่
และแยกตามห้องเรียนของนักเรียน เป็ นส่วนของหน้า
รายงาน
DMC 2557 Term
ใช้เรียกดูรายงานจานวนนักเรียน
2557 ทีม
่ ช
ี อ
ื่ ใน
ทะเบียนนักเรียน แยกชัน
้ เพศ และห้องเรียน และ
สามารถตรวจสอบความถูกตองตลอดจนการยื
นยันขอมู
้
้ ล
นักเรียนรายบุคคล
DMC 2557 Term
ี่ นสี สามารถกดเขา้ ไปทหั
ี่ วขอนั
หากพบตัวเลขทเป็
้ ้น
ๆ เพอเพิ
่ เติม แกไขให
หากครบแลวจะ
่ื ม
้
้ครบถวน
้
้
พบปุ่มยืนยัน ขอมู
้ ล
DMC 2557 Term
หาก กดปุ่มแลว
้ ระบบจะแจ้งการยืนยืนยันขอมู
้ ล
หากตองการท
าขอมู
้
้ ลตอให
่
้ยกเลิกการยืนยัน
ขอมู
โดยประสานทางเขตพืน
้ ทีใ่ ห้ยกเลิก
้ ลกอน
่
การยืนยัน ขอมู
้ ลให้
DMC 2557 Term
ขอควรระวั
งในการกรอกขอมู
้
้ ลนักเรียน
การกรอกรายละเอี
ของนักเรียน การกรอกขอมู
รายบุคคล ยดตางๆ
่
้ ลสามารถ
กดปุ่ม TAB เพือ
่ ไปกรอกขอมู
้ ล ในช่องถัดไป ดังนี้
ข้อมูลนักเรียน
• วันทีเ่ ขาเรี
้ ยน ระบบจะคิดเป็ น วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เช่น
15/05/2555
• เลขประจาตัวนักเรียน ตรวจสอบช่องวางสุ
ดทายที
เ่ กิดจากการ
่
้
เคาะหรือเวนวรรค
้
• เลขประจาตัวสิ บสามหลัก หากมีนก
ั เรียนทไูีู่ มมี
่ เลขประจาตัว
จะมีระบบกาหนดเลขนักเรียน
• ติด G โดยให้โรงเรียนดาเนินการตามหนังสื อของสานักงาน
การศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐาน เรือ
่ งเด็ก นักเรียนติด G และเด็กนักเรียน
ซ้าซ้อน สามารถดาวนโหลดแบบฟอร
มได
ที
้ ่ http://bopp์
์
obec.info
• ช่องขอมู
ุ จะสามารถเลือก
้ ลทีใ่ หเู้ ลือกกรอก หากมีป่ ม
รายละเอียดได้ เช่น ช่องชัน
้ ทีเ่ ขาเรี
้ ยน ให้ระบุวาเข
่ าเรี
้ ยนใน
DMC 2557 Term
ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
• การกรอกทีอ
่ ยูตามทะเบี
ยนบานของนั
กเรียน
่
้
ให้เลือกจังหวัด กอน
แลว้ เลือกอาเภอ
่
ตาบล ตามลาดับ จึงจะสามารถเลือกใน
รายการได้
• หมู่ ถาไม
มี
นไว
้
่ ให้ใส่ “0” ห้ามวางเว
่
้
้
• ถนน ถาไม
มี
นไว
้
่ ให้ใส่ “0” ห้ามวางเว
่
้
้
รายละเอียดนักเรียน
• กรณีนก
ั เรียนพักนอนประจา ให้กาหนดระยะทางการเดินทาง
จากบานพั
กถึงโรงเรียน ลักษณะการ เดินทางและระบุทพ
ี่ ก
ั ที่
้
ทางโรงเรียนจัดไวให
มี
้ ้ หรือหากนักเรียนเป็ นเด็กกาพราไม
้
่ พอ
่
แม่ ระบุการพัก นอนวา่ อาศัยวัดหรือญาติ ซึง้ ขอมู
้ ลตอง
้
สั มพันธกั
้ ลผู้ปกครองนักเรียน ในส่วนของการ
์ บการกรอกขอมู
กรอกขอมู
้ ลครอบครัวดวย
้
• ความดอยโอกาส
ให้ระบุเฉพาะนักเรียนคนทีด
่ อยโอกาส
และ
้
้
ให้ระบุประเภทของการดอยโอกาสด
วย
้
้
รายละเอียดนักเรียน
DMC 2557 Term
• ความพิการ ให้ระบุความพิการ โดยสามารถเลือกสภาพความ
พิการไดจากรายการและให
้
้พิมพระบุ
์
• ความพิการในช่องลักษณะความพิการ
• ระบุความขาดแคลนของนักเรียน ให้กรอกขอมู
้ ลเฉพาะนักเรียน
ทีข
่ าดแคลนเทานั
่ ้น ประกอบดวย
้
• ขาดแคลนแบบเรียน ขาดแคลนอาหารกลางวัน ขาดแคลน
เครือ
่ งเขียน และขาดแคลนเครือ
่ งแบบ
• กาหนดลักษณะการเดิน ทาง เป็ น เดินเทา้ หรือพาหนะเสี ย
คาโดยสาร
หรือพาหนะไมเสี
อจักรยานยืมเรียน
่
่ ยคาโดยสารหรื
่
• ระบรุ ะยะทางจากบานนั
กเรียนจนถงึ โรงเรียน วาทางจาก
้
่
บาู้นถึงโรงเรียนมีระยะทางชนิดใด ความยาวของถนนแตละ
่
ชนิดหรือทางน้าเป็ นเทาใด
่
และกาหนด ระยะเวลาการเดินทางเป็ นนาที
DMC 2557 Term
สุขภาพ ให้ระบุน้าหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกคน
ครอบครัว
• ระบุสถานภาพสมรสของบิดา มารดา
• ระบุจานวนพีน
่ ้ องของนักเรียน นักเรียนเป็ นบุตรคนทีเ่ ทาใด
่
• ขอมู
้ ลบิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็ นฟิ ลดบั
์ งคับให้กรอก
โดยนักเรียนทุกคนตองมี
ขอมู
้
้ ล พอ
่ แม่
• และกาหนดใหพ้ ู่อหรือแมเป็
่ นผู้ปกครองเพียงคนเดียว
หรือกรณีนก
ั เรียนมีผ้ปกครองที
ู
ไ่ มใช
่ ่ บิดา หรือ มารดาให้
กรอกขอมู
้ ล ผู้ปกครองนักเรียนทีไ่ มใู่ ช่บิดา มารดา
แลวก
้ าหนดให้เป็ นผู้ปกครองไดเพี
้ ยงคน เดียวเช่นกัน
DMC 2557 Term
คาถามและตอบการกรอกขอ้มลู นักเรียนรายคนเบือ้ งต
1. คาถาม ถาไม
กรอกข
อมู
้
่
้ ลนักเรียนสิ้ นปี การศึ กษา
2556 ในการเลือ
่ นชนั้ ซ้าชัน
้ ในปี 2557 ไม่
ปรากฎ
นักเรียนในทะเบียนนักเรียน จะทาอยางไร
่
ตอบ ตองท
าการเลือ
่ นชัน
้ จบการศึ กษา หรือซ้า
้
ชัน
้ ในปี 2556 กอนจึ
งจะทาขอมู
่
้ ลนักเรียนในปี
2557 ได้
ส่วนโรงเรียนทีไ่ ดด
อมลู
สิ้ นปี
้ าเนินการไปแลวในข
้
้
2556 ระบบจะนาเด็กมาไวในปี
2557 โดยอัต ิ
้
โนมัต ิ
DMC 2557 Term
คาถามและตอบการกรอกขอ้มลู นักเรียนรายคนเบือ้ งต
2.คาถามถาลงทะเบี
ยนแลว้ User ไมสามารถใช
้
่
้
งานไดหรื
าอยางไร
้ อลืม Password จะตองท
้
่
ตอบ ให้ติดตอเจ
่ ลุมนโยบายและแผน
่ ้าหน้าทีก
่
สานักงานเขตพืน
้ ทการศึ
กษาประถมศึ กษายโสธร
่ี
เขต 1 เพือ
่ ทาการอนุ มต
ั ิ User หรือ เพือ
่ กาหนด
รหัสผานให
่
้ใหม่
หรือที่ อ.ศาสตรา 085-2226933
DMC 2557 Term
คาถามและตอบการกรอกขอ้มลู นักเรียนรายคนเบือ้ งต
3. คาถาม ถานั
้ กเรียนมาโรงเรียนโดยไมมี
่ หลักฐาน
เอกสารทาง ทะเบียนมา หรือเด็กทีเ่ ป็ นเด็กตางด
าว
่
้
และ โรงเรียนไดรั
ยนจะกาหนด
้ บ เขาศึ
้ กษา แลวโรงเรี
้
เลขประชาชนอยางไร
เพือ
่ ให้ครบรายการ
ที่
่
กาหนดตามระบบ
ตอบ เด็กทีไ่ มมี
่ สถานะทางทะเบียน หรือเด็กทีไ่ มมี
่
เลขบตั รประชาชน หรือเด็กตางด
าว
จะมีระบบ
่
้
กาหนด เลขนักเรียนติด G โดยใหโู้ รงเรียน
ดาเนินการตามหนังสื อของสานักงานการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
เรือ
่ งเดก็ นักเรียน ติด G และเด็กนักเรียนซ้าซ้อน
สามารถดาวนโหลดแบบฟอร
มได
ที
้ ่ http://bopp์
์
obec.info
DMC 2557 Term
คาถามและตอบการกรอกขอ้มลู นักเรียนรายคนเบือ้ งต
4. คาถาม ถานั
่ าเขาเรี
กฐาน
้ กเรียนทีม
้ ยน ไมปรากฏหลั
่
วาใครเป็
นบิดา หรือมารดา ไมมี
่
่ เลขบัตรประชาชนจะ
บันทึกในระบบอยางไร
่
ตอบ หากไมทราบชื
อ
่ หรอื สกุลของบิดา หรือมารดา
่
ให้บันทึกวา่
ไมทราบ
และหากไมมี
่
่ เลขบัตร
ประชาชน บิดา หรือมารดาให้วางเว
นไว
่
้
้
DMC 2557 Term
คาถามและตอบการกรอกขอ้มลู นักเรียนรายคนเบือ้ งต
5. คาถาม ถานั
ยน และ
้ กเรียนไมมี
่ ตวั จริงอยูในทะเบี
่
นักเรียนยังไมได
่ ง
่ ด
้ าเนินการทางทะเบียน เช่นทาเรือ
อไม่
ออกควรจะคงไวในระบบหรื
ยาย
้
้
ตอบ ไมควร
เพราะเป็ นระบบใช้จัดเก็บนักเรียนทีม
่ ี
่
ตัวตนจริงทีอ
่ ยูในโรงเรี
ยน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
่
2556 หากนักเรียนมาภายหลัง หรือยายออกภายหลั
ง
้
วันที่ 10 มิ.ย. 56 ก็ไมต
บเปลีย
่ นขอมู
่ องปรั
้
้ ลแตอย
่ างใด
่
จนถึง การทาขอมู
หรือเมือ
่ ไดรั
้ ลครัง้ ตอไป
่
้ บแจ้งให้
แกไข
ขอมลู
จากสานักงานเขตพืน
้ ที่
้
้
การศึ กษาประถมศึ กษายโสธร เขต 1
DMC 2557 Term
คาถามและตอบการกรอกขอ้มลู นักเรียนรายคนเบือ้ งต
6. คาถาม ถานั
้ กเรียนอยูกั
่ บญาติ ซึง่ ไมใช
่ ่ บิดา หรือ
มารดาจะกาหนดให้เป็ นผู้ปกครองไดหรื
้ อไม่
ตอบ ได้ การกาหนดกาหนดมีผูู้ปกครองเพียงคน
เดียว หรือกรณี
นักเรียนมีผ้ปกครองที
ู
ไ่ มใช
่ ่
บิดา หรือ มารดา ให้กรอกขอมู
้ ลผู้ปกครองนักเรียน
7. คาถาม จะทราบจานวนนักเรียนทจี่ ะนาไปจัดสรร
เงินอุดหนุ นรายหัวไดอย
้ างไร
่
ตอบ ดูไดจากส
้
่ วนรายงานที่ จานวนนักเรียนแยกเพศ
,ชัน
้ ,ห้องเรียน หรือจานวนนักเรียนแยกเพศ,ชัน
้
DMC 2557 Term
ขอบคุณ
ครับ...

similar documents